< class="item_title"> Przetwarzanie danych osobowych członków rodziny pracownika w związku z korzystaniem ze świadczeń ZFŚS

Nowy art. 8 ust. 1a, dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie wpływa na zmianę stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącego zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, zarówno przyznawanie świadczeń, jak i ich wysokość uzależnione są od spełnienia przez osobę ubiegającą się o dane świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ww. ustawy pracodawca ma obowiązek uzależnić udzielenie ulgi lub świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Przy ustalaniu wysokości świadczenia znaczenie ma sytuacja życiowa i materialna wszystkich członków rodziny pracownika, z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli zatem przyznawanie świadczeń jest uzależnione od kryterium socjalnego, to oznacza, że sytuacja pracownika lub innej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu wymaga każdorazowo jej określenia, czyli przetwarzania danych osobowych pracownika i członków jego rodziny. Przetwarzanie tych danych nie może jednak prowadzić do gromadzenia ich w zakresie szerszym, niż jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są pozyskiwane. Dodany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 8 ust. 1a określa, że pracownik przekazuje te dane pracodawcy w formie oświadczenia. Natomiast potwierdzenie danych w nim zawartych może odbywać się, m.in. na podstawie oświadczeń izaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej). Należy również wskazać, że przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nigdzie nie wskazują, aby członkowie rodzin pracowników musieli podpisywać dodatkowe oświadczenia. Z regulacji tych wynika, że oświadczenie na temat jego sytuacji rodzinnej (w tym zdrowotnej) przedstawia pracownik.

W opinii UODO, jeżeli na potrzeby udokumentowania spełnienia określonych kryteriów pracodawcy przydatny byłby dostęp do różnych dokumentów, np. PIT-u małżonka, to powołana regulacja umożliwia jemu jedynie wgląd do nich, ale nie daje prawa do przechowywania ich kopii. Powodowałoby to bowiem gromadzenie danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania. W dokumencie takim jak, np. PIT współmałżonka znajdują się również takie dane, jak np. nazwa zakładu pracy czy numer PESEL, które nie są niezbędne do potwierdzenia danych przedstawionych w oświadczeniu pracownika

Zatem, mając na uwadze, że jedną z głównych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO jest zasada minimalizacji danych, należy pamiętać, aby przetwarzane dane były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy uprawnieniem osoby do dysponowania swymi danymi a interesem administratora (w tym przypadku pracodawcy).

 

Źródło:

Numer 4/2019 Newslettera UODO dla inspektorów ochrony danych

więcej
< class="item_title"> Przykładowe naruszenia ochrony danych osobowych
UODO przedstawił przykładowe naruszenia ochrony danych osobowych.
 
 

Przykład: 
„W wyniku przerwy w dostawie prądu lub ataku typu blokada usług, administrator tymczasowo lub trwale traci dostęp do danych osobowych.”

W powyższym przykładzie mamy do czynienia ze zdarzeniem skutkującym utratą dostępności danych osobowych przez pewien odcinek czasu. Jest to naruszenie, ponieważ brak dostępu do danych może mieć znaczący wpływ na prawa i wolności osób fizycznych. Pamiętać należy jednak, że nie każda czasowa niedostępność do danych jest naruszeniem. Jest nią tylko taka niedostępność danych, która może stanowić ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, np. w przypadku  szpitala brak dostępu danych pacjentów może prowadzić do uniemożliwienia  przeprowadzenia operacji medycznej, a zatem narażenia życia, co należy zaklasyfikować  jako wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych. W przypadku kilkugodzinnego braku dostępu spółki medialnej do swoich systemów i niemożliwości wysyłania newslettera do abonentów, istnieje natomiast niskie  prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Podobnie w przypadku planowanej konserwacji systemu, dane osobowe mogą być niedostępne przez pewien czas i nie należy traktować tego jako naruszenia bezpieczeństwa (ryzyko niskie).

Chociaż utrata dostępu do systemów administratora może być tylko tymczasowa i w początkowej fazie naruszenia nie wywołuje skutków dla praw i wolności osób fizycznych, ważne jest, aby administrator po przeprowadzeniu pełnej analizy ryzyka, rozważył wszystkie możliwe konsekwencje naruszenia, zarówno te które już zaistniały jak i te, które mogą zaistnieć w przyszłości.

 

Przykład: 
 
System informatyczny administratora został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy administrator stwierdził, że nastąpiła tymczasowa utrata dostępu do danych jednak z uwagi na fakt, że administrator posiadał elektroniczny system zabezpieczeń chroniący przed wyciekiem danych, ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych było małe, a samo naruszenie nie wymagało zgłoszenia do Prezesa UODO. Po paru godzinach okazało się jednak, że w wyniku ww. włamania do systemu, haker po obejściu zabezpieczeń, uzyskał dostęp do danych osobowych, w związku z czym ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych stało się wysokie i wymagało zgłoszenia do organy nadzorczego.

Naruszenie danych może mieć miejsce również w następujących przypadkach:

 • zmiana danych bez zgody osoby, której dane dotyczą;
 • wysłanie danych do niewłaściwej osoby (np. poprzez niewłaściwie zaadresowanie poczty elektronicznej);
 • utrata nośników danych (telefon, laptop, USB, teczki zawierające dane w wersji papierowej);
 • nieuprawnione udostępnienie danych (np. elektronicznie – przekazywanie danych przez zdalny dostęp np. VPN, często przydzielane bezterminowo - ale też np. telefonicznie (rozmówca podaje się za pracownika policji czy urzędu, próbując wyciągnąć informacje);
 • nieodpowiednie usuwanie danych (np. administrator postanawia pozbyć się starych komputerów. Przed sprzedażą usuwa jedynie pliki na pulpicie i opróżnia kosz ze starych plików. Nie usuwa jednak danych z  dysku komputera).

 

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/134/230

więcej
< class="item_title"> Przypominamy o zmianie formy dokumentowania stanu zdrowia kandydata do szkoły sportowej

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy art. 137 ust. 1 oraz art. 150 w ust. 2 w pkt 4 lit. h ustawy Prawo oświatowe, które wprowadziła ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami w zakresie sposobu dokumentowania stanu zdrowia kandydata do szkoły sportowej. Tym samym do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, możliwe będzie przyjęcie kandydata, który posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, a stan zdrowia musi zostać potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotychczasowe przepisy wskazywały na konieczność posiadania bardzo dobrego stanu zdrowia). Pozostałe warunki tj.: pozytywne wyniki prób sprawnościowych oraz zgoda rodziców nie uległy modyfikacjom.

Art. 137. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
 

 

A zatem wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły musi zawierać orzeczenie lekarskie, które potwierdzi, że stan zdrowia dziecka umożliwia podjęcie nauki w szkole lub oddziale szkół wskazanych w art. 137 ust. 1.

 

Art. 150. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

(...).

Podstawa prawna:

• Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078).

 

03-02-2020

 

więcej
< class="item_title"> Rada rodziców i przetwarzanie danych osobowych

Rada rodziców gromadzi dane rodziców (imiona i nazwiska), którzy dokonali dobrowolnych wpłat na fundusze rady w celu udokumentowania tych wpłat. Kto jest administratorem tych danych i czy ich gromadzenie wymaga zgody?

 

Administratorem tych danych jest szkoła, a gromadzenie będzie związane z realizacją celów statutowych szkoły, zatem w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej działanie regulują art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe. Natomiast administratorem danych osobowych rodziców uczestniczących w radzie rodziców, jak i danych przetwarzanych na jej posiedzeniach jest szkoła, w ramach której ta rada działa, nie zaś sama rada rodziców. Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rada rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy. W świetle zaprezentowanego powyżej stanowiska należy przyjąć, że rada gromadzi dane rodziców, którzy wpłacili środki na fundusze w celu udokumentowania wpłaty, jako wewnętrzny organ szkoły i wyłącznie na jej rzecz. Nie ma przy tym potrzeby odbierania od rodziców dodatkowych zgód na przetwarzanie danych.

 

Źródło: https://twitter.com/UODOgov_pl/status/1357675344296247299/photo/1

 

08-02-2021

 

 

więcej
< class="item_title"> Ramowe plany nauczania

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania zostało dziś podpisane (3 kwietnia 2019 r.).

Od 1 września 2019 r. będzie ono obowiązywało w:

 1. szkołach podstawowych,
 2. czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 3. pięcioletnim technikum,
 4. klasach I branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły,
 5. branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej,
 6. szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 7. semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej,

a od roku szkolnego 2020/2021 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla absolwentów gimnazjum, zaś od roku szkolnego 2022/2023 – w branżowej szkole II stopnia dla uczniów, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

     Zmiany dotyczą przede wszystkim szkolnictwa zawodowego, ale nowym rozporządzeniem została zwiększona liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły - o 1 godzinę więcej na I , II oraz na III etapie edukacyjnym (w liceum ogólnokształcącym i technikum), a zatem będą wynosiły np.:

 • klasy I-III SP - 3 godziny w trzyletnim okresie nauczania, 
 • klasy IV-VIII SP - 4 godziny w pięcioletnim okresie nauczania,
 • LO - 3 godziny w czteroletnim okresie nauczania,
 • Technikum - 4 godziny w pięcioletnim okresie nauczania,
 • Szkoła branżowa I stopnia - 3 godziny w trzyletnim okresie nauczania.

Godziny te mają być przeznaczone na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.     

     Na pewno zapisy nowego rozporządzenia należy uwzględnić przygotowując arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020, a ten w tym roku maksymalnie dnia 5 kwietnia powinien trafić do zaopiniowania do organizacji związkowych – zgodnie bowiem z § 17 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w ust. 4, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. Natomiast do 21 kwietnia dyrektor przekazuje arkusz organowi prowadzącemu.

    Szczegóły zmian znajdą Państwo na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ramowe-plany-nauczania

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639).

 

Beata Linowska

03-04-2019

 

więcej
< class="item_title"> Raport NIK - Dyskryminacja dzieci ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne

 

W ostatnich latach wzrasta liczba dzieci cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy. Po powrocie często u ich dzieci występują trudności adaptacyjne związane z posługiwaniem się językiem polskim oraz koniecznością odnalezienia się w innych warunkach szkolnych i środowiskowych niż na obczyźnie.

NIK zbadała, jak przebiegał ten proces w latach szkolnych 2017/18 do 2019/20. Swoje wnioski przekazał w komunikacie "NIK o kształceniu dzieci cudzoziemców i obywateli polskich powracających do kraju” z dnia 8 września 2020 r. Informuje w nim m.in, że 23% rodziców uczniów cudzoziemców,którzy uczestniczyli w badaniu kwestionariuszowym, podało, że ich dzieci doświadczają zachowania nietolerancyjnego w szkole sporadycznie, natomiast 4% respondentów stwierdziło, że są one częste. Co więcej w czterech szkołach wystąpiły udokumentowane przypadki nietolerancji wobec uczniów cudzoziemców.

Zjawiskom, które wskazał NIK, jest niepokojące, dlatego wskazane jest zadbanie o kształcenie u dzieci postaw tolerancyjnych i akceptacji, które pozwolą na lepszą adaptację dzieci obcokrajowców w polskich szkołach. Tym samym zapraszamy do zapoznania się naszą propozycją e-lekcji dedykowanych uczniom, które m.in. pozwolą uczniom zrozumieć jak działają uprzedzenia i jaki mają efekt:

 

Proponowane pozycje na pewno okażą się pomocne w budowaniu pozytywnych postaw u uczniów.

 

Zespół ECRK

08-12-2020

 

więcej
< class="item_title"> Refundacja okularów korygujących wzrok w oświacie

 

Zasady przyznawania uprawnień do refundacji szkieł korekcyjnych, zarówno dla nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

 

Uprawnienie związane z praca przy monitorze

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi, którzy użytkują monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli co najmniej przez 4 godziny dziennie:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną,
 • okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Wynika to z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).

 

Liczba godzin pracy przy monitorze

Określony przez ustawodawcę wymóg wykonywania pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy odnosi się do normy 8-godzinnej. Odnośnie czasu użytkowania monitora ekranowego wypowiedział się Departament Warunków Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy (publ. Atest - Ochrona Pracy 3/2005, str. 32). Sformułowanie wskazujące minimalny okres użytkowania monitora ekranowego należy odnieść do art. 129 k.p., tj. do 8-godzinnej normy dobowej i 40-godzinnej normy tygodniowej, biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy. 

W odniesieniu do nauczycieli jest taki problem, że Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji dotyczących dobowego wymiaru czasu pracy. Należy więc – na zasadzie analogii – uznać, że ww. norma powinna się odnosić do nauczycieli, realizujących co najmniej połowę swych zajęć przed monitorem ekranowym. W przypadku pełnozatrudnionego nauczyciela należy odnieść się do czasu pracy określonego w art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy (średnio 8 godzin dziennie w pięciodniowym tygodniu pracy), w tym realizuje godziny w ramach pensum i inne obowiązki służbowe (przygotowywanie się do zajęć, samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe, zadania statutowe). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który w wyroku z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II SA/Ol 535/06, uznał, że: "Nie jest istotna okoliczność, iż przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze nie ma miejsca każdego dnia. Przyjęcie interpretacji, iż przepis § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (…) wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. (…)"Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 18 maja 2011 r. IV SA/Po 196/11).

Powstaje zatem pytanie jak należy prawidłowo obliczyć spędzany przez nauczyciela na stanowisku z monitorem ekranowym? Definicję monitora ekranowego zawiera § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym pod tym pojęciem należy rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Z kolei stanowiskiem pracy jest przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym m.in. wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy (§ 2 pkt 2 rozporządzenia). Systemem komputerowym są urządzenia wchodzące w skład wyposażenia podstawowego i dodatkowego stanowiska pracy wraz z oprogramowaniem (§ 2 pkt 3 rozporządzenia). Zatem będzie to praca nie tylko z komputerem, laptopem, ale również z tablica interaktywną.

Jeśli chociaż przez niektóre dni tygodnia nauczyciel łącznie co najmniej 4 godziny  poświęca na pracę przy monitorze interaktywnym w trakcie zajęć w ramach pensum oraz korzysta z komputera do wykonywania zadań statutowych związanych z wypełnianiem e – dziennika, w tym przypadku również przy prowadzeniu strony internetowej, jest uprawniony do refundacji okularów korekcyjnych, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykazują potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Nie pmusi to być orzeczenie dostarczone przez pracownika poza badaniami profilaktycznymi wykonywanymi przez placówkę, z którą szkoła ma umowę.

 

Treść skierowania na badania

O potrzebie korzystania z okularów orzeka lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie profilaktyczne: wstępne, okresowe lub kontrolne (wyrok WSA w Poznaniu z 18.05.2011 r., IV SA/Po 196/11). 

O tym czy nauczycielowi należy w skierowaniu na badania profilaktyczne uwzględnić pracę przy obsłudze komputera, decyduje pracodawca. Powinien tego dokonać po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. 

 

Oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy

Dyrektor kierując pracownika na badania profilaktyczne określa w skierowaniu czy pracownik pracuje przy monitorze. Informacja taka powinna wynikać z karty oceny ryzyka zawodowego danego nauczyciela czy pracownika. Dyrektor ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy i dokumentować jej przeprowadzenie (art.  226 k.pl.). W dokumencie oceny ryzyka zawodowego powinny być zawarte informacje dotyczące:

 • opisu danego stanowiska pracy,
 • wyników dokonanej oceny każdego z występujących w nim zagrożeń,
 • podjętych ustaleń mających na celu ich eliminację lub ograniczenie.

 

Zasady refundacji kosztów zakupu okularów

Kwestia refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze komputera jest uzależniona nie tylko od treści orzeczenia lekarskiego wydanego w ramach badań profilaktycznych, ale również potwierdzenia wykonywania przez pracownika pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Fakt, że nauczyciele mają mniej niż 4 godziny dzienne przed ekranem nie uprawnia dyrektora do nie uwzględniana faktu pracy przy komputerze w skierowaniu. Nawet jeżeli lekarz potwierdzi potrzebę noszenia okularów, to i tak pracodawca jest zobowiązany zapewnić okulary korygujące wzrok tylko wtedy kiedy  nauczyciel danego przedmiotu lub danych zajęć użytkuje w pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przeznaczonego na realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, a nie w każdym przypadku kiedy lekarz stwierdzi taką potrzebę. 

 

Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok

Przepisy prawa nie zawierają regulacji określających zasady realizowania przez pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy monitory ekranowe. W związku z powyższym, jeżeli praca nauczyciela jest związana z obsługą monitora ekranowego i wyniki badań wykazują potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok nauczyciel może otrzymać dofinansowanie na zakup takich okularów, na zasadach określonych w danej szkole. Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników pozostaje w kompetencji danego pracodawcy. Jednak kwota refundacji lub dofinansowania zakładu pracy do zakupu okularów powinna umożliwić zakup zaleconych przez lekarza-okulistę szkieł oraz najprostszych oprawek. Ponieważ przepisy nie regulują częstotliwości oraz wysokości refundacji, zagadnienia te powinny regulować wewnętrzne przepisy obowiązujące u pracodawcy. Zatem pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, czas i okres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.

W opinii Państwowej Inspekcji Pracy: "Wobec znacznie zróżnicowanych cen szkieł optycznych i oprawek pracodawca może mieć wątpliwości co do obowiązku ponoszenia pełnych kosztów wykonania okularów. Względy słuszności przemawiają za tym, by pracodawca ponosił pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza. Nie ma natomiast formalnoprawnych przeszkód, aby pracodawca ograniczył swój udział w ponoszeniu kosztów oprawy poprzez ustalenie kwoty partycypacji nie niższej jednak niż koszt oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu." – Jan Pióro, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2002 r. Nr 3 s. 40).

 

Dariusz Skrzyński

04-11-2020

 

 

więcej
< class="item_title"> Regulamin oceny pracy nauczycieli - co dalej?

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono konieczność ustalania regulaminów (na podstawie art. 6a ust. 14–18 ustawy – Karta Nauczyciela), określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dokonana została zmiana ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy polegającej na uchyleniu art. 6a ust. 14-18, które dotyczyły ustalania przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny ww. regulaminów. Wszystkie kwestie związane z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli są obecnie uregulowane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

W związku z powyższym, przedmiotowa zmiana ustawowa spowodowała rezygnację z formułowania wskaźników opisujących szczegółowo spełnianie poszczególnych kryteriów ministerialnych, a dyrektorzy i organy sprawujące nadzór nie są już zobligowani do ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli lub dyrektorów. Należy jednak podkreślić, że brak wskaźników nie musi w konsekwencji oznaczać likwidacji regulaminów oceny pracy nauczyciela jako takich.

 

Czy w szkole zatem powinien funkcjonować regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela?

Przepisy ustawy Prawo oświatowe, jak również przepisy aktów wykonawczych nie wyrażają wprost obowiązku opracowania dla szkoły regulaminu ustalania oceny pracy. Brak podstawy do wydania regulaminu oceniania poczytywać należy tylko jako brak obowiązku wydania takiego aktu, co nie oznacza, że dyrektor szkoły nie może zdecydować się na ustalenie takiego dokumentu nazywając go regulaminem lub procedurą. Dokument taki jest aktem wewnętrznym, a dyrektor szkoły może wydawać akty kierownictwa wewnętrznego. Jeśli dyrektor zdecyduje się taki regulamin ustalić to podstawą prawną będą przepisy Prawa oświatowego dotyczące kompetencji dyrektora. Chcąc powołać w regulaminie podstawę prawną, czyli przepis, który upoważnia dyrektora do wydania takiego aktu, można wskazać art. 68 ust.1 pkt 1 Prawa oświatowego, który stanowi, że dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz dodatkowo art. 68 ust. 5, który przesądza o tym, że dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy. Nazewnictwo wewnętrznych regulacji szkoły jest uzależnione od treści statutu, jednak gdy statut nie odsyła do regulaminu, procedury lub instrukcji, czyli dokumentu uzupełniającego jego treść, to decyzję o nadaniu nazwy takiemu dokumentowi podejmuje statutowo upoważniony organ ustalający te regulacje, a w szczególności dyrektor odpowiedzialny za kierowanie szkołą, co wykazano powyżej. W praktyce szkolnej najczęściej odbywa się to poprzez wydanie zarządzenia dyrektora szkoły. Ustawa Prawo oświatowe nie określa zasad nadawania nazw regulacjom wewnątrzszkolnym, poza przypadkami regulaminów działania kolegialnych organów wskazanych w ustawie tj. regulaminu rady pedagogicznej - art. 73 ust. 2, regulaminu rady szkoły art. 80 ust. 3, art. 81 ust. 8, regulaminu rady rodziców - art. 83 ust. 4, regulamin samorządu uczniowskiego - art. 85 ust. 3. Należy również zauważyć, że w praktyce szkolnej funkcjonuje wiele regulaminów, np. świetlicy szkolnej czy biblioteki szkolnej, których ustalenie nie wynika bezpośrednio z przepisów oświatowych.

Istotne w tym miejscu są natomiast kwestie zasadności tworzenia takiego dokumentu i zawartych w nim treści. Uregulowania prawne, o których mowa wyżej, dotyczą takich obszarów, jak: poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, tryb dokonywania oceny pracy, regulacji odnoszących się do karty oceny pracy, tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela. Ponadto w celu zapewnienia jednolitości oceny poziomu spełniania kryteriów oceny pracy we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązuje skala punktowa, którą należy stosować oceniając poziom spełnienia każdego kryterium oceny pracy. A zatem została utrzymana zasada wartościowania spełniania poszczególnych kryteriów oceny  i między innymi z tego powodu powinna być opracowana procedura określająca tryb i zasady wykonywania czynności w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela przez dyrektora. Taki dokument powinien być dla każdego nauczyciela wyjątkowo transparentny i każdy nauczyciel powinien dokładnie znać jego założenia, np. dotyczące wartościowania każdego z kryteriów. Regulamin mógłby również szczegółowo określać czynności podejmowane przez dyrektora w trakcie dokonywania oceny pracy również po to, by te działania były jednakowe wobec wszystkich ocenianych nauczycieli z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia ich stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

W konkluzji należy stwierdzić, że choć przepisy nie nakazują tworzenia takich dokumentów, to również nie ma przepisów zabraniających ich opracowywania, tym bardziej, że w ministerialnym uzasadnieniu bardzo precyzyjnie określono w jakim zakresie dokonano zmian stwierdzając, iż nie będą już ustalane regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli, a nie regulaminy czynności podejmowanych przez dyrektora w zakresie ich dokonywania. Ponadto kwestia nazwy dla tego dokumentu (regulamin, procedura, instrukcja, zasady itd.) jest sprawą wtórną, jednak powaga regulowanej nim tematyki, logika, a przede wszystkim wieloletnia historia dokumentów wydawanych w tej materii (jeszcze przed omawianymi zmianami prawa, w placówkach oświatowych funkcjonował „Regulamin oceniania (...)” właśnie), nakazują sądzić, że powinien on nazwany być Regulaminem oceniania. Co więcej, utrzymanie nazwy „Regulamin” jest dużo wygodniejsze, gdyż pozwala Dyrektorom na dokonywanie wymaganych prawem zmian w już opracowanym dokumencie, a nie wymaga opracowania zupełnie nowej dokumentacji. 

 

Bożena Browarczyk - ekspert z bogatym doświadczenieniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. 

28-05-2019

więcej
< class="item_title"> Rekrutacja do pracy a ochrona danych osobowych - wyjaśnienia UODO

Pracodawca prowadząc proces rekrutacji pozyskuje dane osobowe. Jak podkresla UODO pracodawca nie może żądać od kandydata danych nadmiarowych, które są niepotrzebne do przeprowadzenia rekrutacji. Ponadto dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas,  tj. bez wykazania przez administratora zgodnego z prawem celu ich pozyskania i niezbędności do realizacji tego celu.

Jakie dane można pozyskać?

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Ponadto pracodawca może żądać podania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, ale tylko wtedy gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Katalog danych, które mogą być przetwarzane w procesie rekrutacji przez pracodawcę jest zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może przetwarzać danych, które wykraczają poza ten zakres.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych…

Uwga! Do przetwarzania wyżej wymienionych danych nie jest potrzebna zgoda, a co za tym idzie dotychczasowa praktyka zamieszczenia w liście motywacyjnym CV zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych nie jest właściwa. Zgoda, a w szczególności wyraźna zgoda na przetwarzanie wybranych danych, może być niezbędna jedynie w określonych sytuacjach, np.: kandydat może zgodzić się na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez określony czas.

Referencje

Złożenie przez kandydata do pracy tzw. referencji nie uprawnia pracodawcy do kontaktu z podmiotem je wystawiającym w celu pozyskania dodatkowych informacji o kandydacie. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Potencjalny pracodawca nie może tym samym zwrócić się do poprzedniego pracodawcy o informację, jakie zadania realizował kandydat u tego podmiotu oraz jaką ma opinię o kandydacie do pracy. Podczas procesu rekrutacyjnego źródłem informacji, które dotyczą przebiegu pracy zawodowej, powinien być sam kandydat.

Jakich danych nie trzeba pozyskiwać?

Pracodawca nie może żądać od kandydata danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w kodeksie pracy, w szczególności takich, które nie mają związku z celem, jakim jest zatrudnienie pracownika. Może się oczywiście zdarzyć, że osoba kandydująca na konkretne stanowisko będzie musiała spełnić pewne określone prawem wymogi, np. wymóg niekaralności i wówczas pracodawca będzie uprawniony do pozyskania informacji o nim w tym zakresie. Zdarza się, że osoby kandydujące do pracy przekazują z własnej inicjatywy więcej danych, niż jest to wskazane w kodeksie pracy. Przepisy kodeksu pracy nie nakładają obowiązku przekazywania pracodawcy przez kandydata do pracy swojego zdjęcia (niezależnie od formy jego udostępnienia). Niekiedy podajemy także informację o stanie cywilnym, numer PESEL, miejsce urodzenia czy nawet imiona rodziców.

W takiej sytuacji dane osobowe kandydata, o ile nie należą do szczególnej kategorii danych, są przetwarzane przez potencjalnego pracodawcę na podstawie zgody, która może polegać na oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą godzi się na przetwarzanie jej danych osobowych, które sama przekazała. Zatem o ile kandydat sam z własnej woli zechce udostępnić dodatkowe informacje na swój temat, np. zdjęcie, to wyrażona przez niego zgoda na ich wykorzystanie będzie elementem legalizującym przetwarzanie tych danych na potrzeby naboru przez pracodawcę.

Co istotne zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Pracodawca nie może sugerować kandydatowi do pracy zakresu innych danych, które z własnej woli kandydat miałby przekazywać.

Innym przykładem danych, których pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest informacja o toczących się i niezakończonych postępowaniach karnych oraz o ich przebiegu. Tego typu informacje nie mieszczą się w katalogu danych, które mogą być przez niego przetwarzane.

Toczące się postępowanie karne nie musi bowiem doprowadzić do prawomocnego skazania danej osoby. Informacji o takich postępowaniach nie zawiera również Krajowy Rejestr Karny, w którym wskazuje się dane, m.in. osób prawomocnie skazanych oraz przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne.

Po dokonaniu wyboru

Jeżeli cel przetwarzania związany z rekrutacją, w związku z którą pozyskano dane, ustaje to dane nie powinny być dłużej przetwarzane. Jednocześnie administrator musi ocenić, czy nie wystąpią inne cele i podstawy prawne uzasadniające ich przetwarzanie (np. archiwizacja). Ponadto w przypadku gdy toczy się spór związany z niezatrudnieniem, jest jeszcze kwestia przetwarzania w celu dochodzenia roszczeń.

Pracodawca administratorem

Jak stanowi art. 5 RODO administrator powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której one dotyczą. Powinien też zbierać je w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie wykorzystywać ich w sposób niezgodny z tymi celami. Jednocześnie RODO zobowiązuje go, by pozyskując dane osobowe, w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały informował m.in. o pełnej nazwie i adresie swojej siedziby; o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, a także o okresie, przez który zebrane dane będą przechowywane.

Pracodawca ma obowiązek poinformować kandydata do pracy o tych okolicznościach w chwili pozyskiwania tych danych w sposób jasny, czytelny i łatwo dostępny dla kandydata. Może to zrobić np. w treści ogłoszenia o pracę lub w informacji zwrotnej bezpośrednio po otrzymaniu od kandydata aplikacji do pracy.

Każda osoba, która ma wątpliwość, czy po zakończeniu rekrutacji usunięto jej dane osobowe, ma prawo – zgodnie z art. 15 RODO – zwrócić się do administratora z pytaniem, czy i jakie dotyczące jej dane przetwarza oraz w jakim celu to robi i na jakiej podstawie. Gdyby okazało się, że mimo zakończonej rekrutacji jej dane nadal są przetwarzane, to może zażądać od administratora ich usunięcia.

 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1599

 

13-07-2020

 

więcej
< class="item_title"> RODO a osoby upoważnione do odbioru uczniów ze szkoły

Pytanie: Czy można wymagać do rodziców (innych opiekunów) podania numeru dowodu osobistego od osób odbierających dzieci ze szkoły?  Czy trzeba wobec osób upoważnionych spełnić obowiązek informacyjny.

Odpowiedź: Tak, można wymagać podania numeru dowodu osobistego osób upoważnionych. Tym samym skoro szkoła wchodzi w posiadanie danych osobowych to również musi zrealizować obowiązek informacyjny z RODO wobec tych osób.

 

Pozyskiwanie danych osób upoważnionych

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru uczniów ze szkoły, to placówka ma do tego prawo. W takim przypadku rodzic przekazuje określone dane szkole wskazanej przez niego osoby (np. imię i nazwisko lub imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego). Szkoła jako administrator danych może bowiem pozyskiwać te dane osobowe nie tylko od samego podmiotu danych (osoby upoważnionej), ale także od osób trzecich. W praktyce powstaje problem, czy szkoła musi posiadać zgodę osób upoważnionych do przetwarzania ich danych osobowych. W obiegu funkcjonują dwie interpretacje.

Według pierwszejskoro obowiązujące przepisy nie regulują zagadnienia odbierania ucznia przez osobę upoważnioną przez rodzica nie zachodzi przesłanka przetwarzania tych danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym placówka do przetwarzania danych osób upoważnionych potrzebuje ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO).  Zgoda taka może zostać odebrana przy pierwszym kontakcie takiej osoby ze szkołą. Wtedy można również zrealizować obowiązek informacyjny.  

Według drugiejszkoła nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych wskazanych przez rodziców, bo pozyskiwać dane może nie tylko od samych osób upoważnionych, ale również od rodziców. W tym zakresie możliwa jest sytuacja, kiedy to dana osoba wskazana jako upoważniona zażąda usunięcia swoich danych, ale wtedy rodzic będzie musiał upoważnić inną osobę lub sam odbierać dziecko. Jako przesłankę przetwarzania danych osób upoważnionych bez ich zgody wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zapewniając bezpieczeństwo uczniowi placówka oświatowa przetwarza dane w interesie publicznym).

 

Obowiązek informacyjny

Niezależnie od przyjętej koncepcji szkoła musi spełnić obowiązek informacyjny z art. 14 RODO. Przepis ten wymienia informacje jakie należy przekazać w sytuacji, kiedy przetwarzamy dane pozyskane nie bezpośrednio od osób upoważnionych, a np. od rodziców, Można to zrobić przy pierwszym kontakcie, kiedy dana osoba odbiera dziecko lub w jakiś inny sposób (np. informacja w miejscu odbioru ucznia).

 

Podstawa prawna:

 • art. 6, 14, 17, 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dariusz Skrzyński

10-09-2019

więcej
< class="item_title"> Rozporządzenie w sprawie oceny pracy - 2019

Przepisy rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego.w większości powtarzają rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. Rozporządzenie nie określa jednak kryteriów oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o kryteria ujęte w art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora wskazane w  art. 6a ust. 1f Karty Nauczyciela.

Jak zatem wygląda ocena?

Pomimo braku obowiązku posiadania regulaminu oceny praktyka ostatnich lat, jeszcze przed zmianami w ostatnim roku szkolnym, wskazuje, aby taki dokument wprowadzić. Nowe przepisy cofają nas do czasów, gdy podstawą oceny pracy nauczycieli były art. 6 oraz 42 Kart Nauczyciela i art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Przypominamy, że jest to zestaw dość ogólnych zagadnień, które składają się na ocenę pracy, aby jej dokonać przez lata w placówkach oświatowych funkcjonowały regulaminy/procedury oceniania nauczycieli, regulujące i objaśniające kwestie praw, obowiązków, terminów, a przed wszystkim wskazujące szczegółowe kryteria oceny opracowane przez Dyrektora na potrzeby konkretnej placówki. W związku z powyższym w szkole/placówce powinien powstać i funkcjonować dokument regulujący wyżej wymienione kwestie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i czterostopniową skalą oceny. Tym samym zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją: Wewnątrzszkolnym regulaminem oceny pracy nauczyciela.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625)

 

Beata Linowska

27-08-2019

 

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Minister Edukacji Narodowej podpisał dziś nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Przepisy rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych w okresie przejściowym określono w przepisach przejściowych. 

Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w tych szkołach zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz lata szkolne, od których będą stosowane druki według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W zakresie merytorycznym ww. rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzone zmiany mają charakter korygujący, porządkujący i dostosowujący. 

Dokonano zmian odnoszących się do druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego, wprowadzono nowe wzory certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz nowe wzory dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK. Zmianie uległ element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji. 

Wprowadzono arkusze ocen uczniów dla szkół polskich (za granicą) realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Doprecyzowany został także przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

Ponadto, ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji  oraz mLegitymacji) usunięto pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia. Ponadto zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Natomiast pozostawiono miejsce urodzenia na wzorach arkuszy ocen, ponieważ są one wewnętrznymi dokumentami w szkole i nie istnieje ryzyko, że informacja o miejscu urodzenia ucznia będzie dostępna do publicznej wiadomości, w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów, takich jak np. świadectwa.

W rozporządzeniu dostosowano także przepisy w zakresie zabezpieczeń wymaganych dla dokumentów publicznych wynikające z ustaw nadrzędnych. 

 

więcej
< class="item_title"> Skargi na działalność szkoły kto, jak i kiedy odpowiada?

Organy państwowe, samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości i zgodnie z kompetencjami. Rozpatrywanie skarg i wniosków nie jest prawem, lecz obowiązkiem organu.

Skargi wpływające do szkoły mogą być składane na nauczycieli, na uczniów, na pracowników szkoły czy też na dyrektora szkoły.  

Zgodnie z zapisami art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.Zatem w sytuacji wpłynięcia skargi na pracowników czy uczniów szkoły, to on posiada kompetencje do rozpatrzenia skargi.

W przypadku skargi na działalność dyrektora szkoły jest ona rozpatrywana przez organy właściwe do jej rozpatrzenia. Ustawa Prawo oświatowe wprowadziła wyraźny podział kompetencyjny w zakresie nadzoru pomiędzy organem prowadzącym (burmistrzem, prezydentem, radą powiatu), a organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorem oświaty). Mianowicie pierwszy z nich sprawuje nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, zaś kurator sprawuje nadzór pedagogiczny przejawiający się ocenianiem stanu szkół i nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W związku z powyższym rozpatrywanie skarg na działalność dyrektora odbywa się zgodnie z właściwością organów i tylko w zakresie ich kompetencji. Nawet w przypadku błędnego zaadresowania skargi, np. zostaje ona przez skarżącego złożona w szkole, organ, który ją otrzymał, a nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 kpa).

Rodzice ucznia mogą składać skargi:

 • na podstawie regulacji zapisanych w statucie, gdy dotyczą one naruszeń praw ucznia (98 ust. 1 pkt. 17 ustawy Prawo oświatowe).
 • według zasad przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku skarg dotyczących naruszeń praw ucznia, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z zapisami statutu – należy tu pamiętać o ujęciu w statucie zapisów, które określą tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniowskich.

Tryb rozpatrywania skarg, które wiążą się z zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań przez właściwe organy szkoły oraz przez ich pracowników, a dotyczących ogólnie ich pracy, wypełniania przez dyrektora szkoły zadań przewodniczącego rady pedagogicznej i współpracy z rodzicami, powinien zostać określony w przyjętej przez dyrektora szkoły procedurze/regulaminie. Procedura/regulamin ten musi uwzględniać postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46). Reguluje ono tę kwestię w odniesieniu do organów samorządowych jednostek organizacyjnych, a więc również szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, organ właściwy do załatwienia sprawy rozpatruje skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Mogą one być wnoszone nie tylko pisemnie, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nawet ustnie do protokołu. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji należy zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia sprawy. W przypadku odmowy jej rozpatrzenia zawiadomienie powinno zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne uzasadniające odmowę.

Skragę może rozpatrzeć pracownik upoważniony przez dyrektora szkoły, jednak nie może to być pracownik, którego skarga dotyczy ani też pracownik podległy służbowo osobie, na którą złożono skargę.

 

Podstawy prawne:

Art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 98 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Art. 227, art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46).

 

Bożena Browarczyk

27-02-2019

 

więcej
< class="item_title"> Słów kilka o kreatywności, przedsiębiorczości oraz kształtowaniu kompetencji cyfrowych

Jak Państwo zapewne wiedzą, wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/20 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W jednym punkcie zawarto bardzo szeroki zakres różnorodnych kompetencji. Łączy je przynależność do grupy tzw. kompetencji przyszłości, których posiadanie przyczynia się do sukcesów na rynku pracy. Warto więc zastanowić się, jak je rozwijać na lekcjach.

Kreatynowść i przedsiębiorczość

Kreatywności i przedsiębiorczości sprzyjają takie cechy, jak otwartość, ciekawość poznawcza, samodzielność, niezależność, ale także – wytrwałość i pracowitość. Szkoła powinna więc kreować takie sytuacje edukacyjne, w których uczniowie poszukują niestandardowych rozwiązań stawianych przed nimi problemów, rezygnując z – nierzadko narzucanego przez nauczyciela – jednego, typowego schematu działania. Środowisko szkolne winno zachęcać do różnorodnych samodzielnych aktywności, doceniać zaangażowanie, pozostawiając przy tym przestrzeń do błędu. Trudno bowiem o bycie twórczym bez ich popełniania. Psychologowie uważają, że to właśnie bariery psychospołeczne, wynikające z poddawania ciągłej ocenie naszych działań, są w dużym stopniu odpowiedzialne za tłumienie w nas kreatywności, innowacyjności, zaangażowania i pasji. W rozwijaniu przedsiębiorczości i kreatywności naszych uczniów niezastąpione będą więc takie metody pracy jak: uczenie – nauczanie oparte o projekty (ang. Project Based Learning), czy też nauczanie metodą rozwiązywania problemów (ang. Problem Based Learning). Stawiają one ucznia w centrum procesu uczenia - nauczania, skłaniają do samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań, czyniąc go odpowiedzialnym za własne uczenie się. Warto też dążyć do takich sytuacji, w których nauczanie szkolne jest ściśle powiązane z życiem codziennym. Chodzi o takie momenty, w których uczniowie wykorzystują zdobywaną w szkole wiedzę teoretyczną, najlepiej z różnych dziedzin, do rozwiązywania realnych problemów, z którymi się stykają. Mogą na przykład poszukiwać odpowiedzi na pytania, dlaczego cała klasa w tym samym czasie choruje na grypę i jak się przed tą choroba uchronić (drobnoustroje). Mogą badać życie ptaków, konstruując w tym celu karmnik z zamontowaną kamerką, a następnie podjąć obserwacje, by później analizować zgromadzone dane i wyciągnąć z nich wnioski. Mogą w końcu, diagnozując potrzeby środowiska, w którym żyją, zaangażować się w różnorodne projekty społeczne. Będzie to dla nich nieocenione doświadczenie związane z planowaniem własnych aktywności, pracą zespołową, podejmowaniem decyzji, komunikacją z innymi, czy też wytrwałością w doprowadzaniu podjętych działań do końca.

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie te wszystkie aktywności bez rozważnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w konkretnych kontekstach sytuacyjnych. Ogromne ilości informacji znajdujących się w sieci wymagają umiejętności ich wyszukiwania, selekcjonowania, krytycznej analizy z punktu widzenia ich rzetelności i użyteczności. Projektowe i problemowe metody pracy te sprawności kształtują. Warto też podsuwać uczniom różnorodne, sprawdzone przez nas wcześniej programy i aplikacje, służące, przykładowo, pracy zespołowej (Slack, Trello), pozwalające realizować różnorodne projekty graficzne (Canva), robić pomiary i obliczenia (Measure), czy też rozpoznawać rośliny na pomocą ich wykonanych wcześniej zdjęć (PlantNet). Przykłady takich wartościowych, użytecznych programów można mnożyć w nieskończoność.

Z wykorzystaniem technologii i Internetu łączy się kwestia bezpieczeństwa dzieci w sieci. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych, a przy tym najtrudniejszych wyzwań wychowawczych ostatnich lat. Aby uchronić ich przed zagrożeniami, trzeba z rozwagą z nimi o tym rozmawiać. Warto też konsekwentnie podejmować tę problematykę w kontaktach z rodzicami. Kwestię tę poruszamy w naszym e-szkoleniu p.t. Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów sieci? Do jego wysłuchania serdecznie Państwa zapraszam!

 

Magdalena Bogusławska

17-07-2019

więcej
< class="item_title"> Straszenie RODO rodzi określone konsekwencje prawne!

Już nie można bezkarnie straszyć RODO – takie działanie będzie przestępstwem. Wielu oszustów próbowało na szkołach strachem wymusić zakup produktów czy skorzystanie z określonych usług wskazując, że niedochowanie określonych obowiązków  prowadzi od razu do wszczęcia kontroli lub kar finansowych.

 

Co przyniesie nowelizacja Kodeksu karnego?

Nowelizacja Kodeksu karnego polega na zmodyfikowaniu definicji groźby bezprawnej. Otóż za taką groźbę będzie uznawane grożenie spowodowaniem nie tylko postępowania karnego, ale także innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Chodzi tu przede wszystkim o postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia ochrony danych, prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, które w istocie może zakończyć się wymierzeniem bardzo wysokiej kary finansowej.

Sama groźba bezprawna nie jest przestępstwem, ale jest zaliczana do znamion licznych przestępstw m.in. zmuszania do określonego działania (art. 191 Kodeksu karnego). Dlatego właśnie rozszerzenie definicji groźby bezprawnej może prowadzić do skazań za tego typu zachowania.

 

Art. 115 § 12 Kodeksu karnego

„§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.".

 

Z uzasadnienia projektu zmian

W uzsadnieniu projektu ustawy wdrażającej RODO czytamy:

„Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że obok licznych wiadomości wysyłanych po 25 maja 2018 r. informujących o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa. Obok informacji zawierających linki bądź załączniki z dokumentami, z których skorzystanie zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa, coraz częściej wysyłane są oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiadomości zawierają również często adresowane świadomie nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. Nie ulega więc wątpliwości, że konieczne jest objęcie takich działań podejmowanych na ogromną skalę, regulacjami kodeksu karnego.”

 

Podstawa prawna:

 

Dariusz Skrzyński

10-06-2019

więcej
< class="item_title"> Świadczenia kompensacyjne - odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli zwane krótko kompensówką jest rekompensatą za utratę prawa do wcześniejszej emerytury. Po różnych zawirowaniach w oświacie świadczenie to coraz częściej staje się obiektem zainteresowania nauczycieli, tym samym poniżej odpowiadamy na pytania i wątpliwości zgłaszane przez nauczycieli, którzy decydują się na skorzystanie z tego przywileju.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Zgodnie z  art. 4  Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 128)  świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie 3 warunki:

 • osiągnęli odpowiedni wiek, tj. jeżeli nauczyciel ukończył, np. 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019 – 2020. W ustawie rozpisano wymagany wiek począwszy od 2009 aż do 2032 roku.
 • mają 30 letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat „z kredą”, czyli jako nauczyciel w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1.
 • rozwiązali stosunek pracy. Ważne, aby nauczyciel przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie pozostawał w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela we wspomnianych jednostkach. Gdyby, np. nauczyciel po ustaniu stosunku pracy w szkole, ale przed zgłoszeniem wniosku, podjął inne zatrudnienie czy działalność gospodarczą, wówczas nie nabędzie prawa do świadczenia kompensacyjnego.

 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) nauczyciel – nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w: 

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach, 

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

 

Art. 4. 1. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki: 

1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć; 

3) rozwiązali stosunek pracy.

 

Art. 4. 3. Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył: 

1) 55 lat – w latach 2009–2014; 

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015–2016; 

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017–2018; 

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019– 2020; 

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021–2022; 

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023–2024; 

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025–2026; 

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027– 2028; 

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029– 2030; 

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031– 2032.

 

 Ile będzie wynosiło świadczenie?

 Nie będzie niższe niż kwota najniższej emerytury czyli 1.100 złotych brutto - od 1 marca 2019. Wysokość świadczenia zależy od podstawy obliczenia emerytury, średniego dalszego trwania życia (obecnie 260,7) i od tego czy uprawniony jest członkiem OFE. Tak jest dziś, co może zostać zmienione w związku ze zmianami dotyczącymi OFE. Aktualnie można wyliczyć wysokość świadczenia, posługując się poniższą zależnością:

 

Wzor

 

Dodatkowo z racji członkowstwa w OFE składki emerytalne zostają przemnożone przez wskaźnik korygujący (19.52/12.22) - co ma za zadanie odtworzyć wartość środków z OFE przekazanych do ZUS. 

Do obliczeń możemy wykorzystać specjalny kalkulator udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.gov.pl. Kalkulator dostępny jest w dwóch wersjach – uproszczonej i zaawansowanej.

Warto pamiętać, że prognozowana wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest kwotą brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Art. 5. 1. Świadczenie stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia o przyznanie świadczenia tablic średniego trwania życia, o których mowa w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

2. Jeżeli uprawniony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej „Zakładem”, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.

3. Kwota świadczenia nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

Czy mogę pobierać świadczenie i pracować w szkole lub w innej jednostce?

Nauczycielowi pobierającemu świadczenie nie wolno zatrudnić się w szkole i w innych jednostkach wymienionych w art.1 ustawy Karta Nauczyciela, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W przypadku nawiązania stosunku pracy w tych jednostkach prawo do świadczenia zostaje zawieszone. Wówczas nie ma znaczenia ani wysokość przychodu ani rodzaj pracy, jaką wykonuje nauczyciel. 

 

Art. 9. 2. Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 

Natomiast, jak wynika z wyjaśnień ZUS, wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie jest zatrudnieniem, o którym mowa w przepisach Karty Nauczyciela. W związku z tym można pobierać świadczenie i pracować w szkole (na umowę cywilno-prawną) - nawet jako nauczyciel, np. prowadząc zajęcia nieobowiązkowe. Wówczas osiąganie przychodów z tego tytułu będzie podlegało rozliczaniu na ogólnych zasadach zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Jednak należy pamiętać, że zasadą jest zatrudnianie nauczycieli w szkole w ramach stosunku pracy (art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela), a nie umowy zlecenia czy o dzieło.

 

Czy jeżeli otrzymam rentę z tytułu choroby zawodowej

...
więcej
< class="item_title"> Świadczenie 500 dla nauczycieli - w pytaniach i odpowiedziach

Do 7 grudnia 2020 r. nauczyciele mogą składać wnioski (wzór wniosku) o uzyskanie świadczenia w wysokości 500 złotych na refundację zakupu sprzętu, materiałów i oprogramowania do kształcenia zdalnego. sprzętu, materiałów i oprogramowania. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br. i obejmują m.in.: komputery przenośne, kamery internetowe, słuchawki (lub zestaw słuchawkowy), dodatkowy mikrofon, smartfony, tablety, ładowarki sieciowe, głośniki, pamięci zewnętrzne, oprogramowania, czy koszty poniesionych z tytułu mobilnego internetu. 

Jeśli środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego nie zostaną w pełni wykorzystane, mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek.

 

A oto odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na pojawiające się pytania dotyczące świadczenia.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania? Czy przysługuje ono również nauczycielom szkół niepublicznych?

Świadczenie należy się nauczycielom, w tym dyrektorom będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno publicznych jak i niepublicznych.  Przysługuje ono również osobom niebędącym nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami na podstawie art. 15 ust. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Wsparciem nie są objęci nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. Jeżeli jednak nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzi równocześnie zajęcia w innych jednostkach systemu oświaty to może się on ubiegać o dofinansowanie w tych jednostkach.

 

Jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Uwaga: od świadczenia nie jest odprowadzany podatek i składki na ubezpieczeni społeczne.

 

Czy zwykły paragon wystarczy do rozliczenia?

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. i brak jest imiennego dowodu zakupu to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz wypełnia się oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

 

Czy mogę rozliczyć koszty zakupu dokonane wspólnie z mężem/żoną jeśli oboje pracujemy w szkole i wykonywaliśmy kształcenie na odległość?

Tak. Wówczas nauczyciele składają wnioski do swoich dyrektorów załączając kopię lub oryginał dowodu wspólnego zakupu. Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na każdą osobę wynosi do 500 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć wydatkowanej kwoty, czyli np. jeśli wydatkowana za zakup kwota wyniosła 800 zł, to koszt należy rozłożyć na dwa wnioski. W takim przypadku dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących kwoty dofinansowania współmałżonka zatrudnionego w innej jednostce systemu oświaty.

 

Czy jeśli pracuję w kilku szkołach, to mogę złożyć kilka wniosków?

Nie. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Jeżeli w tych szkołach zatrudnienie jest w równym wymiarze, to wniosek należy złożyć tam, gdzie wcześniej zawarto umowę, a jeżeli zostały one zawarte w tym samym dniu – w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia br.

 

Po jakim czasie od złożenia wniosku otrzymam pieniądze?

Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia br.

 

Jak będzie wyglądać procedura składania wniosków?

Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej). Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.

 

Czy w ramach dofinansowania mogę rozliczyć koszty zakupu smartfona czy koszty internetu?

Tak. W ramach programu będzie można przedłożyć dowód zakupu smartfona, jak i zrefundować koszty zakupu usługi dostępu do internetu. Szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów zakupu znajduje się na stronie ministerstwa.

 

Czy sprzęt kupiony w marcu lub w kwietniu może być zrefundowany?

Nie. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

 

Czy samorząd będzie musiał zwrócić niewykorzystane środki na ten cel?

Nie. Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek systemu oświaty. Zależy nam, by były one w pełni wykorzystane na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom.

 

Czy dofinansowanie przysługuje wszystkim nauczycielom wymienionych powyżej jednostek systemu oświaty, czy tylko nauczycielom przedmiotowcom?

Dofinansowanie nie jest uzależnione od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. Są więc do niego uprawnieni nie tylko tzw. nauczyciele przedmiotowcy, ale również zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty nauczyciele wspierający proces kształcenia, w tym m.in. nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych,  tzw. nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

 

Czy dofinansowanie obejmie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę?

Dofinansowanie nie obejmuje nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę lub mianowanie.

Tak więc nie mogą się o nie ubiegać nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na podstawie m.in. umów cywilnoprawnych.

 

Kto wypłaca dofinansowanie nauczycielom – szkoła lub placówka czy organ prowadzący szkołę?

Dofinansowanie wypłaca nauczycielowi szkoła lub placówka, w której nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie. Szkoła lub placówka wypłaca również dofinansowanie dyrektorowi tej szkoły lub placówki będącemu nauczycielem.

 

Do kogo dyrektor szkoły składa wniosek o dofinansowanie?

Dyrektor szkoły wniosek o dofinansowanie składa do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty. W przypadku jednostki prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty. W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

W jakich przypadkach nauczyciel nie może ubiegać się o dofinansowanie? Czy przebywanie przez nauczyciela na zwolnieniu lekarskim pozbawia go tego uprawnienia?

Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom w stanie nieczynnym, przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty; nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków, nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni, nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Nauczyciel, który po 7 grudnia 2020 r. powróci do pracy w związku z zakończeniem jednej z ww. nieobecności, nie będzie uprawniony do dofinansowania.

Natomiast nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim czy też nieświadczący w tym okresie pracy z innej przyczyny, może złożyć wniosek o dofinansowanie.

 

Na jaki sprzęt lub oprogramowanie przysługuje dofinansowanie? Czy może to być sprzęt inny niż wymieniony w rozporządzeniu?

Dofinansowanie można otrzymać TYLKO na sprzęt, oprogramowanie lub usługi, które są wymienione w rozporządzeniu i kupione w okresie od 1 września do 7 grudnia 2020 r.

Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

 1. komputera stacjonarnego;
 2. monitora;
 3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 5. kamery internetowej lub wizualizera;
 6. statywu;
 7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej,
...
więcej
< class="item_title"> Świadectwo wypełniane elektronicznie na co zwrócić uwagę?

Obecny stan prawny dopuszcza możliwość wydawania świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły tylko w formie papierowego dokumentu. Istnieje jednak możliwość wypełnienia ich elektronicznie zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków:

"Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem § 19 i § 20. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej."

 

Drukując tak wypełnione świadectwo należy pamiętać o pominięciu zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły lub szkoły polskiej, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świadectwa, ocen zachowania i z religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej przedmiotów uzupełniających, innych zajęć, indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na odcisk pieczęci i podpis dyrektora szkoły lub kierownika oraz podpis wychowawcy lub opiekuna klasy;

3) linii przerywanych w wyrazach „uczęszczał...”, „Uczęszczał...”, „ukończył...”, „Realizował...”, „realizował...”, „zrealizował...” i „otrzymał...”; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;

4) linii przerywanej w wyrazie „promocj...” – w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę;

5) linii przerywanej przed wyrazem „otrzymał...” oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do klasy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej;

6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły.

 

Na tak wydrukowanym dokumencie powinny się znaleźć:

 • podpis dyrektora szkoły lub kierownika;
 • podpis wychowawcy lub opiekuna klasy;

(w uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo wskazać innego nauczyciela - zamiast wychowawcy, który złoży swój podpis na świadectwie)

 • wyraźny odcisk pieczęci urzędowej szkoły.

 

Podstawa prawna:

 

Beata Linowska

02-06-2020

więcej
< class="item_title"> Sytuacja prawna uczniów powracających z zagranicy do szkoły w Polsce

Wyzwaniem, z którym od kilku już lat przychodzi mierzyć się dyrektorom szkół, jest kwestia przyjęcia i kształcenia uczniów przybywających z zagranicy niebędących obywatelami polskimi, ale również osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

Otwartość granic, łatwość podróżowania, możliwość zatrudnienia poza Polską sprawiły, że setki tysięcy Polaków zamieszkało i pracuje poza granicami naszego kraju. Nierzadko rodzice zabierali ze sobą dzieci, które podejmowały naukę w szkołach francuskich, angielskich czy też niemieckich. Po kilku, kilkunastu miesiącach lub latach następował powrót do kraju, a dzieci trafiały do polskiej szkoły. Zważywszy na znaczne i oczywiste odmienności systemów edukacyjnych różnych państw zaczęły pojawiać się istotne wątpliwości odnośnie warunków, kryteriów i zasad, w oparciu o jakie należy dokonywać wprowadzenia uczniów przybywających z zagranicy do polskiej szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół i organów prowadzących Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało stosowne akty prawne, z których najnowszym jest rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1655 z późn. zm.). Jest to podstawowy akt prawny, którego przepisy normują kwestię przyjmowania uczniów obywateli polskich przybywających z zagranicy. Kto zatem w świetle prawa decyduje o przyjęciu takiego dziecka do szkoły? Tak jak w każdym innym przypadku i w tym o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje jej dyrektor. Przywołane rozporządzenie ustala w § 4 ust. 1 i 2 zasady, które stanowią, że uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany między innymi do:

- klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu;

- klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

- klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu na podstawie dokumentów;

- klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku szkół ponadpodstawowych (tj. liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkołą I stopnia) obowiązują podobne zasady, a szczegółowe warunki przyjęcia ucznia do takich typów szkół określone zostały w § 6 ww. rozporządzenia. 

Poprzez dokumenty należy rozumieć w tym przypadku:

 1. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
 2. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu (§ 2 pkt. 3). 

W świetle powyższych przepisów wydaje się, że decydujące znaczenie dla zakwalifikowania ucznia do konkretnej klasy ma ustalona na podstawie dostarczonych dokumentów suma lat nauki szkolnej ucznia w szkole poza Polską. Przepis nie odnosi się w ogóle do sprawy promocji lub jej braku w poszczególnych latach szkolnych ze względu na to, że kwestie te bardzo różnie są uregulowane w systemach oświatowych innych państw.

Odstępstwem od tej zasady jest przepis § 11, zgodnie z którym uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany do publicznej szkoły także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. Decyzję w sprawie sposobu przyjęcia ucznia podejmuje zawsze dyrektor szkoły. Ostateczną decyzję należy podjąć w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ponieważ zgodnie z postanowieniami ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, organy administracji rządowej i samorządowej, a więc również szkoły i przedszkola posługują się językiem polskim, jako językiem urzędowym dokumenty, o których mowa w pytaniu muszą być przetłumaczone na język polski. Osobami uprawnionymi do tłumaczenie m.in. świadectw szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, są właśnie tłumacze przysięgli.

W sytuacji uczniów, którzy przez długi czas przebywali zagranicą pozostaje pytanie czy stopień znajomości języka polskiego i różnice programowe umożliwią im skuteczne kontynuowanie nauki w polskiej szkole. Należy zauważyć, iż dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Jeśli ponadto u takich uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. (§ 17 i 18).

Ustalony przez rozporządzenie sposób przyjęciu uczniów obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw powoduje, że z formalnego punktu widzenia nie ma zupełnie znaczenia jakie zajęcia edukacyjne realizował uczeń w szkole za granicą. To bardzo praktyczne rozwiązanie powoduje, że uczeń przyjęty do szkoły na podstawie przepisów rozporządzenia od pierwszego dnia nauki objęty zostaje właściwym dla danego etapu edukacyjnego i typu szkoły planem nauczania i realizowaną podstawą programową. Nie istnieją i nie mogą bowiem istnieć żadne tabele czy też inne sposoby umożliwiające ustalenie ekwiwalentności (równoważności) zajęć edukacyjnych obowiązujących w systemach oświatowych innych państw, z tymi które obowiązują w polskiej szkole. Jeśli nawet dyrektor i nauczyciele zadali sobie duży trud i pozyskali szczegółowe informacje na temat przebiegu edukacji dziecka w szkole poza granicami Polski, to pozostaje to bez wpływu na sytuację tego ucznia w polskiej szkole.

Choć przepisy przywołanego rozporządzenia regulują status prawny uczniów powracających z zagranicy do polskiej szkoły, to jednak nie określają one sposobu uzupełnienia różnic programowych, które mogą mieć istotne znaczenie przy klasyfikacji rocznej i końcowej ucznia, o której mowa w art. 44f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). Ponieważ uczeń przyjęty do polskiej szkoły po okresie pobierania nauki w systemie oświaty innego państwa zostaje tym samym wprowadzony do polskiego systemu oświaty, do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych powinny mieć zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641). W szczególności § 8 ust. 1 zgodnie, z którym różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. W § 8 ust. 3 - 5 czytamy z kolei, że jeśli uczeń, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. W przypadku, gdy z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, uczniowi przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. Biorąc jednak pod uwagę, z jakimi problemami przychodzi się borykać uczniom powracającym często po wielu latach pobytu poza Polską, należy dołożyć starań, by konieczne uzupełnienie różnic programowych odbyło się w sposób możliwie jak najmniej obciążający takiego ucznia. Wybór sposobu udzielania uczniowi pomocy w wyrównaniu różnic programowych należy, więc do nauczycieli i dyrektora szkoły. Decyzje powyższe należy podjąć w

...
więcej
< class="item_title"> Szkolny regulamin przyznawania nagród dyrektora czy można wprowadzić, jeśli jest uchwała organu?

 

To uchwała organu prowadzącego określa zasady przyznawania nagród dla nauczycieli, ale nie wyklucza to, by dyrektorzy uszczegółowili i uzupełnili kryteria ustalone przez organ prowadzący regulacjami wewnątrzszkolnymi. Nigdy jednak takie wewnętrzne ustalenia nie mogą być sprzeczne z uchwałą organu. Niemniej jednak zdarza się, że fakt istnienia takiego regulaminu jest kwestionowany.

Sposób przyznawania nagród dla dyrektorów ustala organ prowadzący

Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły zostały wyposażone w kompetencję do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, trybu zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasady, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Tym samym szkoły nie mogą sobie przypisywać kompetencji określonych dla organu prowadzącego.

Zatem z przepisów Karty nie wynika możliwość określania kryteriów przyznawania funduszu nagród na poziomie szkoły, lecz wyłącznie na poziomie organu prowadzącego. Jeżeli przyjęte rozwiązania w uchwale samorządowej są niewystarczające w zakresie merytorycznym, radni powinni podjąć inicjatywę legislacyjną zmierzającą do bardziej szczegółowego uregulowania kwestii kryteriów przyznawania nagród.

 

Dyrektor może stworzyć regulacje wewnętrzne odnośnie przyznawania nagród

Nie wyklucza to jednak, by poszczególni dyrektorzy uszczegółowili i uzupełnili kryteria ustalone przez organ prowadzący regulacjami wewnątrzszkolnymi, w których określą, na przykład czym się będą kierować dodatkowo typując nauczycieli do przyznawanych przez siebie nagród.

Takie wewnętrzne kryteria są jednak podrzędne względem kryteriów ustalonych przez organ prowadzący i nie mogą być z nimi sprzeczne. To jest największe wyzwanie dla dyrektora, żeby stworzyć regulację, która nie będzie sprzeczna z uchwałą organu prowadzącego. Dlatego przyjmuje się, że najlepiej w razie potrzeby wystąpić o dodatkowe doregulowanie pewnych kwestii do organu prowadzącego, ewentualnie wnioskować o interpretację ustalonych przepisów.

 

Podstawa prawna:

 • art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

Dariusz Skrzyński

01-02-2021

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo