Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna po pandemii | 21-09-2021 OD 13:30
Tematyka: Pomoc pp   

Szanowni Państwo!  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona w placówce będzie odgrywała kluczową rolę w niwelowaniu u uczniów skutków długotrwałej pracy w trybie zdalnym. Co do tego zgodni są Dyrektorzy, nauczyciele oraz MEiN, który w priorytetowych kierunkach polityki oświatowej na ten rok szkolny dokładnie tak widzi rolę wspomnianej pomocy

Odpowiednia organizacja, poprawne dokumentowanie oraz efektywna jej realizacja to te elementy, na które zwrócić należy największą uwagę, szczególnie po długim okresie świadczenia samej pomocy w trybie zdalnym lub znacznego jej ograniczenia w wielu przypadkach. 

 W związku z tym zapraszamy na szkolnie pt. „Skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna po pandemii”, które pozwoli odświeżyć i uporządkować całą niezbędną wiedzę na temat pomocy pp oraz zasad jej realizacji w myśl aktualnych przepisów prawa. 

Program szkolenia przewiduje najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów, a także sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia oraz dokumentacji z tym związanej. W trakcie szkolenia przedstawione, omówione oraz udostępnione uczestnikom zostaną wzory dokumentów, niezbędne w każdej placówce oświatowej w ramach świadczenia pomocy pp oraz działania, jakie warto podjąć w ramach pomocy pp po pandemii. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w definicjach:
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce – co to jest i na czym polega?
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych – w jaki sposób to prowadzić?
  • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi – w jakich obszarach i w jaki sposób o tę współpracę wnioskować?
  • program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w czasie i po pandemii.
 • Rola wychowawców, nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z ppp: 
  • zadania i obowiązki wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa w pracy z uczniem z uwzględnieniem pracy na odległość, a także w powrocie do pracy w systemie stacjonarnym;
  • określenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem;
  • umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • wymiana informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwojowymi, w tym w czasie pracy na odległość;
  • ocena form pomocy i ewaluacja zadań przydzielonych poszczególnym nauczycielom i specjalistom;
  • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie zgromadzonych wyników.
 • Prawidłowe dokumentowanie zadań z zakresu ppp:
  • dokumentowanie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • dokumentowanie wsparcia w stosunku do uczniów bez opinii i orzeczeń, u których rozpoznano specjalne potrzeby edukacyjne;
  • dokumentacja potwierdzającą przeprowadzenie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wzorach;
  • dzienniki zajęć z zakresu udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym dzienniki specjalistów;
  • indywidualna teczka ucznia; 
  • wzory innych pism i dokumentów – kontakty z rodzicami, poradniami i innymi instytucjami,

a także 

 • materiały, które będą mogli wykorzystać nauczyciele oraz specjaliści szkolni w diagnozowaniu sytuacji i wspieraniu uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • szkolny system pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wykazem niezbędnych zmian uwzględniających zmienny system pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

 

CZAS TRWANIA: 13:30 - 16:30.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

339,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo