O nas


Europejskie Centrum Rozwoju Kadr (ECRK Białystok) to stale rozwijający się zespół ekspertów, który już od 2004 roku prowadzi działalność polegającą na wspieraniu polskich szkół i placówek oświatowych. 

Od początku działaności naszym oczkiem w głowie jest organizacja profesjonalnych szkoleń. Ofertę szkoleniową kierujemy w głównej mierze do pracowników placówek oświatowych (Dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji) i organów prowadzących, a uczestnikami szkoleń są przede wszystkim pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, urzędów.

To co nas wyróżnia na tle innych firm to fakt, że do każdego tematu, z którego szkolimy, przygotowujemy obszerne materiały zawierające propozycje praktycznych rozwiązań, które z łatwością można zastosować w placówce.

Dla oświaty nie tylko szkolenia!

Dzięki bardzo udanej współpracy z najlepszymi ekspertami w Polsce (autorami przepisów, praktykami, metodykami, psychologami) m.in. z takich dziedzin jak: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczeństwo, kompetencje kluczowe i wiele innych, wśród naszych propozycji znajdą  Państwo również e-szkolenia dla nauczycieli oraz e-lekcje dedykowane uczniom, które są doskonałym uzupełnieniem klasycznych metod doskonalenia zawodowego czy nauczania. 

Poruszane w nich tematy, zawsze aktualne problemy (np. RODO, BHP, innowacyjność), podane w bardzo przystępnej formie, stanowią świetną i tanią alternatywę dla klasycznych metod szkoleniowych czy podawczych. Stale rosnąca sekcji e-lekcji to kilkadziesiąt różnych tematów, które mogą zostać przedstawione przez nauczyciela w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów. 

Do tego wszystkiego stworzyliśmy również dział Publikacja, gdzie znajdą Państwo wzory różnych, niezbędnych w życiu szkoły, placówki oświatowej dokumentów.

Ponadto od 2009 roku zespół ECRK świadczy również usługi z zakresu doradztwa, w tym pomocy w przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji: Statut, Kontrola Zarządcza, RODO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny i inne.

 

Zespół naszych ekspertów składa się z zawsze gotowych do wsparcia specjalistów z zakresu:

Każdy z naszych wykładowców/trenerów posiada wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie prezentowanego zagadnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.
 
Dominik Linowski z Zespołem ECRK

 


Poznaj naszych ekspertów


 

Dominik Linowski

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i doradztwie dla oświaty, dyrektor niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły podstawowej, autor wielu publikacji z zakresu edukacji i zarządzania oświatą, ekspert w ramach sejmowych zespołów opiniujących akty prawne, uznany i lubiany wykładowca.

Absolwent SGH, w tym studiów doktoranckich, dyplomowany nauczyciel akademicki, doświadczony wykładowca na najlepszych polskich uczelniach wyższych (m.in w ramach studiów magisterskich, doktoranckich, MBA). 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizował i przeprowadził ponad 1000 szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli na trenie Polski. Współpracował m. in z Sejm RP, ZNP, organizacjami pozarządowymi, Legią Warszawa, KKS Lech Poznań, ministerstwem kultury i ministerstwem sportu, realizując projekty edukacyjne. Publikował w "Dyrektorze Szkoły", "Dyrektorze Przedszkola", "Harvard Business Review" i innych.

 
Specjalizacje: nadzór pedagogiczny, karta nauczyciela, prawo pracy, kontrola zarządcza, finanse publiczne.  
 

 

Bozena Circle 2 

Bożena Browarczyk

Ekspert z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych, wicedyrektor, wizytator ds. kształcenia specjalnego. Egzaminator do przeprowadzania egzaminu maturalnego z chemii oraz w zakresie egzaminu zawodowego, autor i recenzent zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ekspert w zakresie awansu zawodowego wpisany na listę ekspertów ustaloną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Studium Podyplomowego Chemii środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Podyplomowego Prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.   

 

Specjalizacje: kształcenie zawodowe, awans zawodowy, nadzór pedagogiczny, kształcenie specjalne.

 


 

Dariusz Skrzyński

Prawnik, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie", były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej, Były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie.

Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji skierowany do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

 

Świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty m.in.  Ministerstwu Edukacji Narodowej, Wydawnictwu Pedagogicznemu Operon, PWN, ODDK.

 

Specjalizacje: prawo oświatowe, prawo pracy, prawo autorskie, ochrona danych osobowych.

 


 

Magdalena Bogusławska

Menedżer oświaty, edukator, doradca zawodowy, trener, coach. W latach 2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół i nauczycieli. Wcześniej, m.in. - dyrektor podległego MEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2010-12. 

Z wykształcenia filolog. Absolwentka (z wyróżnieniem) wydziału Neofilologii UW. Ukończyła też m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego, kurs dla ewaluatorów zewnętrznych. 

  Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania, wdrażania zmiany, prawa oświatowego, ewaluacji, kompetencji kluczowych, nowoczesnych technologii w procesie uczenia się–nauczania, motywacji i wielokulturowości.
 

 

Agnieszka Arkusinska

Agnieszka Arkusińska

Historyk, trener, mentor. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. 

Wieloletni nauczyciel (historii i wiedzy o społeczeństwie). Była dyrektorką gimnazjum, a także doradczynią metodyczną w zakresie historii i wos-u. Pracowała w trzech dużych projektach: „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” (ORE, UJ i Era Ewaluacji), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, (ORE), „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.

 

Obszarem jej szczególnego zainteresowania są: metody angażujące uczniów do nauki, metoda projektu, aspekty neurodydaktyczne w pracy nauczyciela, ocenianie kształtujące, co wpływa na skuteczne uczenie się, przywództwo edukacyjne, ewaluacja (w) pracy nauczyciela.

 


  

Adriana Kloskowska

dr Adriana Kloskowska

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji, doświadczony edukator. 

Swoje doświdczenie czerpie z jednej strony pracując w szkole, pełniąc funkcje: nauczyciela języka polskiego, oligofrenopedagoga, specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacji osób z autyzmem, terapeuty integracji sensorycznej, doradcy zawodowego i wychowawcy, z drugiej jako dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy, coach w Specjalistycznym Centrum Neurorozwojowym w Grudziądzu. Jest członekiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych.

Ukończyła kurs zarządzania oświatą, kursy trenerskie i liczne studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Job coaching – doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, coaching kariery.

 

Tematyka szkoleń, która jest jej bliska: neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka, zaburzenia rozwojowe, integracja sensoryczna, zaburzenia ze spektrum autyzmu, seksualność a spektrum autyzmu, adhd, zaburzenia uczenia się, zachowania nieakceptowalne społecznie, mutyzm wybiórczy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, relacje, komunikacja bez przemocy, budowanie zespołu, dobrostan ucznia i nauczyciela, motywacja, procesy uczenia się w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk, integracja sensoryczna.

 


 

Jadwiga Circle

Jadwiga Osińska

Ekspert z bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym w nauczaniu i kształceniu młodzieży i dorosłych, w nadzorze pedagogicznym (jako wicedyrektor szkoły), doradztwie zawodowym, NGO, administracji.

Absolwentka studiów magisterskich i studium pedagogicznego w SGH w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: z doradztwa zawodowego (WSNS w Lublinie); z informatyki w zarządzaniu (Politechnika Lubelska); przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UMCS i UW). Posiada także kwalifikacje z zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Ekspert  MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Ekspert MEN z zakresu doradztwa zawodowego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Ekspert PARP w dziedzinie innowacje społeczne (w ramach PO WER). Autor i wykładowca kursów e-learningowych. 

 

Specjalizacje: awans zawodowy, projekty edukacyjne, nadzór pedagogiczny, doradztwo zawodowe, kontrola zarządcza, finanse publiczne.

 


 

Katarzyna Circle

Katarzyna Pluta

Ekspert z bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym  w nauczaniu i kształceniu dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych, zarządzaniu oświatą z pozycji dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz  studiów podyplomowych innych uczelni wyższych (WSZiM, WSH). Uczestnik kursów zarządzania oświatą w Unii Europejskiej, ewaluacji zewnętrznej prowadzonego przez ISP UJ oraz MEN dla wizytatorów i dyrektorów szkół ora studiów podyplomowych dla Liderów Oświaty.

Współautor poradnika o wyrównywaniu szans w edukacji dla wizytatorów - ewaluatorów.

Długoletni dyrektor warszawskich szkół publicznych oraz wysoko notowanych w rankingach szkół niepublicznych, pracownik Wydziału Oświaty dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i członek zarządu organu prowadzącego szkół niepublicznych.  

 

Specjalizacje: dwujęzyczność, projekty edukacyjne, ocenianie kształtujące w praktyce, współpraca nauczycieli w kształtowaniu procesów edukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczna,  zarządzanie przez realizowanie projektów i budowanie struktur organizacyjnych.

 


 

Agnieszka Circle

Agnieszka Światłowska

Filolog polski, doradca zawodowy, trener. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 14 lat prowadzi w Polsce oraz za granicą szkolenia dla oświaty. W latach 2008 – 2010 współorganizatorka wymian międzynarodowych młodzieży w ramach Programu Youth In Action, którego celem było przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich. W 2010 r. otworzyła w Olsztynie oddział  Uniwersytetu dzieci, w którym realizowała projekty edukacyjne w oparciu o metody projektu i eksperymentu (ponad 1 000 dzieci brało udział w zajęciach). 

 

Działa w oparciu o takie wartości jak: partnerstwo, wsparcie, pasja.

Tematyka szkoleń, która szczególnie jest jej bliska, to rozwój osobisty nauczyciela oraz metody aktywizujące w nauczaniu (metoda projektu, webquesty, eksperyment, itd.). 

 


  

Katarzyna2 Circle

Katarzyna Włodkowska 

Eduentuzjastka, certyfikowana trenerka oświaty, członkini grupy Superbelfrzy RP, doradczyni metodyczna, egzaminatorka CKE, , nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Prelegentka na wielu ogólnopolskich konferencjach. Wyróżniona w konkursie "Wielkopolski Nauczyciel Roku", w 2018 roku znalazła się w gronie 13 najlepszych nauczycieli w Polsce, w konkursie organizowanym przez Głos Nauczycielski. Od 15 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego.

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: metodyki kształcenia, programów naprawczych szkoły, wdrażania zmiany w szkole, ewaluacji pracy nauczyciela

 


 

 Zuza Circle

Zuzanna Osiak

Psycholog, absolwentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie, certyfikacja w zakresie Psychotraumatologii i terapii osób, które doświadczyły traumy z uwzględnieniem traum rozwojowych i relacyjnych wczesnych lat dziecięcych. Szczególne zainteresowanie skupia w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Przeszkolenie w zakresie pracy tereapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Certyfikowany praktyk NLP. 

 

Propagatorka profilaktyki zdrowia psychicznego przez psychoedukację.

 


Lucyna Circle

Lucyna Węgłowska-Raczyńska

Adwokat, mediator, germanista. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Humanistycznego na kierunku filologii, specjalności filologii germańskiej. Stypendystka programu wymiany studenckiej na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze także programu stypendialnego Diecezji Augsburskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu. Tłumaczka tekstów specjalistycznych z zakresu prawa.

 

Od 2014 roku autorka cyklicznych publikacji w miesięczniku Notariatu Polskiego „Rejent”, a od 2019 roku czynny mediator sądowy wpisany na listę Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką  w Olsztynie świadcząc usługi prawne, w tym z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz cywilnego. 

W swojej pracy zawodowej kładzie nacisk na ciągły rozwój, poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz dialog.

 


 

New Circle

Bożena Ungurian

Menedżer oświaty, trener, socjoterapeutka, pedagog resocjalizacji, filologii polskiej, trener ustawień systemowych rodzinnych i organizacyjnych. Od ponad 30 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie realizuje zajęcia socjoterapii, pełni funkcje kierownicze, a także prowadziła grupy wychowawcze. Prowadzone zajęcia wspiera autorskimi programami, które posiadają pozytywną opinię Trenerów – Terapeutów i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego. 

 

 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pracy z młodzieżą trudną, młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze, zaburzeniami zachowania i emocji w rodzinie, szkole, placówce wychowawczej.

 


 

EWA KRUK CIRCLE

Ewa Kruk

Specjalista rozwoju osobistego i zawodowego, psycholog (w trakcie kwalifikacji mgr), pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy, trener FRIS, certyfikowany coach, certyfikowany terapeuta w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Jest pasjonatką pracy z ludźmi. Posiad 20 lat doświadczenia w pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym oraz przechodzeniu przez zmianę. 

 

 

Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących optymalnego wykorzystaniu potencjału, budowaniu odporności psychicznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tworzenia konstruktywnych relacji i sztuce motywowania.

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo