< class="item_title"> Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym 

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiło się nieoficjalne polskie tłumaczenie Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym. Wytyczne wyjaśniają kwestie związane z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. Sprawdź co zawiera dokument.

 

Charakter prawny wytycznych 

Środowisko cyfrowe na wiele sposobów kształtuje życie dzieci, w coraz większym stopniu w placówkach edukacyjnych, w których wykorzystuje się narzędzia przeznaczone do nauczania, nadzoru i oceny dzieci. Mając powyższe na uwadze na swoim 40. posiedzeniu plenarnym w dniach 18-20 listopada 2020 r. Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym

Oryginalny tekst Wytycznych dostępnym  jest pod tym linkiem: https://rm.coe.int/t-pd-2019-6bisrev5-eng-guidelines-education-setting-plenary-clean-2790/1680a07f2b

Wersja polska (nieoficjalne tłumaczenie) dostępna jest pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/file/3344

Wytyczne określają podstawowe zasady praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście wykorzystywania danych w środowisku cyfrowym (obejmującym technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), w tym Internet, technologie i urządzenia mobilne i powiązane, a także sieci cyfrowe, bazy danych, aplikacje i usługi).

 

Zalecenia wynikające z Wytycznych – najważniejsze zasady

 

Zalecenia dla ustawodawcy 

Zalecenia dla administratorów danych (również jednostek oświatowych)

Zalecenia dla branży edukacyjnej

1. Potrzeba regularnego przeglądu prawodawstwa, polityk i praktyki.

2. Zapewnienie środków skutecznego wsparcia dla praw dzieci, aby te zostały wysłuchane.

3. Zapewnienie reprezentacji dzieci, których dane dotyczą, przed organami nadzorczymi.

4. Ustanowienie procedur umożliwiających dzieciom wyrażanie siebie i wyrażanie swoich opinii w zakresie korzystania z prawa do prywatności w placówkach edukacyjnych oraz zapewnienie uwzględnienia ich poglądów.

5. Ułatwienie dziecku dostęp do środków odwoławczych w przypadku naruszeniu ich praw.

6Zapewnienie przeszkolenia personelu placówek edukacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej zdolności zrozumienia ich roli w należytej staranności oraz uwzględnienia prawa dziecka do bycia wysłuchanym.

7. Rozpoznanie i zintegrowanie praw dziecka w środowisku elektronicznym, również niepełnosprawnego

1. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony danych i możliwości wykazania, że przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Obowiązek rozliczalności  przetwarzania danych (ustanowienie uprawnień, obowiązków w zakresie przetwarzania danych jednostce, również w kontekście zawierania umów z dostawcami podmiotami przetwarzającymi dane).

3. Przetwarzanie danych  dziecka szczególnej kategorii tylko na podstawie przepisu prawa. Jeżeli przypisu nie ma to należy uzyskać świadomą i dobrowolnie wyrażoną zgodę od opiekuna prawnego dziecka.

4. Zgoda na przetwarzania danych dziecka nie może być nigdy domniemana.

5. Po osiągnieciu pełnoletności przez dziecko powinna być informowana o wszelkim trwającym przetwarzaniu danych na jej temat, na które wyraził zgodę opiekun prawny (aby móc skorzystać z prawa jako osoba pełnoletnia).

6. Umowy ze stronami trzecimi (np. dostawcą e-learningu lub aplikacją wymaganą przez placówkę edukacyjną) nie mogą być zawierane przez dzieci tylko prze placówki zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

7. Umożliwienie prawa do nauki dla dziecka  jeżeli rodziny lub dziecko skorzystają z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w narzędziach cyfrowych (chyba, że jest podstawa prawna przetwarzania danych w środowisku cyfrowym)

8. Administratorzy i podmioty przetwarzające nie udostępniają danych osobowych dzieci zebranych w trakcie ich edukacji, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z przepisów  prawa.

9. Dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jest zgodne, jeżeli cele są określone w pkt 50 sprawozdania wyjaśniającego z Konwencji 108+.

10. Zgodnie z prawem krajowym kodeksy postępowania powinny określać wytyczne dotyczące sytuacji, w których personel lub dzieci uzyskują dostęp do systemów oprogramowania edukacyjnego, baz danych lub innych produktów stron trzecich za pośrednictwem osobistych urządzeń elektronicznych lub z domu, a zatem łączą dane osobowe, w tym metadane, z życie prywatne i rodzinne z ich historią zawodową lub edukacyjną.

11. Dane są przetwarzane rzetelnie i w przejrzysty sposób. format może być dowolny, jeśli tylko rzetelnie i skutecznie zapewnia informacje osobie, której dane dotyczą.

12. Przekazanie informacji o wszystkich prawach nie tylko opiekunowi, ale również dziecku przed rozpoczęciem procesu zbierania danych (stosownie do jego rozwijających się zdolności).

13. Placówki edukacyjne powinny prowadzić i publikować na poziomie instytucji rejestr swoich czynności przetwarzana danych, listę partnerów, takich jak sprzedawcy i podwykonawcy, oceny skutków dla ochrony danych, informacje o prywatności oraz wszelkie zmiany warunków w czasie.

14. Placówki edukacyjne powinny zgłaszać UODO oraz samym osobom, których dane dotyczą – przypadki naruszeń danych i  udostępniać raporty z audytów w celu wykazania ich rozliczalności i przejrzystości przetwarzania danych stronom trzecim.

15. Oświadczenia o przetwarzanych danych osobowych powinny być dostępne na żądanie w ramach praw dostępu osoby.

16. Przed transgranicznym przepływem danych osobowych z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony należy poinformować osobę, której dane dotyczą, oraz jej opiekunów prawnych.

17. Administratorzy muszą ocenić prawdopodobny wpływ zamierzonego przetwarzania danych na prawa i podstawowe wolności dziecka, przed rozpoczęciem przetwarzania danych i zaplanować przetwarzanie danych w sposób zapobiegający lub minimalizujący ryzyko ingerencji w te prawa i podstawowe wolności.

18. Zakup narzędzi i usług, które przetwarzają dane dzieci, zapewnia poszanowanie dzieci jako osób, których dane dotyczą, oraz praw ich opiekunów prawnych.

19. Opinie dzieci powinny być częścią każdej przeprowadzanej oceny skutków dla praw dziecka w celu uwzględnienia ich punktu widzenia w odniesieniu do przetwarzania danych.

20. W momencie, gdy dziecko kończy naukę, należy przechowywać jedynie minimalną niezbędną ilość danych umożliwiających jego identyfikację, a także w najlepszym interesie dziecka, aby wykazać osiągnięcia, zabezpieczyć jego przyszłe prawa dostępu i wypełnić ustawowe zobowiązania.

21. Dane osobowe opuszczające placówkę edukacyjną nie powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację dłużej niż to niezbędne.

22. Placówki edukacyjne nie powinny przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację dłużej niż to niezbędne.

23. Po zakończeniu każdego etapu kształcenia obowiązkowego lub w przypadku zmiany placówki (dla wszystkich grup wiekowych, w przedszkolu, szkole podstawowej, średniej, dalszej i wyższej) najlepszą praktyką powinno być, aby dzieci otrzymywały pełną kopię swoich akt zawierających informacje o zatrzymywaniu danych osobowych i zniszczeniu, czyli aby uzyskały informacje, które dane osobowe są nadal zatrzymywane i przetwarzane, przez kogo, w jakim celu, po opuszczeniu placówki przez dziecko, a w każdym przypadku administratorzy danych muszą utrzymywać mechanizmy umożliwiające im wypełnianie bieżących obowiązków osobie, której dane dotyczą.

24. Środki bezpieczeństwa zabezpieczenia danych powinny uwzględniać aktualny stan wiedzy w zakresie metod 
i technik zabezpieczenia danych. Ich koszt powinien być współmierny do wagi i prawdopodobieństwa potencjalnego ryzyka. 

25. Środki ochrony stosowane wobec danych osobowych powinny opierać się na ocenie ryzyka zgodnie z normami branżowymi i najlepszymi praktykami oraz z wykorzystaniem ustalonych wskazówek technicznych (takich jak seria ISO 27000 i inne, w stosownych przypadkach).

26. Środki powinny być dostosowane do okoliczności przetwarzania i ryzyka, na jakie narażone są dzieci, a także powinny mieć na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności 
i autentyczności danych dzieci w każdym kontekście, w jakim są one przetwarzane, a także odporność systemów przetwarzania oraz usług.

27. Należy rozważyć, w jaki sposób użytkownicy-dzieci powinni uwierzytelniać się w systemach, w tym, czy jest to wymagane w kontekście przetwarzania, również z punktu widzenia ryzyka.

28. Można zastosować wiele poziomów ochrony (a nawet je połączyć). 

29. Wszelkie wprowadzone środki powinny być regularnie testowane i uwzględniać zmieniające się metody i techniki bezpieczeństwa danych oraz zagrożenia, a także podlegać regularnym przeglądom i aktualizacjom w razie potrzeby.

30. Profilowanie dzieci powinno być prawnie zabronione (ew.

...
więcej
< class="item_title"> Wzmocnienie roli kuratora oświaty propozycje zmian (stan na 7.07.21)

Resort edukacji udostępnił roboczy projekt ustawy wzmacniającej rolę kuratora oświaty. Propozycje modyfikacji dotyczą m.in. trzech ustaw: Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i ustawy o systemie informacji oświatowej. Zmiany mają wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Sprawdź, co się zmieni.

 

Propozycje dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego 

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w nadzorze pedagogicznym, tj. nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, wydawane są zalecenia wraz z terminem ich realizacji. Dyrektor w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania, a jeżeli wniósł w ciągu 7 dni zastrzeżenia, to w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

·      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

·      organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Brak sankcji za niezrealizowanie zaleceń.

(art. 55 ustawy – Prawo oświatowe)

Zalecania, terminy i obowiązki wskazane obok pozostaną. 

Planowane jest wprowadzenie sankcji za niezrealizowanie zaleceń.

W przypadku gdy dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, kurator może wezwać dyrektora do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Dyrektor przekazuje wyjaśnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wtedy kurator może (nie musi) wyznaczyć dyrektorowi ostateczny termin realizacji zaleceń. Jeżeli dyrektor nie zrealizuje zaleceń w ostatecznym terminie kurator może (nie musi) wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wtedy organ prowadzący odwołuje dyrektora w terminie nie dłuższym niż 14 dni i niezwłocznie informuje o tym kuratora.

Gdy organ prowadzący nie odwoła dyrektora powierzenie stanowiska dyrektora wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ. Wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora stwierdza kurator i niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu informacje o wygaśnięciu powierzenia stanowiska.

Jak w uzasadnieniu propozycji zmian podano, że wynika to sygnałów, jakie otrzymywał resort o  przypadkach nierealizowania przez dyrektorów zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego oraz braku skutecznych narzędzi do egzekwowania tego obowiązku. Ponadto wskazano, że były problemy z nadzorem w jednostkach niepublicznych – unikanie kontaktu przez dyrektora (osobę prowadzącą), brak odpowiedzi na pisma przesyłane do dyrektora (osoby prowadzącej), nieudostępnianie dokumentacji w trakcie wykonywania czynności nadzoru pedagogicznego jednostce.

 

Propozycje dotyczące powierzania stanowiska dyrektora oraz powoływania na to stanowisko

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii kuratora (art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora, w przypadku gdy organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora osobę niebędącą nauczycielem

Zatem tylko pozytywna opinia da możliwość powołania na stanowisko osoby niebędącej nauczycielem. Obecnie negatywna opinia kuratora nie wstrzymuje powołania.

Jeżeli do konkursu na dyrektora:

 • nie zgłosi się żaden kandydat albo 
 • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

- organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z kuratorem, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe).

Wprowadzenie konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora, w przypadku gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi w przypadku gdy:

 • do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
 • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, albo 
 • konkurs wyłonił co prawda kandydata (osobę niebędącą nauczycielem), ale organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał negatywną opinię w zakresie powołania tej osoby na stanowisko dyrektora.

W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora organ prowadzący powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego,

b) kuratora,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) o jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego i kuratora nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej.

Jeżeli łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego i kuratora, byłaby mniejsza liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji związkowej uwzględniając udział przedstawicieli kuratora w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego

(art. 63 ust. 14-16 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiany w tym zakresie polegają na:

 • zwiększeniu liczby przedstawicieli kuratora powoływanych w komisjach konkursowych z trzech do pięciu, z zastrzeżeniem, że organ ten może zgłosić mniejszą liczbę swoich przedstawicieli w pracach komisji, którym niezależnie od powyższego, jak również niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej w głosowaniu zawsze przysługiwać będzie łącznie pięć głosów.
 • określeniu, że w skład komisji konkursowej powoływanych będzie do trzech przedstawicieli organu prowadzącego (a nie trzech przedstawicieli – jak dotychczas), z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby tych przedstawicieli biorących udział w posiedzeniu komisji konkursowej, w głosowaniu przedstawicielom tym zawsze przysługiwać będą łącznie trzy głosy. Natomiast w przypadku przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców (po dwóch przedstawicieli) oraz organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu) każdemu przedstawicielowi w głosowaniu przysługiwać będzie jeden głos;
 • wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą, prace komisji konkursowej będą prowadzone, jeżeli w posiedzeniu weźmie udział co najmniej czterech przedstawicieli, w tym co najmniej jeden przedstawiciel organu prowadzącego i jeden przedstawiciel kuratora oraz przedstawiciel (przedstawiciele) rady pedagogicznej lub rady rodziców,
 • wprowadzeniu rozwiązania, zgodnie z którym w skład komisji konkursowych będą powoływani przedstawiciele wyłącznie tych organizacji związkowych (reprezentatywnych, wyłonionych spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli), które działają w szkole lub placówce, w której konkurs się odbywa.

W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący uwzględniając udział przedstawicieli kuratora w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego 

(art. 63 ust. 18 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiana polega na tym, że w skład komisji konkursowej nie wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej,ra dy rodziców, organizacji związkowych. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden przedstawiciel kuratora i organu prowadzącego.

Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Dotyczy to również dyrektorów niebędących nauczycielami

(art. 63 ust. 21 i 22 ustawy – Prawo oświatowe).

Zmiana polega na wprowadzeniu konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, w sytuacji gdy organ prowadzący chce w uzasadnionych przypadkach powierzyć stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, ale nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 

Propozycje dotyczące odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego 

Tak jest 

Tak będzie – propozycje zmian

Organ, który powierzył

...
więcej
< class="item_title"> Zadania dyrektora na koniec roku kalendarzowego

Koniec roku dla dyrektora to okres wzmożonej pracy. Co roku przeprowadza on szereg typowych czynności związanych z zarządzaniem szkołą, kadrami, finansami. Przedstawiam najważniejsze zadania dyrektora, które stoją przed dyrektorem szkoły w okresie od grudnia 2020 do stycznia 2021 roku.

 

 1. Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych

Wykonanie wstępnego bilansu dochodów i wydatków za rok budżetowy oraz zaplanowaniu realizacji niewykorzystanych środków budżetowych.

Podstawa prawna: 

 • § 10- § 13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718)

 

 1. Przekazanie projektu planu finansowego szkoły do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez radę szkoły, radę pedagogiczną i radę rodziców

Podstawa prawna:

 • § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718); art. 68 ust. 1 pkt 5, art. 70 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

 1. Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej

Podstawa prawna: 

 • art. 69 ust. 4-6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

 

 1. Rozpoczęcie archiwizowania akt szkoły

Termin nie wynika z przepisów – ustala dyrektor. Zakończenie i przekazanie dokumentów do archiwum powinno nastąpić w kwietniu 2021 r.

Podstawa prawna: 

 • art. 34 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Instrukcja kancelaryjna szkoły (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 246 ze zm.).

 

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku szkoły

Kontrolę stanu magazynów i wyposażenia placówki oraz stanu kasy należy zakończyć do 15 stycznia następnego roku. Przepisy prawa nie wyłączyły obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej metodą spisu z natury w czasie obowiązywania stanu epidemii, ani nie przewidują innych terminów przeprowadzania inwentaryzacji. Oznacza to, że inwentaryzacja powinna zostać również w tym roku przeprowadzona na ogólnych zasadach z zachowanie reżimu sanitarnego.

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 352 ze zm.).

 

 1. Ustalenie planu urlopów wypoczynkowych pracowników niepedagogicznych

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się tzw. urlopu na żądanie. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę -dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.  Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Podstawa prawna: 

 • art. 163 § 1 - § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

 

 1. Ustalenie planu urlopów dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

Kadra kierownicze szkoły wykorzystuje urlop w terminie ustalonym w planie urlopów. Jeśli jednak urlop nie będzie mógł się rozpocząć w terminie przewidzianym w planie urlopów z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, to urlop wypoczynkowy ulegnie przesunięciu na termin późniejszy. Karta Nauczyciela wskazuje takie sytuacje.

Podstawa prawna: 

 • art 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

 1. Wydanie decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego

Nauczycielowi, który złoży wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do końca roku.

Podstawa prawna:

 • art. 9b ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

 1. Skorygowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotyczy to pracodawców, u których zmienił się w ciągu roku stan zatrudnienia. Korekta powinna uwzględniać faktyczną przeciętną liczbę osób zatrudnionych w danym roku. W kwestii sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawę naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)

Podstawa prawna:

 • art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1070).

 

 1. Ocena pracowników samorządowych

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Podstawa prawna: 

 • art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Dariusz Skrzyński

21-12-2020

 

więcej
< class="item_title"> Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacji, dokumentowania i nadzoru

 

Katalog zadań dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Jego obowiązki wynikają z ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i wielu rozporządzeń. Wydaje się być oczywistym, że rejestr wszystkich zadań wynikających z powyższych aktów prawnych towarzyszy dyrektorowi przez cały rok szkolny. Jednak to właśnie jego początek jest intensyfikacją szeregu działań nauczycieli i dyrektora w zakresie uaktualniania lub tworzenia dokumentacji pracy szkoły, nowelizacji statutów, tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych, zadań dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wielu, wielu innych. Nowy rok szkolny to nowe plany pracy szkoły, plany specjalistów i zespołów, to również plan nadzoru, a w nim nowe zadania w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa i sposoby realizacji wniosków z nadzoru. Nie inaczej będzie w tym specyficznym roku szkolnym 2020/21, który jak żaden inny przed dyrektorami stawia dodatkowo wymogi skutecznego i sprawnego wdrożenia procedur zmiany trybu nauczania. A zatem, w bieżącym roku szkolnym największą trudność może stanowić interpretacja tych jakże istotnych zmian organizacyjnych wynikających ze stanu epidemii i odpowiedzi na pytanie czy wpływają one, a jeśli tak to w jakim stopniu, na standardowe zadania szkoły realizowane w każdym obszarze jej funkcjonowania?

Pomimo wielu obaw i pytań, jakie postawił nowy rok szkolny, należy pamiętać, że każda placówka oświatowa i jej dyrektor muszą nadal realizować swoje, niełatwe przecież zadania. Poza standardowymi zadaniami statutowymi, jak co roku, niezależnie od reżimu sanitarnego, należy oczywiście również zaplanować, zrealizować, udokumentować oraz nadzorować chociażby ogłoszone przez MEN kierunki rozwoju polityki oświatowej.

Dostosowanie pracy placówki oraz ciągły monitoring bezpieczeństwa przy jednoczesnym obowiązku realizacji bardzo szerokiego katalogu działań stanowi bardzo duże wyzwanie dla Dyrektora. Już pojawiają, a pojawiało się będzie jeszcze więcej, trudności w interpretacji poszczególnych wytycznych i przepisów, w ich wdrożeniu czy sposobach realizacji zadań placówki w nowej rzeczywistości. 

Poza przygotowaniem placówki do nowych wymogów sanitarnych Minister Edukacji oczekuje konkretnych działań zarówno w obszarze edukacji (kompetencje kluczowe, matematyka, przyroda), wychowania (wartości, kształtowanie postaw), metod kształcenia (wykorzystanie TIK i nauki na odległość), ale też zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom. Jest to bardzo szerokie spektrum działań, za których zaplanowanie, organizację i przebieg, ale też nadzór nad nimi, odpowiada tylko dyrektor. 

W wyżej wymienionym kontekście częsta troska dyrektorów w obecnym czasie dotyczy m.in. statutu szkoły i przejawia się w kwestii dotyczącej konieczności/lub braku wprowadzania do statutu informacji dotyczących pracy zdalnej uczniów oraz kwestii związanych z pandemią. Wnikliwa analiza przepisów obowiązujących od 1 września 2020 r. nie wskazuje obowiązku dokonania zmian w statucie szkoły. Zawartość statutu nadal określa art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w tym dokładnie ustęp 1 wymieniający w szczególnego jego obszary. Należy przy tym podkreślić, że nie jest on też katalogiem zamkniętym, więc szkoły mogą go rozbudować zgodnie z własnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami. Warto zauważyć również, że znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.) nie zawiera przepisów obligujących szkoły do wprowadzenia zmian w ich statutach. Zrozumiałe jest natomiast to, że obowiązki wynikające z organizacji pracy w czasie zdalnego nauczania ustalone wspólnie przez dyrektora i nauczycieli w ocenie wielu szkół powinny znajdować się w akcie prawa wewnętrznego, jakim jest statut w części dotyczącej np. nauczania na odległość. Skoro przepisy nie nakazują ani nie zabraniają takiego rozwiązania jest ono autonomiczną decyzją dyrektora i jego nauczycieli.

Inna kwestia dotyczy planu nadzoru pedagogicznego i jego realizacji w zmiennych warunkach organizacyjnych szkoły. Jak go zaplanować, aby wywiązać się z obowiązku rzetelnego sprawowania nadzoru nad pracą nauczycieli? Jakie przedstawić propozycje planu uwzględniające powyższe kwestie, jak zaplanować jego nowatorską i sprawną realizację? 

Z pewnością powinien on uwzględniać działania, które będą podejmowane podczas funkcjonowania szkół i placówek bez ograniczeń, z ograniczeniami oraz z zastosowaniem modelu mieszanego. Propozycje w tym zakresie odnajdą Państwo w artykule pt. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w związku z ewentualną zmianą organizacji pracy szkoły.

Kolejny zgłaszany problem wiąże się z awansem zawodowym nauczycieli: Jakie są zasady ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela, czy okres pracy zdalnej, gotowość do pracy oraz korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem wpływa na termin zakończenia stażu, a również czy nauczyciel będący w stażu powinien wprowadzić zmiany do planu nadzoru lub czy dyrektor powinien zobowiązać go do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym już wcześniej planie?

Wiele wątków i co za tym idzie wiele odpowiedzi. W artykule pt. Awans zawodowy nauczyciela – rozpoczęcie stażu w roku szkolnym 2020/2021 odnajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie: Kto i kiedy może rozpocząć staż „awansowy” w nowym roku szkolnym 2020/2021? Inne kwestie wymagają wnikliwej analizy każdego z przypadków i dokonania próby odpowiedzi w oparciu o obowiązujące przepisy. Z pewnością w kwestii zmian dokonywanych w planie rozwoju zawodowego, czy to z polecenia dyrektora czy też z inicjatywy nauczyciela mają zastosowanie odpowiednio § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.), bowiem w każdym przypadku zmiana organizacji pracy wiąże się ze zmianami warunków jego przebiegu, chociażby w kwestii obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Zasadne byłoby zatem uwzględnienie tych zmian w jego realizacji, co tym samym zapewni płynność jego przebiegu.

To tylko wstęp do katalogu propozycji interpretacji i rozwiązań codziennych sytuacji problemowych w pracy dyrektora placówki oświatowej. Inne kwestie obejmujące m.in. obszar edukacji i wychowania, sposobów dokumentowania, a także zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, to tematy, o których będziemy mówili podczas szkolenia w formie webinarium:

Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacji, dokumentowania i nadzoru, w terminach 27 i 28 października 2020 r.

 

Zapraszamy,

Zespół ECRK

23-09-2020

 

więcej
< class="item_title"> Zajęcia rewalidacyjne o czym warto pamiętać

 

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w każdym typie i rodzaju szkoły. W związku z tym będą one dotyczyć uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Obejmują szkolnictwo publiczne i niepubliczne. Zajęcia rewalidacyjne nie są formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, choć często w środowisku szkolnym mogą być tak traktowane. Różnic pomiędzy nimi należy doszukiwać się w ich definiowaniu, przeznaczeniu i zastosowaniu.

 

Czas trwania zajęć

Zajęcia rewalidacyjne to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Z jego treści wynika, że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym wynosi po 2 godziny na ucznia, a w oddziale specjalnym – po 8, 10 lub 12 godzin na oddział, w zależności od typu szkoły. Natomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien wynosić około 15 minut – z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut, oraz w szkole, gdzie określono, że godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. Istotne jest również to, że w zależności od możliwości indywidualnych ucznia można ten czas w sposób jak najbardziej efektywny dzielić, zachowując minimalny określony w rozporządzeniu czas przyznanych zajęć. Przepisy nie określają sposobu organizacji zajęć rewalidacyjnych, a zatem mogą być one indywidualne lub zespołowe i zazwyczaj wskazania te powinny być zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przepisy nie odnoszą się również do liczby uczestników zajęć organizowanych w formie zespołowej. Również w tym przypadku powinno to wynikać z potrzeb i możliwości uczestników.

 

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych

W orzeczeniu powinny być również wymienione rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich uczeń powinien brać udział. W § 6 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wskazano przykładowe rodzaje zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tj.

 1. naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia niewidomego;
 2. naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) - w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
 3. zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne - w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Oczywiście ww. przykłady nie wyczerpują w tym zakresie potrzeb i oczekiwań podopiecznych. Podczas ich formułowania należy przede wszystkim mieć na uwadze to, iż zajęcia rewalidacyjne z zasady mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Planowanie zajęć rewalidacyjnych powinno więc umożliwić osiągnięcie celów ich oddziaływań w odniesieniu do każdego ucznia niepełnosprawnego. W tej sytuacji ich włączenie w proces edukacyjny powinno mieć na celu:

 • rozwijanie m.in.: mowy i umiejętności komunikowania się, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej, sprawności psychofizycznej, zainteresowań, a także orientacji przestrzennej oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu,
 • wspomaganie i wspieranie m.in.: w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, a także samodzielności osobistej i społecznej oraz przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • kształtowanie m.in.: umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji oraz asertywności,
 • wzmacniania m.in.: kondycji fizycznej.

To tylko przykłady uwzględniające indywidualne potrzeby ucznia. Każda z ww. sytuacji będzie miała uzasadnienie stosowania zajęć rewalidacyjnych. Ich rodzaj i forma muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Ponieważ nie ma zamkniętego katalogu zajęć rewalidacyjnych wybór powinien przede wszystkim uwzględniać możliwie pełną indywidualizację pracy z każdym uczniem w zakresie metod pracy, czynności i charakteru podejmowanych zadań. Nauczyciel określając zadania powinien  dostosować je do możliwości ucznia, proponując przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. Istotne jest ponadto zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków, a także dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności ucznia. W każdej sytuacji nauczyciel powinien mobilizować swoich podopiecznych do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, a także zapewnić warunki poprawnego ich wykonywania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że realizacja treści nauczania dokonywana przez nauczyciela na tego typu zajęciach nie wynika z zapisów np. podstawy programowej. Najczęściej oparta jest o indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, opracowany przez nauczyciela realizującego zajęcia z zakresu rewalidacji.

 

Kto może zajęcia rewalidacyjne prowadzić?

Zgodnie z § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, dyrektor powierza prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia. Natomiast w ocenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne należy kierować się regulacjami zawartymi w § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Z jego zapisów wynika, że kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych posiada osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, lub
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

Tym samym, np. zajęcia z uczniem słabowidzącym powinien prowadzić tyflopedagog, zajęcia z uczniem słabosłyszącym – surdopedagog lub surdologopeda, z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie powinien prowadzić oligofrenopedagog, a z uczniem niepełnosprawnym ruchowo specjalista z zakresu korekcji wad postawy. Zajęcia rewalidacyjne mogą być również prowadzone przez specjalistów w ramach powierzonych im obowiązków, tj. pedagoga, psychologa, terapeutę pedagogicznego i logopedę. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor, oceniając, czy posiadane kwalifikacje są wystarczające do realizacji zadań w konkretnej szkole. Oceny kwalifikacji należy dokonać na podstawie analizy dokumentacji, np. suplementu do dyplomu.

Należy podkreślić, że wymiar zajęć rewalidacyjnych nie zamyka uczniowi możliwości wykorzystania różnych, przyznanych przez zespół nauczycieli i specjalistów, innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warto mieć na uwadze, że zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być organizowane dla wszystkich uczniów, którzy potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, natomiast zajęcia rewalidacyjne organizowane są wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Czy zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe?

Dyrektor szkoły ma obowiązek zaproponować i zorganizować uczniom niepełnosprawnym zajęcia rewalidacyjne. W związku z powyższym nie ma możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców na ich organizację. Przedstawiając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice zobowiązują szkołę do realizacji kształcenia zgodnie z orzeczeniem, a tym samym dyrektora do wypełnienia przepisów prawa związanych z organizacją kształcenia specjalnego. Korzystanie z tych zajęć, jak z każdej formy wsparcia jest

...
więcej
< class="item_title"> Zajęcia w szkołach podczas upałów

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie.

Warunki atmosferyczne w kraju na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że temperatury w maju i w czerwcu są wysokie. Organ prowadzący szkołę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły czy placówki, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp.

Zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur.

W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut, ale zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa wyżej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego w jaki sposób chronić się przed upałami. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Poradnik dostępny jest na stronie https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/

Podstawa prawna:

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-w-szkolach-podczas-upalow

więcej
< class="item_title"> Zajęcia z wychowawcą i istotne problemy społeczne

Od roku szkolnego 2020/2021 nauczyciele-wychowawcy szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych na lekcjach wychowawczych zobligowani są realizować treści dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadził stosowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Tym samym § 2 ust. 1 w punkcie 1 litera c wskazuje, że ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas na realizację zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska.


§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa:

1)  tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację:

a)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których odbywa się edukacja wczes-noszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 2,

b)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego obejmujących obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w za- wodzie szkolnictwa branżowego, oraz zajęcia, o których mowa w § 4 ust. 5, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,

c)  zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska; (...)


W uzasadnieniu do projektu określono, że realizacja wskazanej tematyki podczas zajęć z wychowawcą może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.


ECRK Białystok już przygotowało lekcje wychowawcze online dedykowane uczniom, poruszające różnego rodzaju tematy prawne jak:

1. Czym właściwie jest prawo? Główne akty prawne w Polsce i ich hierarchia.

2. Czy kolejne urodziny mają znaczenie prawne?

3. Kim jest konsument? To każdy z nas! Jakie są jego prawa?

4. Mediacja – klucz do rozwiązywania sporów

5. Prawa autorskie - dlaczego należy ich przestrzegać?

6. Dlaczego trzeba czytać to, co się podpisuje? Zasada „umów trzeba dotrzymywać” w praktyce.

7. Mam prawo do edukacji - o prawach dziecka.

Znajdą je Państwo na naszej stronie w zakładce e-lekcje.


 

Ponadto w rozporządzeniu znalazły się zmiany związane z wprowadzeniem od roku 2020/2021 nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego, których funkcjonowanie będzie możliwe w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach). Ramowy plan nauczania obejmie również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 z wyjątkiem zapisów dotyczących zajęć wychowawczych, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 

09-06-2020

Beata Linowska

więcej
< class="item_title"> Zatrudnienie jedynego pracownika niepedagogicznego

 

Pytanie:

Jak poprawnie powinien mieć zawartą umowę o pracę, jedyny pracownik administracyjny szkoły, zajmujący się wszystkimi sprawami administarcyjno-biurowymi i kadrowymi szkoły. Przy czym księgowość i płace prowadzi komórka w organie prowadzącym. 

Czy można podzielić etat? 

Jeżeli tak, to:

 • jak poprawnie powinna wyglądać umowa?
 • jakie stanowiska powinna zawierać?
 • jaka jest podstawa prawna?
 • co z wynagrodzeniem?

 

Odpowiedź:

Pracownicy samorządowi w szkołach lub innych placówkach oświatowych są zatrudniani na stanowiskach obsadzanych w drodze umowy o pracę. Dyrektor szkoły w odrębnym regulaminie wynagradzania powinien ustalić szczegółowy sposób i warunki wynagradzania dla tych pracowników

Można łączyć stanowiska, wtedy w umowie wpisujemy te stanowiska – tylko trzeba uważać, żeby były w danej grupie stanowisk – albo urzędnicze albo pomocnicze i obsługi. Nie można w ramach jednej umowy być zatrudnionym na stanowisku urzędniczym oraz pomocniczym i obsługi. W umowie o pracę osoby, która będzie realizowała obowiązki pracownicze na obu stanowiskach, należy więc wskazać obie kategorie zaszeregowania ze stawką wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalną do wymiaru czasu pracy przeznaczonego na realizowanie poszczególnych obowiązków. Konkretną wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla takiego pracownika ustala dyrektor w oparciu o regulamin wynagradzania. Wynagrodzenie zasadnicze powinno być ustalone w jednej kwocie, a w odniesieniu do niej będą ustalane inne składniki wynagrodzenia, np. dodatek za wysługę lat.

W opisanym przypadku wystarczające będzie zatrudnienie na stanowisku pomocniczym i obsługi: sekretarz szkoły. Nie trzeba wtedy organizować konkursu, jak w przypadku stanowisk urzędniczych (np. referenta).

Istota stanowiska sekretarza polega na odpowiedzialności za prowadzenie sekretariatu. Sekretarzowi można także powierzyć prowadzenie spraw kadrowych, składnicy akt, tworzenie arkusza organizacji szkoły (szczególnie w obszarze dotyczącym obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), a także sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Do realizacji zadań wynikających z zajmowanego stanowiska sekretarz szkoły w dużych placówkach ma do dyspozycji innych pracowników administracji - sekretarki, referentów, specjalistów, którymi kieruje. W bardzo małych jednostkach realizuje swoje zadania sam. 

Wykaz stanowisk pracowniczych, a także zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936). W załączniku nr 3 do rozporządzenia został określony m.in. wykaz stanowisk, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla stanowisk pracowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty określone są one w rozdziale V – jednostki działające w zakresie oświaty, tabela F.  Można zatrudniać również na stanowiskach wskazanych w dziale: Wszystkie jednostki – załącznik nr 3, tabela F.  W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w załączniku nr 3 wymienione zostało m.in. stanowisko sekretarza szkoły (grupa zaszeregowania XII wymagania: wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy).

W treści umowy o pracę musi być określony m.in. rodzaj pracy, wynagrodzenie i wymiar czasu pracy (art. 29 § 1 Kodeksu pracy). Stanowisko pracy u pracowników samorządowych związane jest z określoną kategorią zaszeregowania (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Przepisy powszechnie obowiązujące określają minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla danej kategorii. Maksymalny poziom wynagrodzenia określają natomiast obowiązujące u danego pracodawcy regulaminy wynagradzania (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z o pracownikach samorządowych).

 

Dariusz Skrzyński

19-10-2020

 

 

więcej
< class="item_title"> Zawieszenie nauczyciela a wypłata wynagrodzenia

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Wkrótce kończy się półroczny okres zawieszenia nauczyciela, a postępowanie dyscyplinarne do dnia dzisiejszego nie zakończyło się. Co w takiej sytuacji? Czy nadal wypłacamy wynagrodzenie zasadnicze do czasu rozstrzygnięcia, czy wstrzymujemy wypłatę wynagrodzenia?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie (art. 85t ust. 4 Karty Nauczyciela). Zatem po upływie 6 miesięcy zawieszenia, przy nie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym, nauczyciel dalej pozostaje zawieszony, aż do zakończenia postępowania.

Skoro nauczyciel dalej jest zawieszony to dalej należy wypłacać tylko wynagrodzenie zasadnicze. Wynika to wprost z przepisu art. 85u ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela. Zgodnie z treścią tego przepisu wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec zmniejszeniu najwyżej do połowy, a także nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Zmniejszenie wynagrodzenia w okresie zawieszenia nie jest obligatoryjne, natomiast obligatoryjna jest utrata wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz dodatków do wynagrodzenia.

 

Dariusz Skrzyński

31-07-2020

więcej
< class="item_title"> Zdalne nauczanie i ochrona danych - poradnik UODO

Na stronie MEN pojawił się poradnik dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zdalnym nauczaniu. 

Jak podkreśla Prezes UODO - RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, ale zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele powinni dbać o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych w zdalnej nauce, a także o bezpieczeństwie tych danych. A w razie wątpliwości powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

Poradnik dla szkół

Przygotowany poradnik odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania, wskazuje dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych, a także przedstawia rekomendacje i wytyczne UODO.

W poradniku dyrektorzy znajdą informacje dotyczące zabezpieczania danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwia w korzystaniu z narzędzi do pracy zdalnej, a także ochrony zewnętrznych nośników pamięci.

Zasady bezpieczeństwa – dobre praktyki

UODO opracowało również 20 zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje dane.

W tym m.in. podpowiedzi dotyczące haseł, oprogramowania, zabezpieczania plików, sieci bezprzewodowych czy dysków przenośnych. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

więcej
< class="item_title"> Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i jej właściwa organizacja

Wśród zadań kuratorów oświaty z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano przeprowadzenie kontroli w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, a także kontroli w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształceniaA zatem w przededniu ich przeprowadzania przez upoważniony do tego organ zasadne będzie przypomnienie zasad dotyczących organizowania w szkołach ww. formy pomocy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  2017 r., poz. 1591 z poźn. zm.) wprowadziło do życia szkolnego zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, jako jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano, że jej organizacja dotyczyć powinna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan zdrowia nie uniemożliwia ani znacznie nie utrudnia uczęszczania do przedszkola lub szkoły, a którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole, w szczególności ze względu na stan zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych z oddziałem, i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z praktyki szkolnej wynika, że jest to forma pomocy organizowana dla dzieci i uczniów z powodu trudności w funkcjonowaniu wynikających, np. z czasowej lub przewlekłej choroby, zaburzeń w zachowaniu, uniemożliwiających realizację zadań w dużym zespole, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, a także innych przyczyn, gdy wdrożone wcześniej formy wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej okazały się niewystarczające ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje psychofizyczne ucznia, np. jego wolne tempo uczenia się. 

 

A zatem jaką rolę odgrywają przy jej planowaniu i organizacji odpowiednio rodzice, szkoła i poradnia psychologiczno – pedagogiczna?

Zacznijmy od oceny roli rodziców i środowiska szkolnego. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wychowania przedszkolnego (w przypadku przedszkola) lub zajęcia edukacyjne (w przypadku szkoły) realizowane przez ucznia wspólnie z oddziałem oraz indywidualnie z uczniem. Objęcie ucznia wsparciem w formie zindywidualizowanej ścieżki wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Oczywiście, jak w każdym przypadku, tak również i w tym, to rodzice są inicjatorami wszystkich działań podejmowanych wobec ich dziecka. W związku z tym, to oni składają wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznejo wydanie takiej właśnie opinii. Do wniosku rodzice ucznia są zobligowani dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole, a w przypadku ucznia obejmowanego tą formą pomocy ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole, ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach z oddziałem. 

Sytuacje szkolne wskazują, iż trudności w funkcjonowaniu mogą dotyczyć m.in. 

 • sprawności motorycznej i funkcjonowania zmysłów (sfera fizyczna), 
 • osiągnięć edukacyjnych, procesów poznawczych i komunikacji (sfera intelektualna), 
 • samodzielności, relacji rówieśniczych i w grupie, postawy, kontroli emocjonalnej, motywacji, stosunku do podejmowanych zadań (sfera społeczno-emocjonalna). 

Natomiast w przypadku występowania choroby, oceniając funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym należy uwzględnić m.in. poziom aktywności i sprawności fizycznej, odporność psychofizyczną (np. męczliwość, labilność nastroju, drażliwość, apatię, lęk przed odrzuceniem itd.), relacje z rówieśnikami (izolacja, narzucanie się, sposoby komunikowania się), akceptację choroby lub jej brak, motywację i możliwości uczenia się oraz ograniczenia dotyczące np. sytuacji zwiększających ryzyko nasilenia choroby, a także ograniczeń wynikających z następstw przyjmowania leków.

Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły do wniosku należy dołączyć opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem dotyczącą jego funkcjonowania w przedszkolu lub szkole. W tym przypadku istotne jest odniesienie się m.in. do okresu i rodzaju form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakresu dostosowań, a przede wszystkim efektów, jakie przyniosły  podjęte działania. Nauczyciele powinni zawrzeć również informacje na temat funkcjonowania ucznia w zespole klasowym ze wskazaniem jego mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.

Kolejny etap jest już realizowany przez publiczną poradnię psychologiczo-pedagogiczną i polega na wydaniu przez nią opinii. Poprzedza ją analiza funkcjonowania ucznia przeprowadzona przez specjalistów we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem, uwzględniająca efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego też bardzo istotne są informacje na temat ucznia, które wynikać będą zarówno z opinii sporządzonych przez wychowawcę i nauczycieli, jak również medycznej dokumentacji oraz obserwacji rodzica. 

Opinia wydana przez poradnię określa w szczególności:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych z oddziałem, czyli m.in. jakie zajęcia edukacyjne uczeń powinien realizować indywidualnie z nauczycielem,
 • okresobjęcia ucznia tą formą pomocy, nie dłuższy jednak niż rok szkolny, 
 • działaniajakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły, czyli w jaki sposób należy wspierać ucznia. 

Ostatni etap odbywa się w szkole, ponieważ posiadanie przez ucznia opinii z poradni, wskazującej na potrzebę objęcia go zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, wpłynie na właściwą organizację pracy z nim. Dyrektor przedszkola lub szkoły na wniosek rodziców z uwzględnieniem opinii poradni ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, w tym realizowanych przez ucznia indywidualnie. W tym miejscu należy jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że w opinii wydanej przez poradnię powinny się znaleźć wskazania dotyczące zakresu, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych z oddziałem, a nie ich organizacji. Planowanie zajęć jest kompetencją dyrektora szkoły, którą realizuje przy współpracy z rodzicami ucznia. W uzasadnieniu do rozporządzenia wprowadzającego tę formę  zapisano, iż stan zdrowia dziecka nie powinien stanowić przyczyny pozbawienia go możliwości realizacji treści programowych, kontaktu  z rówieśnikami i uczestniczenia w życiu społeczności przedszkolnej lub szkolnej, a zadaniem nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jego funkcjonowania w przedszkolu lub szkole, aby na bieżąco analizować postępy ucznia i jak najszybciej przygotować go do uczęszczania do przedszkola lub szkoły wspólnie z oddziałem.  W związku z tym plan zajęć opracowany dla ucznia powinien obejmować zajęcia z oddziałem klasowym jak i te realizowane w formie indywidualnej, przy czym organizacja zajęć indywidualnych nie zawsze musi obejmować pełną liczbę godzin zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania. Takie rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z założeniami organizacyjnymi dotyczącymi tej formy pomocy i sprzyja założeniu jak najszybszego przygotowania go do realizacji zajęć wspólnie z oddziałem klasowym, o ile wynika z rzetelnego rozpoznania sytuacji ucznia. W praktyce szkolnej oznacza to np. realizację 3 godzin języka polskiego indywidualnie, a 2 godzin z zespołem klasowym przy 5 godzinach tygodniowego wymiaru tych zajęć. 

Należy przy tym pamiętać, że zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się uczniom objętym

...
więcej
< class="item_title"> Zmiana godzin dla nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Pytanie:

Wymiar czasu pracy nauczyciela od 1 września wynosi 4.5/18, zaś miesiąc później następuje zmiana i będzie on miał 5/18. Jak w tym przypadku wprowadzić zmianę? Czy musi to być aneks do umowy czy może to być porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

 

Odpowiedź:

Zmiana warunków pracy nauczyciela (a zatem i wymiaru zatrudnienia) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę opiera się wyłącznie o przepisy Kodeksu pracy. Oznacza to, że są tylko dwa tryby dokonania zmian w treści stosunku pracy – wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie stron.

Najprostszym sposobem zmiany warunków pracy (w tym przypadku wymiaru zatrudnienia) nauczycielowi jest zawarcie porozumienia stron w tej sprawie. W porozumieniu wskazuje się: nowy wymiar zatrudnienia, wyższe wynagrodzenie, datę wejścia w życie nowych warunków pracy, ewentualnie okres ich obowiązywania (jeżeli np. zmiana wymiaru zatrudnienia jest czasowa).

Dyrektor widząc konieczność zmiany warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (np. zmiana wymiaru z wyższego na niższe i odwrotnie) nie musi proponować mu zawarcia porozumienia stron. Może od razu zastosować wypowiedzenie zmieniające, czyli formę zmiany warunków pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Brak zgody na nowe warunki zatrudnienia powoduje w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę (art. 42 Kodeksu pracy). 

Nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające musi podjąć decyzję czy przyjmuje nowe warunki pracy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak dyrektor nie pouczy go o terminach dotyczących złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, nauczyciel będzie mógł podjąć tę decyzję do końca okresu wypowiedzenia.

W piśmie wypowiadającym warunki pracy konieczne jest zamieszczenie pouczenia o możliwości złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia oraz terminie, w jakim można tego dokonać, a także skutkach braku takiego oświadczenia.

Przy wypowiedzeniu zmieniającym w szkole jest taki problem, że obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia (art. 27 Karty Nauczyciela). Dodatkowo w szkołach feryjnych upływ okresu wypowiedzenia przypada na zakończenie roku szkolnego tj. 31 sierpnia. W placówkach nieferyjnych nie ma tego ograniczenia. Zatem jeżeli w trakcie roku szkolnego dyrektor chciałby zastosować w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o prace w niepełnym wymiarze zajęć wypowiedzenie zmieniające (np. zmiana wymiaru zajęć), to te zmiany w praktyce wejdą w życie dopiero od nowego roku szkolnego. 

W opisanej sytuacji najlepszym i najszybszym sposobem jest tzw. porozumienie zmieniające. Po prostu aneks do umowy  polegający na tym,  że strony wspólnie ustalają, jakie nastąpią zmiany i od kiedy. W praktyce taki aneks do umowy jest porozumieniem zmieniającym.

 

Dariusz Skrzyński

07-10-2021

więcej
< class="item_title"> Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym - rozporządzenie podpisane

 

Minister Edukacji i Nauki podpisał w dn. 16 grudnia 2020 r. rozporządzenie dotyczące wymagań egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Rozporządzenie znosi także obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwia zmianę deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Wymagania edukacyjne - zmiany

W wymaganiach edukacyjnych zostały wprowadzone zmiany po konsultacjach - są to m.in.:  

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

w przypadku egzaminu maturalnego:

 1. z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 2. z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
  część 2: wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Czas trwania: 170 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Ponadto w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

Rozporządzenie i prezentacja MEIN

< class="item_title"> Zmiany w Kodeksie pracy i innych aktach kadrowych

We wrześniu 2019 roku zmieni się nie tylko Karta Nauczyciela, ale również niektóre przepisy pracownicze wynikające z innych aktów prawych. Prezentujemy wykaz zmian – tych, które niedawno weszły w życie oraz tych, które dopiero zaczną obowiązywać.

 

 

Zmiana prawna,  termin wejścia w życie

Zakres zmian

Podstawa prawna modyfikacji

1. Wydłużono termin na sprostowanie świadectwa pracy (art. 97 § 1, §  21 Kodeksu pracy)

7 września 2019 r.

Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni.

Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043).

2. Pracownik sam wystąpi do sądu o wydanie świadectwa (art. 971 Kodeksu pracy)

7 września 2019 r.

Przepisy umożliwiają pracownikowi wystąpienia do sądu pracy w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043).

3. Zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu (art. 113, art. 18 3a § 1, art. 943
§ 4 Kodeksu pracy
)

7 września 2019 r.

Wprowadzono otwarty katalog przesłanek uzasadniających uznanie jakiegoś postępowania za dyskryminację, w wyniku czego każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Nowe przepisy umożliwią także pracownikowi dochodzenie odszkodowania od pracodawcy również w sytuacji, gdy nie rozwiązał on stosunku pracy, ale w związku z różnymi działaniami mobbingowymi stosowanymi wobec niego poniósł konkretną szkodę.

Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043).

4. Objęcie szczególną ochroną innych członków rodziny pracownika (art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 177 § 5 Kodeksu pracy)

7 września 2019 r.

Objęto szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznania im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043).

5. Nowy wzór świadectwa pracy

 

29 czerwca 2019 r.

Ze wzoru świadectwa pracy zostały usunięte informacje o imionach rodziców pracownika. Jeżeli od 4 maja do 28 czerwca zostało wydane świadectwo zawierające informacje o imionach rodziców pracownika, może on zwrócić się z wnioskiem o wymianę tego dokumentu. Pracodawca ma 7 dni na wydanie nowego świadectwa prac (stare usuwa się z akt osobowych i niszczy).

Rozporządzenie MRPiPS z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1197).

6. Nowy wzór protokołu powypadkowego

 

25 czerwca 2019 r.

Od 25 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy druk protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Formularze sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie MRPiPS z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).

7. Nowy wzór statystycznej karty wypadku

 

29 czerwca 2019 r.

Z dniem 29 czerwca 2019 r. zmienił się wzór statystycznej karty wypadku. Również w tym przypadku karta wypadku przy pracy sporządzona według dotychczasowego wzoru może być stosowana nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie MRPiPS z 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1106).

8. Wyłączenie dodatku stażowego z pensji minimalnej

 

1 styczeń 2020 r.

Do wynagrodzenia minimalnego nie podlegają wliczeniu niektóre składniki wynagrodzenia, wśród których ustawa wymienia:

 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej.

Od 2020 roku kolejnym składnikiem wyłączonym z wynagrodzenia minimalnego ma być dodatek stażowy.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt z 3 lipca 2019 r.)

 

Dariusz Skrzyński

20-08-2019

więcej
< class="item_title"> Zmiany w ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Prezydent podpisał nowelizacje Karty Nauczyciela. Zmiana przywraca poprzednie zasady oceny pracy nauczyciela. Sprawdź, jakie są najważniejsze zmiany w ocenie pracy od 1 września.

 

3 najważniejsze zmiany

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która przywraca zasady dokonywania oceny pracy obowiązujące przed 1 września 2018 r.

Po pierwsze, nowelizacja znosi obowiązek obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Nie trzeba już po zakończeniu stażu i co 5 lat dokonywać oceny pracy. Ocena może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora lub na wniosek:

 • nauczyciela;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • rady szkoły i rady rodziców.

Po drugie, przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

Po trzecie, rozporządzenie nie będzie już określać kryteriów oceny pracy.

Projektowane przepisy rozporządzenia MEN o ocenie pracy w większości powtarzają rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. Projekt nie określa jednak kryteriów oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie dokonywana wyłącznie o kryteria z art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora z  art. 6a ust. 1f Karty Nauczyciela.

Ponadto jedną z konsekwencji powrotu do poprzednich rozwiązań jest likwidacja dodatku za wyróżniającą pracę. Nauczyciele dyplomowani z najwyższą oceną mieli dostawać ok. 500 zł dodatku. Nowelizacja likwiduje to świadczenie.

 

Skala oceny

Mimo zmian i początkowych propozycji od 1 września będzie wciąż obowiązywać czterostopniowy system oceny

Ocena będzie miała charakter opisowy i będzie kończona stwierdzeniem uogólniającym:

 • ocena wyróżniająca;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena negatywna.

 

Przepisy przejściowe

Nieodzownym elementem każdej modyfikacji są przepisy przejściowe. Nie inaczej jest w przypadku zmian w ocenianiu nauczycieli. I tak ustawa nowelizująca wprowadza kilka przepisów:    

Art.  8.

Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Art.  11.

W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.”

Art.  12.

W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu.”

 

 

Podstawa prawna:

 

Dariusz Skrzyński

16-07-2019

więcej
< class="item_title"> Zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela - ustawa opublikowana

22 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Jakim modyfikacjom ulegają zapisy Karty Nauczyciela w tej kwestii?

1. Wydłużony został czas na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także doprecyzowano kiedy nie dochodzi do zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego.

Według nowych przepisów nie zawiadamia się rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, jeżeli okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu. Natomiast na zawiadomienie dyrektor czy też organ prowadzący, jeśli czyn został popełniony odpowiednio przez nauczyciela lub dyrektora, mają 14 dni od dnia powzięcia informacji o popełnieniu czyny.

 

„Art. 75. 2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w terminie 4 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.”

 

2. Określono termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz dokonano zmiany okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne

Nowelizowane zapisy:

 • wskazują maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – termin to - nie później niż 3 miesiące od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • wydłużają termin na wszczęcie postępowania - postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy (było 3 miesiące) od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo). Jednocześnie uchylony zostaje zapis, który wskazywał, że jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ww. ustawy.
 • skracają okres z 3 do 2 lat od popełnienia czyny, po upływie którego nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne – wyłączając czyny będące przestępstwem.

„Art. 85. 3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia tego postępowania, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.”

„3a. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.”

„Art. 85o. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.”

„3. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg pięciomiesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.”

„7. Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.”

 

3. Dookreślono przepisy odnośnie zawieszenia nauczycieli oraz dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Dotychczas dyrektor szkoły zobligowany był do zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, który dopuścił się czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, także gdy waga czynów jest niska, i nie było celowe odsuwanie nauczyciela od pełnienia obowiązków, co potwierdzała wnioskowana przez rzecznika dyscyplinarnego kara - nagany z ostrzeżeniem, a tym samym komisja dyscyplinarna w konsekwencji uchylała decyzję ze względu na zaistniałe okoliczności. Aby unikać takich sytuacji w art. 85t. ust. 2 dodany został zapis, który precyzuje, kiedy dyrektor zobowiązany jest zawiesić nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły tj:  jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (nagana z ostrzeżeniem), i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.

Art. 85t. 2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.”

 

W ustawie znalazły się także przepisy przejściowe, które wskazują, że do postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe.

 Art. 7. 1. Do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe."

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli 19 stycznia 2021 r.

 

TEKST USTAWY>>

 

28-12-2020

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniach MEN od 1 września 2019 r.

Nowy rok szkolny obfituje w modyfikacje starych rozporządzeń Ministra Edukacji, a także w te nowe. Większość wejdzie w życie 1 września br. Zobacz, jakie zmiany nastąpią.

 

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 2.782 zł,
 • nauczyciela kontraktowego – 2.862 zł,
 • nauczyciela mianowanego – 3.250 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego – 3.817 zł.

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (z 4 lipca 2019 r.).

Przepisy w większości powtarzają rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. Projekt nie określa jednak kryteriów oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie dokonywana wyłącznie o kryteria z art. 6a ust. 1e Karty Nauczyciela, a w przypadku nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora z  art. 6a ust. 1f Karty Nauczyciela.

 

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z 4 lipca 2019 r.)

Odpowiednio do zmian w Karcie Nauczyciela w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzono zmiany o charakterze dostosowującym, polegające na zastąpieniu:

 • przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu przez projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy przez kopię oceny dorobku zawodowego,
 • komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną.

Ponadto uaktualniono wzory dokumentów.

 

Rozporządzenia MEN z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316).

 Ustalono podstawy programowe dla  zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zawody zostały przyporządkowane do 32 branż. W rozporządzeniu uregulowano też propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie. Przepisy są stosowane:

 • od 1 września 2019 r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
 • od 1 września 2020 r. w semestrze I branżowej szkoły II stopnia,
 • w kolejnych latach szkolnych – również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (z 19 czerwca 2019 r.).

W projekcie przewidziano następujące zmiany:

 • szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi (konsekwencja zmiany systemowej);
 • podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez MEN;
 • na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego będą gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w arkuszach monitorowania;
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie zawiadamiał, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem monitorowania, dyrektora szkoły o zamiarze przeprowadzenia monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego;
 • zmiany porządkujące w związku ze zniesieniem podziału na szkoły niepubliczne i szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych;
 • od 1 września 2019 r. kurator oświaty nie będzie sprawował już nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli prowadzonymi przez samorząd województwa, powiat lub gminę.

 

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (z 18 czerwca 2019 r.)

Uchylono regulacje dotyczące łączenia klas w szkołach  zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Kwestie te będą bowiem uregulowane w innych aktach prawnych.

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (z 3 lipca 2019 r.).

Najważniejsze rozwiązania:

 • osoba, która potwierdziła kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika powinna mieć możliwość uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na okres, w jakim potwierdziła poszczególne kwalifikacje lub zawód, jeżeli posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak: certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze,
 • możliwe będzie uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego,
 • w załącznikach określony zostanie wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • określenie sposobu ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym z uwzględnieniem różnego sposobu określenia wyniku poszczególnych egzaminów (dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie ustalał jeden wynik końcowy umieszczany na wydawanym dyplomie zawodowym).

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (z 7 czerwca 2019 r.).

Przewidziano następujące nowości:

 • wymóg, by podręcznik opracowany w wersji papierowej posiadał cyfrową wersję,
 • do wniosku należy dołączyć nośnik informatyczny z cyfrową wersją podręcznika,
 • dla cyfrowej wersji konieczne będzie określenie we wniosku opisu środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznik,
 • w przypadku zamieszczania cyfrowej wersji podręcznika w Internecie wnioskodawca będzie musiał wskazać we wniosku informację o miejscu zamieszczenia i sposobie dostępu do tej wersji,
 • zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez kandydatów na rzeczoznawców.

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (z 6 czerwca 2019 r.).

W projekcie przewidziano następujące zmiany w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia:

 • uwzględnienie zmiany dotychczasowej nazwy „szkolne punkty konsultacyjne” na „szkoły polskie”,
 • uzupełnienie ram programowych kształcenia uzupełniającego, określonych w załączniku nr 1, o treści dla klas na poziomie 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Zmiany mają charakter precyzujący.

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (z 6 czerwca 2019 r.).

Wprowadzono następujące zmiany:

 • zmiany w zakresie nazewnictwa m.in. w zakresie nazwy egzaminu zawodowego (dotychczasowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) oraz dokumentów, które można uzyskać po zdaniu egzaminu zawodowego, tj. certyfikatu kwalifikacji zawodowej (dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie) i dyplomu zawodowego (dotychczasowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe); zastąpienia dotychczasowej placówki kształcenia praktycznego – centrum kształcenia zawodowego; a także zastąpienia dotychczasowych „szkolnych punktów konsultacyjnych” przez „szkoły polskie”;
 • odpowiednie zmiany w zakresie świadectw i innych druków szkolnych (w związku ze zmianą organizacji kształcenia w branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych);
 • na świadectwach ukończenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe (tj. pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej) dodano informację o tym, że świadectwo ukończenia danej szkoły nie potwierdza uzyskania kwalifikacji w zawodzie,
 • dodano wzór druku zaświadczenia o zawodzie, zaświadczenia o przebiegu nauczania oraz poddruku duplikatu;
 • doprecyzowany został przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
 • dostosowano arkusze ocen w
...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w zakresie RODO a Kodeks pracy

Kolejnym, po ustawie Prawo Oświatowe, niezwykle istotnym aktem prawnym, w którym ostatnie zmiany przepisów odcisnęły swe piętno, jest ustawa Kodeks pracy. Dotyczą one sposobu i katalogu przetwarzanych danych osobowych zarówno pracowników jak i kandydatów do pracy, porządkują także kwestię monitoringu pomieszczeń wykorzystywanych przez organizacje związkowe. Warto się z nimi zapoznać, gdyż podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadza kilka zmian – istotnych z punktu widzenia każdego pracodawcy. I tak, po kolei:

 • Zmianie uległ katalog danych, jakie pracodawca pozyskuje od kandydata do pracy, a także już po przyjęciu go do pracy. W aktualnym wykazie nie znajdziemy imion rodziców, a pojawiły się dane kontaktowe, ale to jakie otrzyma pracodawca (adres e-mail czy telefon) zależy od decyzji kandydata. Co więcej informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych (nowość), przebiegu dotychczasowego zatrudnienia żądać należy od kandydata do pracy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.Natomiast bez problemu pracodawca może uzyskać te dane (dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) od osoby już zatrudnionej (Art. 221 . § 2. pkt 4). Ponadto pracownik przekazuje pracodawcy numer rachunku płatniczego, jeżeli nie złożył on wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych - .
 • W przepisach określono także, że kandydat do pracy lub pracownik może z własnej inicjatywy przekazać dodatkowe dane osobowe pracodawcy (np. w życiorysie), ale także pracodawca może wystąpić o ich udostępnienie. Dotyczy to tylko danych osobowych innych niż dane sensytywne. Te bowiem, tzw. dane szczególnej kategorii przetwarzania (zgodnie z nowym artykułem - art. 221b. § 1.)mogą być przetwarzane tylko w przypadku gdy sam przekaże je kandydat do pracy lub sam pracownik, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. UWAGA! Pracodawca może też żądać podania innych danych osobowych – niż te określone w ustawie jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ponadto pamiętać należy, że osoby przetwarzające dane sensytywne muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę (art. 221b. § 3).
 • Wprowadzono możliwość pobierania danych biometrycznych od pracownika w sytuacjach, w których podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony (art. 221b. § 2).
 • Wyłączono możliwość stosowania monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej. Natomiast w przypadku monitoringu pomieszczeń sanitarnych, wprowadzenie go wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
 • Doprecyzowano także zapisy art. 229. Już teraz w przepisach wprost wskazano, że pracodawca żąda od nowego pracownika, który przyjmowany jest do pracy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy oraz skierowania na badania, które jest podstawą wydania tego orzeczenia. Podobnie rzecz się ma w przypadku nawiązywania stosunku pracy przez nowego pracownika bez rozwiązywania go w innym miejscu (praca na dwa etaty). Wtedy to pracownik przedstawia nowemu pracodawcy skierowanie i orzeczenie wydane na potrzeby nawiązywania pierwszego, trwającego stosunku pracy. Co istotne dokumenty te (skierowanie oraz orzeczenie) będą ważne tylko, gdy warunki określone w skierowaniu, odpowiadają warunkom występującym na danym nowym stanowisku pracy.  W przypadku  stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu na potrzeby zatrudnienia w pierwszym miejscu pracy nie odpowiadają warunkom występującym na danym „nowym” stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania i kieruje ją na badania (art. 229§ 71).

Przedstawione powyżej zmiany nie rewolucjonizują może praw i obowiązków Dyrektora jako pracodawcy, wymagają jednak ujęcia w dokumentacji szkolnej regulującej proces rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zapoznania ze zmianami pracowników, którzy odpowiadają za sprawy kadrowe w szkole. Proszę również pamiętać o pisemnych upoważnieniach dla pracowników przetwarzających dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników (Ci z Państwa, którzy jeszcze takich upoważnień nie przygotowali) i dostosowaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (rejestry przetwarzania, mapa czynności przetwarzania, rejestr zbiorów – ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych).

Wypis z ustawy dotyczący wprowadzonych zmian znajduje się poniżej, a ja już dziś zapraszam na kolejną ich odsłonę to jest artykuł pt. „Zmiany w zakresie RODO a ZFŚS”.

 

 

"Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 221 otrzymuje brzmienie:

 

„Art. 221 . § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.”;

 

2) po art. 221 dodaje się art. 221a i art. 221b w brzmieniu:

„Art. 221a. § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221§ 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w zakresie RODO a ZFŚS

Kontynuując cykl artykułów na temat zbliżających się wielkimi krokami zmian w RODO, dzisiaj czas na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jego konstrukcja oraz wykorzystanie wzbudza często wiele emocji, ponieważ mówimy o środkach finansowych gromadzonych przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Przypomnę, że Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których wysokość jest ściśle określona.

Zmiany w ZFŚS nie są może rewolucyjne, ale po pierwsze wchodzą w życie już 5 maja tego roku, a zatem wymagają dość szybkiej reakcji, po drugie zaś jak wszystkie zmiany w tym wprowadzenie ich wymaga nieco więcej wysiłku i działania niż tylko dokonanie czynności po stronie pracodawcy (dyrektora).

 

Nowe zapisy uregulowały trzy ważne kwestie:

 1. Udostępnianie danych pracodawcy.
 2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych.

 

Udostępnianie danych pracodawcy

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 przyznawanie świadczeń, ulgowych usług oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Po tym ustępie dodane zostały ust. od 1a do 1d precyzujące jak ma wyglądać kwestia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do przyznania świadczenia.

W dodanym ustępie 1a znalazły się zapisy wskazujące, że udostępnianie danych osobowych pracodawcy celem przyznania świadczenia odbywa się poprzez oświadczenie, ale pracodawca ma prawo weryfikacji tych danych żądając ich udokumentowania – szczególnie w formie zaświadczeń i oświadczeń. W kwestii dokumentowania należy odnieść się do stanowiska GIODO (obecnie Prezes UODO), zgodnie z którym konieczność weryfikacji sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o środki ZFŚS może być dokonana w inny sposób niż pozyskiwanie przez pracodawcę np. kopii zeznania podatkowego (PIT), osoby będącej członkiem rodzinny pracownika. Przedstawienie takiego dokumentu jedynie do wglądu pracodawcy będzie w celu dokonania takiej weryfikacji w pełni wystarczające - https://www.giodo.gov.pl/318/id_art/4764/j/pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia

Nowe zapisy (ust 1b art. 8) upoważniają pracodawcę do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii – ale tylko dotyczących zdrowia – oczywiście w zakresie niezbędnym do przyznania ulgowej usługi czy świadczenia. Niektórzy pracodawcy, nie mając wskazanej w ustawie możliwości pozyskiwania tych danych, prosili osoby, których te dane dotyczyły, o zgody na ich przetwarzanie, teraz sprawa jest klarowna.

Ponadto prawo do przetwarzania danych dotyczących zdrowia w zakładzie pracy przysługuje tylko osobom, które zostały pisemnie do tego upoważnioneproszę zatem pamiętać o stosownych upoważnieniach!

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Według nowych przepisów pracodawca przetwarza pozyskane dane jedynie przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń  (ust. 1c) . Ponadto w ust. 1d pojawił się nowy obowiązek - obowiązek dokonywania przez pracodawców regularnych przeglądów pozyskanych od pracownika informacji - nie rzadziej niż raz w roku, a dane, które nie są już potrzebne do przyznania, realizacji, dochodzenia roszczeń, praw do świadczenia muszą zostać usunięte.

 

Dokonywanie zmian w regulaminie ZFŚS

Dokonując zmian w regulaminie ZFŚS w związku ze wspomnianymi ustępami 1a i 1b pamiętać należy o odpowiedniej formie ich wprowadzania. W przypadku placówki, w której działają organizacje związkowe należy je z nimi uzgodnić. Jeśli natomiast u pracodawcy nie działają organizacje związkowe ustalenie treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymaga w takim przypadku uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

 

Jak wybrać reprezentatna załogi?

Przepisy nie określają trybu wyboru przedstawiciela załogi. Pracodawca ma w tym zakresie dowolność. Może zrobić to dwuetapowo tj. najpierw zaprosić pracowników do zgłaszania swojej kandydatury, a następnie przeprowadzić głosowanie nad wyborem przedstawiciela lub przedstawicieli spośród zainteresowanych pełnieniem tej roli pracowników. Przedstawicieli załogi można wybrać zarówno do dokonania jednej czynności (tu konsultacja regulaminu ZFŚS), na czas określony (np. rok) albo na czas nieokreślony.

Jeśli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa należy ustalić regulamin pracy w uzgodnieniu z tą organizacją związkową. Jeśli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkową zasady ustalenia regulaminu określa ustawa o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z 2018 r. poz. 1608).

Nie są to zmiany wywracające regulamin ZFŚS do góry nogami, ale wymagające dokonania w nim pewnych zmian, , które zawsze mają formę nieco bardziej rozbudowaną niżli jednoosobowa decyzja dyrektora:

 1. oświadczenia (nie zaświadczenia) jako podstawowa forma potwierdzania sytuacji socjalnej wnioskodawcy (prosimy zweryfikować zapisy),
 2. okres przetwarzania, a zatem przechowywania danych osobowych,
 3. zobowiązanie osób przetwarzających dane dotyczące zdrowie do zachowania tajemnicy i ich pisemne upoważenienie do przetwarzania tych danych).

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która m.in. zawiera regulamin uwzględniający nowe zapisy ustawy.

 

Poniżej przedstawiamy wypis z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.:

„Art. 27. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) w art. 8:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu:

„1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

1b. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 21) ), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

1c. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

1d. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest

...
więcej
< class="item_title"> Zniżka godzin na stanowisku kierowniczym

 

Pytanie:

Czy wicedyrektor i kierownik szkolenia praktycznego mogą wskazać godziny swojej pracy? Ich pensum wynosi obecnie 9 godzin.  Uznali, że obowiązuje ich 40 godzinny tydzień pracy, tym samym pół etatu będą realizować jako osoby na stanowiskach kierowniczych (20 godzin), pół etatu będą nauczycielami (20 godzin), tj. będą prowadzić zajęcia, przygotowywać się do nich, doskonalić itp. 

Odpowiedź:

Ze względu na zakres obowiązków nie jest możliwe precyzyjne określenie godzin pracy wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego w ramach godzin pozostałych po zrealizowaniu obowiązkowego pensum (9 godzin). Rozliczenie następuje z wykonanych zadań a nie czasu pracy. Nie jest możliwe podzielenie wymiaru zatrudnienia 40 godzin w taki sposób, jak wskazali: wicedyrektor i kierownik szkolenia praktycznego: (20 godzin), pół etatu jako nauczyciel, (20 godzin), pół etatu jako osoba na stanowisku kierowniczym. Nie należy akceptować tak określonego harmonogramu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.), dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwalnia z obowiązku realizacji zajęć. O rozmiarze zniżki decyduje organ prowadzący szkołę w zależności od typu placówki oraz warunków pracy.

Nauczyciel, któremu obniżono obowiązkowe pensum nadal zatrudniony jest w wymiarze zajęć określonym w umowie o pracę (akcie mianowania), ale realizuje inny - obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Czas pracy wicedyrektora, czy kierownika szkolenia praktycznego szkoły pozostający do dyspozycji po obniżeniu pensum powinien być wykorzystany na inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły  oraz czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, a także na realizację dodatkowych zadań wynikających ze sprawowanej funkcji. Jako nauczyciela obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy rozłożony na pięć dni (art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 KN). Ze względu na zakres obowiązków nie jest możliwe precyzyjne określenie (rozdzielenie) godzin pracy wicedyrektora i kierownika szkolenia w ramach godzin pozostałych po zrealizowaniu obowiązkowego pensum. Ramy jej wykonywania są uzależnione od wielu czynników zewnętrznych. Nie można zatem ustalić również wymiaru czasowego realizowanych zadań w ramach sprawowanego stanowiska. W tym zakresie nie prowadzi się również ewidencji czasu pracy. Rozliczenie wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego szkoły z tego zakresu obowiązków następuje z wykonanych zadań a nie czasu pracy. Odpowiednio wicedyrektor szkoły i kierownik szkolenia praktycznego, o których mowa w pytaniu, zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy i realizują 9 godzin dydaktycznych tygodniowo. Pozostały czas pracy to zadania związane przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,  a także związane ze sprawowaną funkcją, ale nie podlegają one rozliczeniu. Ogólny czas pracy w tygodniu nie powinien przekroczyć 40 godzin. Takie ujęcie czasu pracy wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego przesądza również o tym, że nie można „na sztywno” ustalić czasu, w jakiem wicedyrektor zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki na terenie szkoły. Nie  ma żadnego przepisu, który dawałby podstawę prawną do określenia, że nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego może realizować 20 godzin zadań jako nauczyciel i 20 godzin jako osoba na stanowisku kierowniczym.

 

Dariusz Skrzyński

20-09-2020

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo