Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z orzeczeniami po zmianie prawa od 1 września 2017 r.
Tematyka: Pomoc pp, Prawo    |    Czas trwania: 37 min

Przepisy, obowiązujące od 1 września 2017 r. w sprawie organizacji ppp i w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym (…) wprowadziły zasadnicze zmiany, które nauczyciele muszą znać i rozumieć. Do nich należy m.in:

1) zmiana organizacji ppp, w tym konieczność prowadzenia diagnozy środowiskowej ucznia;

2) rozszerzenie form ppp o: zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, umiejętności uczenia się, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia;

3) obowiązek dokonywania dwukrotnie w roku szkolnym wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz efektywności programu w zakresie dostosowań;

4) obowiązek przekazywania rodzicom kopii IPET-u i karty wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia;

5) nowe zapisy w programie IPET i wiele innych.

Pełna wiedza, którą nauczyciele nabędą na w/w e- szkoleniu jest konieczna, by każdy nauczyciel znał swoje obowiązki w zakresie wspierania ucznia, indywidualizowania procesu nauczania, prowadzenia obserwacji, realizowania zaleceń zawartych w IPET-ach, a wychowawcy klas potrafili sprawnie organizować ppp swoim wychowankom oraz prowadzić wymaganą prawem dokumentację.

Czas emisji: 37 minut.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w wersji elektrnicznej i wysyłana na adres mailowy wskazany przy składaniu zamówienia.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo