Uczeń ze SPE - organizacja, dokumentowanie pracy, tworzenie IPET | 21-09-2021
Tematyka: Nauczanie, Prawo   

Szkolenie dedykowane jest pedagogom, specjalistom, koordynatorom pomocy pp., zajmującym się pracą z dziećmi ze SPE

 

Szanowni Państwo,

Przepisy prawa zobowiązują dyrektora do wprowadzenia czytelnych zasad świadczenia pomocy pp oraz organizacji przewidzianych prawem form pomocy pp w każdym przedszkolu, każdej szkole i placówce oświatowej, a wszystkich nauczycieli do świadczenia jej w bieżącej pracy z wychowankiem/uczniem. Aby obowiązki określone w aktach prawnych wypełniać prawidłowo, rzetelnie i efektywnie, konieczne jest ich szczegółowe poznanie i zrozumienie. Tym samym zapraszamy na webinarium, w trakcie którego omówimy najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów w tym zakresie, sposobów dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia, a także tworzenia IPET-u. Na szkoleniu zaproponujemy również sposoby dokumentowania działań - szczególnie tych, które mogą okazać się trudne do realizacji oraz sposoby ewaluacji efektów.

Informacje przekazane podczas szkolenia będą również pomocne, w przypadku konieczności realizacji nauki w sytuacji zapośredniczonej. 

 

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI

 • usystematyzować i uzupełnić wiedzę na temat zasad udzielania ppp zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 • poznać pełny zakres zadań nauczycieli i specjalistów
 • stworzyć IPET
 • uzyskać gotowe przykłady dostosowań i działań w pracy z uczniami z spe
 • poznać najlepsze sposoby dokumentowania poszczególnych działań z zakresu ppp

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych i pracy zdalnej.
  • Określenie roli i zadań szkoły związanych z:
   • przekazywaniem rodzicom informacji o ppp,
   • przygotowaniem do jej udzielania,
   • przekazywaniem wyników jej stosowania.
 • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp oraz zajęć rewalidacyjnych.
  • Zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z ppp, zajęcia rewalidacyjne w tym zasady pracy (także zdalnej) z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  • Przykłady zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
  • Formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
  • Zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie zadań z zakresu ppp.
  • Określenie w arkuszu organizacji szkoły liczby godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
  • Opracowanie planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych w dziennikach zajęć, w tym tworzenie indywidualnej teczki ucznia objętego ppp.
 • IPET - jak tworzyć ten dokument, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie.
 • Praktyczne przykłady pracy z dzieckiem ze SPE oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Studium przypadków

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:00.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (około 160 stron) do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

 

 

335,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo