< class="item_title"> Urlop nauczyciela - aktualizacja

Ostatecznie art. 50 nadający szerokie uprawnienia Ministrowi Edukacji Narodowej został wykreślony z ustawy.

 

Aktualizacja 06-05-2020

_____________________________________________________________________________________________

Do sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się nowe umocowania prawne dla Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zawartymi w projekcie przepisami Minister Edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a także urlopu wypoczynkowego nauczycieli. To wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

Można się zatem spodziewać zmian, które będą dotyczyć przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek (przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie na terminy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie bowiem z komunikatem dyrektora CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 31 lipca), terminów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego oraz, być może, trybu postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Zmiany mogą dotyczyć także sposobu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Może się to wiązać, np. ze skróceniem urlopów wypoczynkowych nauczycieli lub też możliwością ich przerwania. Na szczegółowe rozwiązania przyjdzie nam jednak poczekać do momentu wydania przez ministra właściwego ds. oświaty przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Proponowany zapis brzmi:

"Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19."

 

28-04-2020

więcej
< class="item_title"> Usprawiedliwianie nieobecności ucznia - stanowisko UODO

Stosownie do art. 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w statucie szkoły określa się obowiązki ucznia dotyczące m.in. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. Jednak prawo do określenia obowiązków ucznia w tym zakresie nie oznacza całkowitej swobody w ustaleniu zakresu danych osobowych ucznia potrzebnych do usprawiedliwienia jego nieobecności, tym bardziej że w ten sposób może dochodzić także do pozyskiwania danych szczególnych kategorii, dla których określone zostały szczególne warunki przetwarzania.

Organy szkoły regulujące wskazaną kwesię w statucie szkoły muszą wziąć pod uwagę zasady wynikające m.in. z RODO. Zgodnie zaś z zasadą minimalizacji danych, dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zatem rodzic (opiekun prawny), usprawiedliwiając nieobecność swojego dziecka może, gdy uzna to za stosowne, podać przyczynę jego nieobecności, nie może zostać jednak do tego zobowiązany przez regulacje określone w statucie szkoły. Brak jest bowiem przepisów prawa, które nakazywałyby podawanie przez opiekuna prawnego ucznia przyczyny nieobecności dziecka w szkole.
W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela systematycznej, usprawiedliwianej nieobecności ucznia, może on skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka lub pełnoletnim uczniem i poinformować o swoich spostrzeżeniach lub zrobić to za pośrednictwem dyrektora szkoły. W przypadku dalszego, systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia, szkoła może zgłosić swoje podejrzenie co do braku realizowania obowiązku szkolnego do sądu rodzinnego. Niemniej brak możliwości nakazania rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka podania przyczyny jego nieobecności na zajęciach nie wyklucza dobrowolnego przekazania przez nich takich informacji.

Źródło: Newsletter UODO dla Inspektorów Ochrony Danych - Nr 12/2022 (45), Grudzień 2022

 

15-12-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> UWAGA! Dłuższy termin emisji e-szkoleń

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, wydłużyliśmy termin dostępności naszych e-szkoleń z 3 do 5 dni (dwa dni przed wskazaną datą emisji szkolenia i dwa dni po niej), aby nauczyciele mieli lepszą możliwość wkomponowania tej formy doskonalenia zawodowego w swój - obecnie mocno napięty - kalendarz. Ponadto przypominamy, że przy każdym e-szkoleniu, po jego nabyciu, widoczny jest do niego link, który zapewni dostęp do szkolenia nauczycielom (należy go przesłać) bez konieczności logowania się do konta użytkownika.

Nasze propozycje e-szkoleń:

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLEŃ

więcej
< class="item_title"> W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie uodo.gov.pl na 4 sposoby:

 1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego bezpośrednio na platformie biznes.gov.pl
 2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: UODO/SkrytkaESP
 3. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl,
 4. Tradycyjną pocztą, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu.

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia ochrony danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy.

Więcej na temat odpowiedzialności administratora za naruszenie ochrony danych osobowych znajdą Państwo w specjalnym materiale informacyjnym, który przygotował UDOO:

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1029

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w lipcu!

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w lipcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na lipiec 2021 roku. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

4.

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, 

- o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów zakwalifikowanych.

 (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. przypadku kandydatów zakwalifikowanych).

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja egzaminów zewnętrznych

 

5.

Egzamin ósmoklasisty 

 

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin maturalny 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

5 lipca 2021 r

 

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

do 12 lipca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Awans zawodowy nauczycieli

7.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

 

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Święta i ważne daty w lipcu 2021 roku

Dzień Spółdzielczości, Światowy Dzień Architektury

Dzień Dziennikarza

Światowy Dzień Ludności

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Święto Policji

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dzień Skarbowości

1 lipca

2 lipca

11 lipca

18 lipca

24 lipca

25 lipca

31 lipca

 

 

Bożena Browarczyk

05-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w sierpniu!

Jakie czynności czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sierpniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na sierpień 2021 r.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych (wskazanie wymiaru urlopu).

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

w ostatnim tygodniu ferii letnich

Podstawa prawna: § 16 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 373)

4.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Uwaga: Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

termin wyznaczony przez dyrektora szkoły

Podstawa prawna: art. 44l ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii. 

Uwaga: Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Podstawa prawna: art. 64  ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

6.

Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycielinieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

termin ustala dyrektor szkoły 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

7.

Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

 

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

8.

Rozpatrzenie wniosków rodziców w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

9.

Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym lub rozszerzającym i wzbogacającym formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

10. 

Nadzór pedagogiczny

Przedstawienie przez dyrektora szkoły na zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

do 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna: § 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551)

 

11.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

Organizacja egzaminów zewnętrznych

12.

Egzamin maturalny 

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

24 sierpnia 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin zawodowy

 

Ogłoszenie i przekazanie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

15.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli

...
więcej
< class="item_title"> WETO PREZYDENTA do Lex Czarnek 2.0

15 grudnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. 

___________________________________

W dniu 4 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. Ustawa ta wprowadza zmiany w kilku kluczowych oświatowych aktach prawnych w tym m.in. w ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.  Warto wspomnieć, że uchwalona nowelizacja ustawy Prawo oświatowe to efekt wspólnego procedowania w Sejmie dwóch projektów: prezydenckiego i poselskiego i jest niejako ich połączniem.

W efekcie przygotowane zmiany są bardzo obszerne, a swym zakresem obejmują kluczowe obszary pracy placówki, przewidując często zupełnie nowe rozwiązania czy zmieniając te dotychczasowe, co ma tym samym wpływ na kompetencje jej podmiotów (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) a przede wszystkim na statut. Mowa tu bowiem o takich kwestiach jak m.in. współpraca z organizacjami, nauczanie domowe, dostępność nauczycieli czy też opiniowanie arkusza organizacyjnego. 

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA I POWOŁANIA NA TO STANOWISKO

Uzyskanie pozytywnej opinii kuratora stanie się koniecznością w następujących przypadkach powierzania stanowiska dyrektora:

 • w przypadku gdy organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora osobę niebędącą nauczycielem (art. 62. ust. 2) 
 • jeżeli w drodze konkursuzostał wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora szkoły (osoba niebędącą nauczycielem), ale organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał negatywną opinię w zakresie powołania tej osoby na stanowisko dyrektora (art. 63. ust. 22)
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza w uzasadnionych przypadkach stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi w przypadku gdy:
  • do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
  • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

  

 1. ZMIANA DOTYCZĄCA ODWOŁYWANIA NAUCZYCIELA ZE STANOWISKA DYREKTORA ORAZ INNEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO

Możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji, w terminie uzgodnionym przez tego nauczyciela i organ właściwy do jego odwołania (z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku złożenia przez niego rezygnacji) oraz w przypadku zmian organizacyjnych prowadzących do likwidacji stanowiska kierowniczego.

 

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE

Dyrektor będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji z uczniami – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty

Obecnie w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. W szkołach i placówkach w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców. (art. 86 ustawy Prawo oświatowe).

Nowym rozwiązaniem, poza znamy wcześniej obowiązkiem uzyskania zgody kuratora oświaty, jest sposób uzyskiwania zgody rodziców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dyrektor nie będzie musiał uzyskiwać zgody każdego z rodziców, a obowiązek przeprowadzenia z nimi konsultacji będzie w gestii rady Rodziców. 

Zmiany w tym zakresie wymagały będą dość poważnych zmian zarówno w statucie jak i w regulaminie rady rodziców.

 

 1. ZMIANY PRZY LIKWIDACJI LUB PRZEKSZTAŁCANIU SZKÓŁ I PLACÓWEK

Zgodnie z zapisami projektu jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlikwidować szkołę, jeżeli likwidacja tej szkoły (wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie):

 • nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki,
 • polepszy warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • polepszy warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie, 
 • nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły/przedszkola,
 • jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dodatkowo jednostka samorządu terytorialnego zamierzająca zlikwidować szkołę publiczną będzie miała możliwość wskazania innych okoliczności, które uzasadniają likwidację (oprócz tych, które zostały wymienione w art. 89 ust. 1a). Likwidacja szkoły artystycznej nie wymaga spełnienia ww. warunków.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom likwidowanej szkoły możliwość kontynuowania nauki jedynie w szkole lub szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, a w przypadku likwidacji szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek wskazać nie tylko szkołę, ale także  – prowadzoną przez siebie placówkę wychowania przedszkolnego (przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).

Opinia wydawana przez kuratora oświaty ma zawierać ocenę likwidacji szkoły w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, a także zasadność likwidacji.

 1. ZMIANY W PROCEDURZE TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESPOŁU SZKÓŁ

Po zmianach będzie występował obowiązek uzyskania pozytywnej opinii organu kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek albo włączenia do zespołu szkół lub placówek, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenie do zespołu takich szkół lub placówek będzie mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Może się również zdarzyć, że w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki artystyczne – w takiej sytuacji połączenie w zespół lub włączenie do zespołu będzie następowało po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty. opinie będą miały charakter wiążący.

 1. ZMIANAW SPOSOBIE OPINIOWANIA ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Arkusz będzie przekazywany zakładowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, które zostały wyłonione spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli – wyłącznie w sytuacji, kiedy dana organizacja działa w szkole lub przedszkoluktórej to szkoły lub przedszkola dotyczy arkusz organizacji. Proponowane zmiany wprowadzą jednolite zasady opiniowania arkuszy organizacji szkół lub przedszkoli publicznych przez zakładowe organizacje związkowe bez względu na to, czy organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czy inny podmiot. 

Jednocześnie w ustawie proponuje się wzmocnienie kompetencji rady pedagogicznej poprzez włączenie rady pedagogicznej w opiniowanie arkusza organizacji. W kompetencjach rady pedagogicznej pojawi się wydawanie opinii w sprawie treści arkusza organizacji.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza regulacją, która umożliwia organowi nadzoru pedagogicznego monitorowanie zmian wprowadzanych w zatwierdzonych arkuszach organizacji po dniu 30 września danego roku.

Nowe regulacje będą po raz pierwszy stosowane przy opracowywaniu i opiniowaniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.  Jednak monitorowanie zmian będzie już dotyczyło arkuszy przygotowanych na rok szkolny 2022/23. Zapisy dotyczące arkusza mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie została także zmieniona

...
więcej
< class="item_title"> Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

Od 10 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które umożliwia zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

W oddziale przedszkolnym do 28 dzieci

W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 

W klasach I-III szkoły podstawowej do 29 uczniów

Podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów z Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku projekt dopuszcza także możliwość zwiększenia liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.

Te rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

 

"§ 21a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

4. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 może być zwiększona o nie więcej niż:

1)  3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

 

2)  2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 nie stosuje się."

Podstawa prawna:

10-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wolontariat w szkole - poradnik

Resort Edukacji na stronie Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnił poradnik „Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem”  - opracowany w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kompendium stanowi vademecum dla kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców.

"Podejmowanie działań wolontariackich ma niebagatelne znaczenie w procesie edukacji i formowania osobowości jednostek, szczególnie zaś osób młodych. Nie tylko odpowiada ono na potrzeby samorealizacji, integracji lub przynależności do danej grupy społecznej, lecz także formuje hierarchię wartości, na której szczycie znajduje się odpowiedzialność za los drugiego człowieka" – napisał minister Przemysław Czarnek we wstępie do publikacji „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. 

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia: 

 • formy wolontariatu szkolnego, 
 • otoczenie prawne wolontariatu, 
 • uczeń jako wolontariusz, 
 • prawo w praktyce szkolnej, 
 • koordynator wolontariatu, 
 • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu, 
 • e-wolontariat w szkole, 
 • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji znajdują także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Link do publikacji: https://static.zpe.gov.pl/portal/f/res/R103e9WYwBtoU/1669721284/1Jesj9MLpCmI8se8gKxxvnL2OWVfC9HD.pdf

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wolontariat-w-szkole--zgodnie-z-prawem--poradnik

 

7-12-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN

1 września 2022 r., rozpoczyna się I etap wdrażania standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. 

Aby rozwiać wiątpliiwości związane z zasadmi wyliczania etatów specjalistów, MEiN przedstawił ich przykładowe wyliczenia - dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach.

 

 1. W szkole uczy się 180 uczniów. Obecnie szkoła ma 11 godzin pedagoga i 11 godzin logopedy. Zgodnie z przepisami przejściowymi od września szkoła powinna mieć co najmniej 1,5 etatu specjalisty, w tym minimalną liczbę etatów psychologów i pedagogów specjalnych. Czyli ile?

W omawianym przypadku szkoła powinna zatrudniać od września 2022 r. co najmniej 1,5 etatów specjalistów, z czego co najmniej 25% x 1,5 = 0,375 etatu psychologa, 25% x 1,5 = 0,375 etatu pedagoga specjalnego oraz 0,75 etatu (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego). 

Przeliczając to na godziny pracy nauczyciela, przy założeniu, że pensum specjalistów wynosi 22 godziny tygodniowo, szkoła powinna mieć co najmniej 8,25 godzin psychologa, 8,25 godzin pedagoga specjalnego oraz 16,5 godzin (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego). 

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 42d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (będzie obowiązywał od 1 września 2022 r.) przy obliczaniu minimalnego wymiaru etatów specjalistów, bierzemy pod uwagę również godziny ponadwymiarowe realizowane przez tych specjalistów. 

 

 1. Czy w zespołach (przedszkole + szkoła podstawowa) liczbę uczniów/dzieci do wyliczenia wymaganych etatów liczymy łącznie? 

Tak. Wskazuje na to art. 42d ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela (będzie obowiązywał od 1 września 2022 r.). 

Jeśli przedszkole liczy 100 uczniów, a szkoła podstawowa liczy 180 uczniów i wchodzą one w skład zespołu, łączna liczba uczniów zespołu wynosi 280 uczniów. 

Niezbędne minimum etatów specjalistów wynosi wtedy od września 2022 r. 1,7 etatu (1,5 etatu za liczbę uczniów powyżej 100 + 0,2 etatu za kolejnych 100 uczniów). 

W ramach tego standardu należy, zgodnie z art. 42d ust. 11 przewidzieć co najmniej 25% x 1,7 = 0,425 etatu psychologa oraz 25% x 1,7 = 0,425 etatu pedagoga specjalnego. Ostatecznie więc w takim zespole musi być co najmniej 0,425 etatu psychologa, 0,425 etatu pedagoga specjalnego oraz 0,85 etatu (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego).

 

Resport przedstawił już projekty rozporządzeń określających zadania pedagogów specjalnych - w sprawie:

 

Zapowiada natomiast nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli., gdzie zostaną określone kwalifikacje pedagoga specjalnego. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

 

13-06-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Wymagania egzaminacyjne - matura 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Zostaną one wkrótce opublikowane w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiana ta wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia związanej z epidemią SARS-CoV-2.

Wymagania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w Formule 2015 dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum) zostały opublikowane w 2020 r. i będą obowiązywały również w latach 2023–2024. Zaprezentowane poniżej wymagania dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, dla których egzamin maturalny w nowej formule (Formule 2023) zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2023 r.

 

Materiały

08-02-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24

W Dziennku Ustaw 13 czerwca br. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego i tego też dnia weszło w życie. Dokument określa ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (nowego ustroju szkolnego) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych dla:

1)  absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024);

 

2)  absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024);

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024).

Wymagania egzaminacyjne dla absolwentów ww. szkół zostały przygotowane przez zespół ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 

Rozporządzenie:

 

14-06-2022

więcej
< class="item_title"> Wysokość opłat za posiłki dla uczniów - wyniki kontroli RIO

Regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły kontrole w 88 jednostkach oświatowych pod nazwą „Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe”. Kontrole objęły 42 szkoły podstawowe, 26 przedszkoli i 20 zespołów obejmujących szkoły i przedszkola i stwierdziły szereg nieprawidłowości w ustalaniu wysokości opłat za posiłki dla uczniów i wychowawnków.

 

Naliczenie opłat

Raport pokontrolny przypomina, że zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego finansowane przez rodziców lub opiekunów opłaty za posiłki w gminnej jednostce oświatowej powinny być w całości przeznaczone na koszty tzw. „wsadu do kotła”. Nie mogą służyć pokryciu:

 • kosztów wynagrodzeń,
 • pozostałych kosztów przygotowania i wydania posiłków,
 • kosztów niezwiązanych z żywieniem.

Ponadto jednostki oświatowe nie są uprawnione do pobierania innego rodzaju opłat związanych z korzystaniem przez dziecko z żywienia, oprócz tych, które służą wyłączniesfinansowaniu zakupu artykułów żywnościowych.

RIO zauważyło, że wyodrębnienie odrębnego rachunku na finansowanie wydatków związanych z przygotowywaniem posiłków we własnej kuchni – "wpływające na przejrzystość i jednoznaczną weryfikowalność stosunku dochodów do wydatków dotyczących tej działalności – ogranicza zjawisko nieprzeznaczania całości zebranych środków na zakup artykułów żywnościowych. Większe są też możliwości bieżącej kontroli przeznaczenia środków w przypadku, gdy zarówno ich gromadzenie jak i wydatkowanie następuje z jednego rachunku bankowego, zaś wynik tej działalności jest transparentny i wprost porównywalny na podstawie danych zawartych okresowo w sprawozdaniu Rb-34S. Łatwo też wówczas wykazać, na co zostały przeznaczone opłaty za żywienie niewydatkowane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Natomiast w przypadku odprowadzania dochodów z tych opłat na rachunek budżetu gminy, ewentualne nadwyżki nad wydatkami na zakup artykułów żywnościowych poprawiają wynik budżetu; nie jest możliwe ustalenie formalnego przeznaczenia tych środków”.

 

Catering w szkołach i przedszkolach

W przypadku kontroli jednostek zapewniających wyżywienie poprzez zewnętrzne firmy, RIO za wyznacznik prawidłowości przeznaczania opłat pobranych za żywienie dzieci uznała zagwarantowanie wiedzy o kosztach „wsadu do kotła” i pozostałych składnikach ceny posiłków oferowanych przez dostawcę (kosztów przygotowania i dowozu, zysku dostawcy), a następnie sfinansowanie ich z budżetu gminy.

Kontrola ujawniła, że większość jednostek (15 z 22), korzystających z cateringu, nie znała podziału kosztów ani wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, argumentując, że to opiekunowie już bezpośrednio rozliczają się z dostawcami.

Wnioski pokontrolne

RIO wskazuje, że konieczne jest:

 • zapewnienie przeznaczenia całości pobranych od uczniów opłat za żywienie na zakup artykułów żywnościowych,
 • rozliczenie z uczniami opłat przeznaczonych na inne cele niż zakup artykułów żywnościowych,
 • formalne ustalenie opłat za posiłki podawane w szkole oraz warunków korzystania ze stołówki,
 • ustalenie, jaką część ceny posiłków dostarczanych w formie cateringu stanowią koszty zakupu artykułów żywnościowych, a jaką koszty przygotowania i dowozu posiłków.

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl

 

11-10-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Zagrożenie koronawirusem - rekomendacje MEN

Na stronie MEN pojawiły się rekomendacje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. 

"Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)."

 

Warto także zapoznawać się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, który informuje, że na chwilę obecną (27 luty 2020 r.), nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół - KOMUNIKAT. 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

 

27-02-2020

więcej
< class="item_title"> Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!

MEiN dokonał zmian w organizacji zajęć wspomagających dla uczniów wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983).

 

Co się zmienia?

 • liczba godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny)
 • limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających (dwa razy więcej niż obecnie)

"§ 10g. 9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że

w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.”

 • przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej - w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów

"§ 10g. 8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się."

Tym samym zgodnie z zapisami rozporządzenia można dokonać aktualizacji złożonych już informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie od wrzesienia do grudni 2021 r. oraz wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - termin: do 30 lipca 2021 r.

Co istotne także szkoły, które do 25 czerwca nie złożyły informacji ani wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających mają mają możliwość złożenia dokumentów do 30 lipca br. A ponieważ wskazany termin przypada w okresie wakacji zrezygnowano z realizacji obowiązków wynikających z § 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia czyli: konieczności ustalenia w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających, tak jak i zebranie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.. "Mogą zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022” – wyjaśnia MEiN. 

W nowelizacji wskazano również, że organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, do którego w czerwcu wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej, udzieli tej dotacji a następnie przyjmie rozliczenie tej dotacji, w przypadku, gdy szkoła zmieni siedzibę a organ ten przestanie być organem rejestrującym dla tej szkoły, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - 23 lipca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

22-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zakaz wstępu osób postronnych do szkół przedłużony do 31 sierpnia 2023 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostki oświatowe dotyczy w szczególności stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali), który wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Tym samym zgodnie z zarządzeniem do 31 sierpnia br. do budynków szkoły, przedszkola, placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, organ administracji rządowej wciąż nie będą miały wstępu osoby postronne. Do osób postronnych nie zalicza się uczniów, ich rodziców czy opiekunów prawnych oraz pracowników jednostki oświatowej.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na:

 • dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawiony w miejscach publicznych bagaż,
 • podejrzanie wyglądające paczki,
 • samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych,

i uczulić na to pracowników, zaś wszelkie tego typu incydenty, jak zalecono dyrektorom, należy zgłaszać do kuratoriów oświaty.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-sierpnia-2023-r

 

1-06-2023

więcej
< class="item_title"> Zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i czerwonej

 

MEN wspólnie z GIS przygotował dodatkowe zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej.

Ministerstwo zaleca, by dyrektor szkoły, placówki z terenu objętego strefą żółtą, czerwoną organizował pracę szkoły z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w zakresie - higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy. 

Dodatkowo dyrektor może ustalić elastyczne godziny przychodzenia klas do szkoły, np. co 5-10 minut.

Ponadto, dyrektor może ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych, wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Podobne obostrzenia mogą być zastosowane w przypadku pracowników szkoły, jak np. ochrona ust i nosa, np. w pokojach nauczycielskich czy na korytarzach.

Wskazówki dają możliwość wyznaczenia stałych sal lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa czy wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych, a także na zorganizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Materiał do pobrania

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

więcej
< class="item_title"> Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół | Informacja MEiN

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Materiały

Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy​_infromacja MEiN

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

 

27-02-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Zatrudnianie specjalistów - wytyczne do arkusza organizacyjnego!

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w maju zostanie uchwalona i podpisana przez Prezydenta RP w maju 2022 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. W chwili obecnej projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP.

 

Główne regulacje dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów

 1. Wprowadzenie minimalnej łącznej liczby nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych:
  • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
  • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.
 2. W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych tworzone będzie nowe stanowisko - pedagoga specjalnego. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje pedagoga specjalnego zostaną określone w rozporządzeniach w sprawie:
  • szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  Projekty tych rozporządzeń zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w najbliższych tygodniach.
 3. Liczba etatów nauczycieli specjalistów będzie uzależniona od liczby dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole.
 4. Wprowadzenie standardów podzielono na dwa etapy.

w etapie I – od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. – będą obowiązywały niższe, przejściowe wartości standardów (tabela nr 1):

Liczba dzieci lub uczniówŁączna liczba etatów
od 101 1,5 etatu + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów
od 51 do 100 1
od 31 do 50 0,5
od 1 do 30 0,25

 

w etapie II – od 1 września 2024 r. zostaną wprowadzone docelowe wartości standardów (tabela nr 2):

Liczba dzieci lub uczniówŁączna liczba etatów
od 101 2 etaty + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów
od 51 do 100 1,5
od 41 do 50 1
od 31 do 40 0,8
od 21 do 30 0,6
od 11 do 20 0,4
od 1 do 10 0,25

 

5. Wprowadzenie standardów zostanie sfinansowane z budżetu państwa w postaci wzrostu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 r. na ten cel przeznaczono 520 ml zł. Sposób podziału środków na ten cel zostanie określony w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.

 

Wytyczne do przygotowania arkusza organizacji na rok szkolny 2022/2023!!!

 1. minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów powinna zostać określona zgodnie z wartościami przewidzianymi na okres przejściowy (tabela nr 1);
 2. łączną liczbę etatów nauczycieli specjalistów oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 3. w przedszkolach i szkołach, do których uczęszcza więcej niż 50 dzieci lub uczniów, wymiar etatów pedagoga specjalnego oraz psychologa nie może być niższy niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów określonej w standardach. Tym samym etaty psychologa i pedagoga specjalnego muszą stanowić co najmniej połowę łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów określonej w standardach;
 4. do łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jak również etatów doradców zawodowych;
 5. w przypadku nauczyciela, który uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, liczba godzin zajęć realizowanych w ramach tego stosunku pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego jest uwzględniana w łącznej liczbie etatów nauczycieli specjalistów w każdym przedszkolu, szkole lub zespole, w którym nauczyciel realizuje te zajęcia, odpowiednio do realizowanego w tym przedszkolu, szkole lub zespole części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć;
 6. w przypadku przedszkoli, szkół lub placówek połączonych w zespół zawierający co najmniej jedno wymienione przedszkole lub szkołę do liczby dzieci lub uczniów będącej podstawą do obliczenia wymaganej minimalnej łącznej liczby nauczycieli specjalistów wlicza się wyłącznie dzieci uczęszczające do wymienionych przedszkoli oraz uczniów wymienionych szkół wchodzących w skład zespołu;
 7. w przypadku szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do liczby dzieci lub uczniów wlicza się także dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;
 8. w przypadku szkoły podstawowej, której jest podporządkowana szkoła filialna, o której mowa w art. 95 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, do liczby uczniów wlicza się także uczniów szkoły filialnej,
 9. liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w wymienionych przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez dany organ prowadzący nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez ten organ prowadzący, według stanu na 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r.;
 10. liczbę dzieci i uczniów będącą podstawą określania łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów oblicza się według stanu na 1 września danego roku szkolnego. Określając niezbędny wymiar nauczycieli specjalistów w projekcie arkusza organizacji, należy brać pod uwagę przewidywaną liczbę dzieci lub uczniów na 1 września. W przypadku zmiany liczby uczniów po zatwierdzeniu arkusza organizacji, która wpłynie na wysokość określonych standardów zatrudniania specjalistów, należy dokonać odpowiedniej zmiany w arkuszu organizacji (aneks).

 

Projekt przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-okreslajace-standardy-zatrudniania-nauczycieli-specjalistow

 

14-04-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Zawody potrzebne na rynku pracy Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki

 

1 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Podobne prognozy były opublikowane także w dwóch poprzednich latach.

Dokument obejmuje trzy części. 

Pierwsza określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Dowiadujemy się tu, m.in., że wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.

W drugiej MEiN przedstawia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 28 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Warto wiedzieć, że są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Np.:  województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 86 istotnych zawodów oraz 72 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 77 istotnych i 66 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 85 istotnych i 74 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 75 i 53; w województwie śląskim 90 i 73, a w województwie wielkopolskim 94 i 64.

Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły/placówki. Warto zapoznać się z nim - w całości:

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (monitorpolski.gov.pl)

 

Jadwiga Osińska

02-02-2021

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo