< class="item_title"> Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

MEiN podało planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Terminy olimpiad 2021-2022

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

 

26-07-2021

więcej
< class="item_title"> Uczeń z Ukrainy nie zawsze będzie podlegał klasyfikacji! Nowe rozporządzenie

 

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza zmiany do rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Znowelizowane przepisy m.in. przewidują możliwość nieklasyfikowania w roku szkolnym 2021/22 ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy:

 • rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
 • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Poniżej przedstawiamy zmiany przewidziane w rozporządzeniu, a także wskazówki do dalszej pracy:

Dodany § 6a

Wprowadzono możliwość realizacji w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowanych pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum

Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ma ułatwić zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.

Dodany § 6b

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że:

·      nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub

·      zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. 

Uczeń zamiast świadectwa szkolnego otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zakres informacji, jakie ma zawierać zaświadczenie wskazany jest w ust. 2 § 6b. Natomiast w arkuszu ocen należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia…… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)” – wpisuje się ją w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nie ukończeniu szkoły.

Wskazówki:

Rada pedagogiczna może uznać taka potrzebę lub nie. W przypadku, gdy ww. sytuacje nie będą miały wobec ucznia zastosowania będzie on podlegał klasyfikacji na obowiązujących zasadach. 

W § 7 dodany ust. 1a, w § 8 dodany ust. 4 

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i oddziału klas I – III ze zwiększoną liczbą dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia odpowiednio wychowania przedszkolnego lub końca I etapu edukacyjnego. 

Możliwość funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego.

Na podobnych zasadach może funkcjonować oddział klas I-III szkoły podstawowej – do końca całego etapu edukacyjnego.

Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W § 9 dodany ust. 4, w § 10 dodano ust. 2

Umożliwiono funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Wskazówki:

Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. 

Dodany § 11a

Określona została (w roku szkolnym 2021/22):

·      maksymalna liczba uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego – 15 osób,

·      minimalna tygodniowa liczbę godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego - 6 godzin lekcyjnych. 

 

Wskazówki:

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie do 15 uczniów. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Ponadto zniesiony został limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

Uwaga!

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy nie stosuje się łącznego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Nadal obowiązuje zapis dotyczący wymiaru dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu – 1 godzina tygodniowo.

Dodany § 11b

Obowiązkowy podziału na grupy – zmiana limitu osób uzasadniającej podział na grupy:

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego,

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 34 uczniów podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć) oraz zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Uwaga!

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Dodany § 12a

Wprowadzona została możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

 

Uwaga!

O powyższej możliwości należy poinformować rodziców lub inną osobę sprawującą opiekę nad ww. dzieckiem.

Dodany § 14a

Wprowadzono możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. 

 

Uwaga!

Do zatrudnienia stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 16 zmiana ust. 1 i 2

Zmienione zostały wytyczne w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zastosowane zostały różne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. 

Dodany § 16a

Umożliwiono tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Uwaga!

Zapis dotyczy roku szkolnego 2021/22.

 

Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2022 r., zaś w przypadku limitów podziałów oddziałów – 14 dni od

...
więcej
< class="item_title"> Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji

7 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Rozporządzenie reguluje przypadki przeliczania ocen uczniów, zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44 zw ust. 4, na punkty w procesie ich rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wówczas wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem. Są to sytuacje, w których uczniowie lub słuchacze ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi lub słuchaczowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ww. uczniowie zostali objęci rozwiązaniem przeliczania punktów określonym w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

 

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się po 35 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się 30 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się 20 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

Dodatkowo w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia pojawiła się zmiana, która porządkuje regulacje odnoszące się do sytuacji osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całego egzaminu ósmoklasisty, których będzie dotyczył § 8 ust. 1 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonych w art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, oraz osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, których będzie dotyczył § 8 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonej w art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Wejście w życie rozporządzenia: 22 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna: 

9-02-2024

 

więcej
< class="item_title"> Udostępniane danych osobowych przedstawiecielowi poradni pp uczestniczącemu w pracach zespołu ds. opracowania IPET

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa.

Zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do kompetencji dyrektora szkoły należy wnioskowanie o udział w posiedzeniach zespołu ds. opracowania IPET m.in. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do § 6 ust. 9 tego rozporządzenia zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także — za zgodą rodziców ucznia — z innymi podmiotami.

Zatem nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia przedstawicielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udział w pracach tego zespołu,gdyż podstawą tego udostępnienia są powyższe przepisy prawa.

Źródło: https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod (Newsletter UODO dla Inspektorów Ochrony Danych - Nr 8-9/2022 (41/42) Sierpień-wrzesień 2022)

 

7-09-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym wszystkie osoby, w tym zaszczepione, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie dyrektor szkoły, w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Należy podkreślić, że przepisy umożliwiające przejście na nauczanie zdalne nie wprowadzają segregacji sanitarnej w związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Zatem przejście na nauczanie zdalne po zawieszeniu zajęć nie może dzielić oddziału lub grupy wychowawczej na uczniów zaszczepionych pracujących stacjonarnie i niezaszczepionych pracujących zdalnie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. nie wprowadzają również innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia. 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców.

Szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki.

Komunikat o wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-mein-w-sprawie-udzialu-uczniow-zaszczepionych-w-stacjonarnych-zajeciach-edukacyjnych

10-09-2021

więcej
< class="item_title"> Udzielanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Z dniem 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

Na podstawie nowego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do wskazanego rozporządzenia wprowadzona została zmiana brzmienia poszczególnych pozycji i odnośników, tj. zmieniono:

 1. w części I w wyszczególnieniu pozycję 2 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5;
 2. odnośnik 4 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 5 w załącznikach nr 2 i 5;
 3. odnośnik 5 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 6 w załącznikach nr 2 i 5.

Zmiany te dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych pozycji w załącznikach mają zapobiec wnioskowaniu przez szkoły o komplety podręczników lub materiałów edukacyjnych, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole, zatem zmiana pozwala uwzględnić fakt posiadania przez szkołę niewykorzystanych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

 

Terminy udzialania dotacji

W rozporządzeniu wskazano terminy udzielaania dotacji celowej przez wojewodę. I tak wojewoda udziela dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w terminie do:

 1. 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 2. 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 3. 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

 

Kwoty dotacji celowej

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
  2. w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
  3. w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 1. w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 2. w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

 

Aplikacja do przygotowania załączników

W roku 2022 Ministra Edukacji i Nauki umożliwia przygotowanie załączników do rozporządzenia poprzez aplikację. Jest ona dostępna pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/.

Załączniki można przekazać w postaci:

 1. elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 2. papierowej (tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną) i elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Podstawa prawna:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r

 

3-04-2022

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Uprawnienia dyrektora w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1700) i będzie obowiązywała od 1 września 2022 r.

Od tego dnia dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez nieletniego ucznia, a będzie mógł za zgodą rodziców/opiekuna oraz nieletniego sam karać uczniów za dopuszczenie się czynów karanych.

 

Środki oddziaływania wychowawczego

Ustawa w art. 4 ust. 4 wskazuje katalog środków oddziaływania wychowawczego, które będzie mógł zastosować dyrektor, jeśli jest to wystarczające, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Katalog obejmuje:

 • pouczenie, 
 • ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie,
 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • przywrócenie stanu poprzedniego
 • wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Co istotne zastosowanie ww. środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły.

 

"Art. 4. 4. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego."

Jednak art. 4 ust. 4 ustawy nie będzie mógł być stosowany gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takiej sytuacji szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego lub policji oraz niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu zabronionego.

Podobnie gdy rodzice/opiekun oraz nieletni nie wyrażą zgody na zastosowanie zaproponowanego przez dyrektora szkoły środka oddziaływania wychowawczego, dyrektor będzie zobowiązany do zawiadomienia o popełnieniu czynu karalnego sądu rodzinnego.

 

Czyny karalne, czyny zabronione i przejawy demoralizacji

Ustawa określa, czym są czyny karalne, a czym zabronione, a także definiuje okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego.

Jak wskazuje art. 1 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy:

"2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2)  czynie karalnym – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:

a)  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

b)  wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;

3)  czynie zabronionym – rozumie się przez to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej."

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 okolicznościami świadczącymi o demoralizacji nieletniego są „w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, uprawianie nierządu”.

 

Kim jest nieletni?

W myśl ustawy nieleteni w przypadku:

 • postępowania w sprawach o demoralizację – to osoba, które ukończyła 10 lat i nie jest pełnoletnia;
 • postępowania w sprawach o czyny karalne – to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat.

 

więcej
< class="item_title"> Urlop nauczyciela - aktualizacja

Ostatecznie art. 50 nadający szerokie uprawnienia Ministrowi Edukacji Narodowej został wykreślony z ustawy.

 

Aktualizacja 06-05-2020

_____________________________________________________________________________________________

Do sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się nowe umocowania prawne dla Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zawartymi w projekcie przepisami Minister Edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a także urlopu wypoczynkowego nauczycieli. To wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

Można się zatem spodziewać zmian, które będą dotyczyć przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek (przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie na terminy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie bowiem z komunikatem dyrektora CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 31 lipca), terminów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego oraz, być może, trybu postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Zmiany mogą dotyczyć także sposobu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Może się to wiązać, np. ze skróceniem urlopów wypoczynkowych nauczycieli lub też możliwością ich przerwania. Na szczegółowe rozwiązania przyjdzie nam jednak poczekać do momentu wydania przez ministra właściwego ds. oświaty przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Proponowany zapis brzmi:

"Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19."

 

28-04-2020

więcej
< class="item_title"> Usprawiedliwianie nieobecności ucznia - stanowisko UODO

Stosownie do art. 99 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w statucie szkoły określa się obowiązki ucznia dotyczące m.in. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie. Jednak prawo do określenia obowiązków ucznia w tym zakresie nie oznacza całkowitej swobody w ustaleniu zakresu danych osobowych ucznia potrzebnych do usprawiedliwienia jego nieobecności, tym bardziej że w ten sposób może dochodzić także do pozyskiwania danych szczególnych kategorii, dla których określone zostały szczególne warunki przetwarzania.

Organy szkoły regulujące wskazaną kwesię w statucie szkoły muszą wziąć pod uwagę zasady wynikające m.in. z RODO. Zgodnie zaś z zasadą minimalizacji danych, dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Zatem rodzic (opiekun prawny), usprawiedliwiając nieobecność swojego dziecka może, gdy uzna to za stosowne, podać przyczynę jego nieobecności, nie może zostać jednak do tego zobowiązany przez regulacje określone w statucie szkoły. Brak jest bowiem przepisów prawa, które nakazywałyby podawanie przez opiekuna prawnego ucznia przyczyny nieobecności dziecka w szkole.
W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela systematycznej, usprawiedliwianej nieobecności ucznia, może on skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka lub pełnoletnim uczniem i poinformować o swoich spostrzeżeniach lub zrobić to za pośrednictwem dyrektora szkoły. W przypadku dalszego, systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia, szkoła może zgłosić swoje podejrzenie co do braku realizowania obowiązku szkolnego do sądu rodzinnego. Niemniej brak możliwości nakazania rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka podania przyczyny jego nieobecności na zajęciach nie wyklucza dobrowolnego przekazania przez nich takich informacji.

Źródło: Newsletter UODO dla Inspektorów Ochrony Danych - Nr 12/2022 (45), Grudzień 2022

 

15-12-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów, które zakładają m.in. że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

19 czerwca br. ustawę podpisał Prezydent, a 24 czerwca br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tym samym do 25 września należy wdrożyć wymaganą przepisami dokumentację. 

Trzeba będzie ją wdrożyć w szkołach i u wszystkich innych pracodawców zatrudniających ponad 50 pracowników przez opracowanie i przyjęcie:

 • PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH,
 • REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Szkolenia i wzorcowe materiały

Już teraz zapraszamy Państwa na szkolenia dotyczące opracowania i wdrożenia niezbędnej dokumentacji w Państwa jednostkach.  Sprawdź.

więcej
< class="item_title"> UWAGA! Dłuższy termin emisji e-szkoleń

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, wydłużyliśmy termin dostępności naszych e-szkoleń z 3 do 5 dni (dwa dni przed wskazaną datą emisji szkolenia i dwa dni po niej), aby nauczyciele mieli lepszą możliwość wkomponowania tej formy doskonalenia zawodowego w swój - obecnie mocno napięty - kalendarz. Ponadto przypominamy, że przy każdym e-szkoleniu, po jego nabyciu, widoczny jest do niego link, który zapewni dostęp do szkolenia nauczycielom (należy go przesłać) bez konieczności logowania się do konta użytkownika.

Nasze propozycje e-szkoleń:

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLEŃ

więcej
< class="item_title"> W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie uodo.gov.pl na 4 sposoby:

 1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego bezpośrednio na platformie biznes.gov.pl
 2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: UODO/SkrytkaESP
 3. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl,
 4. Tradycyjną pocztą, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu.

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia ochrony danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy.

Więcej na temat odpowiedzialności administratora za naruszenie ochrony danych osobowych znajdą Państwo w specjalnym materiale informacyjnym, który przygotował UDOO:

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1029

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w lipcu!

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w lipcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na lipiec 2021 roku. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

4.

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, 

- o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów zakwalifikowanych.

 (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. przypadku kandydatów zakwalifikowanych).

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja egzaminów zewnętrznych

 

5.

Egzamin ósmoklasisty 

 

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin maturalny 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

5 lipca 2021 r

 

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

do 12 lipca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Awans zawodowy nauczycieli

7.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

 

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Święta i ważne daty w lipcu 2021 roku

Dzień Spółdzielczości, Światowy Dzień Architektury

Dzień Dziennikarza

Światowy Dzień Ludności

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Święto Policji

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dzień Skarbowości

1 lipca

2 lipca

11 lipca

18 lipca

24 lipca

25 lipca

31 lipca

 

 

Bożena Browarczyk

05-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w maju!

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w maju? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na maj - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną.

Zobacz na: oswiatowo.pl

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w sierpniu!

Jakie czynności czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sierpniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na sierpień 2021 r.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych (wskazanie wymiaru urlopu).

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

w ostatnim tygodniu ferii letnich

Podstawa prawna: § 16 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 373)

4.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Uwaga: Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

termin wyznaczony przez dyrektora szkoły

Podstawa prawna: art. 44l ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii. 

Uwaga: Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Podstawa prawna: art. 64  ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

6.

Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycielinieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

termin ustala dyrektor szkoły 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

7.

Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

 

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

8.

Rozpatrzenie wniosków rodziców w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

9.

Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym lub rozszerzającym i wzbogacającym formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

10. 

Nadzór pedagogiczny

Przedstawienie przez dyrektora szkoły na zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

do 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna: § 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551)

 

11.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

Organizacja egzaminów zewnętrznych

12.

Egzamin maturalny 

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

24 sierpnia 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin zawodowy

 

Ogłoszenie i przekazanie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

15.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli

...
więcej
< class="item_title"> WETO PREZYDENTA do Lex Czarnek 2.0

15 grudnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. 

___________________________________

W dniu 4 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. Ustawa ta wprowadza zmiany w kilku kluczowych oświatowych aktach prawnych w tym m.in. w ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.  Warto wspomnieć, że uchwalona nowelizacja ustawy Prawo oświatowe to efekt wspólnego procedowania w Sejmie dwóch projektów: prezydenckiego i poselskiego i jest niejako ich połączniem.

W efekcie przygotowane zmiany są bardzo obszerne, a swym zakresem obejmują kluczowe obszary pracy placówki, przewidując często zupełnie nowe rozwiązania czy zmieniając te dotychczasowe, co ma tym samym wpływ na kompetencje jej podmiotów (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) a przede wszystkim na statut. Mowa tu bowiem o takich kwestiach jak m.in. współpraca z organizacjami, nauczanie domowe, dostępność nauczycieli czy też opiniowanie arkusza organizacyjnego. 

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA I POWOŁANIA NA TO STANOWISKO

Uzyskanie pozytywnej opinii kuratora stanie się koniecznością w następujących przypadkach powierzania stanowiska dyrektora:

 • w przypadku gdy organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora osobę niebędącą nauczycielem (art. 62. ust. 2) 
 • jeżeli w drodze konkursuzostał wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora szkoły (osoba niebędącą nauczycielem), ale organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał negatywną opinię w zakresie powołania tej osoby na stanowisko dyrektora (art. 63. ust. 22)
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza w uzasadnionych przypadkach stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi w przypadku gdy:
  • do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
  • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

  

 1. ZMIANA DOTYCZĄCA ODWOŁYWANIA NAUCZYCIELA ZE STANOWISKA DYREKTORA ORAZ INNEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO

Możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji, w terminie uzgodnionym przez tego nauczyciela i organ właściwy do jego odwołania (z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku złożenia przez niego rezygnacji) oraz w przypadku zmian organizacyjnych prowadzących do likwidacji stanowiska kierowniczego.

 

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE

Dyrektor będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji z uczniami – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty

Obecnie w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. W szkołach i placówkach w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców. (art. 86 ustawy Prawo oświatowe).

Nowym rozwiązaniem, poza znamy wcześniej obowiązkiem uzyskania zgody kuratora oświaty, jest sposób uzyskiwania zgody rodziców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dyrektor nie będzie musiał uzyskiwać zgody każdego z rodziców, a obowiązek przeprowadzenia z nimi konsultacji będzie w gestii rady Rodziców. 

Zmiany w tym zakresie wymagały będą dość poważnych zmian zarówno w statucie jak i w regulaminie rady rodziców.

 

 1. ZMIANY PRZY LIKWIDACJI LUB PRZEKSZTAŁCANIU SZKÓŁ I PLACÓWEK

Zgodnie z zapisami projektu jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlikwidować szkołę, jeżeli likwidacja tej szkoły (wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie):

 • nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki,
 • polepszy warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • polepszy warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie, 
 • nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły/przedszkola,
 • jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dodatkowo jednostka samorządu terytorialnego zamierzająca zlikwidować szkołę publiczną będzie miała możliwość wskazania innych okoliczności, które uzasadniają likwidację (oprócz tych, które zostały wymienione w art. 89 ust. 1a). Likwidacja szkoły artystycznej nie wymaga spełnienia ww. warunków.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom likwidowanej szkoły możliwość kontynuowania nauki jedynie w szkole lub szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, a w przypadku likwidacji szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek wskazać nie tylko szkołę, ale także  – prowadzoną przez siebie placówkę wychowania przedszkolnego (przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).

Opinia wydawana przez kuratora oświaty ma zawierać ocenę likwidacji szkoły w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, a także zasadność likwidacji.

 1. ZMIANY W PROCEDURZE TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESPOŁU SZKÓŁ

Po zmianach będzie występował obowiązek uzyskania pozytywnej opinii organu kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek albo włączenia do zespołu szkół lub placówek, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenie do zespołu takich szkół lub placówek będzie mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Może się również zdarzyć, że w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki artystyczne – w takiej sytuacji połączenie w zespół lub włączenie do zespołu będzie następowało po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty. opinie będą miały charakter wiążący.

 1. ZMIANAW SPOSOBIE OPINIOWANIA ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Arkusz będzie przekazywany zakładowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, które zostały wyłonione spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli – wyłącznie w sytuacji, kiedy dana organizacja działa w szkole lub przedszkoluktórej to szkoły lub przedszkola dotyczy arkusz organizacji. Proponowane zmiany wprowadzą jednolite zasady opiniowania arkuszy organizacji szkół lub przedszkoli publicznych przez zakładowe organizacje związkowe bez względu na to, czy organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czy inny podmiot. 

Jednocześnie w ustawie proponuje się wzmocnienie kompetencji rady pedagogicznej poprzez włączenie rady pedagogicznej w opiniowanie arkusza organizacji. W kompetencjach rady pedagogicznej pojawi się wydawanie opinii w sprawie treści arkusza organizacji.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza regulacją, która umożliwia organowi nadzoru pedagogicznego monitorowanie zmian wprowadzanych w zatwierdzonych arkuszach organizacji po dniu 30 września danego roku.

Nowe regulacje będą po raz pierwszy stosowane przy opracowywaniu i opiniowaniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.  Jednak monitorowanie zmian będzie już dotyczyło arkuszy przygotowanych na rok szkolny 2022/23. Zapisy dotyczące arkusza mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie została także zmieniona

...
więcej
< class="item_title"> Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

Od 10 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które umożliwia zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

W oddziale przedszkolnym do 28 dzieci

W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 

W klasach I-III szkoły podstawowej do 29 uczniów

Podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów z Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku projekt dopuszcza także możliwość zwiększenia liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.

Te rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

 

"§ 21a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

4. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 może być zwiększona o nie więcej niż:

1)  3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

 

2)  2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 nie stosuje się."

Podstawa prawna:

10-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wolontariat w szkole - poradnik

Resort Edukacji na stronie Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnił poradnik „Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem”  - opracowany w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kompendium stanowi vademecum dla kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców.

"Podejmowanie działań wolontariackich ma niebagatelne znaczenie w procesie edukacji i formowania osobowości jednostek, szczególnie zaś osób młodych. Nie tylko odpowiada ono na potrzeby samorealizacji, integracji lub przynależności do danej grupy społecznej, lecz także formuje hierarchię wartości, na której szczycie znajduje się odpowiedzialność za los drugiego człowieka" – napisał minister Przemysław Czarnek we wstępie do publikacji „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. 

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia: 

 • formy wolontariatu szkolnego, 
 • otoczenie prawne wolontariatu, 
 • uczeń jako wolontariusz, 
 • prawo w praktyce szkolnej, 
 • koordynator wolontariatu, 
 • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu, 
 • e-wolontariat w szkole, 
 • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji znajdują także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Link do publikacji: https://static.zpe.gov.pl/portal/f/res/R103e9WYwBtoU/1669721284/1Jesj9MLpCmI8se8gKxxvnL2OWVfC9HD.pdf

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wolontariat-w-szkole--zgodnie-z-prawem--poradnik

 

7-12-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN

1 września 2022 r., rozpoczyna się I etap wdrażania standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. 

Aby rozwiać wiątpliiwości związane z zasadmi wyliczania etatów specjalistów, MEiN przedstawił ich przykładowe wyliczenia - dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach.

 

 1. W szkole uczy się 180 uczniów. Obecnie szkoła ma 11 godzin pedagoga i 11 godzin logopedy. Zgodnie z przepisami przejściowymi od września szkoła powinna mieć co najmniej 1,5 etatu specjalisty, w tym minimalną liczbę etatów psychologów i pedagogów specjalnych. Czyli ile?

W omawianym przypadku szkoła powinna zatrudniać od września 2022 r. co najmniej 1,5 etatów specjalistów, z czego co najmniej 25% x 1,5 = 0,375 etatu psychologa, 25% x 1,5 = 0,375 etatu pedagoga specjalnego oraz 0,75 etatu (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego). 

Przeliczając to na godziny pracy nauczyciela, przy założeniu, że pensum specjalistów wynosi 22 godziny tygodniowo, szkoła powinna mieć co najmniej 8,25 godzin psychologa, 8,25 godzin pedagoga specjalnego oraz 16,5 godzin (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego). 

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 42d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (będzie obowiązywał od 1 września 2022 r.) przy obliczaniu minimalnego wymiaru etatów specjalistów, bierzemy pod uwagę również godziny ponadwymiarowe realizowane przez tych specjalistów. 

 

 1. Czy w zespołach (przedszkole + szkoła podstawowa) liczbę uczniów/dzieci do wyliczenia wymaganych etatów liczymy łącznie? 

Tak. Wskazuje na to art. 42d ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela (będzie obowiązywał od 1 września 2022 r.). 

Jeśli przedszkole liczy 100 uczniów, a szkoła podstawowa liczy 180 uczniów i wchodzą one w skład zespołu, łączna liczba uczniów zespołu wynosi 280 uczniów. 

Niezbędne minimum etatów specjalistów wynosi wtedy od września 2022 r. 1,7 etatu (1,5 etatu za liczbę uczniów powyżej 100 + 0,2 etatu za kolejnych 100 uczniów). 

W ramach tego standardu należy, zgodnie z art. 42d ust. 11 przewidzieć co najmniej 25% x 1,7 = 0,425 etatu psychologa oraz 25% x 1,7 = 0,425 etatu pedagoga specjalnego. Ostatecznie więc w takim zespole musi być co najmniej 0,425 etatu psychologa, 0,425 etatu pedagoga specjalnego oraz 0,85 etatu (łącznie) pozostałych specjalistów (pedagoga, logopedy lub terapeuty pedagogicznego).

 

Resport przedstawił już projekty rozporządzeń określających zadania pedagogów specjalnych - w sprawie:

 

Zapowiada natomiast nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli., gdzie zostaną określone kwalifikacje pedagoga specjalnego. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

 

13-06-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Wymagania egzaminacyjne - matura 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Zostaną one wkrótce opublikowane w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmiana ta wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia związanej z epidemią SARS-CoV-2.

Wymagania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w Formule 2015 dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum) zostały opublikowane w 2020 r. i będą obowiązywały również w latach 2023–2024. Zaprezentowane poniżej wymagania dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, dla których egzamin maturalny w nowej formule (Formule 2023) zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2023 r.

 

Materiały

08-02-2022

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo