Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Uczeń z Ukrainy nie zawsze będzie podlegał klasyfikacji! Nowe rozporządzenie
zdjecie_aktualnosci

 

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza zmiany do rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Znowelizowane przepisy m.in. przewidują możliwość nieklasyfikowania w roku szkolnym 2021/22 ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy:

  • rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
  • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Poniżej przedstawiamy zmiany przewidziane w rozporządzeniu, a także wskazówki do dalszej pracy:

Dodany § 6a

Wprowadzono możliwość realizacji w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowanych pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum

Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ma ułatwić zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.

Dodany § 6b

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że:

·      nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub

·      zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. 

Uczeń zamiast świadectwa szkolnego otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zakres informacji, jakie ma zawierać zaświadczenie wskazany jest w ust. 2 § 6b. Natomiast w arkuszu ocen należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia…… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)” – wpisuje się ją w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nie ukończeniu szkoły.

Wskazówki:

Rada pedagogiczna może uznać taka potrzebę lub nie. W przypadku, gdy ww. sytuacje nie będą miały wobec ucznia zastosowania będzie on podlegał klasyfikacji na obowiązujących zasadach. 

W § 7 dodany ust. 1a, w § 8 dodany ust. 4 

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i oddziału klas I – III ze zwiększoną liczbą dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia odpowiednio wychowania przedszkolnego lub końca I etapu edukacyjnego. 

Możliwość funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego.

Na podobnych zasadach może funkcjonować oddział klas I-III szkoły podstawowej – do końca całego etapu edukacyjnego.

Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W § 9 dodany ust. 4, w § 10 dodano ust. 2

Umożliwiono funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Wskazówki:

Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. 

Dodany § 11a

Określona została (w roku szkolnym 2021/22):

·      maksymalna liczba uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego – 15 osób,

·      minimalna tygodniowa liczbę godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego - 6 godzin lekcyjnych. 

 

Wskazówki:

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie do 15 uczniów. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Ponadto zniesiony został limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

Uwaga!

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy nie stosuje się łącznego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Nadal obowiązuje zapis dotyczący wymiaru dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu – 1 godzina tygodniowo.

Dodany § 11b

Obowiązkowy podziału na grupy – zmiana limitu osób uzasadniającej podział na grupy:

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego,

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 34 uczniów podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć) oraz zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Uwaga!

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Dodany § 12a

Wprowadzona została możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

 

Uwaga!

O powyższej możliwości należy poinformować rodziców lub inną osobę sprawującą opiekę nad ww. dzieckiem.

Dodany § 14a

Wprowadzono możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. 

 

Uwaga!

Do zatrudnienia stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 16 zmiana ust. 1 i 2

Zmienione zostały wytyczne w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zastosowane zostały różne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. 

Dodany § 16a

Umożliwiono tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Uwaga!

Zapis dotyczy roku szkolnego 2021/22.

 

Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2022 r., zaś w przypadku limitów podziałów oddziałów – 14 dni od ogłoszenia.

 

Podstawa prawna:

 

11-04-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo