< class="item_title"> Ocena i awans po nowemu - Prezydent podpisał ustawę

Prezydent RP podpisła ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nowelizującą poza wskazaną ustawą także 

 • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), 
 • ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z póżn. zm.), 
 • ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), 
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), 
 • ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Głównym celem ustawy jest zmiana systemu awansu i oceny pracy nauczycieli, o czym napisalismy w artykule: Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm! Zapraszamy do lektury.

Zapraszamy także na szkolenie: Zmiany w ocenie pracy i awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2022 r., w dniach 12, 13, 16 i 20 września, na którym to szczegółowo omówimy nowe zasady awansu i oceny, wyposażając Państwa we wzory niezbędnych dokumentów.

 

13-08-2022

więcej
< class="item_title"> Ocena pracy nauczyciela i dyrektora

Liczone w setkach konkursy na stanowiska dyrektorów w polskich szkołach i placówkach stały się dość istotnym pretekstem, aby przypomnieć sobie ze szczegółami zasady prowadzenia oceny pracy nauczycieli. Uporządkowanie w ostatnich latach przepisów w tym zakresie wprowadziło względny spokój. Niestety, każdy kandydat na dyrektora to aktualna ocena pracy. 
Kwestię oceny pracy, szczególnie przed konkursem, należy traktować dwutorowo. Z jednej strony mowa o ocenie pracy swoich własnych nauczycieli, tych którzy się z takim wnioskiem zwrócą, z drugiej, zdecydowanie bardziej istotnej, strony mowa o ocenie pracy obecnego Dyrektora. 
Nadal w obu tych obszarach pojawia się wiele wątpliwości, chociażby dotyczących samego zakresu oceny, regulaminu, procedury oceniania czy praw i obowiązków ocenianego. Inaczej oceniać należy przecież kończącego staż nauczyciela stażystę, inaczej nauczyciela dyplomowanego przed wręczeniem nagrody, jeszcze inaczej nauczyciela... przed konkursem dyrektorskim czy wreszcie samego Dyrektora.
Jak we wszystkim, w procesie oceniania kluczowy jest oczywiście udział Dyrektora, W każdym przypadku, to właśnie Dyrektor obowiązany jest przygotować, zebrać i w odpowiednim czasie opracować pokaźną dokumentację, szczególnie jeśli mowa o jego własnej ocenie. Chcemy w tym wszystkim Państwu pomóc i dlatego… 
Zapraszamy na dwu-modułowe szkolenie: Vademecum oceny pracy nauczyciela i dyrektoraZgłoszenia można dokonać na każdy z modułów oddzielnie bądź na obydwa.

 

W programie:

 

 • I moduł - Ocena pracy nauczyciela, prowadzi Bożena Browarczyk.
  • Formalno-prawne aspekty oceny pracy.
  • Ocena dorobku zawodowego.
  • Ocena pracy.
  • Zakres oceny
  • Procedura oceny
  • Dokumentowanie wyników nadzoru do sporządzenia oceny pracy nauczyciela – narzędzia
  • Prawa i obowiązki ocenianego i oceniającego (odwołanie, doręczenie, terminy itd.)

  • Wzory dokumentów w ramach oceniania nauczycieli (karty oceny, opinie, wezwania itp.) 

 • II moduł - Ocena pracy dyrektora, prowadzi Dominik Linowski.
  • Podstawy prawne.
  • Zakres oceny pracy dyrektora.
  • Sposób realizacji poszczególnych kryteriów i wskaźników ich realizacji do sformułowania oceny pracy Dyrektora na poziomie wyróżniającym – wzory dokumentów.
  • Arkusz samooceny dyrektora.
  • Ważność oceny pracy Dyrektora.
  • Prawa i obowiązki ocenianego Dyrektora.

 

Terminy: 3 marca i 11 marca 2022.

Czas trwania: I moduł 9:00-12:00, II moduł 12:30 - 15:45.

 

Zapraszamy>>

 

więcej
< class="item_title"> Organizacja oddziałów przygotowawczych | Informacja MEiN

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.

 

Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Minister Edukacji i Nauki podkreśla, że "Oddziały przygotowawcze mogą być tworzone również w infrastrukturze, która nie znajduje się w szkołach i nie jest wykorzystywana na potrzeby polskiej edukacji. Wszystko po to, by opiekując się dziećmi ukraińskimi – do czego jesteśmy zobowiązani jako sąsiedzi – nie zakłócać polskiego systemu edukacji. Tak, aby polskie dzieci mogły w normalny sposób kontynuować swoją edukację i przygotowywać się do promocji do następnych klas".

 

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

 

Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

 

Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

 

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych

 

19-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Oświadczenie o stanie zdrowia pracownika informacja MEN

MEN informuje, że nie ma podstaw prawnych do składania przez pracowników jednostek systemu oświaty oświadczeń o stanie ich zdrowia.

To odpowiedź na pojawiającej się informacje o wymaganiu przez dyrektorów niektórych jednostek systemu oświaty składania przez nauczycieli oświadczeń o aktualnym stanie zdrowia członków ich rodzin oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jak też oświadczeń o uznaniu, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie się przez pracowników koronawirusem w trakcie świadczenia pracy.

 
Wymaganie od pracowników przekazywania informacji o stanie zdrowia, które stanowią szczególną kategorię danych osobowych, może prowadzić do naruszenia art. 9 RODO.
 
Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie jest jednocześnie możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy w powyższym zakresie, nawet za zgodą pracownika.
 
Epidemia COVID-19 wymaga od pracodawców szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków wykonywania pracy.
 
Dyrektor jednostki systemu oświaty obowiązany jest uwzględnić w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Nie jest możliwe uchylenie się przez pracodawcę od wspomnianych obowiązków przez żądanie składania przez nauczycieli oświadczeń o uznaniu, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie się przez pracowników koronawirusem w trakcie świadczenia pracy.
 
 
28-08-2020
więcej
< class="item_title"> Patotreści w internecie oglądało 37 % nastolatków - raport

Patostreaming to pokazywanie w internecie przemocy i wulgarnych treści, niekiedy będących łamaniem prawa. W Polsce zjawisko to nasila się w skali nieznanej w innych krajach. Nadawcy tych treści zarabiają na nich. Internauci wpłacają im też pieniądze za to, że zrobią coś odrażającego czy okrutnego   (znęcanie się nad osobą bliską, bicie, poniżanie). Treści te mogą oglądać dzieci, czego rodzice często nie są świadomi. O skali zjawiska alarmują organizacje pozarządowe, wychowawcy, psychologowie, badacze społeczni.

 

Podczas konferencji „Patotreści w internecie – niebezpieczna codzienność naszych dzieci” 30 maja 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zaprezentowano raport z badań Patotreści w internecie, opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przy wsparciu Orange Polska. To pierwsza próba naukowego zdiagnozowania tego zjawiska, opisania jego specyfiki, skali, potencjalnego wpływu na młodych odbiorców oraz jego ram prawnych.

 

Celem spotkania była również dyskusja nt. możliwych rozwiązań, wypracowywanych przez Okrągły Stół do walki z patotreściami w internecie, powołany przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ma on służyć ograniczeniu zjawiska patotreści m.in.  poprzez działania edukacyjne kierowane do różnych grup społecznych (dzieci, rodzice) i zawodowych (nauczyciele, organy ścigania, platformy internetowe). Chodzi też o zwrócenie uwagi na konieczność egzekwowania odpowiedzialności prawnej osób tworzących i publikujących patotreści.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji i  Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Jak mówił Adam Bodnar, wszystko zaczęło się od skargi obywatela, która wpłynęła rok temu do Biura RPO. Skarżył się, że sąsiedzi zakłócają życie, słychać kłótnie, występuje przemoc, jest alkohol; często przyjeżdża policja. Okazało się, że sąsiad transmituje to wszystko w sieci, za co dostaje pieniądze.  – Zajęliśmy się sprawą, powołaliśmy Okrągły Stół – dodał RPO.

 

Wnioski raportu

Wyniki badań przedstawił Łukasz Wojtasik, członek zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przeprowadziła je wśród 400 polskich nastolatków w wieku 13-15 lat w marcu i kwietniu 2019 r. firma Focus Group Interviews na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przy wsparciu Orange Polska.

O patotreściach słyszało 84% badanych. 37% zadeklarowało, że oglądało tego typu nagrania (w tym 15 proc, - regularnie). 43% ma z nimi kontakt  co najmniej raz w tygodniu.

Głównym źródłem wiedzy jest informacja ustna od osoby znajomej (53% wskazań). 30% trafiło na patotreści przypadkiem, bo np. wyświetliły się jako polecane przez strony lub aplikacje z filmami. 29% badanych  usłyszało o tym w mediach. Dla 27% respondentów źródłem informacji był link od znajomych.

Ciekawość to najczęstszy powód oglądania patotreści -  wskazuje ją trzy czwarte  badanych. Mniejsze znaczenie  mają takie powody, jak: nuda (29%), chęć rozrywki (24%) oraz chęć bycia na czasie (10%). Oglądający patotreści robią to najczęściej regularnie – średnio 5 razy w miesiącu. 43% nastolatków ma kontakt z tego typu materiałami co najmniej raz w tygodniu.

Respondenci deklarują, że najczęściej oglądają shoty, czyli wybrane fragmenty patostreamów na YouTube (73%). Są one dla młodzieży bardziej interesujące od długich relacji na żywo. Patostreamy ogląda 45%, a posty w mediach społecznościowych z  takimi treściami śledzi 40% nastolatków.

65% respondentów deklaruje, że podjęło jakąkolwiek aktywność po oglądaniu patotreści. Najczęściej oznaczali oni filmy jako nielubiane (47%). Trzy kolejne aktywności o porównywalnym odsetku wskazań (ok. 30%), to: udostępnianie treści znajomym, polubienie filmu oraz komentowanie shotów na YouTube.  18% udziela się podczas patostreamów na czacie. 5% nastolatków wpłaca patostreamerom darowizny.

Większość osób (88%), które oglądały patotreści, twierdzi, że było to dla nich niepokojące doświadczenie. Wielokrotnie takie odczucia po obejrzeniu tego typu materiałów miała 23%.

Patotreści postrzegane są przez młodzież przede wszystkim jako szkodliwe, zachęcające innych do naśladowania patologicznych zachowań (87%), a co za tym idzie powinny być zakazane w internecie (82%). Bardziej krytyczne w stosunku do tych materiałów są osoby, które ich nie oglądały, a tylko o nich słyszały. Krytycznie częściej wypowiadają się  dziewczęta. Młodsze dzieci (10-12) są bardziej skłonne do oglądania tych treści.

38% badanych uważa, że patotreści pokazują prawdziwe życie. Tylko co piąty widz  deklaruje, że lubi je oglądać.

Każdy z respondentów, którzy widzieli patotreści, potrafił podać przynajmniej jednego ich twórcę. Wskazuje to na stosunkowo dużą rozpoznawalność nadawców. Zarazem  tylko 18% zgadza się ze stwierdzeniem, że niektórzy twórcy tego typu nagrań im imponują.

Niepokojąco wysoki jest odsetek osób (38%), które zgadzają się z tym, że zamieszczanie takich nagrań w sieci to dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Ilustruje to wypowiedź jednego z respondentów wywiadu grupowego: „Żadne pieniądze nie śmierdzą”.

59% badanych wskazało, że ktoś dorosły rozmawiał z nimi na temat patotreści. Najczęściej był to rodzic (59%), częściej mama (51%) niż tata (33%). 17% osób deklaruje, że rozmowę o tym problemie podjął nauczyciel lub nauczycielka, a 7%, że  psycholog lub pedagog szkolny.

Głosy panelistów

Prof. Anna Giza-Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego wskazywała, że wiele dzieci czuje się pozbawionych uwagi ze strony dorosłych, którzy po 1989 r. rzucili się w wir pracy, a zaniedbali relacje społeczne, w tym we własnych rodzinach. - Im więcej coś takiego oglądamy, tym bardziej to się staje „normalne”. A normalnego człowieka serce boli, jak to ogląda – mówiła. Według niej wyjściem jest szczepienie wrażliwości, która sprawi że młodzi ludzie nie będą tego chcieli oglądać.

Adam Bodnar zwrócił uwagę, że w patostreamingu występują konkretni ludzie - ofiary przemocy czy poniżania, których nikt nie broni. Co więcej, ludzie wpłacają pieniądze, by były one bite czy poniżane. Ocenił że w tej sprawie występuje swego rodzaju  zaniechanie organów ścigania; przestępstwa z internetu są ścigane dość niemrawo.

Zdaniem Konrada Ciesiołkiewicza, dyrektora w Orange Polska zajmującego się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, trzeba postawić na edukację, także tę nieformalną. Instytucje państwa nie są w stanie sobie z tym zjawiskiem poradzić. Trzeba zbudować szeroką koalicję do walki z tym zjawiskiem. Walka z nim zaczyna się tam, gdzie dochodzi do spotkania z drugim człowiekiem. A dziś są one za rzadkie.

 

Według terapeutki Ewa Dziemidowicz patotreści wpływają na to, jak młodzi ludzie  postrzegają świat. Oni mogą przyjmować prezentowane w sieci postawy jako coś obowiązującego. Kluczowa jest tu rola rodziców. Musimy o tym rozmawiać, jakie potrzeby dziecka powodują, że takie rzeczy ogląda. Musimy pokazywać coś lepszego po naszej stronie. A rocdzice często tego nie potrafią.

 

Jak mówił prok. Maciej Młynarczyk, skuteczne ściganie patostreamerów jest możliwe bez zmian prawa. Przeszkody sprowadzają się zaś do świadomości i wrażliwości policji, prokuratury, administratorów serwisów, sadów i społeczeństwa jako całości. Jak podkreślił prokurator, przestępstwa patostreamerów to głównie sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego albo na wniosek - w żargonie prawniczym zwane „michałkami”. Prokuratura może zaś objąć takie sprawy ściganiem, jeśli przemawia za tym interes społeczny. - Konflikty między nietrzeźwymi obywatelami pozostawiam zatem im samym, ale patostreaming to coś innego, to nie zwykły „michałek” - wskazał Maciej Młynarczyk. Zatem da się ścigać te przestępstwa, ale ktoś musi o nich najpierw zawiadomić. Tu się liczy szybkość, bo dowody mogą być usunięte. 

 

- Patostreamerzy to nie youtuberzy, bo to zjawisko powstało na innej platformie, i są oni przez nas tępieni - mówił Marcin Olender z Google (właściciela YouTube). Pytany, czy jednak YouTube nie ma dziur, odpowiedział, ze żaden system nie jest w pełni szczelny, a ludzka pomysłowość jest duża.  Wcześniej było np. tak, że livestream z patotreściami po zakończeniu transmisji był usuwany, co  powodowało, że zespół, którzy dostawał zgłoszenie, stwierdzał, że "żadnych dowodów nie ma”. – Musieliśmy sobie poradzić z takimi problemami, algorytmy się uczą, walka trwa, zdecydowanie idziemy w dobrym kierunku – zapewnił przedstawiciel Google.

 

Na koniec mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z Biura RPO zaznaczyła, że  najgorsze, co by

...
więcej
< class="item_title"> Pedagog specjalny odpowiedzi MEiN na pytania

MEiN przedstawiło zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami w sprawie stanowiska pedagoga specjalnego. Na stronie resportu znajdą Państwo także informacje na temat zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 22/23: Informacja dotycząca zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023.

 

A oto odpowiedzi na pytania:

Kwalifikacje pedagoga specjalnego

Jakie kwalifikacje wymagane są zgodnie z § 19a do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach bezterminowo?

Stanowisko nauczyciela pedagoga specjalnego bezterminowo będą mogły piastować osoby, które:

 1. mają wykształcenie magisterskie z pedagogiki specjalnej (lista kierunków w punkcie 3.) albo
 2. mają wykształcenie licencjackie lub II stopnia (dwuletnie magisterskie uzupełniające) w zakresie pedagogiki specjalnej albo
 3. mają pięcioletnie studia w zakresie pedagogiki (np. pedagogiki ogólnej) oraz studia podyplomowe/ kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z edukacji włączającej. Za wystarczające w tym przypadku uznawane jest także ukończenie dwuletniego studium nauczycielskiego, które następnie uzupełnione zostało trzyletnimi studiami magisterskimi z zakresu pedagogiki oraz studiami podyplomowymi/ kursem kwalifikacyjnymi w zakresie pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z edukacji włączającej.

W związku z powyższym należy najpierw sprawdzić, jakie wykształcenie magisterskie posiada dana osoba. Jeśli jest ono w zakresie pedagogiki specjalnej:

 • na poziomie licencjata lub
 • dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich lub
 • jednolitych studiów magisterskich,

to taka osoba może zajmować stanowisko pedagoga specjalnego bezterminowo, bez dodatkowych warunków, np. studiów podyplomowych z zakresu jednego z działów pedagogiki specjalnej.

Jeśli jest to wykształcenie pięcioletnie magisterskie (jednolite studia pięcioletnie albo łącznie pięć lat studiów – licencjat (trzy lata) plus studia magisterskie (dwuletnie) uzupełniające) z pedagogiki nie-specjalnej (a np. ogólnej lub opiekuńczo-wychowawczej), należy sprawdzić czy dana osoba posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego albo studiów podyplomowych z choćby jednego z działów pedagogiki specjalnej (np. surdopedagogiki). Jeśli posiada taki dyplom, to może pełnić funkcję pedagoga specjalnego bezterminowo.

Jeśli ktoś nie posiada wykształcenia magisterskiego z pedagogiki ani licencjackiego z pedagogiki specjalnej, to wtedy należy sprawdzić czy taka osoba ma uprawnienia do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego terminowo do 31 sierpnia 2026 roku (punkt 2 poniżej).

 

Jakie kwalifikacje wymagane są zgodnie z § 30a do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach do dnia 31 sierpnia 2026 r. ?

Ponieważ rozporządzenie zakłada okres przejściowy, do dnia 31 sierpnia 2026 nauczycielem pedagogiem specjalnym może być osoba, która posiada:

 • Uprawnienia do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela, która posiada dodatkowo studia podyplomowe/ kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • Tylko w przedszkolach – uprawnienia do pracy w przedszkolu/ szkole na stanowisku nauczyciela klas 1-3, oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

Jeśli dana osoba nie mieści się w żadnej z kombinacji, opisanych w punktach 1 i 2, to taka osoba nie może zajmować stanowiska pedagoga specjalnego.

 

Jak rozumiane jest pojęcie „pedagogiki specjalnej”?

Pojęcie pedagogiki specjalnej jest pojęciem pojemnym, jednak należy łączyć je z następującymi kierunkami studiów/ specjalizacjami:

 1. Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
 2. Resocjalizacja;
 3. Surdopedagogika;
 4. Tyflopedagogika;
 5. Oligofrenopedagogika;
 6. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 8. Pedagogika resocjalizacyjna;
 9. Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
 10. Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
 11. Pedagogika korekcyjna.

Co będzie musiał zrobić nauczyciel pedagog specjalny, który nie posiada pełnego wymaganego wykształcenia (§ 19a), aby po 31 sierpnia 2026 r. móc dalej pełnić tę funkcję?

Nauczyciel po 31 sierpnia 2026 r., który nie będzie posiadał kwalifikacji wymaganych w art. 19a nie będzie mógł dalej pracować na tym stanowisku. Warunkiem pozostania na stanowisku jest uzupełnienie do tego czasu wykształcenia do poziomu wymaganego w § 19a rozporządzenia. Temu właśnie służy okres przejściowy.

 

Czy osoba, która ukończyła studia z zakresu edukacji integracyjnej spełnia warunek ukończenia studiów z edukacji włączającej?

Tak, osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji integracyjnej będzie spełniała przedmiotowy warunek.

 

Czy zatrudnianie pedagogów specjalnych dotyczy wyłącznie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych?

Tak i w związku z tym przepisy nie dotyczą szkół specjalnych, a więc również nie dotyczą szkół w podmiotach leczniczych.

 

Czy jeśli w szkole w tej chwili nie ma uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, to i tak zatrudnienie pedagoga specjalnego jest konieczne?

Tak, jest konieczne.

 

Czy utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego jest wstępem do likwidacji stanowiska pedagoga szkolnego?

Nie jest. Utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego ma celu poszerzenie obecnie istniejącego katalogu stanowisk. Pedagodzy specjalni będą pracować w szkołach we współpracy z innymi specjalistami, w tym z pedagogami szkolnymi.

 

Czy w ramy kierunków, o których mowa w punkcie 3 wchodzi terapia pedagogiczna?

Tak, jeśli studia z terapii pedagogicznej były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej, np. pedagogika specjalna – terapia i diagnoza pedagogiczna albo w trakcie studiów prowadzone były zajęcia z pedagogiki specjalnej. Jeśli w ramach studiów z terapii pedagogicznej nie było zajęć z pedagogiki specjalnej, to takie studia nie mieszczą się w katalogu, zamieszczonym w punkcie 3. Ta ostatnia osoba może zostać zatrudniona w przedszkolu/ szkole na stanowisku specjalisty terapeuty pedagogicznego.

 

Czy w ramy kierunków, o których mowa w punkcie 3 wchodzi terapia socjoterapia?

Tak, jeśli studia z socjoterapii były realizowane w ramach studiów z pedagogiki specjalnej.

 

Wymiary zatrudnienia specjalistów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy standardy zatrudnienia dotyczą również przedszkoli i szkół niepublicznych?

Tak, specjalistów zatrudnia się w publicznych i niepublicznych:

 • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi, 
 • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.

 

Jak określić wymiar zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu/ szkole niepublicznej?

Etat specjalisty w przedszkolu lub szkole niepublicznej należy wyliczyć w taki sam sposób, jak oblicza się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej (szczegółowy opis - punkt 1.2. Tygodniowy wymiar zajęć, akapit 5, zaczynający się od słów „W przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowy o pracę…”).

 

Czy do wymiaru zatrudnienia specjalistów wlicza się zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez pedagoga specjalnego?

Tak, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych jest jednym z zadań pedagoga specjalnego, realizowanych w ramach jego pensum, więc te godziny wlicza się do wymiaru zatrudnienia specjalistów. Należy jednak zwrócić uwagę, że poza prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych pedagog specjalny posiada jeszcze szereg innych zadań (określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. poz. 1610).

 

Jak dokonać rozdziału godzin pracy specjalistów w ramach zespołu?

Jeśli spełnione są limity określone w przepisach, to podział etatów specjalistów pomiędzy poszczególne jednostki wchodzące w skład zespołu zależy od Państwa i powinien wynikać z potrzeb poszczególnych jednostek.

 

Czy można zatrudniać specjalistów w wymiarze wyższym niż

...
więcej
< class="item_title"> Pedagog specjalny i jego kwalifikacje

23 sierpnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, w którym określono szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zajmujących stanowisko pedagoga specjalnego.Rozporządzenie weszło w życie 24 sierpnia br.

Stanowisko pedagoga specjalnego będzie mogła zajmować osoba, która ukończyła:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego będą także posiadały inne osoby:

 • w przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • w szkołach i przedszkolach – osoby, które mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i przedszkolu, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

Pozostałe zmiany dotyczą kwalifikacji:

 • nauczycieli zatrudnianych w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, 
 • nauczycieli zatrudnianych w okręgowych ośrodkach wychowawczych.

Nauczyciele zatrudniani w przedszkolach, szkołach i oddziałach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych nie będą musieli posiadać kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej 
czy terapeutycznej. 

Nauczyciele zatrudniani w okręgowych ośrodkach wychowawczych z funkcjonującymi w nich szkołami, tworzonymi na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. poz. 1700) będą musieli spełnić takie same wymagania kwalifikacyjne jak określone dla nauczycieli i nauczycieli wychowawców w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kwalifikacje-pedagoga-specjalnego

 

25-08-2022

 

więcej
< class="item_title"> Pensja minimalna nauczyciela od 1 maja 2022 - jest projekt rozporządzenia

Rozporządzenie zostało podpisane >> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1057)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.03.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta umożliwia jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z dodania do ustawy – Karta Nauczyciela art. 93a, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zwiększa się o 4,4%. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą ma nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia - połączony został dotychczasowy trzeci poziom zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym). W rezultacie tej zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego poziomu zaszeregowania płacowego

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH 

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2022 R.1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel 

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel 

mianowany

nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3079

3167

3597

4224

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3010

3079

3134

3678

 

 

1)   Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Materiał: 

 

 31-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Pierwsza pomoc na zajęciach z wychowawcą - od 1 września 2024 r.

W kolejnym roku szkolnym - 2024/2025 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa będzie wzmocnienie edukacji zdrowotnej w szkole, w tym nauki udzielania pierwszej pomocy. Od 1 września 2024 r. w szkołach podstawowych, w ramach zajęć z wychowawcą będą realizowane zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy.

 

Udzielanie pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w szkole. Oprócz kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy istotna jest odpowiedzialność za jakość jej udzielania - właściwa reakcja na nagły wypadek. Już teraz uczniowie na zajęciach szkolnych poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dodatkowe działania, dzięki którym uczniowie będą mogli skutecznie nabywać i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja

 

30-01-2024

więcej
< class="item_title"> Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - rozporządzenie już podpisane

Minister Edukacji Narodowej dnia 16 maja 2019 r. podpisała rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. i będzie obowiązywało:

 1. od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum, semestrze I szkoły policealnej;
 2. od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia,

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawy-programowe-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe-rozporzadzenie-podpisane

Rozporządzenie wraz z załącznikami:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-02.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-03.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-04.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-06.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-07.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-08.pdf

 

 

więcej
< class="item_title"> Powrót do szkoły z perspektywy wytycznych MEiN z dnia 17 maja 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym stopniowego powrotu uczniów do edukacji w formie stacjonarnej od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej (I-III) ten proces rozpoczęli już 4 maja br. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawiła, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa docelowo 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki edukacyjne będą pracowały w trybie stacjonarnym. I właśnie z powyższych powodów mając na uwadze konieczność wsparcia uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej po długotrwałym okresie kształcenia na odległość Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Zawierają one rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek, opis działań skierowanych do uczniów, zalecenia dotyczące współpracy z rodzicami, wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalenia dla kuratorów oświaty. Szczegółowa analiza powyższego opracowania wskazuje na zadania dla szkół, które z racji swej wagi powinny być zrealizowane niezwłocznie. Oczywiście, że należą do nich zadania dydaktyczne polegające na uzupełnianiu zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Niemniej jednak w obecnej sytuacji wydaje się, że szczególnie ważne są wszystkie działania związane z niełatwym czasem adaptacji, możliwe, że także związane z budowaniem na nowo relacji rówieśniczych, integracji zespołów nauczycielskich i pracowniczych. Dlatego jedną z rekomendacji dla kadry pedagogicznej szkół i placówek jest ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, która jak w każdym przypadku dotyczącym ww. programu powinna wynikać z aktualnej diagnozy potrzeb. Na jej podstawie szkoły będą mogły określić zakres wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego, którym objęta zostanie cała społeczność szkolna. Podczas takiej analizy zdefiniowane powinny również zostać potrzeby nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego, które przede wszystkim wynikają z ich prawie rocznego doświadczenia pracy na odległość.

A zatem pomimo zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły i placówki mają jeszcze bardzo istotne zadania do wypełnienia, które szczegółowo opisano w wytycznych MEiN:

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

Aby pomóc Państwu w sprawnej realizacji zadań związanych z modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego, przygotowaliśmy komplet materiałów pt. "Dokumentacja szkoły do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego wobec powrotu do nauczania stacjonarnego", a także e-szkolenie dotyczące działań wspierających szkoły dedykowane członkom rady pedagogicznej: Powrót uczniów i nauczycieli do szkoły - konieczne działania szkoły wspierające społeczność szkolną.

 

Komunikat MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dotyczace-dzialan-skierowanych-do-uczniow-i-rodzicow-oraz-kadry-pedagogicznej-po-powrocie-do-szkol-i-placowek

17-05-2021

 

więcej
< class="item_title"> Praca zdalna z uczniem - rekomendacje MEN

MEN zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu, szczególnie tych uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. W tym celu mogą posłuzyć - dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, mailing do rodziców, a w przypadku uczniow starszych bezpośredni kontakt elektroniczny.

MEN na swoich stronach będzie zamieszczał propozycje stron, portali internetowych, gdzie nauczyciele będą mogli znaleźć bezpłatne materiały edukacyjne oraz różnorodne narzędzia, które pomogą w prowadzeniu nauczania na odległość.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,

 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,

 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,

 • dostępne z  różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),

 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,

 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,

 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu, a także zapoznać się z filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

 

Portal Scholaris

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z  wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych

...
więcej
< class="item_title"> Praca zdalna, badanie trzeźwości - zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie

27 stycznia br. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników.

Zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie po upływie:

 • 14 dni (dot. to m.in. regulacji w zakresie badań trzeźwości), - 21 lutego,
 • 2 miesięcy (w przypadku m.in. pracy zdalnej) - 7 kwietnia,

od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, która nastąpiła 6 lutego 2023 r..

 

Więcej na temat zmian znajdą Państwo w artykułach:

a także w naszej publikacji pt. "Praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników – zmiany w Kodeksie pracy" - wraz z filmem z webinarium, w której znajdą Państwo m.in.:

 • szczegółowe wyjaśnienie nowych przepisów, kiedy i jak je stosować,
 • szkolne przykłady zastosowania nowych regulacji,
 • wzorcową dokumentację do stosowania w jednostce w zależności od potrzeb, jak np.:
  • Wniosek pracownika o pracę zdalną
  • Polecenie służbowe wykonywania pracy zdalnej
  • Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej
  • Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej 
  • Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
  • Regulamin pracy zdalnej
  • Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w szkole (gdy w szkole działają związki zawodowe)
  • Regulamin pracy
  • Obwieszczenie pracodawcy o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracownika,
  • i innw.

Warto już teraz dogłębnie zapoznać się z nowymi przepisami, gdyż Państwowa Inspekcja Pracy w 2023 r. zgodnie z programem swoich działań podejmie kontrole w zakresie sprawdzeniaczy pracodawcy respektują nowo wprowadzone przepisy w zakresie pracy zdalnej - jej uregulowania, udzielania i rozliczenia. W tym zakresie będzie także prowadzona akcja informacyjna.

 

Rekomendujemy także zapoznanie pracowników z nowymi przepisami, wyjaśniając zasady ich stosowania, ich prawa i obowiązki - w tym celu przygotowaliśmy nowe e-szkolenie pt.: Praca zdalna i badanie trzeźwości - informacje niezbędne pracownikom oświaty.

 

Podstawa prawna:

 

więcej
< class="item_title"> Prawo zamówień publicznych - bezpłatne kursy e-learningowe UZP

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił bezpłatnie kursy e-learningowe dotyczące wybranych zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych. 

Na obecną chwilę dostępne są 2 moduły szkoleniowe:

 

"Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami umożliwiającymi właściwe opracowanie procesu realizacji wymaganych robót budowlanych, usług lub dostaw. Przygotowanie postępowania to jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej strony zweryfikowanie i usystematyzowanie potrzeb zakupowych zamawiającego, a z drugiej strony zwiększenie konkurencyjności."

"Z tego modułu dowiesz się w szczególności:

  • jakie są lub mogą być podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  • jakie warunki udziału w postępowaniu może przewidzieć zamawiający
  • co to jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  • za pomocą jakich podmiotowych środków dowodowych zamawiający może weryfikować brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • jak wygląda kwalifikacja podmiotowa w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • jak wygląda kwalifikacja podmiotowa w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby"

Jak informuje UZP w kolejnych tygodniach, e-learning zostanie uzupełniony o nowe materiały.

Każdy moduł szkoleniowy składa się z rozdziałów i lekcji. Na zakończenie modułu przewidziana została możliwość wykonania testu podsumowującego, którego zdanie uprawnia do pobrania certyfikatu o ukończonym kursie.

 

Szkolenia dostępne są na stronie: https://elearning.uzp.gov.pl

 

05-01-2023

więcej
< class="item_title"> Projektowane zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy nowe projekty rozporządzeń  zmieniających rozporządzenia:

Projektowane zmiany obejmują m.in. zastąpienie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie, uzupełnienie w ramowych planach nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum katalogu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym o ww. nowy przedmiot oraz określenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński w szkole podstawowej (klasa 7 i 8), 4-letnim LO i 5-letnim technikum.

 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie w liceum ogólnokształcącym (w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej) i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w zakresie podstawowym).

Jak czytamy w uzasadnieniu „celem wprowadzenia nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym, jest dostosowanie kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych w tym obszarze do potrzeb rynku pracy lub wymagań uczelni oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w świecie finansów i zarządzania oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych”.

W stosunku do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zaproponowano redukcję i wymianę części zagadnień: 

 • ograniczono zagadnienia makroekonomiczne,
 • zagadnienia teoretyczne mają zostać zastąpione przez problematykę finansów osobistych oraz rozwój kompetencji miękkich.

 

Wymiar godzin

Wymiar godzin zajęć przedmiotu biznes i zarządzanie ma wynosić:

 • liceum ogólnokształcące – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II, 
 • technikum – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II,
 • branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 2 godziny.

Harmonogram zmian

Nowy przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2023/2024, nie będą objęci tą zmianą.

Zakres rozszerzony

Będzie istniała możliwość realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz technikum – proponowane jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. Przy czym w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie będzie mógł być realizowany w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

 

Język łaciński jako drugi język obcy w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum

Zgodnie z propozycją język łaciński od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli wybrać uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży oraz klasy I technikum jako drugi język obcy – jeżeli szkoła będzie miała ten język w swojej ofercie dydaktycznej. 

Co ważne nie przewiduje się włączenia języka łacińskiego do katalogu języków obcych, z których uczniowie będą mogli przystępować do egzaminu ósmoklasisty.

 

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika

W stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu technika w szkole podstawowej zmiany mają dotyczyć: opisu założeń przedmiotu technika, celów kształcenia, treści nauczania oraz warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu.

Wynikają one ze zmian, jakie towarzyszą rozwojowi ludzkości – związane są z rozwojem techniki, nowymi urządzeniami wykorzystywanymi do transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch) i koniecznością edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa korzystania z nich.

Zmieniona podstawa programowa techniki ma obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 będą realizować przedmiot technika według dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tego przedmiotu.

 

Pozostałe zmiany

 • rezygnacja z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesienie godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe.
 • uzupełnienie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski (dodanie części dotyczącej zalecanych gier o walorach edukacyjnych Przykładem takich gier są: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”, są one dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl).

 

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

3-11-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Prowadzenie dokumentacji w poradniach pp

Prezes UODO wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o rozważenie kompleksowego uregulowania w przepisach prawa kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W celu udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradnie przetwarzają dane osobowe zarówno uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli czy psychologów udzielających pomocy. W prowadzonej dokumentacji są zebrane dane  zwykłe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  a także szczególne kategorie danych osobowych. Te drugie to informacje m.in. o stanie zdrowia, ujawniające przekonania religijne czy światopoglądowe, a więc informacje wymagające szczególnej ochrony. Zdaniem UODO dokumentacja prowadzona przez poradnie, niezależnie od tego, czy jest w formie papierowej, czy elektronicznej, powinna być chroniona przy zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

Aktualne problemy

Obecne przepisy nie zapewniają kompleksowego uregulowania zasad działania tego typu poradni. Ponadto nie regulują procesów związanych z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji, a są to m.in.: kwestie związane ze źródłami pozyskania danych osobowych, prowadzenia dokumentacji, zakresem informacji, jaki jest w niej gromadzony,. Dodatkowo nie są uregulowane kwestie związane z dostępem podmiotów do danych zawartych w tych dokumentach. Kluczowym problemem jest brak podstawy prawnej do udostępniania zawartych w niej danych innym podmiotom.

Zgodność z zasadami RODO

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z zasadami przyjętymi w RODO. Dane osobowe muszą być przede wszystkim przetwarzane zgodnie z prawem  (zasada legalizmu). Obecnie, jeśli chodzi o przetwarzanie danych w dokumentacji prowadzonej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zauważano brak podstawy prawnej do udostępniania zawartych w niej danych innym podmiotom. Zdaniem UODO, należy rozważyć objęcie takiej dokumentacji prawnie chronioną tajemnicą, podobnie jak w przypadku dokumentacji medycznej, m.in. ze względu na  przetwarzane w niej zróżnicowanych danych, jakimi są także dane szczególnej kategorii.

Organ nadzorczy zwrócił także uwagę, że obecne regulacje w postaci rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych stanowią, iż wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia przez poradnie zawiera oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Biorąc pod uwagę status podmiotów (podmioty publiczne i niepubliczne realizujące zadania publiczne), jak również charakter realizowanych przez nich zadań jako administratorów danych, to podstawy przetwarzania przez nich szczególnej kategorii danych osobowych powinny wynikać z przepisów ustawy zapewniających odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych,  a nie być  kształtowane wyłącznie w oparciu o zgodę, o której mowa w  art. 9 ust. 2 lit. a)  rozporządzenia 2016/679, która w każdym momencie może być wycofana, a jej wycofanie niesie określone konsekwencje prawne.  

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2165

30-09-2021

 

więcej
< class="item_title"> Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy

Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2022 r.:

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szczególne rozwiązania prawne związane z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz dla nauczycieli realizujących zajęcia. 24 maja br. trafił do Sejmu projekt nowelizacji tej ustawy, który z jednej strony przewiduje przedłużenia stosowania dotychczasowych rozwiązań, ale również wprowadza pewne zasadnicze zmiany:

1. Możliwość organizacji nauki języka polskiego w grupach międzyszkolnych

Projekt przewiduje możliwość organizowania w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dla uczniów przybyłych do Polski w grupach międzyszkolnych. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ będzie mógł kierować uczniów korzystających z tych lekcji do innych szkół, prowadzonych przez ten sam organ.

"Art. 55b. 1. W roku szkolnym 2022/2023 dodatkowa nauka języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być prowadzona w grupie międzyszkolnej.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której zorganizowano dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może kierować do tej szkoły uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 tej ustawy, uczęszczających do innych szkół, prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego, w celu korzystania z dodatkowej nauki języka polskiego. (...)"

 

2. Nauka języka polskiego przez 24 miesiące

Projekt nowelizuje art. 165 ustawy Prawo oświatowe - ust. 7 i 9.Zarówno osoby niebędące obywatelami polskimi (nie tylko dzieci z Ukrainy) jaki i obywatele polscy powracający z zagranicy a nie znający języka polskiego lub znający go w sposób niewystarczający do korzystania z nauki będą miały zapewnioną możliwość dodatkowej nauki języka polskiego przez okres 24 miesięcy. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2022/2023 tj. od dnia 1 września 2022 r.

"Art. 165. 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę."

Art. 165. 7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.”;

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy 24 miesięcy.

 

3. Organizacja oddziału przygotowawczego w szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego

Zgodnie z nowelą art. 165 ust. 14 Prawa oświatowego w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego będzie istniała możliwość organizacji oddziału przygotowawczego. Jak czytamy w uzasadnieniu - te zmiany są wynikiem obserwowanej w ostatnich latach tendencji dotyczącej wzrostu liczby uczniów przybywających z zagranicy do szkół w Polsce.

"Art. 165. 14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia."

 

4. Możliwość objęcia wsparciem dzieci ukraińskich pomiędzy 3. a 5. rokiem życia przez dziennego opiekuna

Projekt zakłada podwyższenie limitu wieku dziecka, które może zostać objęte wsparciem dziennego opiekuna - do 5 lat. 

"Art. 28. 6. W celu zapewnienia opieki nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, dopuszcza się sprawowanie, przez dziennego opiekuna, opieki nad tym dzieckiem, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko to ukończy 5. rok życia.

7. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek mogą uwzględnić, przy przyjmowaniu pod opiekę dziennego opiekuna dziecka, o którym mowa w ust. 6, preferencje dla rodzica zatrudnionego lub wykonującego inną pracę zarobkową.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka, o którym mowa w ust. 6, opieką przez dziennego opiekuna, przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, informację odpowiednio o zatrudnieniu lub wykonywaniu innej pracy zarobkowej.

9. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek przetwarzają informacje, o których mowa w ust. 8, wyłącznie w związku z przyjmowaniem dziecka pod opiekę dziennego opiekuna."

 

5. Przedłużona możliwość przydzielania godzin ponadwymiarowych ponad limit

W roku szkolnym 2022/23 zgodnie z projektem na dalej nie obowiązywać limit przydziału 1/2 godzin ponadwymiarowych do etatu - przy zajęciach prowadzonych w dodatkowym oddziale dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy. Wymagana będzie nadal zgoda nauczyciela. Co więcej godziny ponadwymiarowe będą mogą być przydzielone nauczycielowi języka polskiego, za jego zgodą, także w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

 

"Art. 56. W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/23 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)."

 

"Art. 56a. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela mogą być przydzielone nauczycielowi języka polskiego, za jego zgodą, także w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.”

 

6. Przedłużona możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

Również w roku szkolnym 2022/23 będzie istniała możliwość zatrudnienia osoby

...
więcej
< class="item_title"> Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń - polskie placówki oświatowe są słabo przygotowane na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Za główne bolączki uznano kiepskie przygotowanie personelu na sytuacje kryzysowa oraz brak wsparcia z organów prowadzących.

O ile z tym drugim Dyrektor nie może zbyt wiele uczynić, warto popracować nad tym pierwszym, tak aby to właśnie kadra placówki, a nie procedury, była najsilniejszym ogniwem w przypadku ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Zdajemy sobie sprawę, że nic nie zastąpi praktycznych ćwiczeń na terenie placówki, najlepiej w towarzystwie specjalistów, jednak z wiadomych powodów jest to aktualnie niemożliwe. Mimo wszystko, nawet w obecnych warunkach można i warto wzmocnic i wzbogacić wiedzę członków Rady Pedagogicznej z tematu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Istnieje bowiem cały wachlarz uniwersalnych zasad czy tez schematów zachowań, które z powodzeniem przedstawione i omówione mogą zostać w formie zdalnej. Zadania, obowiązki pracowników szkoły są w tej materii przecież takie same, niezależnie od typu czy wielkości placówki.

Dlatego tez serdecznie zapraszamy do skorzystani z oferty szkolenia rady pedagogicznej w formie e-szkolenia pt. „Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm”, do których załączyliśmy także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym - do dostosowania do specyfiki placówki (stosowanie ogólny procedur, bez identyfikacji potrzeb, możliwości, organizacji placówki jest jednym z wniosków pokontrolnych NIK).

Proszę jednak pamiętać, że nawet najlepsze procedury nie zadziałaja, jeśli kadra odpowiedzialna za ich wdrażanie nie będzie ich znała, a tym samym swoich zadań czy rutynowych schematów zachowań. 

 

Raport NIK:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/070/

 

24-01-2021

 

więcej
< class="item_title"> Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok. Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2)    publiczne i niepubliczne:
    a)    szkoły podstawowe,
    b)    szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    c)    szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4)    publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

1)    w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
    a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat,
    b)    realizację działań promujących czytelnictwo:
2)    w odniesieniu do szkół na:
    a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
    b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
      –    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
      –    zakup oprogramowania dla bibliotek,
      –    zakup czytników e-booków,
      –    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
    c)    realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1)    dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
    a)    nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
    b)    od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
    c)    więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
2)    dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
3)    dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
4)    dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
5)    dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
6)    dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
    a)    nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
    b)    od 71 do 170 – 3 000 zł,
    c)    więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2021 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 20 mln zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

 

14-09-2021

 

 

więcej
< class="item_title"> Rekrutacja do szkół i przedszkoli a ochrona danych osobowych

Przepisy specustawy ds. walki z COVID-19 wprowadziły możliwość publikowania list dzieci przyjętych do szkoły czy przedszkola na stronach interentowych tych placówek.

Rodzice oraz inspektorzy ochrony danych z sektora oświaty zwracają się do UODO z licznymi pytaniami nt. przetwarzania danych osobowych podczas trwającej obecnie rekrutacji do szkół i przedszkoli. Ich wątpliwości budzi m.in. zakres danych wymagany we wnioskach rekrutacyjnych czy okres przechowywania danych osobowych kandydatów.

 

Rekrutacja i zakres danych we wniosku

Prawo oświatowe w art. 150 i 151 wskazuje treść wniosku i zgłoszenia o przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły i innych placówek oraz niezbędne załączniki. Dane te ─ wymienione w art. 150 ust. 1 ─ są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W związku z tym administrator (szkoła /przedszkole/inna placówka oświatowa) nie musi pozyskiwać zgody rodziców dzieci na przetwarzanie danych zawartych w tych wnioskach.

Powyższe przepisy prawa oświatowego wskazują zakres danych osobowych, które zawiera wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej. Są to dane osobowe kandydata, m.in. jego: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL oraz adres miejsca zamieszkania. Przepisy wskazują również na przetwarzanie danych osobowych rodziców kandydata, jednakże różnicują zakres gromadzonych danych w zależności od tego, czy kandydat jest osobą pełnoletnią, czy też nie.

Do wniosku załącza się również dokumenty, które potwierdzają odpowiednio spełnianie przez kandydata określonych w ustawie kryteriów.

Do UODO napływają w związku z prowadzonymi rekrutacjami pytania, sygnalizujące zbieranie przez szkoły danych, takich jak: numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego rodziców kandydata. W tym wypadku zbieranie takich danych stanowi naruszenie nie tylko Prawa oświatowego, ale i zasad (m.in. legalizmu, proporcjonalności i minimalizacji), o których mowa w art. 5 RODO. Regulacje prawa oświatowego dotyczące treści wniosku o przyjęcie do przedszkola, szkoły (art. 150 i 151) nie wymieniają bowiem danych rodziców w postaci numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego (w odróżnieniu od np. numeru PESEL kandydata), jako tych, które szkoła (przedszkole) może żądać w ramach rekrutacji.

 

Obowiązek informacyjny

W trakcie rekrutacji organ prowadzący przedszkole lub szkołę pozyskuje bardzo wiele danych dotyczących nie tylko samego dziecka, ale także jego rodziców. Dlatego tak ważne jest odpowiednie informowanie rodziców i uczniów o tym, co dalej będzie się działo z tymi danymi (np. kto jest ich administratorem, na jakiej podstawie są przetwarzane, w jakim celu i przez jaki okres).

Prawo oświatowe pozwala na przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemów informatycznych. W takiej sytuacji możliwe jest sporządzenie formularza elektronicznego zawierającego odpowiednią klauzulę informacyjną, co powinno stanowić jego niezbędny element. Należy także pamiętać, że każda komunikacja prowadzona przez administratora z osobami, których dane dotyczą, musi spełniać odpowiednie wymagania. Wszelkie informacje podawane odbiorcom, w tym na podstawie art. 13 i 14 RODO, w szczególności muszą przybrać przejrzystą, zrozumiałą i łatwo dostępną formę, co oznacza, że powinny być napisane jasnym i prostym językiem, zwłaszcza, gdy są kierowane do dzieci.

 

Przechowywanie danych

Warto odnotować, że dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu albo uczęszcza do danej szkoły. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły 

Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości, podając imię i nazwisko kandydata oraz adnotację, czy został przyjęty czy nieprzyjęty do danej placówki.

Listy takie są umieszczane w widocznym miejscu, w siedzibie danego publicznego przedszkola, szkoły, czy innej placówki. Powinny one zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dotychczas dyrektorzy placówek nie udostępniali list obejmujących wspomniane dane osobowe, np. na stronach internetowych lub na portalach społecznościowych, w tym na fanpage’ach szkoły.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną – zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa ─ wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 Prawa oświatowego, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. W ocenie UODO nie jest natomiast dopuszczalne publikowanie tych  list na portalach społecznościowych czy fanpage’ach placówek oświatowych.

Administrator przed udostępnianiem danych powinien dokonać analizy ryzyka, jakie wiąże się z publikacją list w Internecie. Ważna jest zasada minimalizacji danych czy ograniczenia przechowywania. Zatem należy przetwarzać te dane, które są ograniczone oraz przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. UODO jednak zaleca, aby dyrektorzy korzystali z form komunikacji elektronicznej i indywidualnie informowali kandydata i jego rodziców o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

 

UWAGA!

Jednocześnie w ocenie UODO, po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, należy usunąć listy przyjętych kandydatów ze strony internetowej i zamieścić je na tablicy ogłoszeń  w placówce.

 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1497

 

22-04-2020

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo