Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Udostępniane danych osobowych przedstawiecielowi poradni pp uczestniczącemu w pracach zespołu ds. opracowania IPET
zdjecie_aktualnosci

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa.

Zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do kompetencji dyrektora szkoły należy wnioskowanie o udział w posiedzeniach zespołu ds. opracowania IPET m.in. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do § 6 ust. 9 tego rozporządzenia zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także — za zgodą rodziców ucznia — z innymi podmiotami.

Zatem nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia przedstawicielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udział w pracach tego zespołu,gdyż podstawą tego udostępnienia są powyższe przepisy prawa.

Źródło: https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod (Newsletter UODO dla Inspektorów Ochrony Danych - Nr 8-9/2022 (41/42) Sierpień-wrzesień 2022)

 

7-09-2022

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo