< class="item_title"> "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” | wskazówki MEiN

MEiN przygotowało wskazówki dla pedagogów i nauczycieli dotyczące rozmów nauczycieli i pedagogów z uczniami na temat sytuacji w Ukrainie.

 

"Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości.

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy."

 

Ważne!

Środki przeznaczone na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą zostać wykorzystane na wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy - Informacja MEiN

 

Materiały

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

 

Przydatne artykuły

https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/

https://twarzedepresji.pl/rozmowa-z-dziecmi-o-wojnie/

 

02-03-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> "Poznaj Polskę 2022" - odpowiedzi MEiN na pytania

1 marca ruszył nabór do programu "Poznaj Polskę 2022". MEiN przygotował odpowiedzi na pojawiające się pytania:

 

Od kiedy można organizować wycieczkę?

Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 24 czerwca 2022 r. są kosztami kwalifikowanymi.

 

Co znaczy 150 zł na dobę?

Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

Czy jedno dofinasowanie obejmuje tylko jedną klasę?

Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość uczestników wyjazdu nie została wyznaczona.

 

Ile osób minimalnie może wziąć udział w przedsięwzięciu?

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

Czy wycieczkę może zorganizować biuro podróży?

Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży).

 

Co to jest wkład niefinansowy?

Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

Czy w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy?

Tak, w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt).

 

Czy wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni?

Tak, w takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki.

 

Czy zakresy tematyczne mogą się mieszać?

Tak, można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych.

 

Czy wkład własny może wynieść więcej niż 20 %?

Tak. Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

Czy wkład własny może być finansowany przez wpłaty rodziców?

Tak, wkład własny może być zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

 

Czy dowodem rozliczenia może być paragon zamiast faktury?

Dowodem księgowym dokumentującym poniesienie wydatku jest faktura VAT wystawiona na organ prowadzący szkołę, który odpowiada przed MEiN za wydatkowanie dotacji.

 

Czy można dodawać jeszcze punkty edukacyjne do list „Poznaj Polskę”?

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Punkty edukacyjne po weryfikacji i zatwierdzeniu będą sukcesywnie dodawane do listy punktów edukacyjnych.

 

2-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> „Aktywna tablica” - składanie wniosków do 4 września 2021 r.

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

 

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

1)    wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;

2)    wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
•    w 2021 r. do 31 października;
•    w latach 2022-2024 do 31 sierpnia.

3)    wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych - zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;

4)    rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;

5)    doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać, szkoły, które kupiły laptopy w 2020 nie mogą skorzystać z zakupu zestawu dla nauczyciela);

6)    doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie;

7)    doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

8)    dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485;

9)    dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeń prawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

10)    wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
•    w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
•    w latach 2022–2024 
termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie – do 30 czerwca;

11)    wydłużenia terminów przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu, do 30 września;

12)    wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku do 31 października.

 

Zmiany o charakterze porządkującym

 1. skorygowano nieprawidłowe określenie projektora możliwego do zakupu;
 2. parametry dotyczące przepustowości Internetu, które musi posiadać szkoła i SOSW wnioskujące o udział w Programie, dostosowano do regulacji wynikających z przepisów [1]  ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 100 Mb/s;

 

Wkład własny

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

 1. Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą);
 2. Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 3. Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie -
...
więcej
< class="item_title"> Archiwalne | "Poznaj Polskę" - odpowiedzi MEiN na pytania

6 września ruszył nabór do programu "Poznaj Polskę". Nabór prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. 

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku został przygotowany przez MEiN - poniżej UWAGA!!! po aktualizacji i wzór wypełnienia. Wniosek dyrektora szkoły złożony do dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu według wzoru w dotychczasowym brzmieniu podlega ocenie).

 

MEiN przygotował odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie składania wniosków. Oto one:

Jak organ prowadzący szkołę ma wypełnić formularz ogólny w SIO? 

UWAGA ! Wysyłanie wniosku o dofinansowanie składa się dwóch etapów: pierwszy – wysłanie formularza ogólnego do akceptacji przez MEiN; drugi – dodawanie wniosków o dofinansowanie wycieczek (po akceptacji formularza ogólnego).

Organ prowadzący po zalogowaniu do systemu wprowadza następujące informacje do formularzu ogólnego:

 • Dane wnioskodawcy, w tym dane osoby do kontaktu oraz dane do przelewu;
 • Oświadczenia, o których mowa w cz. IV ust. 9 komunikatu (poprzez zaznaczenie checkboxa);
 • Załączniki (pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

Pole dotyczące łącznej kwoty (w formularzu ogólnym pn. „Suma”) będzie uzupełniane automatycznie przez system w drugim etapie tj. etapie składania wniosku o dofinansowanie wycieczki, który nastąpi po akceptacji przez MEiN prawidłowo sporządzonego formularza ogólnego. Wysyłając formularz ogólny to pole należy pozostaje puste.  

 

Czy wycieczka musi być zorganizowana w tym roku szkolnym czy kalendarzowym? 

Od 6 do 30 września organy prowadzące mogą ubiegać się o dofinasowanie wycieczek, które zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem pilotażowym. W przyszłym roku ogłoszony zostanie drugi nabór, który obejmie dofinasowanie wycieczek w roku 2022.  

 

Od kiedy można organizować wycieczkę?

Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. są kosztami kwalifikowanymi. Zakładamy, że pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze we wrześniu. 

 

Co znaczy 150 zł na dobę?

Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

Ile wniosków może składać jedna szkoła? Czy jest ograniczenie?

Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym: 

a) dla szkoły podstawowej - maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII), 

b) dla szkoły ponadpodstawowej- maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki; 

c) w przypadku zespołu szkół- maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) oraz maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

 

Czy jedno dofinasowanie obejmuje tylko jedną klasę? 

Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość  uczestników wyjazdu nie została wyznaczona. 

 

Ile osób minimalnie może wziąć udział w przedsięwzięciu? 

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

Czy wycieczkę może zorganizować biuro podróży? 

Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży). 

Komunikatem zmieniającym z dnia 2 września 2021 r. został dodany zapis:

„Wnioskodawca może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu.”

 

Co to jest wkład niefinansowy?

Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

Czy w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy?

Tak, w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być przede wszystkim zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt). Koszty biletów wstępu do dodatkowych punktów spoza listy muszą zostać pokryte z wkładu własnego. 

 

Czy wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni? 

Tak, w takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki. 

 

Czy zakresy tematyczne mogą się mieszać?

Tak, można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych. 

 

Czy wkład własny może wynieść więcej niż 20%? 

Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

Czy wkład własny może być finansowany przez wpłaty rodziców?

Tak, wkład własny może być zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

 

Co się stanie jeżeli będzie IV fala pandemii? 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji w jakiej się znajdziemy za kilka miesięcy. Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie wycieczki umowa zawierana z organem dopuszcza taką sytuację, stanowi ona, że:

 1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obydwu Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, udokumentowane i uzasadnione koszty wykonanej części zadania poniesione przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron podlegają sfinansowaniu ze środków przyznanych przez
...
więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21

3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2020/2021. Wskazania obejmują:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego, tym samym zapraszamy na tegoroczną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2020/21.

Pełny dokument znajdą Państwo poniżej.

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kształcenie dzieci z Ukrainy - szczególne zapisy w projekcie specustawy

Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje także szczególne rozwiązania prawne związane z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz nauczycieli realizujących zajęcia.

W zakresie oświaty i wychowania wprowadzone maja zostać rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy, objętym przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i co do zasady będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Zakres specustawy

   Art. 1. 1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

   2. Ustawa określa również:

1)  szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;

3)  utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

4)  niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;

5)  szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;

7)  szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

8)  szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1;

9)  szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

   Art. 48. 1. W celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć”. Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.

  2. Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej mogą funkcjonować oddziały przedszkolne.

4. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

5. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

   6. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).

   7. Porozumienie, o który mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

   8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Złożenie wniosku o zmianę zezwolenia na założenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej lub zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia przedszkoli publicznych lub odpowiedniego typu publicznych szkół, w zakresie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, może nastąpić w każdym czasie.

   9. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłocznemu dostosowaniu.

 

Rozwiązania związane z zatrudnianiem, przyznawaniem godzin ponadwymiarowych nauczycielom

Nie obowiązuje limit przydziału 1/2 godzin ponadwymiarowych do etatu - przy zajęciach prowadzonych w dodatkowym oddziale dla dzieci i uczniów - obywateli Ukrainy. Wymagana zgoda nauczyciela.

   Art. 51. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Będzie istniała możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki - nie będzie konieczność potwierdzania znajomości języka polskiego certyfikatem.  Dotyczy tylko pomocy nauczyciela zatrudnianej na podstawie art. 165 ust. 8

...
więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Kształcenie zdalne do 26 kwietnia br. - nowelizacja rozporządzenia

Zgodnie z zapisami podpisanego dziś (9 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia do dnia 26 kwietnia została przedłużona przerwa ograniczająca funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

W rozporządzeniu doprecyzowano także, że w okresie przerwy w nauczaniu stacjonarnym szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszony zostaje staż uczniowski, o którym mowa w art. 121a ustawy Prawo oświatowe.

Ponadto dodany został przepis umożliwiający prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym, w stosunku do wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Kształceniem zdalnym będą mogli być objęci wychowankowie, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), tj. zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalczania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) i w związku z tym nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego możliwości kształcenia urlopowanych wychowanków młodzieżowych ośrodków, który będzie obowiązywał od dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

09-04-2020

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Laboratoria Przyszłości - nabór przedłużony do 30 listopada

8 października ruszył nabór do Programu Laboratoria przyszłości dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór został przedłużony do 30 listopada br.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży do: 

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)  
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)  
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)  
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

 

Jaki sprzęt zostanie dofinansowany?

Szkoły mogą otrzymać wsparcie na sprzęt określony w katalogu. Inny sprzęt (spoza katalogu) nie będzie dofinansowany.

Katalog dzieli wyposażenie na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie - szkoły oświadczą, że albo już je mają albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, aparat etc.)
•    Lutownice/Stacje lutownicze z gorącym powietrzem (do mikrokontrolerów).

Pełne zestawienie sprzętu znajdą Państwo tutaj:

 

Jak złożyć wniosek? 

Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego, który następnie wnioskuje o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest katalog, instrukcje (w formie pisemnej jak i wideo) jak składać wnioski oraz inne pomocne materiały. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski już od 8 października do 30 listopada. Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. 

Sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego; 

 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

Kiedy mogą składać wniosek szkoły niepubliczne i prowadzone przez inne organy niż samorządy? 

Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami. Harmonogram programu skonstruowany jest tak, aby każda szkoła miała co najmniej 6 miesięcy na zakupy. Szkoły, które jeszcze nie mogą składać wniosków mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.

 

Na stronie www.gov.pl/laboratoria znajdują się także odpowiedzi na pytania opracowne przez MEiN. Oto niektóre z nich:

Czy jest jakiś obowiązek wykorzystywania kupowanego wyposażenia?

Tak. Zachęcamy oczywiście do jak najszerszego korzystania z kupowanego wyposażenia, ale szkoły objęte wsparciem zobowiązane są do wykorzystywania tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. To mogą być zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Oprócz tego, wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy możliwe jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki?

Zgodnie z regulaminem Laboratoriów Przyszłości, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków lokalowych umożliwiających korzystanie z zakupionego sprzętu. W związku z tym dozwolone jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki. 

Czy zakupów będą dokonywać organy prowadzące czy same szkoły? 

Dokładny sposób dokonania zakupów będzie decyzją organu prowadzącego. Ze względów logistycznych, rekomendujemy aby tam gdzie to możliwe dokonanie zakupów było powierzane szkołom.

Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt?

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. To oczywiście nie oznacza, że nie może być kupiony wcześniej i do tego zachęcamy. Ponadto, organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku. 

Na jakich zajęciach ma być wykorzystywane kupowane wyposażenie? 

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, wlicza się do liczby uczniów również uczniów oddziału przedszkolnego licząc wielkość szkoły do wielkości dofinasowania?

Na liczbę uczniów na podstawie, której będzie wnioskowana kwota wsparcia składa się tylko i wyłącznie ilość uczniów publicznej szkoły podstawowej. Oznacza to, że nie wlicza się do tej liczby uczniów oddziału przedszkolnego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

15-11-2021

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość

Z dniem 25 marca br. wejdą w życie nowe przepisy umożliwiające kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W rozporządzeniu zostały określone zasady prowadzenia nauczania zdalnego, wprowadzona została możliwość oceniania oraz klasyfikowania. Przepisy będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r.

 

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

 

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

 

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadzone zostały zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

 

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mogli realizować praktyki zawodowe do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

 

Organizacja zajęć w kształceniu specjalnym

Istnieje również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

 

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie będzie miał art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Tym samym w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu

...
więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Nowelizacja przepisów dotyczących nauki na odległość

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

 • samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

 • rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.


§ 11a. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kole- gialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

 

 • wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

 

§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 

 • zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

Powstała możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów.

 

 • zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-rozwiazania-ulatwiajace-prowadzenie-nauki-na-odleglosc

 

 

więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Zajęcia w szkołach zakończą się w tym roku wcześniej

Minister Edukacji Narodowej podpisał dziś rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, zatem w tym roku szkolnym zajęcia w szkołach już na pewno zakończą się 19 czerwca.

 

"Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzamy natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku. 

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw."

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wakacje-w-tym-roku-wczesniej

 

12-06-2019

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Zmiany w katalogu stanowisk pracowników samorządowych i poziomach wynagrodzenia

1 października 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1723). 

Nowelizacji ulegają:

 • minimalny poziom wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę (I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia):
 • 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1 700 zł),
 • 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 000 zł).

Tym samym kwota najniższego wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego została ustalona w wysokości 2.000 zł, a więc nadal poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r., to kwota 2800 zł, zaś w 2022 r. to 3010 zł). Ta kwota stanowi jednakże wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczane są inne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę w szkołach samorządowych obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wynagrodzenie pracownika we wszystkich przysługujących dodatkach wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nie ukształtuje się na poziomie wynagrodzenia minimalnego za pracę, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.

Tabela wynagrodzeń JST z nowymi stawkami − porównanie

Kategoria zaszeregowania            

Przykładowe stanowisko w oświacie – pomocnicze i obsługi, urzędnicze, kierownicze urzędnicze

Minimalna kwota w złotych od 1 stycznia 2018 r.

Minimalna kwota w złotych od 1 października 2021 r.

I

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

1.700

2.000

II

robotnik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca

1.720

2.020

III

sprzątaczka, starszy: portier, woźny, dozorca

1.740

2.040

IV

palacz c.o.

1.760

2.070

V

intendent

1.780

2.100

VI

pomoc nauczyciela, kasjer, księgowy

1.800

2.130

VII

kierowca autobusu, młodszy ratownik, szef kuchni

1.820

2.160

VIII

ratownik, specjalista, kierownik kuchni, stołówki

1.840

2.190

IX

starszy ratownik, specjalista ds. bhp, informatyk

1.860

2.220

X

dietetyczka

1.880

2.250

XI

pielęgniarka

1.900

2.280

XII

sekretarz szkoły, ratownik medyczny

1.920

2.310

XIII

kierownik gospodarczy

1.940

2.340

XIV

 –

1.960

2.370

XV

1.980

2.400

XVI

główny księgowy

2.000

2.440

XVII

2.100

2.500

XVIII

2.200

2.600

XIX

dyrektor, gdy nie jest nauczycielem

2.400

2.700

XX

2.600

2.900

XXI

2.800

3.100

XXII

3.000

3.300

 

 • katalog stanowisk
 • przywrócono dla stanowiska palacz c.o. możliwości posiadania wykształcenia podstawowego
 • przeniesiono stanowisko starszego intendenta z grupy stanowisk urzędniczych do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi - aby umożliwić przeprowadzenie awansu wewnętrznego, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk
 • przeredagowano lp. 39 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że określenie na wstępie wyliczenia, tj. „starszy” nie dotyczy stanowiska „sprzątaczka”.

 

Podstawa prawna:

 

25-09-2021

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Zmiany w rozporządzeniach wydanych w związku z COVID-19

Dziś (19 sierpnia 2021 r.) w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone dwa rozporządzenia MEiN:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W pierwszym rozporządzeniu przesunięciu uległ termin możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19 - z 31 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Drugie rozporządzenie natomiast reguluje kwetsie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego w roku szkolnym 2021/22:

 • egzaminy mają być przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe,
 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu,

"W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony: 

 • w terminie głównym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu;
 • w terminie dodatkowym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju."
 • egzamin ósmoklasisty nie będzie przeprowadzany z przedmiotu do wyboru,
 • wskazano sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty uwzględniając 3 przedmioty: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia; kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35, tym samym kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 - kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

     „§11bab. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1)     wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki

– mnoży się przez 0,35;

     2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)     wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się 30 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, termin, o którym mowa odpowiednio w: 

1)     art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2)        art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.”

2)     wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • zostaną dostosowane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Minister Edukacji i Nauki podjął kolejną próbę zmian w Karcie Nauczyciela przedkładając do uzgodnień międzyresortowych  projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z planami MEiN zmiany dotyczące zasad pracy nauczycieli mają wejść w życie już 1 września 2022 roku.

Z uzasadnienia projektu oraz z oceny skutków regulacji projektu ustawy dowiadujemy się, że głównym celem tego działania jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantowanie wyższego wynagrodzenia nauczycielom, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, tj. w pierwszych latach pracy w tym zawodzie.

Poniżej przybliżenie najważniejszych proponowanych zmian, mających służyć realizacji powyższego celu.

 

3 etapy rozwoju zawodowego nauczyciela:

 • odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela(w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze  skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą), w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora; 
 • nauczyciel mianowany;
 • nauczyciel dyplomowany(po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą; wymienione okresy liczy się od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

 

Wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli

 • W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności: dyrektora szkoły, mentora, doradcy metodycznegoalbo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.
 • W ostatnim rokuodbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący; ekspert  z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.
 • Po omówieniu zajęć prowadzonych w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem, komisja będzie wydawała opinię. Pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Obligatoryjność ścieżki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i weryfikacja umiejętności praktycznych

W przypadku otrzymania negatywnej opinii komisji nauczyciel będzie mógł złożyć (w ciągu 14 dni) do dyrektora szkoły wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię i nie złoży ww. wniosku oraz nauczyciel, który po ponownym przeprowadzeniu zajęć uzyskał ponownie ocenę negatywną będzie obowiązany odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze rok i 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie będzie prowadził zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Ponadto, jeżeli nauczyciel, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego to stosunek pracy z takim nauczycielem ulegnie rozwiązaniu.

 

Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli

Ocena pracy będzie dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy będzie warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony oraz uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć także opinii mentora. Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Ocena pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie dokonywana na jego wniosek

 

Zmiana w składzie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Planowane jest zmniejszenie liczby ekspertów z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wchodzących w skład komisji, z trzech do dwóch.

 

Warunki nadania poszczególnych stopni awansu

Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie prowadzone, tak jak dotychczas, w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie te będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej. Nie zmienią się również organy właściwe do nadania tych stopni. Zmienią się natomiast warunki, ponieważ nauczyciel nie będzie już odbywał sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania.

Zgodnie z projektem ustawy warunkiem nadania nauczycielowi nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego stopnia nauczyciela mianowanego będzie

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, 
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracyuzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, 
 • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, 
 • zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
 • przepracowanie w szkole wymaganego okresu,
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracyuzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, 
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowe nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy.

 

Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

 • przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;
 • po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli przyporządkowane trzem etapom rozwoju zawodowego nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 120%,
 • nauczyciela mianowanego – 144%,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

[Obecnie jest: dla: nauczyciela stażysty – 100%, nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184%]

 

Podsumowując:

Projekt zapowiada liczne zmiany dotyczące awansu zawodowego. Ma nastąpić ograniczenie liczby stopni awansu poprzez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego. Zgodnie z zapowiedzią będą nadawane tylko dwa stopnie – nauczyciel mianowany i dyplomowany. Pierwszy okres pracy w szkole ma być okresem odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. W tym okresie nauczyciela będzie wspierał mentor, wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora będzie udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela. Przez pierwsze 2 lata nauczyciel będzie zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Ocena pracy będzie powiązana z awansem zawodowym  nauczyciela. Ponadto projekt ustawy przewiduje skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, co ma pozwolić na przyspieszenie o 2 lata przeszeregowania płacowego nauczyciela oraz zatrudnienia na podstawie mianowania. Łączny

...
więcej
< class="item_title"> CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 r.

Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021 zgodne z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/.

 

29-12-2020

więcej
< class="item_title"> Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji? odpowiedzi MEiN

MEiN udzieliło odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące dodatkowych zajęć wspomagających w szkołach.

Przypominamy, że zajęcia wspomagające mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Natomiast nie organizuje się ich w:

 • w szkołach podstawowych dla dorosłych;
 • w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
 • w branżowych szkołach II stopnia;
 • w szkołach policealnych;
 • w szkołach podstawowych specjalnych iszkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

Dyrektor ustala w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły, a także ustala termin, do którego rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Jeżeli dyrektor złożył wniosek do organu prowadzącego o realizację zajęć po 22 lipca a do 30 lipca 2021 r. lub korektę rodzaju zajęć nie ma konieczności uzgadniania rodzaju zajęć z radą pedagogiczną oraz informowaniu rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających. Wszelkie działania związane z informowaniem rodziców i pełnoletnich uczniów oraz zbieraniem deklaracji mogą być dokonane po zakończeniu ferii letnich.

Organizacja zajęć i ich liczba (po zmianach od 23 lipca 2021 r.):

Okres ich organizacji: od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (ujętych w ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół) oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym w przypadku zawieszenia zajęć w jednostce, zajęcia nie będą realizowane.

Godzina zajęć trwa 45 minut.

Zajęcia wspomagające są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. Gdy zgłosi się mniej uczniów, wtedy organizowane są w grupach międzyoddziałowych liczących co najmniej 10 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w tym artystycznej, specjalnej, oddziału specjalnego (z wyjątkiem oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) w której liczba uczniów klas IV– VIII jest mniejsza niż 60 uczniów, w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, i ponadpodstawowej, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.

Zmiany w liczbie uczniów, dla których mogą być organizowane zajęcia wspomagające między rokiem szkolnym 2020/2021 a rokiem szkolnym 2021/2022, mają wpływ na organizację dodatkowych zajęć wspomagających.

Liczba godzin zajęć wspmagających nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (15 godzin) przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.

Tygodniowa liczba zajęć wspomagających nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów w szkole, wynikająca z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. W przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających jest nieobowiązkowy. Zajęcia są organizowane dla uczniów zgłoszonych.

 

Rozliczenie zajęć wspomagających szkół niesamorządowych:

Dyrektor szkoły niesamorządowej będzie zobowiązany przedstawić organowi, który udzielił dotacji, tylko jedno rozliczenie wykorzystania dotacji celowej. Będzie ono składane do końca stycznia 2022 r. i będzie dotyczyło wszystkich zajęć wspomagających przeprowadzonych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Do rozliczenia (MEiN opublikował na stronie podległego mu urzędu wzór informacji składanej przez dyrektora szkoły niesamorządowej, wzór wniosku, wzór formularza rozliczenia dotacji celowej oraz wzór zestawienia) dyrektor dołączy tabelaryczne zestawienie, zawierające:

 • imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby,
 • własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu. 

Odpowiedzi MEiN na pytania:

Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.:

 • liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie
 • listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć.

W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających:

Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:

§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664):

"§ 11. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności

...
więcej
< class="item_title"> Dariusz Skrzyński wśród ekspertów ECRK!

Prawnik, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie", były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. 

więcej
< class="item_title"> Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - elektronicznie

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń/absolwent szkoły może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego także w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Składający deklarację może korzystać z systemu przy użyciu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu lub profilu zaufanego. Identyfikator (login) i hasło dostępu zdający uzyska od dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w zależności od tego, gdzie jest zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdający może tak jak dotychczas złożyć deklarację w formie papierowej.

W nowym rozporządzeniu został określony termin, w jakim zdający jest zobowiązany przedłożyć odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej dokumenty, orzeczenia, opinie, zaświadczenia, wnioski oraz oświadczenia:

 • w przypadku uczniów i absolwentów składają dyrektorowi szkoły, do której uczęszczają lub uczęszczali -  w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.
 • absolwent (szkoły zlikwidowanej lub przekształconej) lub osoba (która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycz-

  nych, itp.) składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzony został przepis przejściowy, zgodnie z którym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 28 września 2021 r. dostosuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem - w zakresie możliwości złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

Dla dyrektorów szkół, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, możliwość złożenia przez uczniów i absolwentów deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w postaci elektronicznej stanowi istotne ułatwienie przy sporządzaniu wykazu osób przystępujących do tego egzaminu w danej szkole. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przygotować taki wykaz i przekazać go do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. System będzie automatycznie generował wykaz osób, które zgłaszają się do egzaminu maturalnego w danej szkole składając e-deklarację.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022, które zostały złożone w postaci papierowej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc prawną.

 

Podstawa prawna:

więcej
< class="item_title"> Dodatkowe zajęcia specjalistyczne - jest rozporządzenie!

W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 339 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujące zapowiedzi ministerstwa dotyczące zwiększenia środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 2022 r.Tym samym dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku dodatkowe zajęcia specjalistyczne - poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w tym zakresie.

Czas na złożenie informacji o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych - do 21 lutego 2022 r.

 

W jakich szkołach mogą być organizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne?

Zajęcia te będą organizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Natomiast: „§ 10o. 2. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:

1)     oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2)     oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:

a)     szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

b)     oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

3)     branżowych szkołach II stopnia;

4)     szkołach policealnych;

5)     szkołach dla dorosłych;

6)     szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.".

 

Jakie zajęcia można zorganizować?

Zajęcia specjalistyczne mogą obejmować: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor szkoły będzie informował rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w ww. zajęciach i będzie ustalał wymiar godzin tych dodatkowych zajęć - także dla uczniów rozpoczynjących kształcenie w roku szkolnym 2022/2023. Zatem korzystanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych przez uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będzie dobrowolne i nieodpłatne

Do dodatkowych zajęć specjalistycznych stosowane są przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych. Oznacza to, że m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki wymienione w ww. rozporządzeniach. Ponadto zastosowanie mają przepisy dotyczące:

 •  maksymalnej liczebności uczniów na danych zajęciach (np.: korekcyjno-kompensacyjnych - maksymalnie 5 uczestników, logopedyczne - maksymalnie 4 uczestników, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu jednostki -  maksymalnie 10 dzieci);
 • dokumentowania tych zajęć zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik innych zajęć);
 • czasu trawania zajęć (UWAGA! w przypadku szkół ponadgimnazjalnych czas trawania zajęć specjalistycznych to 60 minut).

 

Co więcej dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą wykazywane w systemie informacji oświatowej ani ujmowane w arkuszu organizacji szkoły (§ 10q. 1 i 2).

 

Ile dodatkowych zajęć? 

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

 • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
 • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

 

Jaki czas realizacji?

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych będzie możliwa od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. Termin rozpoczęcia zajęć będzie jednak zależał od decyzji dyrektora. Obejmie zatem uczniów którzy w roku szkolnym 2021/2022 już uczęszczają do danego typu szkoły, jak i tych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 dopiero rozpoczną kształcenie w danym typie szkoły (klasy I).

 

Zadania dyrektora:

 • ustalić liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych do realizacji w szkole od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.;
 • do 21 lutego 2022 r. złożyć do organu prowadzącego (szkoła publiczna) informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych na arkuszu przygotowanym przez MEiN, który zawiera: nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji, miejscowość i datę sporządzenia informacji, podpis dyrektora szkoły;
 • poinformować rodziców o możliwości skorzystania z zajęć - w sposób ustalony w szkole;
 • ustalić liczbę dodatkowych godzin różnego rodzaju zajęć specjalistycznych - zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w tym zakresie, mając na uwadze, że są one w szczególności dedykowane uczniom, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ich potrzeby w zakresie dodatkowego wsparcia zostały rozpoznane np. na poziomie szkoły przez nauczycieli;
 • ustalić harmonogram dodatkowych zajęć specjalitycznych;
 • ustalić osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
 • ustalić zasady prowadzenia dokumentacji (dziennik zajęć innych) oraz określić sposób prowadzenia sprawozdań, ewaluacji, oceny efektywności dodatkowych zajęć specjalistycznych.

 

Materiały dodatkowe:

Link do strony MEIN o zajęciach specjalistycznych:

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz.
...
więcej
< class="item_title"> Dodatkowe zajęcia specjalistyczne - odpowiedzi MEiN

MEiN odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin - do realizacji od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że czas na złożenia informacji o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych do organu prowadzącego to 21 lutego 2022 r.

 

Oto pytania i odpowiedzi:

 

W jaki sposób wnioskować o dodatkowe środki w szkołach liczących np. 65 lub 125 uczniów?

Środki, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego, będą naliczone na podstawie liczby uczniów w szkołach według stanu na 30 września 2021 r. 

W Strefie Pracownika SIO został udostępniony raport z liczbą uczniów na 30.09.2021. przyjętą do naliczenia środków do tego programu. Raport jest dostępny w sekcji raporty/raporty SIO2 rok 2021/2022.
Dyrektorzy szkół publicznych ustalają w porozumieniu z organem prowadzącym liczbę godzin planowanych w szkole dodatkowych zajęć specjalistycznych.  

W  przypadku szkół dotowanych wnioskowaną liczbę godzin można wyliczyć, mnożąc ogólną liczbę uczniów w szkole przez kwotę 39,55 zł na ucznia, następnie otrzymaną kwotę dzieląc przez 64 zł na godzinę: 

 

ogólna liczba uczniów w szkole x 39.55 zł

_____________________________________

                         64 zł/godz.

 

Czy dodatkowe godziny na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone w przedszkolu/oddziale przedszkolnym?

Wsparcie nie jest skierowane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

Czy organy prowadzące będą składać dodatkowe wnioski o zwiększenie subwencji?

Podział środków jest maksymalnie uproszczony i zostanie dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na 30 września 2021 r. Nie będzie potrzeby składania dodatkowych wniosków. 

 

Czy do realizacji zajęć w szkole można zatrudnić dodatkową kadrę? 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za organizację zajęć może powierzyć ich realizację nauczycielom pracującym już w szkole lub – w porozumieniu z organem prowadzącym – może także zatrudnić dodatkowych nauczycieli. 

 

Jakie zajęcia specjalistyczne można prowadzić z uczniami?

Dodatkowe godziny będą przeznaczone za organizację zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

 

Ilu uczniów może uczestniczyć w grupach na zajęciach specjalistycznych?

Liczebność uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone są w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: 

 • z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) 
 • z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643).

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin będę organizowane zgodnie z tymi przepisami.

 

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej?

W zależności od potrzeb uczniów zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone również indywidualnie. 

 

W jaki sposób o dodatkowe godziny powinny wnioskować szkoły filialne?

Dyrektor szkoły, w której funkcjonuje filia, składa do organu prowadzącego Informację o liczbie godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej planowanych do realizacji w szkole. Uwzględnia przy tym uczniów szkoły i uczniów filii tej szkoły.

 

18-02-2022

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo