< class="item_title"> Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
16 czerwca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. 
 
Są to:
 
 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Określone zostały także zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

a) w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:

- Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

b) w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych)

- Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych;

c) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia:

- Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

Materiały

22-06-2023

 

 

więcej
< class="item_title"> Konkurs na dyrektora szkoły - kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki jest organ prowadzący szkołę lub placówkę, który na podstawie art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego powołuje komisję konkursową.

UODO otrzymał prośbę o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących statusu komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. W myśl art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

 • po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 • po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców,

 • po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Z kolei zasady pracy komisji definiuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. IOD, biorąc te regulacje pod uwagę, prosił o wskazanie podmiotu będącego administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora i wyjaśnienie kwestii nadawania członkom komisji konkursowej upoważnień do przetwarzania danych osobowych kandydatów ubiegających się w konkursie o stanowisko dyrektora szkoły. W odpowiedzi Urząd wskazał, że to organ prowadzący szkołę lub placówkę, który na podstawie art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego powołuje komisję konkursową, jest administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Wobec tego to również organ prowadzący jest zobowiązany do zastosowania środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Jeśli organ ten przyjął, że nadawanie upoważnień jest jednym ze stosowanych u niego środków organizacyjnych mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i kontroli nad procesem przetwarzania danych, wówczas środek taki powinien dotyczyć nie tylko osób na stałe zatrudnionych u administratora, ale także osób, którym administrator zlecił określone prace i które z tego powodu mają mieć dostęp do danych osobowych – w tym przypadku członkom komisji konkursowej. 

 

Źródło: „Biuletynu UODO” (nr 7-8/07-08/2023)

 

07-08-2023

 

więcej
< class="item_title"> Kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi - zmiany w rozporządzeniu

Od 11 marca obowiązują zmienione przepisy w sprawie kształenia w polskich szkołach osób niebędących obywatelami polskimi.

Zmienione przepisy mają na celu:

 • ułatwienie przyjmowania do szkół w Polsce uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez szkoły ukraińskie poprzez umożliwienie składania w szkole oświadczeń przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie składania w szkole opinii, o której mowa w § 11 ww. rozporządzenia, wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie organizowania nauki w oddziałach w grupach do 25 uczniów; zwiększenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale przygotowawczym ma na celu ułatwienie organom prowadzącym szkoły organizowanie nauki osób przybywających z zagranicy w tej formie;
 • zwiększenie minimalnej tygodniowej liczby godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.

"§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;

2)  uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;

3)  dokumentach – należy przez to rozumieć:

a)  świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

b)  świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia rodzica ucznia lub inną osobę sprawującą opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4)  miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej ucznia przybywającego z zagranicy;

5)  oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 13 ustawy."

"§ 11. Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 pkt 1, 2 i 5–8, oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej."

"§ 13. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 oraz § 8 ust. 2, rodzic ucznia rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia."

"§ 15. 1. Rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad tym uczniem przybywającego z zagranicy albo pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej, o której mowa w § 14 ust. 1, odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (...)"


"§ 16. 1. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.

2. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów 25 uczniów.

(...)

9. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 5, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo 6 godzin tygodniowo. (...)"

Podstawa prawna:

 

11-03-2022

więcej
< class="item_title"> Kształcenie dzieci z Ukrainy - szczególne rozwiązania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szczególne rozwiązania prawne związane z kształceniem dzieci z Ukrainy oraz nauczycieli realizujących zajęcia.

Nowe rozwiązania weszły w życie w dniu 12 marca br., a co do zasady obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Zakres specustawy

   Art. 1. 1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

   2. Ustawa określa również:

1)  szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;

3)  utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

4)  niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;

5)  szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;

7)  szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

8)  szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1;

9)  szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć

   Art. 51. 1. W celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć”. Przepisu nie stosuje się do szkół artystycznych.

  2. Do tworzenia i likwidacji innych lokalizacji prowadzenia zajęć nie stosuje się przepisów art. 39 ust. 5a oraz art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

  3. W przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej, oprócz klas szkoły podstawowej mogą funkcjonować oddziały przedszkolne.

4. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

5. Uchwała w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

   6. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole lub publiczną lub niepubliczną szkołę może utworzyć inną lokalizację prowadzenia zajęć podporządkowaną organizacyjnie odpowiednio temu przedszkolu lub tej szkole po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego będącą odpowiednio dla tego przedszkola lub dla tej szkoły organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445).

   7. Porozumienie, o który mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:

1)  okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

2)  nazwę iadres siedziby odpowiednio przedszkola lub szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć;

3)  adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć;

4)  w przypadku innej lokalizacji prowadzenia zajęć podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej – informację o funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

    8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że:

1)  opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)  opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grud- nia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy

– są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

    9. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 6:

1)  złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)  zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– może nastąpić w każdym czasie.

   10. Statut przedszkola lub szkoły, której jest podporządkowana organizacyjnie inna lokalizacja prowadzenia zajęć, ulega niezwłocznemu dostosowaniu.

  

Nauczanie w oddziale przygotowawczym

    Art. 55. 1. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.

     2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której zorganizowano oddział przygotowawczy, może kierować do tego oddziału uczniów innych szkół tego samego typu, prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły mogą zawierać porozumienia w celu kierowania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uczniów prowadzonej przez siebie szkoły do oddziału przygotowawczego zorganizowanego w szkole tego samego typu prowadzonej przez inną jednostkę samorządu

...
więcej
< class="item_title"> Kształcenie dzieci z Ukrainy - ważne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

23 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Znalazły się w niej rozwiązania, jak i zmiany przepisów dotyczące kształcenia dzieci z Ukrainy.

 

Możliwość skreślenia dziecka z Ukrainy z listy uczniów

Obecnie przepisy nie dawały dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki możliwości skreślenia z listy uczniów dziecka albo ucznia, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 r., w przypadku gdy przestali oni uczęszczać na zajęcia z powodu zmiany miejsca zamieszkania, a jednocześnie rodzice tego ucznia albo dziecka nie poinformowali o zmianie miejsca zamieszkania.

Dodano art. 55c, który umożliwia dyrektorowi skreślenie z listy uczniów dziecka albo ucznia, będących obywatelami Ukrainy, jeżeli spełnione będą łącznie dwa warunki:

  1. dziecko albo uczeń nie zamieszkuje już na obszarze gminy, w której jest położone przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła lub placówka, oraz
  2. dziecko albo uczeń przestało uczęszczać na zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce; w tym przypadku chodzi o nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka albo ucznia w okresie dwóch miesięcy na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce.

 

Więcej nauczycieli przebywających na świadczeniu kompensacyjnym może podjąć pracę nie tracąc prawa do tego świadczenia

Wprowadzone zostały zmiany do art. 58 rozszerzające możliwość zatrudniania w szkole nauczycieli na świadczeniu kompensacyjnym bez zawieszania prawa do tegoż świadczenia. Dotyczy to szkół, do których uczęszcza co najmniej jeden uczeń z Ukrainy.

 

"Art. 58. 1. Od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przezuprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1)  pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2)  nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.

2. Od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w przypadku nauczycieli języka polskiego przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy w szkole nie utworzono dodatkowego oddziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1)     nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2)     nauczyciela innego niż wymieniony w pkt 1, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1."

 

Zwiększenie (także w 2023 r.) środkó finansowych w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny

W dotychczasowym brzmieniu ustawa statuowała podstawę prawną do zwiększenia w roku 2022 części budżetowych, których dysponentami są ministrowie uprawnieni do zakładania i prowadzenia placówek oświatowych o dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia tych zadań, w szkołach prowadzonych przez tych ministrów. W wyniku wprowadzonej zmiany zwiększenie to będzie mogło nastąpić również w roku 2023. 

 

Źródło:

 

25-01-2023

więcej
< class="item_title"> Kto otrzymuje bon na zakup laptopa w I etapie? Lista nauczycieli

W związku z licznymi wątpliwościami Ministestwo Cyfryzacji wskazało uprawnionych do otrzymania bonu - jak podkreśla w I etapie.

Kto jest uprawniony do otrzymania bonu na zakup laptopa w I etapie:

 • nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach IV-VIII lub z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym prowadzący:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
g) zajęcia religii lub etyki
h) naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury
i)  zajęcia wychowania do życia w rodzinie

 • nauczyciele prowadzący dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
 • nauczyciele wspomagający, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
 • nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 
 • wychowawcy świetlic szkolnych prowadzący zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
 • nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII;
 • dyrektorzy szkół podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII, a także dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, w skład których wchodzi taka szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy realizują oni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czy też zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji.
 • nauczyciele uczący w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcącej szkole baletowej. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych.  
 • urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze –  nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym może ubiegać się o wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa.

Nauczyciele wyszczególnieni w grupie uprawnionych w pierwszym etapie mogą ubiegać się o wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa nawet jeśli przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym. 

 

Do składania wniosków o bony nie są uprawnieni:

 • nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych lub wyłącznie z uczniami tych klas;
 • nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole lecz prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy
 • osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole
 • wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII). 
 • nauczyciele uczący w szkole muzycznej I stopnia, w której prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne. 

 

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

 1. pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2.    jest zawieszony w pełnieniu obowiązków 
3.    przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
4.    jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 

Źródło: mc.gov.pl

 

13-10-2023

więcej
< class="item_title"> Laboratoria Przyszłości wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych

MEiN ogłosił nowy program: Laboratoria przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach programu szkoły otrzymają środki wsparcie finansowe na zakup sprzętów niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży m.in. takich jak drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia,który zawiera  wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe. Uwaga!

 • Wyposażenie podstawowawe szkoły będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe.
 • Do 30 września trwają konsultacje pozycji Kataolgu wyposażenia - może być on uzupełniony, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Udział w konsultacjach: https://www.gov.pl/web/laboratoria/konsultacje

 

Wysokość wsparcia

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do: 

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów 
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

 

Jakie są zobowiązania szkoły wynikające z uczestnictwa w Laboratoriach Przyszłości?

Szkoła zobowiązana jest do: 

 • wyznaczenia koordynatora; 

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 

 • uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;  

 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami; 

 • wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki; 

 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

 

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

 

Zgłoszenie do programu będzie się odbywało poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/laboratoria/dyrektor-szkoly

Harmonogram programu

DataEtap
15 września 2021 rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia
30 września 2021 zakończenie konsultacji
koniec września 2021 ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących  
15 listopada 2021 zamknięcie terminu zgłoszeń dla szkół samorządowych
31 grudnia 2021 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach programu 
31 sierpnia 2022 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach programu
1 września 2022 ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości  

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria

15-09-2021

 
więcej
< class="item_title"> Laptop dla nauczyciela - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę pytań i odpowiedzi dotyczęce programu Laptop dla nauczyciela.

Czy, jeśli kupię laptop za cenę niższą niż kwota dofinasowania, dostanę zwrot różnicy? 
Nie.

Na czym polega program Laptop dla nauczyciela?
Program Laptop dla nauczyciela pozwala sfinansować ze środków publicznych laptopy dla nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych. Aby skorzystać z dofinansowania nauczyciele muszą pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w:

 • publicznych lub niepublicznych szkołach podstawowych
 • publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych
 • publicznych szkołach artystycznych
 • niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. 

W jaki sposób otrzymam dofinansowanie?
Na wskazany adres mailowy otrzymasz wygenerowany przez system informatyczny kod świadczenia.

W roku szkolnym 2023/2024 środki na zakup laptopów pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach inwestycji "Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia". 

Kto może skorzystać z programu?
Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy pozostają w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w:

 • publicznych lub niepublicznych szkołach podstawowych
 • publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych lub
 • publicznych szkołach artystycznych lub
 • niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. 


Minister Cyfryzacji wyda rozporządzenie, w którym określi, jakie grupy nauczycieli i w jakiej kolejności mogą skorzystać z programu. Kolejność będzie zależała od:
- typu szkoły, 

- wykładanego przedmiotu,

- charakteru realizowanych zadań,

- sytuacji społeczno-gospodarczej,

- stanu finansów publicznych. 

Link do wydanego rozporządzenia: https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/1092-laptop-dla-nauczyciela-kto-i-kiedy-otrzyma-wsparcie

Kto i w jakim terminie może złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu laptopa?
Organ prowadzący szkołę może składać wniosek od 30 września 2023 r. dla wszystkich uprawnionych nauczycieli.

W jakim czasie mogę zrealizować bon?
Bon można zrealizować do 31 grudnia 2025 r.

Z jakiego adresu mailowego otrzymam kod?
Maila otrzymasz z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Gdzie mogę zrealizować bon? 
Bon możesz zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu. Lista sklepów została udostępniona: https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka

Czy można zwrócić sprzedawcy zakupiony towar? 
Tak. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 ze zm.).  Sprzedawca zarejestruje zwrot w przygotowanym systemie, dzięki czemu kod świadczenia zostanie ponownie aktywowany.

Czy, w razie konieczności, będzie można zareklamować kupiony sprzęt?
Tak, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 poz. 287 ze zm.).

Czy sprzedawca może przetwarzać dane osobowe nauczycieli, którzy skorzystali z bonu?
Sprzedawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych kupującego. Kupujący będzie mógł dobrowolnie podać sprzedawcy dane do faktury. 

Czy trzeba mieć polskie obywatelstwo, aby skorzystać z dofinansowania?
Kwestie związane z obywatelstwem nauczycieli są regulowane w odpowiednich przepisach oświatowych.

Czy, jeśli kupię laptop za cenę niższą niż kwota dofinasowania, dostanę zwrot różnicy?
Nie. 

Co w przypadku, gdy kupię laptop droższy niż kwota dofinansowania?
Jeśli cena laptopa, który chcesz kupić, przekracza 2500 zł brutto, musisz dopłacić różnicę. 

Gdzie wpisać kod świadczenia w sklepie internetowym?
Jeśli nie widzisz miejsca, w którym należy wpisać kod, skontaktuj się z wybranym sprzedawcą. Sprzedawca, który dołączył do programu, powinien dostosować stronę sklepu tak, aby można było skorzystać z bonu i dodać funkcjonalności:

pole do wpisania kodu 
pole do wpisania kodu autoryzacyjnego z SMS-a. 

Co, jeśli nie mogę zrealizować kodu w sklepie internetowym?
Pamiętaj, że z bonem możesz kupić laptop w jednym ze sklepów, które przyłączyły się do programu. Listę sklepów znajdziesz na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka

Czy mogę skorzystać z bonu, jeśli kupuję sprzęt na raty?
Sklep może rozłożyć na raty kwotę, która nie podlega dofinansowaniu.

 

Źródło: www.mc.gov.pl

 

5-10-2023

więcej
< class="item_title"> Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy | Informacja MEiN

MEiN przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Szkoła podstawowa

Uczniom, którzy znają język polski, w pierwszej kolejności można udostępnić niewykorzystane egzemplarze podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych klas zakupionych ze środków dotacji celowej w poprzednich latach. Możliwy jest również zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tej grupy uczniów w trybie przewidzianym w art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) zapewnia każdemu otwarty i bezpłatny dostęp do licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ponad 11 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Nauczyciele i uczniowie mogą:

 • korzystać z materiałów, w tym w sposób interaktywny, na platformie www.zpe.gov.pl
 • korzystać z zasobów ZPE przez aplikacje na smartfony, również bez konieczności stałego dostępu do internetu,
 • zapisywać materiały na dysku, 
 • drukować.  

Edukacja wczesnoszkolna 
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; color: rgb(0, 82, 165);">Kształcenie ogólne 

Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne. 

Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do ponad 15 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Szczegóły 

Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce pn. Oddziały przygotowawcze znajdą materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do uczenia się języka polskiego jako obcego. 

Ponadto 2261 dostępnych na platformie e-materiałów to abstrakty lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych do  matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie).

Materiały na ZPE można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy

 

08-03-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Minimalna pensja nauczyciela od 1 stycznia 2023 r. - rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywała nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia, zgodnie z którą nastąpi wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

 • dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wyniesie dla nauczycieli:
  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 266 zł,
  • mianowanych – o 293 zł,
  • dyplomowanych – o 326 zł,
 • dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie): 

  • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 271 zł,
  • mianowanych – o 275 zł,
  • dyplomowanych – o 282 zł.

 

Oto nowa tabela wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego:

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH) 1), 2)

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący) 

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3690

3890

4550

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3600

3700

3960

 

[1] Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

[2] Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - z dnia 20 stycznia 2023 r.

 

23-01-2023

Aktualizacji 24-02-2023

 

więcej
< class="item_title"> Minimalne wymagania do sprzętu komputerowego w szkołach - rozporządzenie weszło w życie

W dniu 29 grudnia zaczęło obowiązywać rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z. 2022 r., poz. 2811).

Zgodnie z nim szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy lub tablety, który umożliwi wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ów sprzet ma spełniać minimalne wymagania określone w załączniku do ww. rozporządzenia. 

Wymagania mają być stosowane do sprzętu komputerowego, w który będą wyposażane szkoły po 31 sierpnia 2023 r., ale nie będą dotyczyć:

 • sprzętu przeznaczonego dla klas I-III szkoły podstawowej,
 • sprzetu przekazanego nieodpłatnie szkole, w tym za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę,
 • sfinansowanego ze wsparcia z Rządowego programu na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Podstawa prawna:

 

1-02-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Ministerstwo Edukacji Narodowej
Od dnia 1 stycznia 2024 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. (DZ.U. z 2023 r. poz. 2694) w miejsce Ministerstwa Edukacji i Nauki zostało utworzone Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tym samym jeszcze do dnia 31 grudnia 2023 r. będzie funkcjonowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 
20-12-2023
więcej
< class="item_title"> Mobilne Labolatoria Przyszłości - zapisy na warsztaty

MEiN uruchomiło nowy projekt - „Mobilne Laboratoria Przyszłości” skierowany do szkół i placówek wyposażonych w sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach programu przez cały rok szkolny we wszystkich województwach prowadzone będą warsztaty i zajęcia pokazowe dla nauczycieli.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone dla grup 10-15 osobowych. W czasie wizyty w szkole każdy z edukatorów będzie mógł poprowadzić 4-5 godzin lekcyjnych. W ciągu jednego dnia grupa dwóch edukatorów przeprowadzi w jednej szkole łącznie 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia pokazowe będą dotyczyć następujących bloków tematycznych:

DRUK 3D - wprowadzenie w świat druku 3D na przykładzie drukarki filamentowej (posiadanej przez prawie wszystkie szkoły w Polsce - dzięki programowi Laboratoria Przyszłości). Młodzież w ciągu 1 godziny lekcyjnej zapozna się z budową drukarki, własnościami wydruków oraz typami materiałów, z których można drukować. Ponadto w ramach ćwiczenia uczeń/uczniowie przygotują będą wprowadzać drobne modyfikacje w przygotowanym projekcie, aby następnie przesłać projekt do drukarki w celu wydrukowania finalnego efektu swojej pracy. 

JAK WIDZI KOMPUTER? - wprowadzenie w świat rozpoznawania obrazu na przykładzie prostego programu do rozpoznawania gestów. Młodzież w ciągu 45 minut zapozna się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem obrazów oraz zasadami wykrywania kształtów z użyciem sieci neuronowej. Ćwiczenie to będzie stanowić wprowadzenie w świat tzw. “Sztucznej Inteligencji”.

 

Zgłoszenia: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/801363/zgloszenie-szkol-do-udzialu-w-mobilnych-laboratoriach-przyszlosci.html

Plan wizyt: https://www.gov.pl/web/laboratoria/gdzie-bedziemy

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria/mobilne-laboratoria

 

13-09-2022

 

więcej
< class="item_title"> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas do 31 października na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada.

Z Priorytetu 3 NPRCz 2.0. mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 1. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 2. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,
  • realizację działań promujących czytelnictwo:

2)    w odniesieniu do szkół na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
   • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
   • zakup oprogramowania dla bibliotek,
   • zakup czytników e-booków,
   • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
  • nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
  • od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
  • więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 4. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 5. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
  • nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
  • od 71 do 170 – 3 000 zł,
  • więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2022 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 550 mln zł.

 

Materiały

 

Źróódło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025--trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2022

 

19-10-2021

 

więcej
< class="item_title"> Nowe rozporządzenia MEiN!

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia MEiN:

 • z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2047),
 • z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r., poz. 2037).

Pierwsze rozporządzenie wprowadza możliwość zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiadoraz udogodnienia w realizacji praktyk zawodowych.

Ze względu na sytuację epiedmiczną resort zauważył potrzebę zapewnienia organizatorom zawodów wiedzy możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad w roku szkolnym 2021/22 (analogicznie jak w roku szkolnym 2020/21). Te zmiany w szczególności dotyczą możliwości:

 • zapewnienia udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej;
 •  innego, niż zaprojektowano w regulaminie, przeprowadzenia każdego 
  z etapów (stopni) konkursu, turnieju, olimpiady;
 • w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju - możliwość zmiany terminów poszczególnych zawodów wiedzy.

Jeśli chodzi o realizację praktyk zawodowych, to w roku szkolnym 2021/22 w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną, uczeń technikum, szkoły policealnyej i branżowej szkoly II stopnia ma możliwość zaliczenia praktyk zawodowych również w inny sposób  - doświadczenie zawodowe, wolontariat, staż zawodowy, a także ich realizacji w innych formach - projekt edukacyjny lub wirtualne przedsiębiorstwo.

Podobne rozwiązanie mogą być stosowane dla słuchaczy i uczestników form pozaszkolnych. W przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą oni mogli zaliczyć do 31 sierpnia 2022 r. praktyki zawodowe pod warunkiem posiadania doświadczenia lub realizowania działań w zakresie wolontariatu. Te aktywności będą wówczas uwzględnione w stażu praktyki zawodowej.

Drugie rozporządzenie natomiast dotyczy możliwości zawieszenia zajęć na określonych terenach przy granicy z Republiką Białorusi.

"§ 1. Do dnia 30 listopada 2021 r. w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, na obszarze powiatu: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, sie- miatyckiego, sokólskiego i włodawskiego, dyrektor publicznej lub niepublicznej jednostki systemu oświaty za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce."

Dyrektor może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej jednostki systemu oświaty i wprowadzić nauczanie zdalne.

W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor jednostki systemu oświaty ustali inny sposób realizowania tych zajęć oraz innych zadań jednostki.

Podstawa prawna:

 

13-11-2021

więcej
< class="item_title"> Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

17 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. 

 

Najważniejsze zmiany

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których nie ma już nazw przedmiotów. Przy wpisywaniu nazw przedmiotów w ww. dokumentach szkoły muszą uwzględnić kolejność przedmiotów przyjętą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

W rozporządzeniu znalazły się też zmiany dotyczące legitymacji szkolnych. Zgodnie ustawą o aplikacji mObywatel szkoły będą zobowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci dokumentu mobilnego. mLegitymacja szkolna będzie wydawana na wnioske rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia (§ 6. 3).

W rozporządzeniu zrezygnowano też z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej.

Rozporządzenie przewiduje utrzymanie dotychczasowych e-legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji szkolnych. Chodzi o dokumenty w formie prostokątnej, plastikowej karty, wielkości karty kredytowej.

Ułatwienia dla szkół w dostosowaniu się do nowych przepisów

W celu ułatwienia szkołom dostosowania się do nowych przepisów, w tym przede wszystkim wydawania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły w bieżącym roku szkolnym, przepisy przejściowe przewidują, że:

 • świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków. To oznacza, że w bieżącym roku szkolnym można wydawać świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.);
 • świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed 1 września 2022 r., tj. w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed wprowadzeniem do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński. To oznacza, że w bieżącym roku szkolnym tylko świadectwa szkolne promocyjne dla uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia są wydawane według wzorów określonych w nowym rozporządzeniu.
  Istotne jest, by przy wpisywaniu na świadectwach szkolnych promocyjnych nazw przedmiotów brać pod uwagę kolejność przyjętą w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły, uwzględniając przedmioty, które uczeń realizował w danym roku szkolnym;
 • świadectwa ukończenia szkoły w bieżącym roku szkolnym mogą być wydawane według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Również w przypadku legitymacji w rozporządzeniu przewidziano przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi do 12 lipca 2024 r. przedszkola i szkoły będą mogły jeszcze wydawać legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne również w dotychczasowej postaci papierowej, a e-legitymacje według dotychczasowego wzoru. Od dnia 13 lipca 2024 r. wszelkie dokumenty publiczne, których wzory zostały określone w projektowanym rozporządzeniu, będą musiały być wydawane zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia.

Legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne oraz e-legitymacje wydane do dnia 12 lipca 2024 r. zachowają ważność do czasu zakończenia realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego lub zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole. 

 

Podstawa prawna:

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

17-06-2023

 

więcej
< class="item_title"> Nowe wzory wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski - rozporządzenie

Z dniem 18 maja br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 8 maja w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2023 r., poz. 937). Precyzuje ono, co powinny zawierać określone rodzaje wniosków, a także wskazuje załączniki do nich.

W rozporządzeniu znajdziemy treść wniosków o:

 • udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem - § 2
 • rezygnację z pozostałej części urlopu macierzyńskiego - § 3 i 4
 • udzielenie ojcu pozostałej części urlopu macierzyńskiego - § 5 - 13
 • udzielenie urlopu rodzicielskiego - § 14
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - § 15
 • udzielenie urlopu ojcowskiego - § 16
 • udzielenie urlopu na warunkach macierzyńskiego - § 17
 • udzielenie urlopu wychowawczego - § 18
 • obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego - § 19, 

a także listę dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku. Uwaga! Nie należy żadąć od pracownika innych dokumentów, informacji niż te wskazane w rozporządzeniu. Ponadto zgodnie z § 21, jeśli wskazane w rozporządzeniu dokumenty znajdują  się w akatach osobowych pracownika, nie jest koniecznie ponowne ich składanie, zaś w przypadku, gdy złożone zostały kopie dokumentów, pracodawca ma prawo żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem.

 

"§ 21. Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków.

§ 22. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w rozporządzeniu pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem."

 

Podstawa prawna:

 

 

20-05-2023

 

 

więcej
< class="item_title"> Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci z Ukrainy

Od 15 października obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy ona egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie ósmych klas będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących nowożytnych języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

"ust. 2a. Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

 

Podstawa prawna:

 

18-10-2022

więcej
< class="item_title"> Obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych - od 1 września 2022 r.!

Aktualne obowiązujące przepisy dotyczące stołówek szkolnych wskazują, że szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie jest to obligatoryjne. Tu przypominamy, że ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, 2432)wprowadziła obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia,dodając art. 106a do ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu.

Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.”

Ww. regulacja zacznie obowiązywać już 1 września 2022 r.

 

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania ze stołowki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

"Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę."

 

Podstawa prawna:

 • art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655)

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo