Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Urlop nauczyciela - aktualizacja
zdjecie_aktualnosci

Ostatecznie art. 50 nadający szerokie uprawnienia Ministrowi Edukacji Narodowej został wykreślony z ustawy.

 

Aktualizacja 06-05-2020

_____________________________________________________________________________________________

Do sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się nowe umocowania prawne dla Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zawartymi w projekcie przepisami Minister Edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a także urlopu wypoczynkowego nauczycieli. To wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

Można się zatem spodziewać zmian, które będą dotyczyć przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek (przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie na terminy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie bowiem z komunikatem dyrektora CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 31 lipca), terminów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego oraz, być może, trybu postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Zmiany mogą dotyczyć także sposobu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Może się to wiązać, np. ze skróceniem urlopów wypoczynkowych nauczycieli lub też możliwością ich przerwania. Na szczegółowe rozwiązania przyjdzie nam jednak poczekać do momentu wydania przez ministra właściwego ds. oświaty przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Proponowany zapis brzmi:

"Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19."

 

28-04-2020

Pliki do pobrania:
Download this file (344-ustawa.docx)PROJEKT USTAWY[ ]109 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo