Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Szkoła w marcu - najważniejsze terminy dla dyrektora
zdjecie_aktualnosci

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na marzec 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załacznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1. 

Ustalenie terminu rekolekcji wielkopostnych.

Uwaga: O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.  

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2020 r. poz. 983) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.).

2.

Ustalenie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

3.

Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli w kolejnym roku szkolnym wynikająca z okoliczności wskazanych w ustawie. 

do końca marca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

4.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego

do 25 marca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z dnia 29 grudnia 2020 r.

5.

Egzamin maturalny

 

Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

do 4 marca 2021 r

Ø  powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu,

Ø  zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, 

Ø  zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących – w szkołach, w których uczniowie/absolwenci złożyli informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej, która została przyjęta.

Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej – w szkołach, w których uczniowie/absolwenci złożyli informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej, która została przyjęta.

Przyjęcie z OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.

do 10 marca 2021 r

Ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

do 15 marca 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 29 grudnia 2020 r.

6.

Egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

 

Zaplanowanie egzaminu pisemnego:

Ø  zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,

Ø  przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,

Ø  odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

do 21 marca 2021 r

Zaplanowanie egzaminu praktycznego:

Ø  zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach, 

Ø  odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,

Ø  zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

do 21 marca 2021 r

 

CKE - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 lutego 2021 r.

7.

Egzamin zawodowy 

Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 

Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego:

Ø  ustalenie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie potrzebnej liczby sal, liczby indywidulanych stanowisk egzaminacyjnych i liczby zdających w poszczególnych salach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych salach.

do 7 marca 2021 r

Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych:

Ø  zapoznanie się z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań

Ø  przygotowanie harmonogramu części praktycznej w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań udostępnionych przez dyrektora CKE

Ø  złożenie (ewentualnie) do dyrektora oke umotywowanego wniosku o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu z wykorzystaniem innego wyposażenia (posiadanego przez szkołę)

Ø  odebranie ewentualnej decyzji podjętej przez dyrektora OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE w sprawie zmiany wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

Po dniu:

7 marca 2021 r.

(zadania egzaminacyjne będą udostępnione nie wcześniej niż

na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego

egzaminu zawodowego)

 

CKE - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- AKTUALIZACJA 2 lutego 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

8.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących  poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Uwaga: Dotyczy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, tj. LO i T kończących zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ostatnim tygodniu kwietnia.

 

W terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

Święta i ważne daty w marcu 2021 roku

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Dzień Kobiet

Dzień Mężczyzny

Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta

Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Teatru

Niedziela Palmowa

1 marca

3 marca

8 marca

10 marca

15 marca

20 marca

27 marca

28 marca

 

Bożena Browarczyk

23-02-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo