< class="item_title"> Rodzice w przedszkolu - interwencja Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej  o pilne działania wobec podmiotów odpowiedzialnych za organizację i przebieg adaptacji dzieci w przedszkolach i żłobkach, które uniemożliwiają rodzicom obecności w okresie adaptacyjnym.

RPD wskazuje, że zakazywanie obecności rodzica w okresie adaptacyjnym to nie tylko naruszenie praw dziecka, lecz także zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju.

"„Drodzy Rodzice! W związku z pandemią nie organizujemy zajęć adaptacyjnych w przedszkolu przed rozpoczęciem roku szkolnego”, „Ze względów reżimu sanitarnego trzylatki mają 2 dni adaptacji po 2 godziny bez rodziców. Rodzice mają zostać przy wejściu”, „Pani dyrektor zapowiedziała brak adaptacji ze względu na Covid 19. Jest to dla mnie nie do pomyślenia, bo to przedszkole integracyjne, do którego będą uczęszczać różne dzieci” – to tylko kilka przykładów ze skarg rodziców, które trafiają do Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniach do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zwrócił uwagę, że dyrektorzy wprowadzenie ograniczeń tłumaczą przede wszystkim sytuacją epidemiczną. Tymczasem – jak podkreślił Mikołaj Pawlak – wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów nie wykluczają możliwości przebywania rodzica w placówce w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego.

W opinii Rzecznika proces adaptacji jest nie tylko jednym z działań z zakresu metodyki wychowania, lecz także podstawą do podmiotowego traktowania dziecka oraz akceptacji jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Sprawne przejście dziecka ze środowiska rodzinnego do przedszkolnego wpływa na dalsze funkcjonowanie młodego człowieka, a przede wszystkim na jego relacje społeczne.

Mikołaj Pawlak pokreślił, że obecność rodzica podczas trwania procesu adaptacyjnego ma szczególnie duże znaczenie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – odpowiednio pokierowana pomoc na tym pierwszym etapie przekraczania progu placówki jest świetnym stymulatorem w niwelowaniu deficytów rozwojowych dziecka."

 

Źródło: https://brpd.gov.pl/2021/08/24/rodzice-maja-prawo-byc-z-dzieckiem-w-przedszkolu-i-zlobku/

 

24-08-2021

 

więcej
< class="item_title"> Rozporządzenia MEN związane z reformą kształcenia zawodowego

W Dzienniku Ustaw pojawiła się już część aktów wykonawczych dookreślających założenia reformy kształcenia zawodowego. Nowe rozporządzenia zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2019 r. Jakie pojawią się zmiany?

 

 

Zmiany1

Beata Linowska

27-02-2019

 

więcej
< class="item_title"> Rozporządzenie w sprawie kształcenia dzieci z Ukrainy

Od 21 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

W rozporządzeniu znalazły się następujące rozwiązania:

 1. możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy.

Termin złożenia deklaracji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu zawodowego – deklarację należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r.
 • w przypadku egzaminu maturalnego – deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r. 
 1. obowiązek wprowadzenia roku szkolnym 2021/22 przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Takim dostosowaniem może być przykładowo przetłumaczenie dla ww. uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez ww. ucznia ze słowników podczas egzaminu. 
 1. możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w oddziałach klas I–III szkół podstawowych, określonej w § 5 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) - zwiększenie liczby dzieci w ww. oddziałach jest obecnie możliwe na podstawie § 21a ww. rozporządzenia, który wprowadzony został na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 566) - § 21a został uchylony rozporządzeniem zmieniającym z dnia 21 marca (Dz. U. poz. 644). 

"§ 8. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r., może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.

2. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klasy I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. może być zwiększona o nie więcej niż:

1)  3 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

2)  2 uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1 – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

 1. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. nie stosuje się."

 1. możliwość zwiększenia w bieżącym roku szkolnym liczby dzieci lub uczniów w oddziale przedszkola integracyjnego i specjalnego, oddziale integracyjnym i specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej i specjalnej oraz oddziale integracyjnym i specjalnym w szkole ogólnodostępnej, określonej obecnie w § 6 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Liczba ta może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Zwiększenie liczby uczniów dotyczy również klas łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, z wyjątkiem szkół funkcjonujących w podmiocie leczniczym. 

Możliwość zwiększenia liczby uczniów nie dotyczy oddziałów szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. możliwość zwiększenia liczby wychowanków (w roku szkolnym 2021/22) w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, określonej w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.), oraz w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872, z późn. zm.), o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

 1. możliwość przyjęcia w bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej większej liczby dzieci niż określona obecnie w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z ww. przepisem, na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka będącego obywatelem Ukrainy przewiduje się możliwość przyjęcia na zajęcia świetlicowe dodatkowo maksymalnie 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy, co oznacza, że liczba dzieci na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela będzie mogła wynosić maksymalnie 29 dzieci.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym będzie możliwe również zwiększenie liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej oraz szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, określonej w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, o nie więcej niż 2 uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy.

  

 1. możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 1. możliwość dokonania modyfikacji w bieżącym roku szkolnym realizowanego w szkole i placówce programu wychowawczo-profilaktycznego. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zmodyfikować ten program, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. Zgodnie z obowiązującym przepisami, program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na początku roku szkolnego na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów. Włączenie w życie szkoły lub placówki nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy powinno uwzględniać ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne, a także związane z nimi czynniki chroniące.

"§ 13. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfika- cji w roku szkolnym 2021/2022 realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program."

 1. możliwość zatrudniania, w bieżącym roku szkolnym, przez dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, za zgodą kuratora oświaty, osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora
...
więcej
< class="item_title"> Świadectwo pracy - nowelizacja rozporządzenia

15 maja 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które po upływie 7 dni wejdzie w życie wprowadzając zmiany we wzorze świadectwa pracy.

Zmiany to efekt ostatnich nowelizacji kodeksu pracy. Tym samym na świadectwie będą zamieszcane informacje dotyczące urlopu z powodu siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz liczby wykorzystanych dni okazjonalnej pracy zdalnej.

Wzór świadectwa znajduje się w linku rozporządzenia - poniżej.

 

Podstawa prawna:

16-05-2023

więcej
< class="item_title"> Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla członków rad pedagogicznych, które w tym roku szkolnym realizujemy także w formie webinariów.

Nasze propozcje to m.in.:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020. Szczególna organizacja pracy szkoły. Nowe zadania nauczycieli w związku z wystąpieniem COVID-19.
 • Zdalne nauczanie - jak zorganizować je z sensem?
 • Program doskonalenia kompetencji z zakresu wykorzystywania TIK na lekcjach przedmiotowych.
 • Oswoić technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole.
 • i wiele, wiele innych.

Szkolenia prowadzą specjaliści w danej dziedzinie, uznani praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Całościową ofertę szkoleń znajdą Państwo w zakładce szkolenia >>

 

 

więcej
< class="item_title"> Szkoła w marcu - najważniejsze terminy dla dyrektora

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na marzec 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załacznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1. 

Ustalenie terminu rekolekcji wielkopostnych.

Uwaga: O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji.  

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2020 r. poz. 983) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.).

2.

Ustalenie zawodów, w których kształci szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

3.

Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli w kolejnym roku szkolnym wynikająca z okoliczności wskazanych w ustawie. 

do końca marca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

4.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego

do 25 marca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z dnia 29 grudnia 2020 r.

5.

Egzamin maturalny

 

Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.

do 4 marca 2021 r

Ø  powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu,

Ø  zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, 

Ø  zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących – w szkołach, w których uczniowie/absolwenci złożyli informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej, która została przyjęta.

Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej – w szkołach, w których uczniowie/absolwenci złożyli informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej, która została przyjęta.

Przyjęcie z OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.

do 10 marca 2021 r

Ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.

do 15 marca 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 29 grudnia 2020 r.

6.

Egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - formuła 2017

 

Zaplanowanie egzaminu pisemnego:

Ø  zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,

Ø  przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,

Ø  odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

do 21 marca 2021 r

Zaplanowanie egzaminu praktycznego:

Ø  zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach, 

Ø  odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,

Ø  zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących.

do 21 marca 2021 r

 

CKE - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 lutego 2021 r.

7.

Egzamin zawodowy 

Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 

Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego:

Ø  ustalenie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,

Ø  określenie potrzebnej liczby sal, liczby indywidulanych stanowisk egzaminacyjnych i liczby zdających w poszczególnych salach,

Ø  przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych salach.

do 7 marca 2021 r

Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych:

Ø  zapoznanie się z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań

Ø  przygotowanie harmonogramu części praktycznej w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań udostępnionych przez dyrektora CKE

Ø  złożenie (ewentualnie) do dyrektora oke umotywowanego wniosku o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu z wykorzystaniem innego wyposażenia (posiadanego przez szkołę)

Ø  odebranie ewentualnej decyzji podjętej przez dyrektora OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE w sprawie zmiany wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

Po dniu:

7 marca 2021 r.

(zadania egzaminacyjne będą udostępnione nie wcześniej niż

na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego

egzaminu zawodowego)

 

CKE - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- AKTUALIZACJA 2 lutego 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

8.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących  poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

...
więcej
< class="item_title"> Tak było...

Ponieważ dostajemy ogrom pytań odnośnie ostatniej naszej akcji-niespodzianki z udziałem Magdy Gessler, postanowiliśmy opowiedzieć jak to wszystko wyglądało. 

Około dwa tygodnie temu wpadliśmy na pomysł z serii „a co by było gdyby...” Gdyby urozmaicić zajęcia on-line, jakąś mocną niespodzianką?

Sobie tylko znanym sposobem (czyt. p. Dominik) przekonaliśmy największą Polską gwiazdę, Magdę Gessler, do udziału w całym zamieszaniu. Nie chodziło nam o nagranie pozdrowień lub życzeń, a o poprowadzenie lekcji na żywo :) Uczniowie mieli brać udział w swojej normalnej lekcji z nauczycielem, a przez wirtualne drzwi do klasy wejść miała z zupełnego zaskoczenia Magda i poprowadzić specjalną lekcję w jednej klasie.

Skontaktowaliśmy się z zaprzyjaźniona Panią Dyrektor jednej ze szczecińskich szkół  (Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie) z pytaniem, co sądzi o pomyśle występu-niespodzianki Magdy w ramach jednej z lekcji. Pani Dyrektor Izabela Kaczór-Olech pomysł podchwyciła natychmiast i zaczęliśmy knuć :) … W pełnej konspiracji wybraliśmy „biologię” w klasie siódmej sportowej SP oraz temat dotyczący zdrowego odżywiania. Do samego końca o niespodziance wiedzieliśmy tylko my, Magda i Pani Dyrektor. Chwilę przed, aby uniknąć zaskoczenia, o gościu na zajęciach poinformowana została również właściwa Pani ucząca biologii. 

Nadszedł umówiony dzień, ostatni piątek (15 maja 2020r.). Jakież wielkie było zdziwienie i szok u uczniów, którzy nieco już zmęczeni, o godzinie 13:00 po powitaniu przez swoją nauczycielkę zobaczyli nową gościnną Panią Profesor. Po początkowym szoku i niedowierzaniu młodzież się bardzo rozkręciła i całe zajęcia przebiegły w wesołej i pysznej atmosferze. Było o zdrowym żywieniu, sporcie, gotowaniu i życiu. Dziesiątki pytań do Magdy i gorącą dyskusję zakończyło wspólne gromkie „Besos!!!”, a o tym, że było warto przekonał nas jeden z uczniowskich komentarzy wypowiedziany do Pani Dyrektor - na gorąco, który brzmiał: „To był najlepszy dzień w moim życiu”.

 

Dziękujemy bardzo, przede wszystkim:

Magdzie Gessler - za czas, energię, pomysły, zaangażowanie;

Pani Dyrektor Izabeli Kaczór-Olech - za odwagę, współpracę i dochowanie tajemnicy. Niech wszyscy wiedzą, że to wydarzenie to przede wszystkim Pani sprawka i bez Pani by się to nie udało;

Nauczycielowi i uczniom - byliście świetni i nie jest to tylko nasza opinia, ale i Waszej „nowej” Pani Profesor!!!

 

Jeszcze raz dziękujemy i obiecujemy, że to nie jest nasze ostatnie słowo w kwestii niespodzianek ;)

więcej
< class="item_title"> Tekst jednolity Karty Nauczyciela - 2021

29 września br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).

A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000176201.pdf

 

30-09-2021

więcej
< class="item_title"> Tekst jednolity Karty Nauczyciela - 2023

23 maja br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, obejmujący zmiany wprowadzone:

1)  ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),

2)  ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),

3)  ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),

4)  ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),

5)  ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 kwietnia 2023 r.

 

Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 984.

 A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000098401.pdf

 

24-05-2023

więcej
< class="item_title"> Tekst jednolity ustawy o systemie oświaty - 2022

2 listopada br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujący zmiany wprowadzone:

 1. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),

 2. ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),

 3. ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),

 4. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2022 r.

Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230).

A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000223001.pdf

 

03-11-2022

 

więcej
< class="item_title"> Tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

24 maja br. w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Aktulany Dziennik Ustaw na jaki należy się powoływać to: t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998.

 

A oto link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000099801.pdf

 

24-05-2023

 

 

więcej
< class="item_title"> Tekst jednolity ustawy Prawo oświatowe

12 maja br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900.

 A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000090001.pdf

 

13-05-2023

więcej
< class="item_title"> Telefony komórkowe w szkołach - rekomendacje dla MEiN

Minister Edukacji i Nauki na początku kadencji nowej Rady Dzieci i Młodzieży, działającej przy MEiN i skupiającej uczniów i studentów z całej Polski - wystąpił do uczniów, aby we własnym gronie skonsultowały we wszystkich województwach to, w jaki sposób podejść do zagadnienia używania telefonów komórkowych w szkołach. Rada przeprowadziła ogólnopolskie konsultacje, w których wzięło udział prawie 1,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich wynikiem są rekomendacje, jakie RDiM przedstawiła Ministrowi.

 

Telefony komórkowe w szkołach – podsumowanie ogólnopolskich konsultacji

Ankieta przygotowana przez RDiM była anonimowa i zawierała 7 pytań. Podczas konferencji skupiono się na 3 kluczowych pytaniach:

Czy telefon pomaga ci w procesie edukacyjnym, nauce?

 • 75 proc. uczniów odpowiedziało „tak”, 3 proc. odpowiedziało „nie”. 22 proc. pytanych uczniów nie miało zdania w tym temacie.

Czy korzystanie z telefonu podczas przerw powinno być ograniczone?

 • W odniesieniu do szkół podstawowych 50 proc. odpowiedziało „tak”, 41 proc. „nie”.
 • W odniesieniu do szkół ponadpodstawowych 66 proc. uczniów odpowiedziało „nie”, 31 proc. „tak”.

Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?
77 proc. uczniów odpowiedziało, że korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone, przy czym:

 • 41 proc. odpowiedziało „tak, dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych”,
 • 18 proc. odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole podstawowej”,
 • 16 proc. odpowiedziało „powinno być ograniczone w każdym typie szkół”,
 • 2 proc. uczniów odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole ponadpodstawowej”

Przeciwnego zdania było 18 proc. uczniów, którzy na pytanie „Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?” odpowiedziało „nie”. 5 proc. uczniów nie miało zdania na ten temat

 

Telefony komórkowe w szkołach – rekomendacje 

 • Wprowadzanie do szkół nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania.
 • Rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych, portali internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej.
 • Programy profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, konsekwencji hejtu, skutków nadużywania korzystania z telefonów.
 • Wprowadzenie do programu nauczania większej liczby elementów wiedzy praktycznej na temat korzystania z nowych narzędzi cyfrowych.
 • Udoskonalenie podstawy programowej z informatyki, dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży oraz wyzwań związanych z nowymi technologiami.
 • Większy nacisk na integrację  oraz budowanie relacji między uczniami w szkole.

Rekomendacje dla szkół podstawowych

 • Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela.

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych

 • Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.
 • O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/telefony-komorkowe-w-szkolach--konferencja-prasowa-rady-dzieci-i-mlodziezy-rp

 

3-02-2023

 

więcej
< class="item_title"> Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

MEiN podało planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Terminy olimpiad 2021-2022

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

 

26-07-2021

więcej
< class="item_title"> Uczeń z Ukrainy nie zawsze będzie podlegał klasyfikacji! Nowe rozporządzenie

 

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza zmiany do rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Znowelizowane przepisy m.in. przewidują możliwość nieklasyfikowania w roku szkolnym 2021/22 ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy:

 • rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
 • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Poniżej przedstawiamy zmiany przewidziane w rozporządzeniu, a także wskazówki do dalszej pracy:

Dodany § 6a

Wprowadzono możliwość realizacji w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowanych pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum

Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ma ułatwić zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.

Dodany § 6b

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że:

·      nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub

·      zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. 

Uczeń zamiast świadectwa szkolnego otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zakres informacji, jakie ma zawierać zaświadczenie wskazany jest w ust. 2 § 6b. Natomiast w arkuszu ocen należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia…… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)” – wpisuje się ją w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nie ukończeniu szkoły.

Wskazówki:

Rada pedagogiczna może uznać taka potrzebę lub nie. W przypadku, gdy ww. sytuacje nie będą miały wobec ucznia zastosowania będzie on podlegał klasyfikacji na obowiązujących zasadach. 

W § 7 dodany ust. 1a, w § 8 dodany ust. 4 

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i oddziału klas I – III ze zwiększoną liczbą dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia odpowiednio wychowania przedszkolnego lub końca I etapu edukacyjnego. 

Możliwość funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego.

Na podobnych zasadach może funkcjonować oddział klas I-III szkoły podstawowej – do końca całego etapu edukacyjnego.

Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W § 9 dodany ust. 4, w § 10 dodano ust. 2

Umożliwiono funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Wskazówki:

Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. 

Dodany § 11a

Określona została (w roku szkolnym 2021/22):

·      maksymalna liczba uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego – 15 osób,

·      minimalna tygodniowa liczbę godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego - 6 godzin lekcyjnych. 

 

Wskazówki:

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie do 15 uczniów. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Ponadto zniesiony został limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

Uwaga!

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy nie stosuje się łącznego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Nadal obowiązuje zapis dotyczący wymiaru dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu – 1 godzina tygodniowo.

Dodany § 11b

Obowiązkowy podziału na grupy – zmiana limitu osób uzasadniającej podział na grupy:

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego,

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 34 uczniów podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć) oraz zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Uwaga!

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Dodany § 12a

Wprowadzona została możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

 

Uwaga!

O powyższej możliwości należy poinformować rodziców lub inną osobę sprawującą opiekę nad ww. dzieckiem.

Dodany § 14a

Wprowadzono możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. 

 

Uwaga!

Do zatrudnienia stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 16 zmiana ust. 1 i 2

Zmienione zostały wytyczne w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zastosowane zostały różne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. 

Dodany § 16a

Umożliwiono tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Uwaga!

Zapis dotyczy roku szkolnego 2021/22.

 

Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2022 r., zaś w przypadku limitów podziałów oddziałów – 14 dni od

...
więcej
< class="item_title"> Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji

7 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Rozporządzenie reguluje przypadki przeliczania ocen uczniów, zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44 zw ust. 4, na punkty w procesie ich rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wówczas wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem. Są to sytuacje, w których uczniowie lub słuchacze ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi lub słuchaczowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ww. uczniowie zostali objęci rozwiązaniem przeliczania punktów określonym w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

 

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się po 35 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

a)  celującym – przyznaje się 30 punktów,

 

b)  bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

 

c)  dobrym – przyznaje się 20 punktów,

 

d)  dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

 

e)  dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

Dodatkowo w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia pojawiła się zmiana, która porządkuje regulacje odnoszące się do sytuacji osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całego egzaminu ósmoklasisty, których będzie dotyczył § 8 ust. 1 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonych w art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, oraz osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, których będzie dotyczył § 8 ust. 2 rozporządzenia w nowym brzmieniu, odnoszący się do sytuacji określonej w art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Wejście w życie rozporządzenia: 22 lutego 2024 r.

 

Podstawa prawna: 

9-02-2024

 

więcej
< class="item_title"> Udostępniane danych osobowych przedstawiecielowi poradni pp uczestniczącemu w pracach zespołu ds. opracowania IPET

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa.

Zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do kompetencji dyrektora szkoły należy wnioskowanie o udział w posiedzeniach zespołu ds. opracowania IPET m.in. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do § 6 ust. 9 tego rozporządzenia zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także — za zgodą rodziców ucznia — z innymi podmiotami.

Zatem nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia przedstawicielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udział w pracach tego zespołu,gdyż podstawą tego udostępnienia są powyższe przepisy prawa.

Źródło: https://uodo.gov.pl/p/archiwum-newslettera-dla-iod (Newsletter UODO dla Inspektorów Ochrony Danych - Nr 8-9/2022 (41/42) Sierpień-wrzesień 2022)

 

7-09-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym wszystkie osoby, w tym zaszczepione, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie dyrektor szkoły, w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Należy podkreślić, że przepisy umożliwiające przejście na nauczanie zdalne nie wprowadzają segregacji sanitarnej w związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Zatem przejście na nauczanie zdalne po zawieszeniu zajęć nie może dzielić oddziału lub grupy wychowawczej na uczniów zaszczepionych pracujących stacjonarnie i niezaszczepionych pracujących zdalnie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. nie wprowadzają również innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia. 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców.

Szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki.

Komunikat o wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-mein-w-sprawie-udzialu-uczniow-zaszczepionych-w-stacjonarnych-zajeciach-edukacyjnych

10-09-2021

więcej
< class="item_title"> Udzielanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Z dniem 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

Na podstawie nowego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do wskazanego rozporządzenia wprowadzona została zmiana brzmienia poszczególnych pozycji i odnośników, tj. zmieniono:

 1. w części I w wyszczególnieniu pozycję 2 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5;
 2. odnośnik 4 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 5 w załącznikach nr 2 i 5;
 3. odnośnik 5 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 6 w załącznikach nr 2 i 5.

Zmiany te dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych pozycji w załącznikach mają zapobiec wnioskowaniu przez szkoły o komplety podręczników lub materiałów edukacyjnych, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole, zatem zmiana pozwala uwzględnić fakt posiadania przez szkołę niewykorzystanych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

 

Terminy udzialania dotacji

W rozporządzeniu wskazano terminy udzielaania dotacji celowej przez wojewodę. I tak wojewoda udziela dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w terminie do:

 1. 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 2. 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 3. 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

 

Kwoty dotacji celowej

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
  2. w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
  3. w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 1. w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 2. w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

 

Aplikacja do przygotowania załączników

W roku 2022 Ministra Edukacji i Nauki umożliwia przygotowanie załączników do rozporządzenia poprzez aplikację. Jest ona dostępna pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/.

Załączniki można przekazać w postaci:

 1. elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 2. papierowej (tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną) i elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Podstawa prawna:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r

 

3-04-2022

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Uprawnienia dyrektora w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1700) i będzie obowiązywała od 1 września 2022 r.

Od tego dnia dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez nieletniego ucznia, a będzie mógł za zgodą rodziców/opiekuna oraz nieletniego sam karać uczniów za dopuszczenie się czynów karanych.

 

Środki oddziaływania wychowawczego

Ustawa w art. 4 ust. 4 wskazuje katalog środków oddziaływania wychowawczego, które będzie mógł zastosować dyrektor, jeśli jest to wystarczające, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Katalog obejmuje:

 • pouczenie, 
 • ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie,
 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • przywrócenie stanu poprzedniego
 • wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Co istotne zastosowanie ww. środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły.

 

"Art. 4. 4. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego."

Jednak art. 4 ust. 4 ustawy nie będzie mógł być stosowany gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takiej sytuacji szkoła ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rodzinnego lub policji oraz niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu zabronionego.

Podobnie gdy rodzice/opiekun oraz nieletni nie wyrażą zgody na zastosowanie zaproponowanego przez dyrektora szkoły środka oddziaływania wychowawczego, dyrektor będzie zobowiązany do zawiadomienia o popełnieniu czynu karalnego sądu rodzinnego.

 

Czyny karalne, czyny zabronione i przejawy demoralizacji

Ustawa określa, czym są czyny karalne, a czym zabronione, a także definiuje okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego.

Jak wskazuje art. 1 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy:

"2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2)  czynie karalnym – rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:

a)  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

b)  wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;

3)  czynie zabronionym – rozumie się przez to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej."

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 okolicznościami świadczącymi o demoralizacji nieletniego są „w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, uprawianie nierządu”.

 

Kim jest nieletni?

W myśl ustawy nieleteni w przypadku:

 • postępowania w sprawach o demoralizację – to osoba, które ukończyła 10 lat i nie jest pełnoletnia;
 • postępowania w sprawach o czyny karalne – to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat.

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo