< class="item_title"> Zdalne nauczanie i ochrona danych - poradnik UODO

Na stronie MEN pojawił się poradnik dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zdalnym nauczaniu. 

Jak podkreśla Prezes UODO - RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, ale zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele powinni dbać o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych w zdalnej nauce, a także o bezpieczeństwie tych danych. A w razie wątpliwości powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

Poradnik dla szkół

Przygotowany poradnik odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania, wskazuje dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych, a także przedstawia rekomendacje i wytyczne UODO.

W poradniku dyrektorzy znajdą informacje dotyczące zabezpieczania danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwia w korzystaniu z narzędzi do pracy zdalnej, a także ochrony zewnętrznych nośników pamięci.

Zasady bezpieczeństwa – dobre praktyki

UODO opracowało również 20 zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje dane.

W tym m.in. podpowiedzi dotyczące haseł, oprogramowania, zabezpieczania plików, sieci bezprzewodowych czy dysków przenośnych. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

więcej
< class="item_title"> Zmiany w emeryturach nauczycielskich, awansie, nadzorze - nowy projekt ustawy w Sejmie

Zapowiadane zmiany w emeryturach nauczycielskich znalazły swoje odzwierciedlenie w poselskim projekcie ustawy, która ma znowelizować m.in. ustawę Kartę Nauczyciela, Prawo oświatowe, a także o systemie informacji oświatowej, który 19 maja pojawił się na stronie Sejmu. Obok emerytalnych nowości znajdziemy w niej także zmiany dotyczące awansu zawodowego, oceny pracy, dodatkowych lokalizacji w szkołach ponadpodstawowych, łączenia szkół w zespoły, nadzoru nad szkołami niepublicznymi czy też godzin przeznaczonych na konsultacje.

Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany:

 • związane z oceną pracy:

- dookreślono okres, za jaki dokonywana jest ocena pracy, wskazując, że do 3–letniego okresu pracy podlegającego ocenie nie będą wliczane okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

- skrócono okres pracy podlegający ocenie w przypadku nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach pracy przed dokonaniem oceny, przed podjęciem pracy w szkole byli odpowiednio:

1) zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym,

2) skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub

3) zatrudnieni na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub

4) urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

W przypadku tych nauczycieli ocena pracy w związku z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego ma być dokonywana za okres pracy w szkole, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy.

- wskazano, że pracownicy okręgowych ośrodków wychowawczych maja być objęci regulacjami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (…).

- wprowadzono nowe rozwiązania przejściowe dotyczące okresu, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, którzy przed dniem 1 września 2022 r. w ciągu ostatnich 3 lat przed dokonaniem oceny pracy zmienili miejsce zatrudnienia. W przypadku tej grupy nauczycieli nie będzie możliwe wsteczne dokonanie oceny pracy w poprzednich miejscach zatrudnienia tym samym zaproponowano, aby ocena pracy mogła być dokonana za okres krótszy niż 3 lata pracy przed dokonaniem tej oceny, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy. W ocenie tej nie będzie uwzględniana ocena pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, w którym nauczyciel zakończył pracę przed dniem 1września 2022 r., chyba że nauczyciel wystąpi do dyrektora szkoły z wnioskiem o uwzględnienie tej oceny.

 • związane z awansem zawodowym:

- w projekcie noweli doprecyzowano, że „nauczyciel początkujący” bez przygotowania pedagogicznego także odbywa przygotowanie do zawodu.

- zaproponowano przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego i którzy posiadają co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole, lecz przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, mogli odbyć ten staż w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciele ci będą sami podejmowali decyzję, czy chcą odbyć staż w wymiarze skróconym do 9 miesięcy, czy tak jak pozostali nauczyciele w wymiarze rok i 9 miesięcy.

- uzupełniono rozwiązania przejściowe w zakresie ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 • w przejściu na emeryturę na szczególnych zasadach:

- zaproponowano, że nauczyciel po rozwiązaniu stosunku  pracy, może przejść na emeryturę wcześniej niż jest to wskazane w przepisach o emeryturach i rentach, jeśli spełni wszystkie w wymienionych w ustawie warunków t.j.:

- rozpoczął przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego; 

- ma co najmniej 30 letni składkowy, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego; 

- nie przysługuje mu prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a KN 

a wysokość emerytury obliczonej zgodnie z ust. 5 i 6, nie jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ustawie uregulowane zostaną także kwestie związane z wyliczaniem podstawy emerytury, a także zawieszenia prawa do emerytury nauczycielskiej.

 • zatrudnianiu nauczycieli na emeryturze:

-  propnowane przepisy przewidują, że nauczyciela, który:

1) przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz

2) nie osiągnął wieku emerytalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami o emeryturach i rentach

– będzie można zatrudnić wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Wymiar zatrudnienia w szkole takiego nauczyciela nie będzie mógł być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Także w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole łączny wymiar zatrudnienia nie będzie mógł być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

 • w świadczeniach kompensacyjnych:

- rozszerzono katalog

nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – ma obowiązywać od 1 września 2024 r.

 • w obliczaniu składki na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne:

- doprecyzowano przepisy, które budziły wątpliwości, tym samym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie dokonywany w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

 • dotyczące dostępności nauczyciela w szkole, zatrudnionego w niewielkim tygodniowym wymiarze:

- w przypadku nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo, wymiar dostępności nauczyciela w szkole ustalał dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb. Ustalając ten wymiar dyrektor szkoły musi mieć jednak na uwadze, że nie może być on wyższy od wymiaru określonego w art. 42 ust. 2f KN, zaś dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy nie mogą przekraczać obowiązującego tego nauczyciela maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Takie same zasady ustalania wymiaru dostępności nauczyciela w szkole proponuje się wprowadzić dla nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia.

 • umożliwiające przyznanie godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie KN:

- dodano przepis przewidujący możliwość przydzielenia w roku szkolnym 2023/2024 nauczycielowi zatrudnionemu w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, za zgodą tego nauczyciela, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciel

 • dotyczące tworzenia dodatkowych lokalizacji:

- w liceum ogólnokształcącem, technikum lub branżowej szkole I stopnia zajęcia będą mogły być prowadzone w dodatkowej lokalizacji (nie „innej”, która jest uregulowana w Prawie oświatowym) w roku szkolnym 2023/24 – ze zględu na kumulację roczników. Utworzenie dodatkowej lokalizacji będzie następowało w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty. Kurator na wydanie opinii będzie miał 14 dni.

 • wzmacniające nadzoru nad szkołami niepublicznymi:

- proponowane przepisy będą umożliwiały organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wykonanie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej niepublicznej. Realizacja tych czynności powinna rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia. Niezrealizowanie polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie skutkowało wykreśleniem z ewidencji danej szkoły lub placówki.

- uzupełniono katalog przypadków, w

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje

Dwunastego lutego br. rozpoczęły się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ministerstwo Edukacji zachęca do przesyłania uwag i opinii.

Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie. Zmiany obejmują następujące przedmioty:

Szkoła podstawowa (klasa IV–VIII) – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

Liceum ogólnokształcące, Technikum – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki.

Branżowa szkoła I stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

Branżowa szkoła II stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

Ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z 2017 i 2018 r., tak aby od 1 września 2024 r. mogły objąć wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (lo, tech., bs I i bs II) oraz nie skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych.

Udostępnione dokumenty zawierają wszystkie wymagania określone w podstawie z 2017 i 2018 r., w których proponowane zmiany zostały oznaczone:

 1. przekreśleniem i kolorem czerwonym – treści nauczania, które eksperci proponują wykreślić z obecnie obowiązującej podstawy programowej,
 2. kolorem fioletowym – inne zmiany o charakterze porządkującym lub redakcyjnym, które eksperci proponują wprowadzić w obecnie obowiązującej podstawie programowej,
 3. w przypadku przedmiotów: język łaciński , język łaciński i kultura antyczna, historia oraz wiedza o społeczeństwie zmiany wprowadzone są z użyciem trybu śledź zmiany.

Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej. Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego.

Po analizie nadesłanych uwag przygotowane zostaną projekty rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla ww. typów szkół. Przewidujemy, że w kwietniu projekty trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a w czerwcu zostaną podpisane przez Ministra Edukacji.

Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową. Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie 2 lata później - od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

Materiały

Projekty podstaw programowych

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej--zaczynamy-prekonsultacje

 

13-02-2024

 

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w podstawach programowych - technika, j. łaciński, j. polski, BiZ (webinarium MEiN)

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

 1. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 2. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
 3. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Zmiany dotyczą:
 

 1. podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
 2. określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym i technikum;
 3. uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o zalecane gry o walorach edukacyjnych;
 4. zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenia podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony;
 5. uchylenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z wymienionymi zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

 

Zmiana podstawy programowej przedmiotu technika

W podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

 

Podstawa programowa dla przedmiotu język łaciński

W rozporządzeniu określona została podstawa programowa dla języka łacińskiego, który będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum – zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego) będzie opcją niezależną od dotychczasowej możliwości uczenia się (wyboru) w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym).

Planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie przewidziane są od roku szkolnego 2026/2027. Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.    

 

Uzupełnienie w podstawie programowej przedmiotu język polski

Zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych:

 • “This War of Mine” (11BitStudios),
 • „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej).

Gry te są dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

 

Zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony

Przedmiot biznes i zarządzanie, który zastąpi sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w wymiarze 2 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia), będzie również możliwy do realizacji w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym, jako jeden z przedmiotów do wyboru przez uczniów w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia.

Tym samym absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027, będą mogli również przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (rok później absolwenci 5-letniego technikum).

Koncepcja przedmiotu kładzie nacisk na pracę w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych oraz analizę case studies. Celem zajęć jest rozwój  kompetencjei 4K – kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

W ramach zakresu podstawowego, który będzie obligatoryjny dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, będą osiągane efekty kształcenia związane głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i finansami osobistymi) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Natomiast efekty kształcenia dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym koncentrują się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, a następnie realizowaniu projektu zespołowego, co pozwoli pogłębić kompetencje liderskie (w tym kierowania zespołem projektowym) i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, a także rozszerzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Z uwagi na fakt, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych i rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim i planowanie swojego biznesu), nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

W przypadku przedmiotu biznes i zarządzanie w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania przewidziano realizację tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i technikumw klasach I i II (przedmiot podstawy przedsiębiorczości był realizowany w klasach II i III).

Ponadto w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przewidziano elastyczność dla dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o planowanie tych zajęć – będzie można je także realizować tylko w klasie I albo tylko w klasie II wymienionych szkół, przy czym dyrektor szkoły, podejmując tę decyzję, jest obowiązany zachować wymiar godzin określony na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim (w liceum ogólnokształcącym) lub pięcioletnim (w technikum) okresie nauczania, tj. 2 godziny tygodniowo. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia łącznego wymiaru godzin we wskazanych typach szkół.

Dla zakresu rozszerzonego tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum przewidzianych jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. W przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie został dodany do katalogu przedmiotów, które mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

W przypadku branżowej szkoły I stopnia w ramowych planach nauczania zmiana polega wyłącznie na zmianie nazwy przedmiotu (biznes i zarządzenie zamiast podstawy przedsiębiorczości; tak jak dotychczas przedmiot będzie nauczany w klasie I w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

 

Uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej

W dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół policealnych przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest przewidziany tylko dla tych słuchaczy, którzy nie realizowali go na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Z uwagi na fakt, że przedmiot ten jest w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych) realizowany nieprzerwanie od 20 lat (od roku szkolnego 2002/2003) – obecnie nie ma już potrzeby dalszego funkcjonowania takiego rozwiązania. W związku z tym uchylona została podstawa programowa dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (od roku szkolnego 2023/2024), a w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły wymiar godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot przesunięto na kształcenie zawodowe – w przypadku formy stacjonarnej (1 godziny tygodniowo) z 18 do 19 godzin kształcenia zawodowego, a w przypadku formy zaocznej (10 godzin w semestrze) – ze 165 do 175 godzin kształcenia

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego ponowne konsultacje

Rozporządzenia obowiązują: 

Do ponownych konsultacji publicznych został skierowany projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. Zmiany mają zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024. Konsultacje mają potrwać do 6 lipca.

Do ponownych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane projekty zmian w rozporządzeniach:

 1. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 2. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Proponowane zmiany w podstawie programowej

Informacja o planowanych zmianach została opublikowana w komunikacie z 23 lutego br., a ponowne przekazanie projektów do konsultacji publicznych i uzgodnień ma związek z pracami nad zmianami w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) oraz zmianami w art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zmiany (druk sejmowy nr 3282) przewidują, że nauczyciel wychowania fizycznego będzie przeprowadzał, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych) testy sprawnościowe, a wyniki z tych testów, datę ich przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”, który prowadzi minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

W związku z powyższym konieczne są również zmiany w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego, które polegają na określeniu – w części dotyczącej „Warunki i sposób realizacji” rodzajów testów sprawnościowych, które nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz terminu ich przeprowadzania. Testy te obejmują:

 1. bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
 2. beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
 3. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
 4. skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły – i będą przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia.

Wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę

Należy podkreślić, że wyniki przeprowadzonych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.), przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Wprowadzenie powyższej zmiany służy bezpośrednio realizacji wskazanych w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna realizować z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci młodzieży.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

 

16-06-2023

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych

9 czerwca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych 3 nowe projekty rozporządzeń:

 1. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 2. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 3. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

Najważniejsze zmiany w tych projektach rozporządzeń MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przybliżamy te zmiany.

Pierwszy przytoczony projekt  przewiduje, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, realizację przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że odpowiednie zmiany zostaną również przygotowane w zakresie egzaminu maturalnego.

Drugi projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. 

Poza tym w projekcie proponuje się, z dniem 1 września 2021, zmianę w przypadku podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w części „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Trzeci projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie:

Po pierwsze, wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Po drugie, wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Poza tym podobnie, jak w projekcie drugim, proponuje się zmianę warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wyjaśnienie proponowanych zmian zamieszczone zostało w uzasadnieniach projektów rozporządzeń.

Przypominamy także, że 26 maja pojawił się projekt rozporządzenia zmiejającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, który rozszerza katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli. Nowelizacja rozporządzenia umożliwiłaby prowadzenie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie:

 • wychowania do życia w rodzinie;
 • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne artystyczne w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego.

 

Podstawa prawna:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 

Jadwiga Osińska

11-06-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej

W ślad za nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej. Konieczne stało się bowiem uregulowanie kwestii związanych z przechowywaniem poszczególnych dokumentów powstałych w związku ze stosowaniem nowych rozwiązań.

 

Praca zdalna

W aktach osobowych przechowywane będą dokumenty związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie potwierdzał w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Potwierdzenie to będzie przechowywane w części B akt osobowych pracownika. 

 

Badanie trzeźwości pracownika

W związku z prowadzoną w jednostce kontrolą trzeźwości pracownika w aktach osobowych będą przechowywane:

 • potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania - w części B akt osobowych,
 • dokumenty dotyczące kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonej przez pracodawcę oraz dokumenty związane z badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego - w części E akt osobowych - NOWA częśc akt.

W cześci E akt osobowych pracodawca będzie przetwarzał informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniku tego badania wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Informacje te będą przechowywane w aktach przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania.

Ponadto:

"§ 4. 4. Dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kontroli, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1 i kolejne; w takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika informacji związanej z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz z badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego usuwa się całą wydzieloną część dotyczącą tej informacji, a pozostałym przyporządkowuje się następujące po sobie numery."

 

Źródło:

 

31-01-2023

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania - projekt

MEiN przygotowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Proponowane zmiany są konsekwencją wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 możliwości nauczania języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego w:

1)  klasie VII szkoły podstawowej, a w latach następnych w kolejnych klasach tej szkoły;

2)  klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, a w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół.

Tym samym nowelizacji ulegnie:

 • § 6 rozporządzenia, w którym ujęto możliwość zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, także z nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcegooraz braku możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, – dotychczas było ono obok opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebiekształcenia specjalnego – podstawą do tego zwolnienia;

WAŻNE! Nie będzie już możliwe zwolnienie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. MEiN uzasadnia, że "podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia, nie zaś jego problemy w opanowaniu drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, oraz wydawaniem tego orzeczenia na okres krótszy niż etap edukacyjny – zdecydowano o uniemożliwieniu zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.(...) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania będzie zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, o ile będzie miał wydaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której będzie wynikała potrzeba zwolnienia ucznia z nauki tych języków. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło ucznia z wadą słuchu oraz ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, ponieważ ci uczniowie w świetle przepisów oświatowych nie są uczniami z niepełnosprawnością, zatem nie są dla nich wydawane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w przypadku ucznia z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który posiada jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego nastąpi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego będzie wynikała potrzeba zwolnienia z nauki tych języków."

Nowe brzmienie § 6:

"§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:

1)  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo

2)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”
 • § 15 ust. 7 rozporządzenia, który dotyczy powoływania w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny nauczyciela spoza szkoły - przepis uzupełniono o język łaciński.

Nowe brzmienie § 15 ust. 7:

"15. 7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.”

Nowela ma wejść w życie 1 września 2023 r.

 

Na podstawie: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12373202/katalog/12980212#12980212

 

05-06-2023

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia dzieci - obywateli Ukrainy

Rozporządzenie obowiązuje - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)

Od roku szkolnego 2023/24  nastąpią zmiany w realizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zgodnie bowiem z  ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1088) obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą przebywać legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 marca 2024 r. oraz do: 

 • 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli: 
 1. w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) lub 
 2. w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub 
 3. nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
 • 30 września 2024 r. – jeżeli przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)  dostosowuje przepisy oświatowe do tych terminów dodatkowo wydłużając stosowanie niektórych rozwiązań lub nie.

 

Jakie rozwiązania mają dalej obowiązywać?

 - dodatkowy termin na składanie przez uczniów z Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (ww. uczniowie będą mogli złożyć ww. deklaracje w terminie do dnia 15 marca 2024 r.). Możliwość złożenia deklaracji w ww. terminie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę w:

 1. klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, 
 2. klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego,
 3. branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego,

- dyrektor będzie miał wowczas dodatkowy termin na przekazanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu tychże uczniów - 22 marca 2024 r.,

- uczeń z Ukrainy będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jakie rozwiązania mają obowiązywać także w kolejnym roku szkolnym (2023/24)?

- możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty / maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów,

- uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeżeli rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki,

- uczniowie z Ukrainy będą mogli ukończyć szkołę podstawową, jeżeli uzyskają pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpią do egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie w projekcie rozporządzenia uregulowano szczególne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce:

 1. jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z muzyki, plastyki, przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się w klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda), klasie VI (technika) i klasie VII (muzyka i plastyka) (rozwiązanie z rozp. z dnia 11 sierpnia 2022 – Dz.U. z 2022 r., poz. 1711);
 2. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2022/23 otrzymał promcję do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda) i klasie VI (technika), tym samym wpisuje się w tych miejscach poziomą kreskę;
 3. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VIII (tj. uczęszczał do klas VI–VII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie oceny z przyrody, gdyż realizacja tego przedmiotu zakończyła się w klasie IV, wówczas w tym miejscu stawia się poziomą kreskę,

- możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia i technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

- możliwość uczęszczania przez ucznia z Ukrainy na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z tym że wymiar ten nie będzie mógł być niższy niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo,

- możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnych, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem z  Ukrainy o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ,

możliwość modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole, placówce,

- możliwość zatrudnienia w publicznej poradni pp, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie;

- możliwość zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.

 

Jakie regulacje nie będą już stosowane?

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w SIO i postępowaniu dyscyplinarnym

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono rozwiązania, które będą miały wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Jednym z nich jest wstrzymanie lub zawieszenie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii biegu terminów dotyczących postępowania dyscyplinarnego określonych w art. 85o ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela, a zatem m.in. 3 miesięczny termin na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego od dnia powzięcia informacji o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zostanie wydłużony o czas trwania staniu epidemii.

Art. 94. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów, o których mowa w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Karta Nauczyciela

Art. 85o. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. 

 1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem 5 lat od dnia popełnienia tego czynu. 

 

Drugie rozwiązanie dotyczy możliwości wyłączenia stosowana niektórych przepisów ustawy o SIO, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej będzie miał możliwość wprowadzenia w tym zakresie odrębnych unormowań, celem zapewnienia prawidłowości i kompletności danych systemu informacji oświatowej.

Art. 48. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.”. 

 

I kolejna ważna zmiana - jej celem jest umożliwienie stosowania przez szkoły form e-learningowych na powszechną skalę (tj. na równych zasadach i w równym stopniu przez każdą szkołę w Polsce). Rozszerzony został katalog zdań stojących przed Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. OSE będzie odpowiedzialna za wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz modemy do obioru mobilnych usług dostępu do internetu, które mają być udostępniania uczniom, zarówno do wykorzystania w czasie lekcji prowadzonych fizycznie w szkole, jak i na potrzeby nauczania online. Dodatkowym zadaniem operatora OSE będzie też udostępnienie szkołom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość.

 

Art. 57. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184 oraz z 2019 r. poz. 1815) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

Art. 5a. Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Podstawa prawna:

 

16-04-2020

Beata Linowska

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w ustawie - Prawo oświatowe - nowy projekt:

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 marca 2023 r.). Wprowadza on m.in.: nowy rodzaj placówki do systemu oświaty - branżowe centra umiejętności (BCU), możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, umieszczenie oceny z projektu zespołowego realizowanego w szkole w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo projektowane zmiany:

 • Branżowe centra umiejętności

Nowy rodzaj placówek (publiczne i niepubliczne), które umożliwią uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, uzupełniając dotychczasową ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. 

BCU będzie "branżową placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania, prowadzącą działalność edukacyjno-szkoleniową, działalność wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, działalność innowacyjno-rozwojową upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, skierowane w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników. Ponadto BCU będzie prowadziło działania wspierające realizację doradztwa zawodowego dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów".

Nowym zadaniem przewidzianym dla BCU będzie prowadzenie branżowych szkoleń zawodowych, które zostały zdefiniowane jako specjalistyczne szkolenia. Łączny wymiar  takiego szkolenia w odniesieniu do uczniów wynosić będzie co najmniej 15 godzin, a jego  program nauczania uwzględnia wiedzę lub umiejętności zawodowe w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w obwieszczeniu przez MEiN, przydatne do wykonywania zawodu oraz kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną.

BCU będą także oferowały szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Publiczne BCU będą mogły być zakładane i prowadzone przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (powiat)

- osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zezwolenia właściwej jednostki samorządu terytorialnego, do której zadań własnych będzie należało zakładanie i prowadzenie BCU (powiatu)

- ministra właściwego dla zawodu szkolnictwa branżowego

Niepubliczne BCU będzie mogła założyć osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, w tym organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której to BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność.

Założenie i prowadzenie publicznego i niepublicznego BCU będzie możliwe wyłącznie po zawarciu porozumienia między jego organem prowadzącym a organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność. Warunek ten nie będzie dotyczył przypadku, gdy organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne BCU będzie organizacja branżowa właściwa dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność. Kompetencję powiatu do zawarcia porozumienia będzie wykonywał starosta.

W każdym BCU obowiązkowo będzie działała rada BCU, a w jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego.

BCU, jako placówki oświatowe, będą podlegały nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratorów oświaty zgodnie z art. 51 ustawy Prawo oświatowe.

 • Język łaciński na egzaminie maturalnym

Projektowane przepisy uzupełnieniają katalog języków obcych, z których jest przeprowadzanyegzamin maturalny (w części obowiązkowej), o język łaciński. Egzamin maturalny z języka łacińskiego będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2026/2027 tylko na poziomie podstawowym i jedynie w części pisemnej (nie przewiduje się przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego w części ustnej). Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.

W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2023/2024 możliwości nauczania w szkołach języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego, możliwość przedstawienia przez zespoły nauczycieli więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego, będzie dotyczyła także tegoż języka.

 • Ocena z projektu zespołowego realizowanego w szkole w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości

Od roku szkolnego 2023/24 przedmiot Biznes i Zarządzanie zastąpi przedmiot Podstawy Przedsiębiorczości, a jednocześnie będzie mógł być realizowany na poziomie rozszerzonym, a egzamin maturalny z nowego przedmiotu - jako dodatkowego będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2026/2027. W związku z tym, że głównym założeniem realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym jest opracowanie projektu zespołowego,projekt ustawy zakłada, że ocena z uzyskana z projektu zostanie umieszczona na świadectwie dojrzałości - jeśli absolwent realizował w szkole ten przedmiot na poziomie rozszerzonym i przystępuje do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 • Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Projektowane przepisy przewidują możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na umotywowany wniosek dyrektora szkoły uzgodniony z rodzicami ucznia, gdy uczeń ze względu na szczególne przypadki zdrowotne nie będzie mógł w ogóle przystąpić do tego egzaminu zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym.

 • Rozwiązywanie na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania

Proponowana zmiana zapewni absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych możliwość rozwiązywania na egzaminie maturalnym dodatkowych zadań egzaminacyjnych niezależnie od tego, czy dany przedmiot był w tej szkole nauczany w drugim języku nauczania czy też nie. 

 • Umożliwienie osobom posiadającym dyplom IB przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów

Projekt wprowadza przepis umożliwiający osobom posiadającym dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym w Polsce, przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów.

 • Przeprowadzanie egzaminu zawodowego:

- zwolnienie uczniów technikum oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych posiadających certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształcą, odpowiadającej kwalifikacji, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin zawodowy w danej klasie lub semestrze, z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasielub semestrze;

- wprowadzenie możliwości

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w wykazie lektur - MEiN podpisał rozporządzenia

W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

Najważniejsze zmiany w tych rozporządzeniach MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 

Pierwsze rozporządzeniewprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. Pod tekstem znajduje się wykaz zmian lektur.

Poza tym z dniem 1 września 2021, rozporządzeniem zrezygnowano z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach. 

Drugie rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

 • wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.
 • podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym - dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
 • warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie- podobnie jak w pierwszym rozporządzeniu.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Trzecie rozporządzenie natomiast wprowadza począwszy od roku szkolnego 2023/2024, możliwość realizacji przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. 

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

16-08-2021

więcej
< class="item_title"> Zmniejszanie wymiaru etatów nauczycieli specjalistów - stanowisko MEiN

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących:

 • utworzenia nowego stanowiska – pedagoga specjalnego,
 • wprowadzenia obowiązku zapewnienia minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – art. 42d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.),

mogą zdarzyć się sytuacje, w których aktualna łączna liczba etatów zatrudnionych nauczycieli specjalistów jest wyższa niż minimalna łączna liczba tych etatów określona w art. 42d ww. ustawy. 

Sytuacje, które mogą wyniknąć w związku ze zmianą wskazaną w pkt 1, polegają na zmianie wymiaru zatrudnienia osoby zatrudnionej w przedszkolu/szkole wpisanej do arkusza organizacyjnego. 

Przykład: dana osoba była zatrudniona na stanowisku nauczyciela pedagoga w wymiarze 
1 etatu i taki wymiar został wpisany do arkusza organizacyjnego w maju br. Natomiast w sierpniu wymiar ten został zmieniony na np. 0,5 etatu nauczyciela pedagoga i 0,5 etatu nauczyciela pedagoga specjalnego. Łączny wymiar etatu się nie zmienił, ale został on podzielony inaczej niż miało to miejsce w sierpniu br. Podane wymiary etatów są przykładowe. Istotą omawianej kwestii jest zmiana podziału etatu (bez zmniejszania jego łącznej wysokości) po terminie przygotowania arkusza organizacyjnego w celu zapewnienia w  przedszkolu/szkole wymaganego przepisami wymiaru zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego.

W opinii MEiN nie powinno dochodzić do takich praktyk, które należy uznać za próbę szukania oszczędności kosztem realizacji potrzeb dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach. Intencją wprowadzanych przepisów jest, aby zwiększyć dostęp do wsparcia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Wyżej opisana praktyka nie realizuje tego celu, gdyż łączny wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów się nie zwiększa, a wręcz zmniejsza się wymiar zatrudnienia nauczyciela pedagoga (pomimo zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego). Należy przypomnieć, że na zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach zostały zapewnione dodatkowe środki finansowe w części oświatowej subwencji ogólnej. W 2022 roku na ten cel przeznaczono 520 ml zł. W roku 2023 będzie to ponad 1,5 mld zł. W roku 2024 będzie to niemal 2,7 mld zł.

Tzw. „ruch kadrowy” dokonuje się w maju (terminie złożenia arkusza organizacyjnego), natomiast ewentualne zmiany zadań wykonywanych w ramach stosunku pracy powinny odbywać się za porozumieniem stron, w którym obie strony składają oświadczenie woli zmieniające zakres wykonywanych obowiązków. Nie jest możliwe wprowadzenie takich zmian jednostronną decyzją pracodawcy – dyrektora przedszkola/szkoły.

Sytuacje, które mogą wyniknąć w związku ze zmianą wskazaną w pkt 2, polegają na zmianie wymiaru zatrudnienia poszczególnych nauczycieli specjalistów zatrudnionych w przedszkolu lub szkole by spełnić wymogi określone w zmienionych przepisach art. 42d ust. 3 oraz art. 42d ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w których określono minimalny wymiar zatrudnienia nauczycieli psychologów oraz nauczycieli pedagogów specjalnych w wysokości 25% minimalnego wymiaru zatrudnienia dla przedszkola/szkoły o danej liczebności dla każdego z tych stanowisk.

Przykład: szkoła liczy 74 uczniów. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) w takiej szkole w okresie do 31 sierpnia 2024 roku należy zatrudnić specjalistów w wymiarze 1 etatu. 

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 42d ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 25% ww. łącznej liczby etatów specjalistów musi stanowić liczba etatów nauczycieli pedagogów specjalnych i kolejne 25% musi stanowić liczba etatów nauczycieli psychologów. Przyjmijmy w tym przykładzie, że szkoła zatrudniała dotychczas nauczyciela pedagoga w wymiarze 0,5 etatu oraz nauczyciela logopedę w wymiarze 0,5 etatu, co łącznie dawało 1 etat zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Na potrzeby przykładu przyjmijmy również, że liczba uczniów w szkole się nie zmieniła.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami szkoła jest zobowiązana do zatrudnienia nauczyciela pedagoga specjalnego w wymiarze 0,25 etatu (25% z minimum, jakim jest 1 etat) oraz nauczyciela psychologa w wymiarze 0,25 (25% z minimum, jakim jest 1 etat).

Opisywana tutaj sytuacja polega na zmianie wymiaru zatrudnienia specjalistów w taki sposób, by zapewnić wymagane minimum (1 etat), ale poprzez zmniejszenie wymiaru zatrudnienia dotychczasowych nauczycieli specjalistów (pedagog i logopeda) w taki sposób, by „zrobić miejsce” na etaty nauczyciela psychologa i nauczyciela pedagoga specjalnego. Po zmianach, w opisywanym tutaj przykładzie, zatrudnienie w szkole wyglądałoby następująco:

 • 0,25 etatu nauczyciela pedagoga specjalnego,
 • 0,25 etatu nauczyciela psychologa,
 • 0,25 etatu nauczyciela pedagoga (zmniejszenie z 0,5 etatu),
 • 0,25 etatu nauczyciela logopedy (zmniejszenie z 0,5 etatu).

Jak widać, doszło do zmniejszenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli pedagoga i logopedy. Poza sytuacjami opisanymi w pkt 1, oznacza to zmniejszenie dostępu do nauczycieli specjalistów w tej szkole, co w konsekwencji nie jest zgodne z intencją wprowadzanych przepisów, jaką jest zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego w przedszkolach i szkołach. W związku z powyższym podkreślamy, że takie praktyki nie powinny mieć miejsca, w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę zapewnienie dodatkowych środków na zatrudnienie nauczycieli specjalistów w części oświatowej subwencji ogólnej. 

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 42d ust. 13 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jeśli nie doszło do zmniejszenia liczby dzieci w przedszkolu/szkoły, to nie jest możliwe zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w stosunku do tego, który miał miejsce przed wprowadzeniem znowelizowanych przepisów ww. ustawy.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

27-08-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Znowelizowano rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, MEiN znowelizował rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 

Najważniejsze rozwiązania

 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 2022 r. złożenie deklaracji w sprawie egzaminu ósmoklasisty będzie następowało do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r. 
 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 22 marca 2023 r.
 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.
 • W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 1 rozporządzenia. 
 • W § 6d ust. 1 określono warunki ukończenia w roku szkolnym 2022/2023 szkoły podstawowej przez uczniów będących obywatelami Ukrainy. Ustęp 2 tego przepisu przewiduje, że w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ustęp 3 tego przepisu określa, że w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ostatni ustęp tego przepisu stanowi, że w przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do egzaminu ósmoklasisty.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest także utrzymanie w roku szkolnym 2022/2023  następujących rozwiązań:

 • możliwości powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów;
 • możliwości prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
 • wyłączenia obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia; 
 • możliwości zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy;
 • możliwości funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
 • zasad organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów.
 • możliwości przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • możliwości modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły; 
 • możliwości zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie następowało za zgodą kuratora oświaty. Celem rozwiązania jest usprawnienie procesu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a także udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1711).

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

16-08-2022

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo