< class="item_title"> Tekst jednolity ustawy Prawo oświatowe - 2021

17 czerwca br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000108201.pdf

 

21-06-2021

 

więcej
< class="item_title"> Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022

MEiN podało planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2021/2022. Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji i Nauki.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

Terminy olimpiad 2021-2022

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

 

26-07-2021

więcej
< class="item_title"> Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS.

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym wszystkie osoby, w tym zaszczepione, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie dyrektor szkoły, w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Należy podkreślić, że przepisy umożliwiające przejście na nauczanie zdalne nie wprowadzają segregacji sanitarnej w związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19. Zatem przejście na nauczanie zdalne po zawieszeniu zajęć nie może dzielić oddziału lub grupy wychowawczej na uczniów zaszczepionych pracujących stacjonarnie i niezaszczepionych pracujących zdalnie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. nie wprowadzają również innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia. 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców.

Szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki.

Komunikat o wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-mein-w-sprawie-udzialu-uczniow-zaszczepionych-w-stacjonarnych-zajeciach-edukacyjnych

10-09-2021

więcej
< class="item_title"> Urlop nauczyciela - aktualizacja

Ostatecznie art. 50 nadający szerokie uprawnienia Ministrowi Edukacji Narodowej został wykreślony z ustawy.

 

Aktualizacja 06-05-2020

_____________________________________________________________________________________________

Do sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym znalazły się nowe umocowania prawne dla Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z zawartymi w projekcie przepisami Minister Edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a także urlopu wypoczynkowego nauczycieli. To wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

Można się zatem spodziewać zmian, które będą dotyczyć przeprowadzenia rekrutacji do szkół i placówek (przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie na terminy rekrutacji do szkół średnich, zgodnie bowiem z komunikatem dyrektora CKE wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 31 lipca), terminów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego oraz, być może, trybu postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Zmiany mogą dotyczyć także sposobu przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Może się to wiązać, np. ze skróceniem urlopów wypoczynkowych nauczycieli lub też możliwością ich przerwania. Na szczegółowe rozwiązania przyjdzie nam jednak poczekać do momentu wydania przez ministra właściwego ds. oświaty przedmiotowego rozporządzenia. 

 

Proponowany zapis brzmi:

"Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19."

 

28-04-2020

więcej
< class="item_title"> UWAGA! Dłuższy termin emisji e-szkoleń

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, wydłużyliśmy termin dostępności naszych e-szkoleń z 3 do 5 dni (dwa dni przed wskazaną datą emisji szkolenia i dwa dni po niej), aby nauczyciele mieli lepszą możliwość wkomponowania tej formy doskonalenia zawodowego w swój - obecnie mocno napięty - kalendarz. Ponadto przypominamy, że przy każdym e-szkoleniu, po jego nabyciu, widoczny jest do niego link, który zapewni dostęp do szkolenia nauczycielom (należy go przesłać) bez konieczności logowania się do konta użytkownika.

Nasze propozycje e-szkoleń:

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLEŃ

więcej
< class="item_title"> W jaki sposób powiadomić Prezesa UODO o naruszeniu?

Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie uodo.gov.pl na 4 sposoby:

 1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza dostępnego bezpośrednio na platformie biznes.gov.pl
 2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: UODO/SkrytkaESP
 3. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl,
 4. Tradycyjną pocztą, wysyłając wypełniony formularz na adres Urzędu.

Jeżeli naruszenie dotyczy danych osób w różnych krajach UE, Prezes UODO może być, ale nie musi być wiodącym (czyli właściwym dla administratora lub podmiotu przetwarzającego) organem nadzorczym. W przypadku transgranicznego naruszenia ochrony danych administrator powinien dokonać analizy, czy wiodącym organem nadzorczym w odniesieniu do czynności przetwarzania, które zostały objęte naruszeniem jest Prezes UODO, czy też może inny europejski organ nadzorczy.

Więcej na temat odpowiedzialności administratora za naruszenie ochrony danych osobowych znajdą Państwo w specjalnym materiale informacyjnym, który przygotował UDOO:

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1029

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w lipcu!

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w lipcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na lipiec 2021 roku. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

4.

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, 

- o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów zakwalifikowanych.

 (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. przypadku kandydatów zakwalifikowanych).

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja egzaminów zewnętrznych

 

5.

Egzamin ósmoklasisty 

 

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin maturalny 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

5 lipca 2021 r

 

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

do 12 lipca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Awans zawodowy nauczycieli

7.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

 

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Święta i ważne daty w lipcu 2021 roku

Dzień Spółdzielczości, Światowy Dzień Architektury

Dzień Dziennikarza

Światowy Dzień Ludności

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Święto Policji

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dzień Skarbowości

1 lipca

2 lipca

11 lipca

18 lipca

24 lipca

25 lipca

31 lipca

 

 

Bożena Browarczyk

05-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w sierpniu!

Jakie czynności czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sierpniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na sierpień 2021 r.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych (wskazanie wymiaru urlopu).

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

w ostatnim tygodniu ferii letnich

Podstawa prawna: § 16 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 373)

4.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Uwaga: Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

termin wyznaczony przez dyrektora szkoły

Podstawa prawna: art. 44l ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii. 

Uwaga: Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Podstawa prawna: art. 64  ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

6.

Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycielinieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

termin ustala dyrektor szkoły 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

7.

Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

 

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

8.

Rozpatrzenie wniosków rodziców w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

9.

Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym lub rozszerzającym i wzbogacającym formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

10. 

Nadzór pedagogiczny

Przedstawienie przez dyrektora szkoły na zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

do 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna: § 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551)

 

11.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

Organizacja egzaminów zewnętrznych

12.

Egzamin maturalny 

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

24 sierpnia 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin zawodowy

 

Ogłoszenie i przekazanie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

15.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli

...
więcej
< class="item_title"> Wytyczne dla SP - klasy I-III

 

MEiN prowadzi przygotowania do powrotu uczniów klas I - III do szkół. Obok testów przesiewowych, które będą przeprowadzane wśród nauczycieli, ministerstwo wraz z GIS i MZ opracowało nowe wytyczne dla najmłodszych klas szkół podstawowych.

Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na tych z września 2020 r. Ujęte zostały w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Organizacja zajęć

Zgodnie z zapisami wytycznych do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni przestrzegać aktyalnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej tj. np.: stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. 

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Wskazany został obowiązek ustalenia indywidualnego harmonogramu/planu dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

− korzystania ze stołówki szkolnej, − zajęć na boisku.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.

Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 

Gastronomia

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

 

10-01-2020

więcej
< class="item_title"> Wytyczne sanitarne dla SP i SPP

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są to zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali we wrześniu 2020 r.

W wytycznych zostały przypomniane najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie.

Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • organizacja zajęć w szkole, gdzie m.in. zapisano, że:
  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych,
  • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne),
  • przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników,
  • rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych,
  • w miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach,
  • bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć,
  • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
  • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
  • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,
  • dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
   • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.
   • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
 • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
 • gastronomia, 
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 
   

Wytyczne

13-05-2021

więcej
< class="item_title"> Zagrożenie koronawirusem - rekomendacje MEN

Na stronie MEN pojawiły się rekomendacje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. 

"Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)."

 

Warto także zapoznawać się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, który informuje, że na chwilę obecną (27 luty 2020 r.), nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół - KOMUNIKAT. 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

 

27-02-2020

więcej
< class="item_title"> Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!

MEiN dokonał zmian w organizacji zajęć wspomagających dla uczniów wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983).

 

Co się zmienia?

 • liczba godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny)
 • limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających (dwa razy więcej niż obecnie)

"§ 10g. 9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że

w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.”

 • przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej - w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów

"§ 10g. 8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się."

Tym samym zgodnie z zapisami rozporządzenia można dokonać aktualizacji złożonych już informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie od wrzesienia do grudni 2021 r. oraz wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - termin: do 30 lipca 2021 r.

Co istotne także szkoły, które do 25 czerwca nie złożyły informacji ani wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających mają mają możliwość złożenia dokumentów do 30 lipca br. A ponieważ wskazany termin przypada w okresie wakacji zrezygnowano z realizacji obowiązków wynikających z § 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia czyli: konieczności ustalenia w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających, tak jak i zebranie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.. "Mogą zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022” – wyjaśnia MEiN. 

W nowelizacji wskazano również, że organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, do którego w czerwcu wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej, udzieli tej dotacji a następnie przyjmie rozliczenie tej dotacji, w przypadku, gdy szkoła zmieni siedzibę a organ ten przestanie być organem rejestrującym dla tej szkoły, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - 23 lipca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

22-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i czerwonej

 

MEN wspólnie z GIS przygotował dodatkowe zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej.

Ministerstwo zaleca, by dyrektor szkoły, placówki z terenu objętego strefą żółtą, czerwoną organizował pracę szkoły z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w zakresie - higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy. 

Dodatkowo dyrektor może ustalić elastyczne godziny przychodzenia klas do szkoły, np. co 5-10 minut.

Ponadto, dyrektor może ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych, wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Podobne obostrzenia mogą być zastosowane w przypadku pracowników szkoły, jak np. ochrona ust i nosa, np. w pokojach nauczycielskich czy na korytarzach.

Wskazówki dają możliwość wyznaczenia stałych sal lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa czy wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych, a także na zorganizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Materiał do pobrania

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

więcej
< class="item_title"> Zapraszamy na webinaria!

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w formie webinariów, które zaplanowaliśmy jeszcze w tym roku szkolnym:

 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/21 wraz z audytem KRI, który należy wykonywać corocznie,
 • Zatrudnianie pracowników oświaty,
 • Statut szkoły jako najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego - jego ocena pod kątem formalnym, prawnym i praktycznym,
 • Świadectwo pracy w oświacie.

 

Prowadzą je eksperci w danej dziedzienie, osoby doświadczone w pracy z jednostkami oświatowymi, dbający o wysoką jakość, merytoryczność i czytelność materiałów szkoleniowych przykazywanych Państwu w ramach szkolenia.

Pełny program proponowanych webinariów znajdą Państwo w zakładce WEBINARIA.

 

więcej
< class="item_title"> Zawody potrzebne na rynku pracy Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki

 

1 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Podobne prognozy były opublikowane także w dwóch poprzednich latach.

Dokument obejmuje trzy części. 

Pierwsza określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Dowiadujemy się tu, m.in., że wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.

W drugiej MEiN przedstawia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 28 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Warto wiedzieć, że są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Np.:  województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 86 istotnych zawodów oraz 72 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 77 istotnych i 66 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 85 istotnych i 74 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 75 i 53; w województwie śląskim 90 i 73, a w województwie wielkopolskim 94 i 64.

Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły/placówki. Warto zapoznać się z nim - w całości:

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (monitorpolski.gov.pl)

 

Jadwiga Osińska

02-02-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zdalne nauczanie i ochrona danych - poradnik UODO

Na stronie MEN pojawił się poradnik dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zdalnym nauczaniu. 

Jak podkreśla Prezes UODO - RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, ale zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele powinni dbać o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych w zdalnej nauce, a także o bezpieczeństwie tych danych. A w razie wątpliwości powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

Poradnik dla szkół

Przygotowany poradnik odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania, wskazuje dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych, a także przedstawia rekomendacje i wytyczne UODO.

W poradniku dyrektorzy znajdą informacje dotyczące zabezpieczania danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwia w korzystaniu z narzędzi do pracy zdalnej, a także ochrony zewnętrznych nośników pamięci.

Zasady bezpieczeństwa – dobre praktyki

UODO opracowało również 20 zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje dane.

W tym m.in. podpowiedzi dotyczące haseł, oprogramowania, zabezpieczania plików, sieci bezprzewodowych czy dysków przenośnych. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

więcej
< class="item_title"> Zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych

9 czerwca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych 3 nowe projekty rozporządzeń:

 1. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 2. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 3. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

Najważniejsze zmiany w tych projektach rozporządzeń MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przybliżamy te zmiany.

Pierwszy przytoczony projekt  przewiduje, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, realizację przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że odpowiednie zmiany zostaną również przygotowane w zakresie egzaminu maturalnego.

Drugi projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. 

Poza tym w projekcie proponuje się, z dniem 1 września 2021, zmianę w przypadku podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w części „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Trzeci projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie:

Po pierwsze, wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Po drugie, wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Poza tym podobnie, jak w projekcie drugim, proponuje się zmianę warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wyjaśnienie proponowanych zmian zamieszczone zostało w uzasadnieniach projektów rozporządzeń.

Przypominamy także, że 26 maja pojawił się projekt rozporządzenia zmiejającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, który rozszerza katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli. Nowelizacja rozporządzenia umożliwiłaby prowadzenie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie:

 • wychowania do życia w rodzinie;
 • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne artystyczne w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego.

 

Podstawa prawna:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 

Jadwiga Osińska

11-06-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniach wydanych w związku z COVID-19

Dziś (19 sierpnia 2021 r.) w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone dwa rozporządzenia MEiN:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W pierwszym rozporządzeniu przesunięciu uległ termin możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19 - z 31 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Drugie rozporządzenie natomiast reguluje kwetsie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego w roku szkolnym 2021/22:

 • egzaminy mają być przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe,
 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu,

"W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony: 

 • w terminie głównym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu;
 • w terminie dodatkowym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju."
 • egzamin ósmoklasisty nie będzie przeprowadzany z przedmiotu do wyboru,
 • wskazano sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty uwzględniając 3 przedmioty: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia; kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35, tym samym kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 - kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

     „§11bab. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1)     wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki

– mnoży się przez 0,35;

     2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)     wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się 30 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, termin, o którym mowa odpowiednio w: 

1)     art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2)        art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.”

2)     wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • zostaną dostosowane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w SIO i postępowaniu dyscyplinarnym

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono rozwiązania, które będą miały wpływ na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

Jednym z nich jest wstrzymanie lub zawieszenie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii biegu terminów dotyczących postępowania dyscyplinarnego określonych w art. 85o ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela, a zatem m.in. 3 miesięczny termin na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego od dnia powzięcia informacji o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom zostanie wydłużony o czas trwania staniu epidemii.

Art. 94. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów, o których mowa w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Karta Nauczyciela

Art. 85o. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. 

 1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem 5 lat od dnia popełnienia tego czynu. 

 

Drugie rozwiązanie dotyczy możliwości wyłączenia stosowana niektórych przepisów ustawy o SIO, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej Minister Edukacji Narodowej będzie miał możliwość wprowadzenia w tym zakresie odrębnych unormowań, celem zapewnienia prawidłowości i kompletności danych systemu informacji oświatowej.

Art. 48. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.”. 

 

I kolejna ważna zmiana - jej celem jest umożliwienie stosowania przez szkoły form e-learningowych na powszechną skalę (tj. na równych zasadach i w równym stopniu przez każdą szkołę w Polsce). Rozszerzony został katalog zdań stojących przed Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. OSE będzie odpowiedzialna za wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz modemy do obioru mobilnych usług dostępu do internetu, które mają być udostępniania uczniom, zarówno do wykorzystania w czasie lekcji prowadzonych fizycznie w szkole, jak i na potrzeby nauczania online. Dodatkowym zadaniem operatora OSE będzie też udostępnienie szkołom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość.

 

Art. 57. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184 oraz z 2019 r. poz. 1815) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

Art. 5a. Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

Podstawa prawna:

 

16-04-2020

Beata Linowska

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w wykazie lektur - MEiN podpisał rozporządzenia

W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

Najważniejsze zmiany w tych rozporządzeniach MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 

Pierwsze rozporządzeniewprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. Pod tekstem znajduje się wykaz zmian lektur.

Poza tym z dniem 1 września 2021, rozporządzeniem zrezygnowano z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach. 

Drugie rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

 • wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.
 • podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym - dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
 • warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie- podobnie jak w pierwszym rozporządzeniu.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Trzecie rozporządzenie natomiast wprowadza począwszy od roku szkolnego 2023/2024, możliwość realizacji przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. 

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

16-08-2021

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo