< class="item_title"> Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole pytania i odpowiedzi MEiN

W jakich szkołach mogą być realizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego?

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane w:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

 

W jakich szkołach nie organizuje się zajęć wspomagających?

Zajęć wspomagających nie organizuje się:

 • w szkołach podstawowych dla dorosłych;
 • w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
 • w branżowych szkołach II stopnia;
 • w szkołach policealnych;
 • w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

 

Czy zajęcia wspomagające organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych?

Zajęć wspomagających nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

Zajęć wspomagających nie organizuje się dla oddziałów klasy IV-VIII, do których uczęszczają wyłącznie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; tych oddziałów nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu liczby godzin zajęć wspomagających planowanych do realizacji w szkole i nie uwzględnia w informacji składnej przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę. 

 

Kto decyduje o wykorzystaniu i organizacji godzin zajęć wspomagających dla uczniów?

Decyzja o wykorzystaniu i organizacji zajęć wspomagających należy do dyrektora szkoły, który w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. 

Dyrektor decyduje również o powierzeniu realizacji zajęć wspomagających nauczycielom zatrudnionym w szkole.

 

Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające dla uczniów?

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (ujętych w ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół) oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

 

Czy są przedmioty „priorytetowe” w ramach tych działań?

Nie, decyzję w tym zakresie pozostawiamy dyrektorom szkół, którzy planując i organizując zajęcia wspomagające dla uczniów muszą brać pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły i informacje uzyskane w deklaracjach od rodziców uczniów

 

Czy zajęcia wspomagające mogą myć prowadzone w formie zdalnej? 

Nie, zajęcia wspomagające muszą być prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami (nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). 

Również w przypadku uczniów, którzy spełniają obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, zajęcia wspomagające muszą być prowadzone w szkole

 

Czy można nie obejmować zajęciami wspomagającymi klas IV-VI, a pulę przeznaczyć na klasy VII-VIII? 

Dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców uczniów wszystkich oddziałów o możliwości uczestnictwa w planowanych przez szkołę zajęciach wspomagających, a dopiero w przypadku braku zainteresowania udziałem w zajęciach w danym oddziale klasowym, można planować przeznaczanie tych godzin dla innych klas czy grup (oddziałowych, międzyoddziałowych). 

 

W jaki sposób dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów o możliwości uczestnictwa w zajęciach wspomagających? 

Dyrektor szkoły – w sposób przyjęty w szkole – informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.

W przypadku organizacji zajęć wspomagających wyłącznie w 2. terminie  (wrzesień-grudzień roku szkolnego 2021/2022) dyrektorzy szkół podstawowych powinni informować o organizacji tych zajęć również rodziców obecnej klasy III, którzy od września 1 września będą uczniami klasy IV i będą mogli uczęszczać na zajęcia wspomagające.  

Analogiczną informację należy przekazać z początkiem września nowego roku szkolnego   rodzicom/uczniom klasy I w szkołach ponadpodstawowych, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w wybranej szkole ponadpodstawowej, w której będą mieli prawo do uczestnictwa w zajęciach wspomagających organizowanych w szkole w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

 

Czy wymaga jest pisemna forma deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów?

Tak,  w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności

 

Jak zaplanować organizację zajęć wspomagających w szkole podstawowej, w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych?

W przypadku klas łączonych organizowanych w szkołach podstawowych zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, składając informację, o której mowa w § 10jrozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19należy każdy oddział klasowy liczyć oddzielnie – analogicznie jak w przypadku rejestracji w SIO

W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów i w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów. W takim przypadku nie mają również zastosowania przepisy § 10g ust. 5-7 rozporządzenia wprowadzające pewne ograniczenia dotyczące zasad organizacji grup. 

W myśl § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

 • w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

Jeżeli zatem nauczanie w klasach łączonych jest:

 • organizowane w szkole zgodnie z powyższymi przepisami i
 • liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 uczniów 

– to

...
więcej
< class="item_title"> Dominik Linowski napisał biografię Magdy Gessler

Kiedy dwa lata temu, podczas nudnej biznesowej kolacji w Marbelli wrodzona bezczelność i ciekawość świata kazały mi zapytać „a Ty kim właściwie tak naprawdę jesteś? Skąd się wzięłaś?” nie spodziewałem się, że uzyskam aż tak precyzyjną odpowiedź. Kolacja przeniosła się na taras, wydłużyła do 6 rano, a dotknęliśmy zaledwie skromnego wycinka tego, jak się potem okazało, absolutnie fascynującego życiorysu...

Dziś, po dziesiątkach podróży, setkach wspólnych posiłków i tysiącach przegadanych minut, mogę powiedzieć, że już wiem skąd wzięła się i kim jest Magda Gessler.

Odwiedziliśmy wspólnie kilka kontynentów, kilkanaście krajów i kilkadziesiąt najważniejszych miejsc. Byliśmy razem w muzeach, galeriach i pałacach, na zapleczach restauracji czy w przydrożnych barach. Jeździliśmy najlepszymi samochodami, ale też kolejką podmiejską, bryczką, a nawet skuterem i motocyklem. Spędziliśmy razem wszystkie święta, byliśmy na galach, przyjęciach, planach zdjęciowych, a nawet na grzybach. 

Wszystko to po to, żeby o tyle o ile to możliwe, odtworzyć najważniejsze miejsca i wspomnienia, które ukształtowały i wyrzeźbiły tę Magdę, którą jest dzisiaj. 

Rozmawialiśmy i pisaliśmy bez presji czasu, zawsze dla przyjemności i zawsze absolutnie szczerze. Było zatem bardzo dużo śmiechu i radości, ale też czasem popłynęła łza.

Dziś, z nieukrywaną dumą oddaję w ręce czytelników nasze wspólne dziecko, książkę „Magda” - biografię Magdy Gessler naszego wspólnego autorstwa. 

Ewentualne przyszłe gratulacje i wyrazy uznania proszę kierować przede wszystkim do Magdy, ona te wszystkie opisane historie musiała przeżyć, a ja zaledwie opisać. 

Magda - dziękuję za wszystko.

Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do lektury i zakończyć słynnym...
Besos 🙂

📖 Książka dostępna na: www.gesslermagda.pl

 

Dominik Linowski

28-04-2021

 

więcej
< class="item_title"> Edukacja domowa dziecka mieszkającego poza Polską

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wyjaśnienie dotyczące możliwości realizacji obowiązku szkolnego poza szkoła ucznia mieszkającego na stałe za granicą.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od MEiN, dyrektor szkoły nie może wyrazić zgody na edukację domową dziecka mieszkającego za granicą, jeśli nie było ono przyjęte wcześniej do tej placówki. Możliwość edukacji domowej dotyczy tylko uczniów konkretnej szkoły.

Odpowiedź Tomasza Rzymkowskiego, sekretarza stanu w MEiN

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), „na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą”. 

Z tego przepisu wynika, że zgoda dyrektora szkoły na realizację ww. obowiązków poza szkołą może być wydana wyłącznie w odniesieniu do ucznia tej szkoły.

Odnosząc się do zapytania dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance, która pytała o „uczniów – polskich obywateli tymczasowo przebywających za granicą, których rodzice wnioskowali o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą”, należy zauważyć, że ww. osoby mieszkające za granicą, nie mogły uczęszczać na zajęcia prowadzone w szkole działającej stacjonarnie na terenie Polski, skoro ich miejsce zamieszkania było za granicą. Osoby nie mogły być zatem uczniami tej szkoły.

W lutym br. została udzielona odpowiedź, informująca iż zgodnie z przepisami art. 37 ww. ustawy, dyrektor szkoły może wydać zgodę na realizację ww. obowiązków poza szkołą wyłącznie w odniesieniu do uczniów szkoły. Przepisy nie zawierają odrębnych regulacji dotyczących spełniania ww. obowiązków poza szkołą przez osoby przebywające za granicą. W związku z tym, dyrektorzy szkół nie mają możliwości wykazania ww. uczniów w Systemie Informacji Oświatowej.

Zmiany przepisów ustawy – Prawo oświatowe, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r., uchyliły obowiązek dołączania do wniosku o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zniosły warunek składania wniosku do dyrektora szkoły (do której dziecko uczęszcza), na terenie województwa, w którym mieszka dziecko. Brak ograniczenia do terenu województwa oznacza, że dziecko z danego województwa może zostać przyjęte do szkoły również w innym województwie, a następnie rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora tej szkoły o zezwolenie na realizację danego obowiązku poza szkołą.

Ponadto, pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, osoby objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki przebywające za granicą mogą kontynuować naukę w polskim systemie oświaty w publicznej szkole podstawowej i publicznym liceum działającymi w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nauka prowadzona jest formie kształcenia na odległość, a klasyfikacja i promocja odbywają się na podstawie ocen bieżących – uczniowie nie muszą zdawać corocznie egzaminów klasyfikacyjnych. Nauka w szkole jest nieodpłatna i prowadzona na podstawie programów nauczania zgodnych z podstawami programowymi dla szkoły podstawowej i liceum.

 

Źródło: rpo.gov.pl 

 

16-07-2022

 

więcej
< class="item_title"> Egzamin ósmoklasisty i maturalny - będą nowe rozporządzenia

Ministerstwo przedstawiło projekty rozporządzeń dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (projekt z dnia 27 maja br.) oraz egzaminu maturalnego (projekt z 2 czerwca br.).

Jakie zmiany mają się pojawić w stosunku do obowiązujących przepisów?

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Proponowane zmiany wynikają głównie z rezygnacji z przeprowadzania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Tym samym:

 • wykaz uczniów przystępujących do egzaminu i informacji w nim zawartych ulegnie zawężeniu poprzez usunięcie informacji o przedmiotach do wyboru (§ 11 ust. 1 projektu rozporządzenia), a w przypadku  uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym ucznia - poprzez wskazanie matematyki (§ 11 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia);
 • zmianie ulegnie przepis dotyczący niezwłocznego informowania dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku zmian w wykazaie uczniów (§ 12);
 • liczba dni, w których przeprowadzany jest egzamin ulegnie zmianie (bez modyfikacji kolejności przeprowadzania egzaminów z pozostałych przedmiotów) (§ 19 projektu rozporządzenia);
 • w wykazie uczniów i protokole sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego oraz w protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego nie będzie już informacji o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru (§ 25 projektu rozporządzenia).

Zmiany będą dotyczyły także ogłasznia:

 • komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 • komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty;
 • komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 • informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Wskazane powyżej komunikaty i informacja będą ogłaszane w jednym terminie - nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

Planowany termin wejścia w zycie - z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

 • w wykazie przedmiotów dodakowych pojawi się przedmiot: Historia tańca

Pierwsi absolwenci, którzy zrealizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia tańca będą absolwentami czteroletniego liceum ogólnokształcącego i będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego począwszy od roku szkolnego 2026/2027

 • wskazano zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów historia muzyki, historia sztuki i historia tańca wskazano, że egzamin maturalny z tych przedmiotów obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego tylko zakres rozszerzony dla przedmiotu odpowiednio: historia muzyki, historia sztuki i historia tańca. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie egzamin maturalny z tego przedmiotu obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Egzamin maturalny z pozostałych przedmiotów dodatkowych, tak jak dotychczas, będzie obejmował określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony z tego samego przedmiotu, co stanowi przypadek przewidziany art. 44zze ust. 2 pkt 1 ustawy.

Przedmiot historia i teraźniejszość będzie realizowany w klasach I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum od roku szkolnego 2022/2023, a zatem:

 • egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
  • liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2024/2025;
  • technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2025/2026;
  • branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2025/2026;
 • egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza ospołeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakresu rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
  • liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2025/2026;
  • technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
  • branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

 • wprowadzono możliwość składania deklaracji maturalnej elektronicznie (bedzie można składać papierowo lub elektrnicznie)
 • ujednolicono termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i zmieniono termin przekazania informacji o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego

Projekt wskazuje, że w przypadku:

 1. likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego);

 2. uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku

  szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 3. dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 4. posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 5. uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 6. posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego

...
więcej
< class="item_title"> Ewidencjonowanie wejść i wyjść a obowiązek informacyjny

Podmioty, które weryfikują tożsamość oraz utrwalają dane osób wchodzących do budynku, są zobowiązane do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO. Utrwalanie danych w ewidencji wejść i wyjść nie zawsze musi mieć miejsce, jeżeli jednak ma następować, to przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach o ochronie danych osobowych.

Do Prezesa UODO napływają informacje o tym, że od osób wchodzących na teren firm prywatnych czy instytucji publicznych wymaga się podawania danych osobowych, nie realizując przy tym jednego z podstawowych obowiązków administratora, jakim jest informowanie osób o przetwarzaniu dotyczących ich danych. Tymczasem w takich sytuacjach osoby te powinny zostać poinformowane już na etapie gromadzenia danych m.in.:

 • kto przetwarza ich dane osobowe (art. 13 ust. 1 pkt a RODO)
 • w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej to robi (art. 13 ust. 1 pkt c RODO)
 • kim są odbiorcy danych osobowych (art. 13 ust. 1 pkt e RODO)
 • jaki jest okres przechowywania danych osobowych (art. 13 ust. 2 pkt a RODO)
 • o prawie dostępu do danych (art. 13 ust. 2 pkt b RODO)
 • o prawie do sprostowania danych (art. 13 ust. 2 pkt b RODO)
 • o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 13 ust. 2 pkt b RODO)
 • o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 13 ust. 2 pkt b RODO)
 • o prawie do wniesienia skargi do UODO (art. 13 ust. 2 pkt d RODO).

Informacja (klauzula informacyjna) dotycząca spełnienia przez administratora obowiązku informacyjnego wobec osoby wchodzącej na teren budynku musi być czytelna i znajdować się w miejscu odbierania danych, tak żeby osoba mogła się bez problemu z nią zapoznać np. na kontuarze recepcyjnym lub tablicy umieszczonej tuż nad nim.

Prowadzenie ewidencji wejść i wyjść w celu np. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku lub znajdującego się w budynku mienia może dotyczyć wielu administratorów, realizujących to zadanie na podstawie różnych przepisów prawa. W określonych przypadkach, przetwarzanie danych może być niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przykładem zadań, 
o których mowa w tej przesłance są zadania określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, gdzie dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia możliwe jest stosowanie zabezpieczeń na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie państwowe (art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym). Innym przykładem może być ogólny  obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w szkole ( art. 1 pkt 14 ustawy prawo oświatowe), który wskazuje, iż system oświaty zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach. W innych przypadkach, przetwarzanie danych może być niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie kontroli wejść i wyjść do/z określonych stref ochronnych (art. 46 pkt. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). Przepisy ustawy o ochronie osób i mienia dają podstawę pracownikom ochrony do przetwarzania danych osób wchodzących do budynku czy na teren przedsiębiorcy (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia). Przesłanką przetwarzania danych osobowych w ewidencji wejść i wyjść może być także  prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wprowadzenie ewidencji wejść i wyjść rodzi również po stronie administratora szereg innych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator musi wypracować wewnętrzne procedury, w których precyzyjnie określi, w jaki sposób będzie on gromadzić, a następnie w jaki sposób i jak długo  - przechowywać dane osobowe w związku z przedmiotową ewidencją. Starannego przemyślenia wymaga również ustalenie, w jaki sposób dokonywana będzie weryfikacja tożsamości danej osoby, która zamierza wejść do określonej przestrzeni. Administrator zobowiązany jest precyzyjnie określić zakres danych osobowych i przetwarzać jedynie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu (zasada „minimalizacji danych”, art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Pozyskiwanie danych osobowych przez zarządców czy właścicieli budynków, będzie działaniem dopuszczalnym, jeżeli będzie ograniczone do niezbędnych danych, tj. obejmujących imię, nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości wraz z jego nazwą.

Administrator powinien każdorazowo pamiętać o tzw. zasadzie „ograniczenia przechowywania”, czyli gromadzeniu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są zebrane (art. 5 ust. 1 lit. e RODO). Innymi słowy, w sytuacji zrealizowania przez administratora zamierzonego celu, dane powinny zostać usunięte.

Niezmiernie istotne jest również zagwarantowanie odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych zawartych w ewidencji, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych przez administratora. Administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązany jest bowiem - uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia - wdrożyć i zapewnić skuteczne funkcjonowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danym osobowym (art. 24 i art. 32 ust. 1 RODO). Innymi słowy administrator ma  obowiązek zorganizowania bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom w zakresie przetwarzania danych osobowych i  dokonania tego w taki sposób, który odpowiadał będzie zagrożeniom oraz kategoriom przetwarzanych danych.

 

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/883

więcej
< class="item_title"> Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych w świetle przygotowywanych zmian prawnych

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.) utraci moc obowiązującą w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wprowadzoną w art. 389 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700). W wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki znajduje się projekt Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

(!!! Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. z 2023 poz. 651)

Przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, zgodnie z potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą 
i edukacyjną szkoły i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

Projektowane rozporządzenie, co do zasady, powtarza dotychczasowe regulacje dotyczące:

 • placówek oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodków wychowawczych;
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Projekt rozporządzenia przewiduje nowe, względem dotychczasowego stanu prawnego, regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) związane z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która przewiduje realizację środka wychowawczego, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenie zawiera nowe regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym przepisy dotyczące:

 • warunków i trybu udzielania wychowankom MOW urlopów i przepustek, 
 • warunków pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • sposobu dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • warunku kontynuowania z pobytu w MOW przez podopiecznego, który ukończył 18 rok życia,
 • rozszerzenia listy wychowanków MOW.

I tak:

 • Dyrektor MOW, w porozumieniu z organem prowadzącym MOW, będzie podejmował decyzje dotyczące utworzenia w MOW grup wychowawczych dla nieletnich matek i ich dzieci. Prowadzenie takich grup wychowawczych nie będzie dla ośrodka zadaniem obligatoryjnym. Funkcjonowanie w MOW domu dla matki i dziecka będzie wskazywane w statucie MOW. Jeżeli natomiast w ośrodku będą funkcjonowały, to nieletnim matkom ośrodek będzie musiał m.in. zapewnić wyposażenie zbliżone do warunków domowych, a także zapewnić dzieciom, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, wyżywienie, bieliznę, odzież, obuwie i inne niezbędne przedmioty osobistego użytku. W takim domu będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 wychowanek. 
 • Wychowankiem MOW-u stanie się także nieletni zwolniony z ośrodka, który po ukończeniu 18 lat, za zgodą dyrektora MOW, pozostaje w nim w celu kontynuowania kształcenia w szkole wchodzącej w skład MOW. 
 • Zrezygnowano z przepisu stanowiącego, że w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii mieszkają wyłącznie wychowankowie (§ 26 ust. 3 aktualnie obowiązującego rozporządzenia).
 • Do MOW będą mogli być przyjmowania wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ta grupa wychowanków oraz wychowanków niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie kierowana do MOW o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, które będą zapewniać wychowankom przede wszystkim kształcenie specjalne, dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz wychowanie.

 

Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368461/katalog/12944996#12944996

 

Bożena Browarczyk

25-01-2023

 

więcej
< class="item_title"> Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji Narodowej podpisał 5 rozporządzeń wprowadzające możliwość częściowego i całkowitego zawieszenia prowadzenia zajęć w szkole. 


Akty prawne, które zostały zmienione:


Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166)
 

Wprowadzono nowe uprawnienia dla Dyrektora, który uzyskał prawo do zawieszenia zajęć na czas oznaczony w sytuacjach:

a)     wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, inne niż w pkt 2a - zmieniony § 18 ust. 2 pkt 2, 

b)    ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów – dodany został ust. 2a w § 18;

2)    zawieszenie zajęć może nastąpić po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, UWAGA! Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób;

3)    zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć;

4)    o zawieszeniu zajęć należy poinformować organ nadzorujący.

 

Rozporządzenie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - NOWE ROZPORZĄDZENIE
 

Przewiduje ono utratę mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.), a ponadto wskazuje, że  w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w ww. sposób, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. 

 

Rozporządzenie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336964


Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
 

1) doprecyzowane zostały zadania dyrektora jednostki systemu oświaty, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym (§ 1 ust. 1 pkt 1-14);

2)    utrzymane zostały rozwiązania dotyczące możliwości zaliczania praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia;

3)    określono, że w dniach 1-5 września 2020 r. zostanie przeprowadzony egzamin zawodowy w terminie dodatkowym dla tych słuchaczy szkół policealnych, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli przystąpić do tego egzaminu w terminie głównym, tj. w sierpniu 2020 r.;

4)    dyrektor szkoły będzie mógł zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez jednostkę działalności opiekuńczo-wychowawczej (§ 7 ust. 3) w przypadku, gdy to wynika z ustaleń dotyczących zakresu treści nauczania lub realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia lub możliwe ograniczenia wynikają ze specyfiki zajęć. Zajęcia, o których mowa w ust. 3, nauczyciel będzie realizował w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych. W przypadku, zlecenia nauczycielowi prowadzenia powyższych zajęć, dyrektor jednostki na nowo określi organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań;

5)   w § 11ga i 11gb wprowadzono przepisy, umożliwiające, w roku szkolnym 2020/2021, organizatorom konkursów przedmiotowych oraz organizatorom olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r., zmianę regulaminów wymienionych wyżej zawodów wiedzy, jeżeli wymagają tego okoliczności związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub trwającą w Polsce epidemią

6)   wprowadzono także rozwiązania dotyczące organizacji egzaminów w roku 2021. W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony dla uczniów szkoły podstawowej i dorosłych, którzy kończą naukę w semestrze wiosennym, w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym - w czerwcu. Natomiast dorośli, którzy naukę kończą w semestrze jesiennym, w terminie głównym – w styczniu i w terminie dodatkowym – w maju.

Rozporządzenie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652)

Wprowadzone zmiany:

„§ 13a. 1. Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną lub inne zdarzenie, które wystąpiło na danym terenie, może być zagrożone zdrowie uczniów.  

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

3. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności  grupy uczniów, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły za granicą lub szkoły polskiej, w zakresie wszystkich lub poszczególnych  zajęć.”.

 

Rozporządzenie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336968

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657).

 

Dodany został § 5b, który w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego umożliwia dyrektorowi zawiesić zajęcia na czas oznaczony. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozporządzenie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336967

 

 

Beata Linowska

12-08-2020

więcej
< class="item_title"> Gry komputerowe w podstawie programowej

30 czerwca br. MEIN ogłosiło nowy program - „Gry w edukacji” - ma on na celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, rozwijanie kompetencji miękkich i wyobraźni poprzez włączanie gier komputerowych do procesu dydaktycznego.

Dwie gry są już dostępne dla uczniów i nauczycieli - „This War of Mine” 11 Bit Studios oraz „Gra szyfrów” przygotowane przez IPN - i zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji i Nauki jeszcze w tym roku zostaną wpisane do podstawy programowej jako treści rekomendowane. Gra „This War of Mine” jest grą dla osób pełnoletnich, stąd będzie częścią podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, w ostatnich klasach, zaś „Gra szyfrów” będzie dostępna również dla młodszych uczniów.

 

„This war of mine”

„This war of mine” - to gra wideo, która konfrontuje gracza z realiami wojen domowych, a następnie proponuje pogłębienie refleksji o perspektywę ofiar – bezbronnych cywilów, w tym dzieci.

Dzięki grze uczniowie mogą skorzystać z atrakcyjnego sposobu przekazywania wiedzy i poszerzenia granic wyobraźni. Gra była wielokrotnie nagradzana i omawiana w kontekstach pedagogicznych oraz społecznych.

„Gra szyfrów”

„Gra szyfrów” to projekt gamingowy, przygotowany jako gra FPP (first person perspective). Składa się z trzech misji. Opisuje ona przebieg wojny polsko‑bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Każdy gracz może złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg pancerny. Dziesiątki młodych osób wciela się w żołnierzy wojny polsko‑bolszewickiej z 1920 roku, uruchamia skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratuje Europę przed komunistycznym zniewoleniem.

Rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie materiałów źródłowych lub zostały odwzorowane z historycznych eksponatów. Misje graczy to udokumentowanie wydarzeń historycznych, a każdy z bohaterów ma inne, kluczowe dla wyników bitwy zadanie. Ta pierwszoosobowa gra 3D, z elementami skradania się oraz rozbudowanymi zagadkami, wprowadza gracza w świat wojny, która zdefiniowała Europę. Jej fabuła rozpoczyna się pod koniec 1920 roku, kiedy to toczy się walka o Korosteń – kluczowy węzeł kolejowy oraz bazę techniczno‑zaopatrzeniową.

 

Zarówno „This War of Mine” jak i „Gra szyfrów” są dostępne dla uczniów i nauczycieli w Polsce. Można je wykorzystać na lekcjach języka polskiego, etyki lub wiedzy o społeczeństwie. Gry można pobrać ze strony internetowej.

Jakiekolwiek dalsze udostępnianie, odsprzedawanie, używanie w celach komercyjnych, umieszczanie na serwisach komercyjnych jest surowo zabronione.

MEiN zapowiedziało zwiększenie bazy gier do 30 pozycji.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gry-wideo-w-procesie-dydaktycznym-to-kolejny-etap-unowoczesniania-polskiej-szkoly-konferencja-prasowa-poswiecona-wlaczeniu-gier-video-do-procesu-dydaktycznego

 

30-06-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo nowy poradnik MEiN

W świecie, w którym internet staje się nieodłączną częścią codzienności, edukacja cyfrowa stanowi obszar wymagający szczególnej uwagi. Przestrzeń internetowa jest pełna nieograniczonych możliwości, ale również i potencjalnych zagrożeń. Rozwój technologiczny niesie ze sobą wyzwania, których powinniśmy być świadomi. Odpowiednie przygotowanie do nich jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa w sieci.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło poradnik Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo, który zawiera wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Dzięki uwzględnieniu różnych zagrożeń spisany został zestaw wytycznych również dla nauczycieli i rodziców.

 • Dla uczniów 

Podkreśla kluczowe dla bezpieczeństwa kwestie i zachęca do ostrożności w nawiązywaniu kontaktów. Przypomina, że w sieci zostaje ślad wszelkiej naszej aktywności.

 • Dla nauczycieli

Zwraca uwagę na konieczność nauczania, jak bezpiecznie korzystać z internetu i jak reagować na patologiczne zachowania w sieci. 

 • Dla rodziców

Przypomina, jak ważne jest monitorowanie cyfrowych aktywności dzieci i budowanie zdrowych relacji online.

 

Materiały

Poradnik ,,Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo"

Źródło: www.mein.gov.pl

 

29-11-2023

 

więcej
< class="item_title"> Historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.

8 marca br. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nowy przedmiot historia i teraźniejszość oraz podstawy programowe przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony).

 

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość 

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym).

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił:

 • liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny), 
 • technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny), 
 • branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina (łącznie 1 godzina).

 

Harmonogram zmian

Nowy przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2022/2023, nie będą objęci tą zmianą (będą uczyć się zgodnie z dotychczasową podstawą programową wiedzy o społeczeństwie).

 

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 

Kursy doskonalące dla nauczycieli

Od czerwca br. nauczyciele będą mogli uczestniczyć w kursie doskonalącym, który pomoże im przygotować się do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2022/2023. Kurs będzie prowadzony online i będzie dostępny na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie zorganizowane kaskadowo – w pierwszej kolejności zostaną przygotowani nauczyciele konsultacji/doradcy z placówek doskonalenia nauczycieli, którzy następnie będą prowadzić szkolenie dla nauczycieli nowego przedmiotu. 

Program kursu będzie obejmował poznanie treści podstawy programowej nowego przedmiotu, metodykę nauczania oraz materiały i narzędzia edukacyjne do wykorzystania w nauczaniu i uczeniu się tego przedmiotu, w szczególności dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

E-materiały

Nauczyciele będą mogli korzystać z już dostępnych e-materiałów zamieszczonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie. 

 

Podręczniki

Informacja o podręcznikach do nowego przedmiotu będzie zamieszczana – w miarę  wpływu wniosków o dopuszczenie do użytku szkolnego – na stronie internetowej MEiN.

 

Zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) 

Zakres zmian programowych

W przypadku historii zmiany mają charakter punktowy. Polegają także na wydłużeniu narracji historycznej o okres 2004-2015 z jednoczesną redukcją wybranych zagadnień historycznych w ramach poszczególnych epok.

W przypadku wiedzy o społeczeństwie (zakres rozszerzony) zmiany wiążą się z zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale polegają również na zmianie koncepcji przedmiotu. 

Wymiar godzin historii i wiedzy o społeczeństwie (zakres rozszerzony)

Wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 zostanie zmniejszony do 7 godzin (w cyklu kształcenia). Lekcje historii w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum będą realizowane do końca pierwszego semestru.  

Wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie) w cyklu kształcenia.

Harmonogram zmian

Zmieniona podstawa programowa historii oraz wiedzy o społeczeństwie (w zakresie rozszerzonym) oraz zmiany w tym zakresie w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół będą wdrażane sukcesywnie od roku szkolnego 2022/2023 począwszy od klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum.

Podręczniki

W przypadku podręczników do historii oraz wiedzy o społeczeństwie (zakres rozszerzony) zmiany tylko w niewielkim zakresie polegają na dodaniu treści nauczania (zagadnień), które nie są obecne w aktualnej podstawie programowej tych przedmiotów. Dlatego też nauczyciele i uczniowie w dalszym ciągu będą mogli korzystać z podręczników już dopuszczonych do użytku szkolnego do tych przedmiotów. 

Pozostałe zmiany

Branżowa szkoła II stopnia

Zrezygnowano z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, który miał być realizowany w tym typie szkoły od roku szkolnego 2022/2023. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy decydują się na kontynuację nauki w branżowej szkole II stopnia, mieli w toku kształcenia (w szkole podstawowej i w branżowej szkole I stopnia) przedmioty: historia oraz wiedza o społeczeństwie, a od roku szkolnego 2025/2026 – będą po kursie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej oraz historii, historii i teraźniejszości w branżowej szkole I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia, technikum i branżowa szkoła II stopnia

Dodano przepis, który umożliwia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. Proponowane rozwiązanie ułatwi szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego nadal będą odbywały się odrębnie dla każdego zawodu.

Branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej)

Odstąpiono od określania wymiaru praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia, ponieważ wymiar ten został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/historia-i-terazniejszosc--nowy-przedmiot-w-szkolach-ponadpodstawowych-od-1-wrzesnia-2022-r

 

08-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Informacja MEiN - Organizacja szczepień w szkołach

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Materiały zawierają informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

 

Organizacja szczepień 

Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. To:

 • upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczących akcji szczepień
 • nawiązywanie kontakt z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub odpowiadanie na zgłoszenie danego punktu szczepień
 • ustalenie zasad współpracy, w tym niezbędnych działań dotyczących przygotowania akcji szczepień uczniów, zakresu odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposobu przygotowania miejsca do szczepień oraz terminów szczepień,
 • organizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym
 • wskazanie osoby do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień,
 • zbieranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustalanie łącznęj liczby chętnych do szczepień w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik szkoły) - wzór deklaracji został przygotowany przez MEiN (pod tekstem)l
 • powiadamianie punktu szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie,
 • w zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowanie miejsca w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień.

Dyrektor szkoły we współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne szkoły:

 • przygotowuje miejsce:
  • dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie, do weryfikacji formalnej kwestionariusza,
   do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,
   do szczepienia,
  • obserwacji po podaniu szczepionki,
 • w przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia,
 • przekazuje rodzicom do wypełnienia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (informacje w kwestionariuszu dotyczą m.in. samopoczucia ucznia w konkretnym dniu i nie mogą być zbierane z dużym wyprzedzeniem),
 • w celu usprawnienia procesu szczepień weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze,
 • zapewnia opiekę uczniom podczas szczepienia (opiekę będą sprawowali wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele),
 • w przypadku problemów organizacyjnych dotyczących akcji szczepień (np. odmowy udziału punktu szczepień) kontaktuje się z:
  • Pełnomocnikiem wojewody do spraw szczepień, który jest regionalnym punktem koordynacyjno-kontaktowym w zakresie Narodowego Programu Szczepień

www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien

  • Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

 

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

W materiałach znalazły się także rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia. 

 

List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat 

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków. 

 

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 

18-08-2021

 

więcej
< class="item_title"> Inspektor Ochrony Danych, kontrola UODO | szkolenie

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na nasze nowe szkolenie, na którym przedstawimy zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych, a także sposoby ich wykonywania i dokumentowania w placówce oświatowej.

Jednocześnie w związku z planowanymi kontrolami sektorowymi UODO konieczne jest przygotowanie się do nich. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać podczas samej kontroli.

 

Więcej szczegółow odnośnie proponowanego szkolenia znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy

 

 

więcej
< class="item_title"> J. ukraiński na maturze od roku szkolnego 2025/2026

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego,

które wprowadzają możliwość zdawania na maturze egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego przez wszystkich absolwentów nowego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia  w sprawie egzaminu maturalnego - egzamin ten jest obecnie przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, a od roku szkolnego 2025/26 dołączy do nich także j. ukraiński.

Dodatkowo w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego zostały dodane § 59a–59c określające liczbę zadań ustnych jawnych z j. polskiego (zmniejszono liczbę pytań z 227 do maksymalnie 120) na egzaminach maturalnych w latach latach 2022/2023 i 2023/2024:

"§ 59a. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłaszanych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 120.

2. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, o których mowa w § 26 ust. 2, wynosi co najmniej 120, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.

§ 59b. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egza- minu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego ogłaszanych w komunikatach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 50.

§ 59c. 1. Dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego wraz z aneksami, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 17 marca 2023 r. W aneksach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogranicza liczbę jawnych zadań egzami- nacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego do liczby wskazanej odpowiednio w § 59a ust. 1 lub § 59b.

2. Dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 15 czerwca 2023 r. W aneksach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogranicza liczbę jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego do liczby wskazanej odpowiednio w § 59a ust. 1 lub § 59b.”

To rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r, natomiast rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z dnie 1 września 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 

1-03-2023

 

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z ekspertami z zakresu edukacji opracowało praktyczny poradnik dla nauczycieli i dyrektorów „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?”. 

 

W poradniku m.in:

 • narzędzia i zasady prowadzenia lekcji zapewniąjące bezpieczeństwo
 • przemoc rówieśnicza lub cyberprzemoc wobec nauczyciela
 • dostanie się na lekcję online osób spoza klasy
 • nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym na platformach społecznościowych
 • znieważanie nauczyciela/ki podczas lekcji
 • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych

 

Jak bezpiecznie prowardzić lekcje online? PORADNIK

 

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-prowadzic-lekcje-online-poradnik-dla-nauczycieli-i-dyrektorow

 

17-04-2020

 

więcej
< class="item_title"> Jak określać czas przechowywania upoważnień do przetwarzania danych byłego pracownika?

W związku z przechowywaniem upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami o przeszkoleniu i zachowaniu poufności, proszę o wskazówki, jak określać czas przechowywania upoważnień osób, z którymi pracodawca zakończył współpracę. Istnieją sprzeczne interpretacje w tym zakresie (od przechowywania upoważnień przez okres dotyczący archiwizowania akt osobowych pracownika do stanowiska mówiącego o konieczności usuwania upoważnień zaraz po zakończeniu zatrudnienia pracownika).

Decydujące dla udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie jest określenie, na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe pracowników zawarte w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych.

Wydawanie upoważnień może być jednym ze środków organizacyjnych, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych i kontroli nad tym, kto, z jakich powodów i w jaki sposób ma dostęp do przetwarzanych danych osobowych oraz jakich czynności może na nich dokonywać. Przyjmowane przez administratora środki (działania) powinny służyć m.in. zapobieganiu nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz zapewnieniu, że osoby uprawnione będą mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem. Dzięki tym środkom osoby, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych, zostają poinformowane, jaki jest zakres ich uprawnień co do przetwarzania danych osobowych.

Przepisy RODO nie wskazują na konieczność nadawania upoważnień w formie pisemnej, ale może to wynikać z przepisów szczególnych. Przykładem przepisu nakładającego obowiązek sporządzenia upoważnienia w formie pisemnej jest art. 221b § 3 Kodeksu pracy, który wskazuje, że do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Jak wynika z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w części B akt osobowych należy przetrzymywać oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym np. oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w związku z nawiązaniem stosunku pracy.

Przytoczony przepis jest podstawą do przechowywania w części B akt osobowych pracownika upoważnień nadawanych pracownikom zarówno w związku z wykonaniem obowiązku określonego w art. 221b § 3 Kodeksu pracy, jak i w przypadku gdy pracodawca nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, traktując je jako jeden ze środków organizacyjnych, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i kontroli nad procesem ich przetwarzania.

W sytuacji, gdy upoważnienia stanowią część określonej dokumentacji, czas ich przechowywania może wynikać z przepisów określających zasady i sposób prowadzenia takiej dokumentacji. W przypadku, gdy są one częścią dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) należy odwołać się do przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, które przewidują skrócenie (w zależności od tego, kiedy pracownik został zatrudniony) dotychczas obowiązujących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/225/2305

 

18-02-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Jak poprowadzić lekcję online? - ZOOM krok po kroku

Przedstawiamy Zoom’a i krok po kroku jak wykorzystać jego możliwości.

 

więcej
< class="item_title"> Jak wypełnić raport o stanie zapewniania dostępności - instrukcja krok po kroku?

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności (dalej: ustawa) przez każdy podmiot publiczny, a zatem i szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Główne zasady tego procesu zostały opisane w art. 11 ww. ustawy.

 

Na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl został zamieszczony film ze szczegółową instrukcją pokazującą jak wypełnić raport - zamieszczamy go poniżej.

 

Podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewniania dostępności

Aby ujednolicić i ułatwić proces zbierania danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) opracowało formularz raportu o stanie zapewniania dostępności umieszczony na stronie Ministerstwa oraz podjęło współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym w celu wykorzystania do procesu raportowania portalu sprawozdawczego GUS (PS GUS).   Formularz raportu udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MFIPR stanowił podstawę do budowy jego wersji elektronicznej udostępnionej w PS GUS.

Przez ten portal 25 stycznia br. większość podmiotów publicznych zobowiązanych do raportowania (te które znajdują się w bazie danych GUS i posiadają REGON jednostki macierzystej) otrzymała odpowiedni formularz i może już zacząć uzupełnić raporty. Ostateczny termin na zatwierdzenie tych raportów w systemie PS GUS to 31 marca br.  

Podmioty publiczne zobowiązane do raportowania to wszystkie podmioty ujęte w art. 3  ustawy. Niezależnie od tego czy podmiot ma obowiązek wyznaczyć koordynatora dostępności czy też nie – jest zobowiązany do złożenia sprawozdania. 

Celem współpracy z GUS jest złożenie maksymalnie dużej liczby raportów w wersji elektronicznej w systemie PS GUS. Nie każdy podmiot ma jednak do niego dostęp. Dlatego proces sprawozdawczy zakłada co do zasady następujące scenariusze:

 1. Każdy podmiot publiczny posiadający nr REGON (jednostka macierzysta), ujęty w bazie danych GUS i posiadający dostęp do PS GUS otrzymał powiadomienie w tym portalu o możliwości uzupełnienia formularza
 2. Każdy z tych podmiotów uzupełnia formularz elektroniczny w swoim imieniu. Nie jest konieczne przekazywanie papierowej wersji raportu. Po zatwierdzeniu formularza w PS GUS – należy go wydrukować do pliku pdf (taką funkcjonalność posiada PS GUS) a następnie umieścić na swojej stronie BIP.
 3. Zgodnie z ustawą jeżeli podmiot publiczny jest jednocześnie organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), przygotowuje także raport za jednostki podległe oraz nadzorowane. Jeżeli jednostki te mają własny REGON (ale jako macierzysty, a nie będący rozszerzeniem REGON podmiotu publicznego) to co do zasady nie musi zbierać od nich danych, ponieważ podmioty te same wypełniają raport w systemie PS GUS. Wyjątkiem jest sytuacja gdy taki podmiot z jakichś względów nie otrzymał dostępu do PS GUS.
 4. Jeżeli podmiot publiczny będący organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy KPA posiada jednostki podległe lub nadzorowane, które nie mają własnego REGONu (lub posiadają  REGON będący rozszerzeniem REGONU macierzystego podmiotu publicznego) to istnieją 2 możliwe sposoby zebrania od nich danych:
  1. podmiot publiczny upoważnia odpowiednich pracowników podmiotów podległych lub nadzorowanych do wypełnienia odpowiednich raportów dla nich w PS GUS (informacje jak to zrobić można uzyskać u pracowników współpracujących GUS (patrz na końcu strony) lub uzyskać je zapoznając się z poradnikiem.
  2. pracownik podmiotu podległego lub nadzorowanego wypełnia formularz raportu udostępniony na BIP MFiPR i przekazuje go do podmiotu publicznego będącego organem o którym mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy KPA, a ten wprowadza dane do PS GUS.
 5. Jeżeli podmiot publiczny posiadający REGON macierzysty nie otrzymał formularza raportu w PS GUS - powinien zwrócić się do pracownika współpracującego GUS z danego regionu (na dole strony) - celem wyjaśnienia czy jest objęty sprawozdawczością z dostępności w PS GUS. 

Jeśli podmiot publiczny będący organem, pozyska dane od jednostek podległych / nadzorowanych na ich podstawie uzupełnia raport w PS GUS odrębnie dla siebie i dla każdej z ww. jednostek w ramach tzw. wieloformularza (system PS GUS istnieje funkcjonalność umożliwiająca dodawanie dodatkowych formularzy dla jednostek podległych - system PS GUS poprosi na wstępie o zaznaczenie odpowiedniej opcji  wypełnienia dla jednego lub wielu podmiotów). Formularz zawiera na wstępie konieczność wyboru podmiotu do którego raport powinien być składany zgodnie z ustawą (art. 11 ust. 4). Możliwe opcje to: „wojewoda”, „minister ds. rozwoju regionalnego” lub „nie dotyczy”. Każdy podmiot publiczny uzupełniający raport powinien wybrać jedną z dwóch  pierwszych opcji (szczegóły w FAQ). Opcja „nie dotyczy” został umieszczona w formularzu przede wszystkim dla podmiotów które ze względu na nieaktualne dane mogły omyłkowo znaleźć się w katalogu PS GUS. 

Wypełnienie formularza w PS GUS lub przekazanie go podmiotowi nadzorującemu na jego prośbę, w celu ujęcia w PS GUS będzie wystarczające z punktu widzenia spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 4, czyli przekazania wypełnionego raportu odpowiednio do właściwego wojewody lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Nie będzie więc konieczności dodatkowego przekazywania do ww. podmiotów raportu inną drogą.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od przekazania danych przez PS GUS lub inna drogą (patrz pkt 5 lub 6), każdy podmiot publiczny zobowiązany do raportowania dostępności jest też ustawowo zobligowany do publikacji raportu o stanie zapewniania dostępności na stronie BIP lub innej stronie tego podmiotu. W tym celu należy z PS GUS  wygenerować raport (wydruk do pliku pdf) lub wypełnić wzór  formularza ze strony MFIPR, który następnie należy umieścić do 31 marca 2021 r. na stronie BIP. 

Okres sprawozdawczy za jaki składny jest raport obejmuje okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.

Formularz raportu w PS GUS będzie dostępny tylko do ustawowego terminu na uzupełnienie raportu tj. do 31 marca 2021 r. Do tego terminu podmiot publiczny będzie  mógł edytować i uzupełniać informacje w zakresie zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (możliwa jest praca etapowa nad raportem). Po jego upływie dane z uzupełnionych formularzy  zostaną uznane za finalne i przekazane do agregacji. Należy więc do tego terminu zakończyć prace nad raportem. 

 

Jak wypełnić raport o stanie zapewniania dostępności - instrukcja krok po kroku

Dzięki filmowi, w niecały kwadrans otrzymasz szczegółowe informacje umożliwiające prawidłowe wypełnienie raportu. Obejrzyj film i wypełnij raport. To proste!

Instrukcja wypełnienia raportu

 

 

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Kto jest zobowiązany do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), tj. w szczególności:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

2. Jak wypełnić raport, z jakiego formularza korzystać?

Raport o stanie zapewniania dostępności jest wypełniany na wzorze opracowanym przez MFiPR i dostępnym na  więcej

< class="item_title"> Jak zorganizować pracę zdalną w kontekście zmieniających się przepisów?

Ze względu na fakt, że od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a od 20 marca stan ten przeszedł w stan epidemii, niemożliwe jest określenie do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek. Ta sytuacja wywołała konieczność przygotowania rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W obowiązującym od  25 marca 2020 r. rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zaproponowano rozwiązania, które umożliwią realizację procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych. Określono w nim przede wszystkim zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Taka sytuacja prawna wymusza zmiany w sposobie pracy każdego nauczyciela. Na co zatem nauczyciel już dzisiaj musi zwrócić uwagę i do czego się przygotować?

Z zapisów rozporządzania wynika, że nauczyciele będą odpowiedzialni razem z dyrektorem za ustalenie:

 1. tygodniowego zakresu treści nauczaniado zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych – w tym przypadku nauczyciele powinni kierować się przede wszystkim zasadą realizacji podstawy programowej w cyklu kształcenia, co oznacza, że nie jest istotne ułożenie treści, lecz jej realna realizacja w określonym czasie. Stąd powinni zmodyfikować program nauczania kształcenia ogólnego lub zawodu, np. w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych, a część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych, może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. sposobu monitorowania postępów ucznióworaz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – w tym przypadku do zadań nauczycieli będzie należało określenie sposobu oceniania osiągnieć ucznia przy braku formy klasowo-lekcyjnej. Jest to zadanie bardzo istotne, ponieważ nowe rozporządzenie zawiesza obowiązywanie dotychczasowych przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, określonych w rozporządzeniu w sprawie oceniania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych nakładając na dyrektora obowiązek ich ustalenia w nowej sytuacji prawnej. 
 3. potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania – ten obowiązek będzie wiązał się z zadaniami omówionymi w pkt 1, jeżeli nauczyciel dokona zmian w realizowanym przez siebie programie nauczania, będzie to również wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w zatwierdzonym szkolnym zestawie programów nauczania;
 4. źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać – w tym miejscu nauczyciel stosując metody i formy pracy wykorzystywane do pracy na odległość powinien zapoznać się z ich ofertą proponowaną przez MEN na stronie epodreczniki.pl. Narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim elektroniczne materiały edukacyjne są publiczne, a korzystanie z nich jest powszechne i bezpłatne dla szkół, placówek, uczniów, nauczycieli i rodziców. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ma być realizowane w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

Wprowadzone przez rozporządzanie zmiany zmuszają do zastanowienia się nad kilkoma istotnymi praktycznymi aspektami pracy szkoły.

W tym kontekście na przykład należy zastanowić się nad koniecznością zmiany statutu szkoły w części dotyczącej oceniania. Przepisy rozporządzenia nie nakładają obowiązku zmiany wewnątrzszkolnych zasad oceniania, o których mowa w art. 44b ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).  Jeśli zatem ustalenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o ich postępach w nauce można pogodzić z aktualnymi zapisami statutu szkoły, to problem ten nie powinien wystąpić

Kolejną kwestią jest to, czy obowiązujący dotychczas w szkole tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych powinien pozostać albo być zmieniony?

Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia dyrektor jest zobowiązany do ustalenia we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Czy to oznacza, że przestaje obowiązywać dotychczas obowiązujący tygodniowy rozkład zajęć? I tak i nie. Wszystko zależy od przyjętych w szkole rozwiązań, które mogą być uwarunkowane, np. posiadaną bazą informatyczną. Można założyć, że niektóre szkoły zachowają dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć poddając go niewielkim modyfikacjom, inne zaś będą zmuszone do jego istotnej zmiany. Nie ulega zmianie natomiast tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli o czym przesądza treść § 7 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z dynamicznym rozowjem sytuacji na bieżąco będziemy reagować na nowopowstające rozwiązania organizacyjne i prawne komentując i wyjaśniając je w naszych dalszych artykułach. 

Na dniach też gotowe będzie e-szkolenie dla nauczycieli na temat organizacji nauki na odległość w praktyce.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Bożena Browarczyk

21-03-2020

 

 

więcej
< class="item_title"> Kalendarz - ważne terminy w maju

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w maju? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na maj 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

  

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Egzamin ósmoklasisty.

25-27 maja 2021 roku

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. 2020 poz. 1361).

2.

Egzamin maturalny.

4-20 maja 2021 roku

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021 r. poz.482).

3.

Ruch kadrowy nauczycieli - ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, sprawy formalne związane z decyzjami emerytalnymi pracowników, zwalnianie i zatrudnianie nowych nauczycieli.

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola - do końca maja

Podstawa prawna: art. 10, 20-28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm).

4.

Możliwość skorzystania z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych jest programem rządowym mającym na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dotacja celowa przysługuje zarówno uczniom uczęszczających do szkół specjalnych, jak i wszelkich innych szkół, o ile mają stosowne orzeczenie. O dotację może więc wystąpić dyrektor dowolnej szkoły

od 15 kwietnia do 5 maja 2021 r. - wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez JST na podstawie informacji ze szkół.

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 577).

5.

Opinia organu nadzoru pedagogicznego w sprawie arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

do 20 maja danego roku

Podstawa prawna: Art.110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 17 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

6.

Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

do dnia 29 maja danego roku

Podstawa prawna: Art.110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

7.

Egzamin ósmoklasisty

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 17. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przekazanie zdającym i ich rodzicom informacji o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych.

do 11 maja 2021 r.

Odebranie od rodziców informacji o uwarunkowaniach zdrowotnych ucznia uniemożliwiających stosowanie maseczki do zakrycia ust i nosa oraz zaplanowanie egzaminu tego ucznia w oddzielnej sali

do 18 maja 2021 r.

Wprowadzenie do SIOEO nowego układu sal egzaminacyjnych, jeżeli ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz realizację zasad określonych w Wytycznych konieczne było zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w danej szkole.

do 21 maja 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

8.

Egzamin maturalny

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 32. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

9.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

W terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

Awans zawodowy nauczycieli

 

Zakończenie stażu.

Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

31 maja 2021 r. 

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Święta i ważne daty w maju 2021 roku

Międzynarodowe Święto Pracy 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień Wolności Prasy

Dzień Hutnika, Dzień Strażaka

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, Zimnych ogrodników (Pankracego)

Zimnych ogrodników (Serwacego)

Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego)

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodziny

Święto Straży Granicznej

Światowy Dzień Telekomunikacji

Dzień Mostowca, Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

Międzynarodowy Dzień

...
więcej
< class="item_title"> Kalendarz, czyli ważne terminy w czerwcu

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w czerwcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na czerwiec 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

maj/czerwiec 2021 r.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 maja 2021 r. dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

2.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy.

7 czerwca - 8 lipca 2021r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz 1707).

3.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 

Uwaga: Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna: art. 44 ust.1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

4.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia i ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 44n ust. 4-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

6.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

7.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

8.

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 17. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

16 - 18 czerwca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

9.

Egzamin maturalny (termin dodatkowy)

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 32. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przebieg egzaminu w terminie dodatkowym jest taki sam, jak w terminie głównym W 2021 r. części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w terminie poprawkowym nie przeprowadza się.

7 - 8 czerwca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

10.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

11.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania

w terminie określonym 
w statucie szkoły

Podstawa prawna: art. 44g ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

12.

Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodziców, jeżeli uznają oni, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Uwaga: Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w terminie ustawowym, tj. od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Podstawa prawna: art. 44n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

13.

Zorganizowanie zebrań rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem 
i promowaniem uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Termin ustala dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej

Podstawa prawna: art. 69 ust. 5-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu.

w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w

...
więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo