Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Udzielanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
zdjecie_aktualnosci

Z dniem 1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

Na podstawie nowego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do wskazanego rozporządzenia wprowadzona została zmiana brzmienia poszczególnych pozycji i odnośników, tj. zmieniono:

 1. w części I w wyszczególnieniu pozycję 2 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5;
 2. odnośnik 4 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 5 w załącznikach nr 2 i 5;
 3. odnośnik 5 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 6 w załącznikach nr 2 i 5.

Zmiany te dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych pozycji w załącznikach mają zapobiec wnioskowaniu przez szkoły o komplety podręczników lub materiałów edukacyjnych, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole, zatem zmiana pozwala uwzględnić fakt posiadania przez szkołę niewykorzystanych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

 

Terminy udzialania dotacji

W rozporządzeniu wskazano terminy udzielaania dotacji celowej przez wojewodę. I tak wojewoda udziela dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w terminie do:

 1. 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 2. 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 3. 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

 

Kwoty dotacji celowej

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  – wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 2. podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
  2. w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
  3. w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 1. w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 2. w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.

W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

 

Aplikacja do przygotowania załączników

W roku 2022 Ministra Edukacji i Nauki umożliwia przygotowanie załączników do rozporządzenia poprzez aplikację. Jest ona dostępna pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/.

Załączniki można przekazać w postaci:

 1. elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 2. papierowej (tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną) i elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Podstawa prawna:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-udzielania-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2022-r

 

3-04-2022

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo