< class="item_title"> ARCHIWALNE | Ważne! Zmiany w kierunkach realizacji polityki oświatowej!

28 marca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany w „Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021-2022”.

Do kierunków określonych w piśmie z dnia 8 lipca 2021 r. zostały dodane 2 nowe tj.:

 • Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości".
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

Powyższe zmiany uwzględnimy w materiałach do szkolenia: "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22", na które serdecznie zapraszamy.

 

Ponadto z tematów kontroli przewidzianych dla kuratorów oświaty wykreślono:

f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

 • „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

 

Pisma MEiN:

 

31-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Wytyczne sanitarne w trakcie egzaminów | komunikat CKE

Dyrektor CKE w specjalnym komunikacie wskazał, że na egzaminach zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

 

Podczas egzaminów obowiązujące będą „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego”, opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny - dostępne pod tym adresem: https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/877-nowe-wytyczne-epidemiczne-dla-szkol-i-przedszkoli, w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji egzaminacyjnej.

 

Źródło: 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220419%20Komunikat%20o%20zasadach%20bezpieczeństwa%20zdrowotnego%20podczas%20egzaminów%202022.pdfństwa%20zdrowotnego%20podczas%20egzaminów%202022.pdf

 

21-04-2022

 

więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Zajęcia w szkołach zakończą się w tym roku wcześniej

Minister Edukacji Narodowej podpisał dziś rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, zatem w tym roku szkolnym zajęcia w szkołach już na pewno zakończą się 19 czerwca.

 

"Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzamy natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku. 

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw."

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wakacje-w-tym-roku-wczesniej

 

12-06-2019

 

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Zmiany w katalogu stanowisk pracowników samorządowych i poziomach wynagrodzenia

1 października 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1723). 

Nowelizacji ulegają:

 • minimalny poziom wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę (I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia):
 • 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1 700 zł),
 • 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 000 zł).

Tym samym kwota najniższego wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego została ustalona w wysokości 2.000 zł, a więc nadal poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r., to kwota 2800 zł, zaś w 2022 r. to 3010 zł). Ta kwota stanowi jednakże wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczane są inne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę w szkołach samorządowych obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wynagrodzenie pracownika we wszystkich przysługujących dodatkach wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nie ukształtuje się na poziomie wynagrodzenia minimalnego za pracę, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.

Tabela wynagrodzeń JST z nowymi stawkami − porównanie

Kategoria zaszeregowania            

Przykładowe stanowisko w oświacie – pomocnicze i obsługi, urzędnicze, kierownicze urzędnicze

Minimalna kwota w złotych od 1 stycznia 2018 r.

Minimalna kwota w złotych od 1 października 2021 r.

I

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

1.700

2.000

II

robotnik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca

1.720

2.020

III

sprzątaczka, starszy: portier, woźny, dozorca

1.740

2.040

IV

palacz c.o.

1.760

2.070

V

intendent

1.780

2.100

VI

pomoc nauczyciela, kasjer, księgowy

1.800

2.130

VII

kierowca autobusu, młodszy ratownik, szef kuchni

1.820

2.160

VIII

ratownik, specjalista, kierownik kuchni, stołówki

1.840

2.190

IX

starszy ratownik, specjalista ds. bhp, informatyk

1.860

2.220

X

dietetyczka

1.880

2.250

XI

pielęgniarka

1.900

2.280

XII

sekretarz szkoły, ratownik medyczny

1.920

2.310

XIII

kierownik gospodarczy

1.940

2.340

XIV

 –

1.960

2.370

XV

1.980

2.400

XVI

główny księgowy

2.000

2.440

XVII

2.100

2.500

XVIII

2.200

2.600

XIX

dyrektor, gdy nie jest nauczycielem

2.400

2.700

XX

2.600

2.900

XXI

2.800

3.100

XXII

3.000

3.300

 

 • katalog stanowisk
 • przywrócono dla stanowiska palacz c.o. możliwości posiadania wykształcenia podstawowego
 • przeniesiono stanowisko starszego intendenta z grupy stanowisk urzędniczych do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi - aby umożliwić przeprowadzenie awansu wewnętrznego, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk
 • przeredagowano lp. 39 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że określenie na wstępie wyliczenia, tj. „starszy” nie dotyczy stanowiska „sprzątaczka”.

 

Podstawa prawna:

 

25-09-2021

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE | Zmiany w rozporządzeniach wydanych w związku z COVID-19

Dziś (19 sierpnia 2021 r.) w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone dwa rozporządzenia MEiN:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W pierwszym rozporządzeniu przesunięciu uległ termin możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19 - z 31 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Drugie rozporządzenie natomiast reguluje kwetsie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego w roku szkolnym 2021/22:

 • egzaminy mają być przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe,
 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu,

"W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony: 

 • w terminie głównym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu;
 • w terminie dodatkowym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju."
 • egzamin ósmoklasisty nie będzie przeprowadzany z przedmiotu do wyboru,
 • wskazano sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty uwzględniając 3 przedmioty: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia; kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35, tym samym kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 - kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

     „§11bab. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1)     wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki

– mnoży się przez 0,35;

     2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)     wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się 30 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, termin, o którym mowa odpowiednio w: 

1)     art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2)        art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.”

2)     wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • zostaną dostosowane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> ARCHIWUM | Testy sprawnościowe - projekt zmian w podstawie programowej wychowania fizycznego

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji projekty zmian dwóch rozporządzeń w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. 

 

Testy sprawnościowe od roku szkolnego 2023/24

W projektach zaproponowano zmiany polegające na dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części Warunki i sposób realizacji – obowiązku przeprowadzania przez nauczycieli wychowania fizycznego, raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, w każdej klasie branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum testów, które obejmują:

 • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
 • beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
 • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
 • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciele wychowania fizycznego będą wpisywać do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

 

System teleinformatyczny "Sprotowe Talenty"

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego, administrowanego przez wyznaczonego w szkole administratora. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Wyniki testów bez wpływu na ocenę

MEiN podkreśla, że wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne, przypominając, że:

"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.), przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej."

Wyniki testów mają posłużyć do:

 • zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów - poprzez tworzenie optymalnych, celowanych działań do określonych grup odbiorców po określeniu deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • identyfikacji uczniowskich talentów sportowych,
 • realizacji, wskazanych w podstawie programowej, zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna prowadzić z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci młodzieży.

 

Materiały:

 

23-02-2023

 

więcej
< class="item_title"> Autozapis do PPK od 1 kwietnia 2023 r. Obowiązek informacyjny pracodawcy.

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wszedł w życie przepis art. 23 ust. 6 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dotyczący automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Zgodnie z nim, co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, pracodawca dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej  złożył deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając pracodawcy nową deklarację z rezygnacją. 

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK.

 

Obowiązek informacyjny pracodwacy!

Pracownicy, którzy zrezygnowali z udziału w programie powinni zostać poinformowani przez pracodawcę do 28 lutego 2023 r. o ponownym autozapisie. Obowiązek informacyjny należy wykonać w stosunku do osób zatrudnionych:

 • które ukończyły 18 r. ż. ale nie ukończyły 55 r. ż., które złożyły deklaracje z rezygnacją w wyniku czego nie mają naliczanych i odprowadzanych wpłat,
 • w wieku 55-70 lat., które złożyły deklarację z rezygnacją i nie mają naliczanych i odprowadzanych wpłat ( osoby te nie podlegają autoazpisowi, ale pracodawca ma obowiązek poinformować tych pracowników, że wpłaty do PPK - w ramach ponownego autozapisu - będą dokonywane tylko na wniosek tego pracownika, jeśli wniosek ten zostanie złożony do ostatniegodnia lutego). Ukończenie 55. roku życia liczy się na dzień przed 1 kwietnia 2023 r.

Deklaracja rezygnacji, która wpłynie przed 1 marca 2023 r., nie będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2023 r.

 

W załączeniu zamieszczamy wzory, które należy przekazać pracownikom:

 • Informację o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK -przygotowane przez www.mojeppk.pl (j. polski, angielski i ukraiński)
 • Nowy wzór deklaracji rezygnacji z naliczania wpłat do PPK - WAŻNE!!! Deklaracja z rezygnacją będzie ważna tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie złożony w formie pisemnej,

 

oraz linki, do ulotek informacyjnych, które warto przekazać pracownikom przypominające podstawowe zasady uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz zasady autozapisu w j. polski, angielskim i ukraińskim:

 

25-01-2023 

 

więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - projekty rozporządzeń

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji MEiN opublikowało projekty dwóch nowych rozporządzeń:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli,
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Proponowane nowe akty wykonawcze są niezbędne do realizacji przepisów uchwalonych już przez Sejm 23 czerwca 2022 r., nowelizujących ustawę Karta nauczyciela - o czym więcej w artykule:

Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!,

i mają wejść w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi propozycjami MEiN - projekty w załączeniu.

 

 

Źródło: www.legislacja.gov.pl

 

12-07-2022

więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Minister Edukacji i Nauki podjął kolejną próbę zmian w Karcie Nauczyciela przedkładając do uzgodnień międzyresortowych  projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z planami MEiN zmiany dotyczące zasad pracy nauczycieli mają wejść w życie już 1 września 2022 roku.

Z uzasadnienia projektu oraz z oceny skutków regulacji projektu ustawy dowiadujemy się, że głównym celem tego działania jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantowanie wyższego wynagrodzenia nauczycielom, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, tj. w pierwszych latach pracy w tym zawodzie.

Poniżej przybliżenie najważniejszych proponowanych zmian, mających służyć realizacji powyższego celu.

 

3 etapy rozwoju zawodowego nauczyciela:

 • odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela(w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze  skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą), w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora; 
 • nauczyciel mianowany;
 • nauczyciel dyplomowany(po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą; wymienione okresy liczy się od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

 

Wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli

 • W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności: dyrektora szkoły, mentora, doradcy metodycznegoalbo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.
 • W ostatnim rokuodbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący; ekspert  z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.
 • Po omówieniu zajęć prowadzonych w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem, komisja będzie wydawała opinię. Pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Obligatoryjność ścieżki uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i weryfikacja umiejętności praktycznych

W przypadku otrzymania negatywnej opinii komisji nauczyciel będzie mógł złożyć (w ciągu 14 dni) do dyrektora szkoły wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię i nie złoży ww. wniosku oraz nauczyciel, który po ponownym przeprowadzeniu zajęć uzyskał ponownie ocenę negatywną będzie obowiązany odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze rok i 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie będzie prowadził zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Ponadto, jeżeli nauczyciel, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego to stosunek pracy z takim nauczycielem ulegnie rozwiązaniu.

 

Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli

Ocena pracy będzie dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy będzie warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony oraz uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć także opinii mentora. Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Ocena pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie dokonywana na jego wniosek

 

Zmiana w składzie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Planowane jest zmniejszenie liczby ekspertów z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wchodzących w skład komisji, z trzech do dwóch.

 

Warunki nadania poszczególnych stopni awansu

Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie prowadzone, tak jak dotychczas, w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie te będą nadawane w drodze decyzji administracyjnej. Nie zmienią się również organy właściwe do nadania tych stopni. Zmienią się natomiast warunki, ponieważ nauczyciel nie będzie już odbywał sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania.

Zgodnie z projektem ustawy warunkiem nadania nauczycielowi nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego stopnia nauczyciela mianowanego będzie

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, 
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, 
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracyuzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, 
 • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, 
 • zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
 • przepracowanie w szkole wymaganego okresu,
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracyuzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, 
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowe nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy.

 

Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

 • przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;
 • po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli przyporządkowane trzem etapom rozwoju zawodowego nauczycieli

Średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 120%,
 • nauczyciela mianowanego – 144%,
 • nauczyciela dyplomowanego – 184%

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

[Obecnie jest: dla: nauczyciela stażysty – 100%, nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184%]

 

Podsumowując:

Projekt zapowiada liczne zmiany dotyczące awansu zawodowego. Ma nastąpić ograniczenie liczby stopni awansu poprzez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego. Zgodnie z zapowiedzią będą nadawane tylko dwa stopnie – nauczyciel mianowany i dyplomowany. Pierwszy okres pracy w szkole ma być okresem odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. W tym okresie nauczyciela będzie wspierał mentor, wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora będzie udzielanie pomocy nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela. Przez pierwsze 2 lata nauczyciel będzie zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Ocena pracy będzie powiązana z awansem zawodowym  nauczyciela. Ponadto projekt ustawy przewiduje skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, co ma pozwolić na przyspieszenie o 2 lata przeszeregowania płacowego nauczyciela oraz zatrudnienia na podstawie mianowania. Łączny

...
więcej
< class="item_title"> Bezpieczeństwo zdrowotne w szkole związane z COVID-19

Obecnie - w stanie zagrożenia epidemicznego - to każda jednostka systemu oświaty posiada w kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Określają to obowiązujące wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego (w stanie zagrożenia epidemicznego):

 

"Wobec powyższego dyrektor kierujący szkołą lub placówką – w zależności od istniejących warunków (w tym m.in. lokalowych, sanitarnych) i zasobów kadrowych – posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły lub placówki, w tym zorganizowaniehigienicznych i bezpiecznych warunków na jej terenie."

Nadal zastosowanie mają przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach, które umożliwiają dyrektorom szkół elastyczne reagowanie w przypadku wystąpienia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.  

W sytuacji pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wprowadzić odpowiednie rozwiązania organizacyjne w systemie oświaty w całym kraju lub na poszczególnych terenach.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

 

31-08-2022

 

więcej
< class="item_title"> Brak obowiązkowych prac domowych - jest projekt rozporządzenia

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Proponowane rozporządzenie ma wprowadzić dwie podstawowe zmiany dotyczące:

 • prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności ich oceniania,
 • wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

 

Prace domowe

Zgodnie z projektem w szkole podstawowej w klasach I–III nauczyciel nie będzie zadawał uczniom pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Natomiast w przypadku prac domowych dla uczniów klas IV–VIII, to nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, ale będzie ona nieobowiązkowa,a dodatkowo nie będzie z niej ustalana ocena.

W przypadku gdy uczeń klas IV-VIII wykona pisemną lub praktyczną pracę domową, to zostanie ona sprawdzona przez nauczyciela, który przekaże mu informację, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.


§ 12a. 1. W ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej:

1)     w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2)     w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczną pracę domową i przekazuje mu informację, o której mowa w § 12.”


Jak czytamy w uzasadnieniu:  "(...)proponowana zmiana nie oznacza zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek itp. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych."

 

Oceny roczne lub końcowe klasyfikacyjne z religii i etyki

Projektowane rozporządzenie zakłada, że oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej uzyskanych ocen. Resport edukacji tak uzasadania proponowaną nowelizację: "(...) zajęcia religii (etyki) są dobrowolne, zatem rodzic lub pełnoletni uczeń może zdecydować w każdej chwili o rozpoczęciu uczęszczania przez ucznia na lekcje religii (etyki) lub zrezygnować z uczestnictwa w tych zajęciach. W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen."


"§ 18. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.”

§19. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.”


 

Wejście w życie

Co do zasady rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r., z wyjątkiem zapisów dotyczących prac domowych, które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

 

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

27-01-2024

 

 

więcej
< class="item_title"> Chat GPT materiał dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, dlatego tak ważne jest rozumienie, jakie szanse i zagrożenia się z nią wiążą. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się Chat GPT, z którego korzystają także uczniowie.

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Chat GPT może istotnie zmienić oblicze polskiej edukacji dzięki zdolności dostarczania bardzo precyzyjnie spersonalizowanej wiedzy. 

 

Nie jest to narzędzie pozbawione wad, co jednak nie powstrzymuje uczniów przed wykorzystywaniem go już dziś. Świadome korzystanie z niego przez nich nie powinno ograniczać się do prób napisania za jego pomocą pracy domowej. Nauczyciele stają tym samym przed prawdziwym wyzwaniem - jak oceniać prace, które mogą być tworzone całkowicie lub w bardzo dużym stopniu przez sztuczną inteligencję.

MEiN chcąc odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli, utworzyli grupę roboczą “AI w Edukacji”, w ramach której Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki w Instytucie Badań Edukacyjnych omówili temat przyszłości i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji m.in. z kluczowymi liderami opinii Microsoft i Microsoft dla Edukacji.

W efekcie tych działań w Instytucie Badań Edukacyjnych uruchomiony został proces badania potrzeb nauczycieli i dopasowywania rozwiązań do ich oczekiwań. 

W pierwszym kroku przygotowano artykuł “Chat GPT w szkole - szanse i zagrożenia”, który zawiera m.in. informacje o tym, czym jest Chat GPT i jak wpływa na edukację, jakie zagrożenia rodzi jego użycie, jak korzystać z niego mądrze oraz sprawdzić, czy na przykład praca domowa została przygotowana samodzielnie.

 

Źródło: www.mein.gov.pl

 

24-04-2023

 

więcej
< class="item_title"> CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 r.

Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały opublikowane aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021 zgodne z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/.

 

29-12-2020

więcej
< class="item_title"> Cykl spotkań ze specjalistami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykl spotkań (każde 2-godzinne) dedykowanych głównie specjalistom i nauczycielom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowane szkolenia w pięciu odsłonach w praktyczny sposób poruszą zagadnienia związane ze stosowaniem w jednostkach oświatowych przepisów regulujących ich funkcjonowanie w kontekście właściwej organizacji pracy i zadań specjalistów i nauczycieli pracujących z nimi na co dzień. Całość zakończy podsumowanie pracy nauczycieli specjalistów, tak przecież oczekiwane na zakończenie każdego roku szkolnego. 

Podczas kolejnych spotkań kolejnych będą poruszane między innymi kwestie związane z:

 • dokumentacją, która z założenia powinna odzwierciedlać funkcjonowanie ucznia, ale również pracę nauczycieli i specjalistów,
 • prawami rodziców do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka, ale również ich obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania dziecka w szkole,
 • prawnymi możliwościami przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, zaproponowania innej organizacji pracy dla uczniów zdolnych, organizacją nauczania indywidualnego,
 • diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawy wsparcia ucznia i rodziny,
 • możliwymi sposobami współpracy nauczycieli i specjalistów z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach dydaktycznych i wychowawczych,
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

 

Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:

 

I spotkanie: Co powinien zawierać IPET, aby był użyteczny?, termin: 9 marca

II spotkanie: Prawa rodziców do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka, ale również ich obowiązki wynikające z funkcjonowania dziecka w szkole, termin: 29 marca

III spotkanie: Diagnoza funkcjonalna prowadzona przez nauczycieli i specjalistów jako podstawa wsparcia ucznia w jego funkcjonowaniu w szkole i placówce oświatowej, termin: 20 kwietnia

IV spotkanie: Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?, termin: 11 maja

V spotkanie: Praca specjalisty z perspektywy roku szkolnego, termin: 5 czerwca

Prowadząca: Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

Przy zgłoszeniu na 3 lub 4 szkolenia z cyklu - 10% rabatu na te szkolenia, zgłoszenie na 5 szkoleń - 15% rabatu na te szkolenia.

 

Zapraszamy, 

 

Zespół ECRK

 

więcej
< class="item_title"> Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji? odpowiedzi MEiN

MEiN udzieliło odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące dodatkowych zajęć wspomagających w szkołach.

Przypominamy, że zajęcia wspomagające mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Natomiast nie organizuje się ich w:

 • w szkołach podstawowych dla dorosłych;
 • w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
 • w branżowych szkołach II stopnia;
 • w szkołach policealnych;
 • w szkołach podstawowych specjalnych iszkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

Dyrektor ustala w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły, a także ustala termin, do którego rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Jeżeli dyrektor złożył wniosek do organu prowadzącego o realizację zajęć po 22 lipca a do 30 lipca 2021 r. lub korektę rodzaju zajęć nie ma konieczności uzgadniania rodzaju zajęć z radą pedagogiczną oraz informowaniu rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających. Wszelkie działania związane z informowaniem rodziców i pełnoletnich uczniów oraz zbieraniem deklaracji mogą być dokonane po zakończeniu ferii letnich.

Organizacja zajęć i ich liczba (po zmianach od 23 lipca 2021 r.):

Okres ich organizacji: od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (ujętych w ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół) oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym w przypadku zawieszenia zajęć w jednostce, zajęcia nie będą realizowane.

Godzina zajęć trwa 45 minut.

Zajęcia wspomagające są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. Gdy zgłosi się mniej uczniów, wtedy organizowane są w grupach międzyoddziałowych liczących co najmniej 10 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w tym artystycznej, specjalnej, oddziału specjalnego (z wyjątkiem oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) w której liczba uczniów klas IV– VIII jest mniejsza niż 60 uczniów, w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, i ponadpodstawowej, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.

Zmiany w liczbie uczniów, dla których mogą być organizowane zajęcia wspomagające między rokiem szkolnym 2020/2021 a rokiem szkolnym 2021/2022, mają wpływ na organizację dodatkowych zajęć wspomagających.

Liczba godzin zajęć wspmagających nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (15 godzin) przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.

Tygodniowa liczba zajęć wspomagających nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów w szkole, wynikająca z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. W przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających jest nieobowiązkowy. Zajęcia są organizowane dla uczniów zgłoszonych.

 

Rozliczenie zajęć wspomagających szkół niesamorządowych:

Dyrektor szkoły niesamorządowej będzie zobowiązany przedstawić organowi, który udzielił dotacji, tylko jedno rozliczenie wykorzystania dotacji celowej. Będzie ono składane do końca stycznia 2022 r. i będzie dotyczyło wszystkich zajęć wspomagających przeprowadzonych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Do rozliczenia (MEiN opublikował na stronie podległego mu urzędu wzór informacji składanej przez dyrektora szkoły niesamorządowej, wzór wniosku, wzór formularza rozliczenia dotacji celowej oraz wzór zestawienia) dyrektor dołączy tabelaryczne zestawienie, zawierające:

 • imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby,
 • własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu. 

Odpowiedzi MEiN na pytania:

Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.:

 • liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie
 • listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć.

W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających:

Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:

§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664):

"§ 11. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności

...
więcej
< class="item_title"> Dariusz Skrzyński wśród ekspertów ECRK!

Prawnik, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie", były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. 

więcej
< class="item_title"> Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - elektronicznie

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń/absolwent szkoły może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego także w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Składający deklarację może korzystać z systemu przy użyciu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu lub profilu zaufanego. Identyfikator (login) i hasło dostępu zdający uzyska od dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w zależności od tego, gdzie jest zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdający może tak jak dotychczas złożyć deklarację w formie papierowej.

W nowym rozporządzeniu został określony termin, w jakim zdający jest zobowiązany przedłożyć odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej dokumenty, orzeczenia, opinie, zaświadczenia, wnioski oraz oświadczenia:

 • w przypadku uczniów i absolwentów składają dyrektorowi szkoły, do której uczęszczają lub uczęszczali -  w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.
 • absolwent (szkoły zlikwidowanej lub przekształconej) lub osoba (która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycz-

  nych, itp.) składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzony został przepis przejściowy, zgodnie z którym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 28 września 2021 r. dostosuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem - w zakresie możliwości złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

Dla dyrektorów szkół, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, możliwość złożenia przez uczniów i absolwentów deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w postaci elektronicznej stanowi istotne ułatwienie przy sporządzaniu wykazu osób przystępujących do tego egzaminu w danej szkole. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przygotować taki wykaz i przekazać go do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. System będzie automatycznie generował wykaz osób, które zgłaszają się do egzaminu maturalnego w danej szkole składając e-deklarację.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022, które zostały złożone w postaci papierowej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc prawną.

 

Podstawa prawna:

więcej
< class="item_title"> Do czego AI nie służy. Przewodnik dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało kolejny poradnik związany ze sztuczną inteligencją. W pierwszej części MEiN podjęło temat ChatGPT, w nowym porusza kwestię kreatywności SI.

 

Wyzwania dla współczesnej szkoły

W dzisiejszym świecie jedyną stałą wydaje się nieustanna zmiana. Kompetencje, które nabywamy w szkole i życiu dorosłym, dezaktualizują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zjawisko to wynika z gigantycznego przyrostu nowych informacji w krótkim czasie. Stąd też naszym celem jest zrozumienie, które kompetencje stają się kluczowe w kontekście szybko zmieniających się realiów edukacyjnych.

Sztuczna inteligencja a kreatywność

Według modelu 4K kluczowymi umiejętnościami są: kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie i kooperacja. Kreatywność była dotychczas uznawana za kompetencję typowo ludzką, ale jej definicja, w związku z rozwojem badań nad generatywną sztuczną inteligencją, znów staje się przedmiotem debaty, również w kontekście edukacyjnym.

W przewodniku „Do czego AI nie służy” autorzy zastanawiają się nad kreatywnością dużych modeli językowych, podejmują się etyczno-moralne aspekty korzystania z nich oraz prezentują wskazówki dla nauczycieli. Ostatni rozdział skupia się na przykładach niepożądanych zachowań użytkowników AI w szkole oraz definiuje zagrożenia związane z wdrażaniem rozwiązań AI w edukacji.

Materiały

Przewodnik Do czego AI nie służy

 

Źródło: www.mein.gov.pl

 

29-11-2023

 

więcej
< class="item_title"> Dodatkowe zajęcia specjalistyczne - jest rozporządzenie!

W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 339 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizujące zapowiedzi ministerstwa dotyczące zwiększenia środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 2022 r.Tym samym dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku dodatkowe zajęcia specjalistyczne - poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora danej szkoły, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w tym zakresie.

Czas na złożenie informacji o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych - do 21 lutego 2022 r.

 

W jakich szkołach mogą być organizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne?

Zajęcia te będą organizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Natomiast: „§ 10o. 2. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:

1)     oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2)     oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:

a)     szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

b)     oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

3)     branżowych szkołach II stopnia;

4)     szkołach policealnych;

5)     szkołach dla dorosłych;

6)     szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.".

 

Jakie zajęcia można zorganizować?

Zajęcia specjalistyczne mogą obejmować: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor szkoły będzie informował rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w ww. zajęciach i będzie ustalał wymiar godzin tych dodatkowych zajęć - także dla uczniów rozpoczynjących kształcenie w roku szkolnym 2022/2023. Zatem korzystanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych przez uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będzie dobrowolne i nieodpłatne

Do dodatkowych zajęć specjalistycznych stosowane są przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych. Oznacza to, że m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki wymienione w ww. rozporządzeniach. Ponadto zastosowanie mają przepisy dotyczące:

 •  maksymalnej liczebności uczniów na danych zajęciach (np.: korekcyjno-kompensacyjnych - maksymalnie 5 uczestników, logopedyczne - maksymalnie 4 uczestników, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu jednostki -  maksymalnie 10 dzieci);
 • dokumentowania tych zajęć zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik innych zajęć);
 • czasu trawania zajęć (UWAGA! w przypadku szkół ponadgimnazjalnych czas trawania zajęć specjalistycznych to 60 minut).

 

Co więcej dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie będą wykazywane w systemie informacji oświatowej ani ujmowane w arkuszu organizacji szkoły (§ 10q. 1 i 2).

 

Ile dodatkowych zajęć? 

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

 • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
 • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
 • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

 

Jaki czas realizacji?

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych będzie możliwa od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. Termin rozpoczęcia zajęć będzie jednak zależał od decyzji dyrektora. Obejmie zatem uczniów którzy w roku szkolnym 2021/2022 już uczęszczają do danego typu szkoły, jak i tych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 dopiero rozpoczną kształcenie w danym typie szkoły (klasy I).

 

Zadania dyrektora:

 • ustalić liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych do realizacji w szkole od 1 marca do 20 grudnia 2022 r.;
 • do 21 lutego 2022 r. złożyć do organu prowadzącego (szkoła publiczna) informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych na arkuszu przygotowanym przez MEiN, który zawiera: nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji, miejscowość i datę sporządzenia informacji, podpis dyrektora szkoły;
 • poinformować rodziców o możliwości skorzystania z zajęć - w sposób ustalony w szkole;
 • ustalić liczbę dodatkowych godzin różnego rodzaju zajęć specjalistycznych - zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów w tym zakresie, mając na uwadze, że są one w szczególności dedykowane uczniom, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ich potrzeby w zakresie dodatkowego wsparcia zostały rozpoznane np. na poziomie szkoły przez nauczycieli;
 • ustalić harmonogram dodatkowych zajęć specjalitycznych;
 • ustalić osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
 • ustalić zasady prowadzenia dokumentacji (dziennik zajęć innych) oraz określić sposób prowadzenia sprawozdań, ewaluacji, oceny efektywności dodatkowych zajęć specjalistycznych.

 

Materiały dodatkowe:

Link do strony MEIN o zajęciach specjalistycznych:

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz.
...
więcej
< class="item_title"> Dodatkowe zajęcia specjalistyczne - odpowiedzi MEiN

MEiN odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin - do realizacji od 1 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że czas na złożenia informacji o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych do organu prowadzącego to 21 lutego 2022 r.

 

Oto pytania i odpowiedzi:

 

W jaki sposób wnioskować o dodatkowe środki w szkołach liczących np. 65 lub 125 uczniów?

Środki, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego, będą naliczone na podstawie liczby uczniów w szkołach według stanu na 30 września 2021 r. 

W Strefie Pracownika SIO został udostępniony raport z liczbą uczniów na 30.09.2021. przyjętą do naliczenia środków do tego programu. Raport jest dostępny w sekcji raporty/raporty SIO2 rok 2021/2022.
Dyrektorzy szkół publicznych ustalają w porozumieniu z organem prowadzącym liczbę godzin planowanych w szkole dodatkowych zajęć specjalistycznych.  

W  przypadku szkół dotowanych wnioskowaną liczbę godzin można wyliczyć, mnożąc ogólną liczbę uczniów w szkole przez kwotę 39,55 zł na ucznia, następnie otrzymaną kwotę dzieląc przez 64 zł na godzinę: 

 

ogólna liczba uczniów w szkole x 39.55 zł

_____________________________________

                         64 zł/godz.

 

Czy dodatkowe godziny na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone w przedszkolu/oddziale przedszkolnym?

Wsparcie nie jest skierowane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

Czy organy prowadzące będą składać dodatkowe wnioski o zwiększenie subwencji?

Podział środków jest maksymalnie uproszczony i zostanie dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na 30 września 2021 r. Nie będzie potrzeby składania dodatkowych wniosków. 

 

Czy do realizacji zajęć w szkole można zatrudnić dodatkową kadrę? 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za organizację zajęć może powierzyć ich realizację nauczycielom pracującym już w szkole lub – w porozumieniu z organem prowadzącym – może także zatrudnić dodatkowych nauczycieli. 

 

Jakie zajęcia specjalistyczne można prowadzić z uczniami?

Dodatkowe godziny będą przeznaczone za organizację zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

 

Ilu uczniów może uczestniczyć w grupach na zajęciach specjalistycznych?

Liczebność uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone są w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: 

 • z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) 
 • z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643).

Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin będę organizowane zgodnie z tymi przepisami.

 

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć specjalistycznych w formie indywidualnej?

W zależności od potrzeb uczniów zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone również indywidualnie. 

 

W jaki sposób o dodatkowe godziny powinny wnioskować szkoły filialne?

Dyrektor szkoły, w której funkcjonuje filia, składa do organu prowadzącego Informację o liczbie godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej planowanych do realizacji w szkole. Uwzględnia przy tym uczniów szkoły i uczniów filii tej szkoły.

 

18-02-2022

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo