Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Projektowane zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych
zdjecie_aktualnosci

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy nowe projekty rozporządzeń  zmieniających rozporządzenia:

Projektowane zmiany obejmują m.in. zastąpienie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie, uzupełnienie w ramowych planach nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum katalogu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym o ww. nowy przedmiot oraz określenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński w szkole podstawowej (klasa 7 i 8), 4-letnim LO i 5-letnim technikum.

 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie w liceum ogólnokształcącym (w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej) i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w zakresie podstawowym).

Jak czytamy w uzasadnieniu „celem wprowadzenia nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym, jest dostosowanie kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych w tym obszarze do potrzeb rynku pracy lub wymagań uczelni oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w świecie finansów i zarządzania oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych”.

W stosunku do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zaproponowano redukcję i wymianę części zagadnień: 

  • ograniczono zagadnienia makroekonomiczne,
  • zagadnienia teoretyczne mają zostać zastąpione przez problematykę finansów osobistych oraz rozwój kompetencji miękkich.

 

Wymiar godzin

Wymiar godzin zajęć przedmiotu biznes i zarządzanie ma wynosić:

  • liceum ogólnokształcące – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II, 
  • technikum – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II,
  • branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 2 godziny.

Harmonogram zmian

Nowy przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2023/2024, nie będą objęci tą zmianą.

Zakres rozszerzony

Będzie istniała możliwość realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz technikum – proponowane jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. Przy czym w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie będzie mógł być realizowany w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

 

Język łaciński jako drugi język obcy w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum

Zgodnie z propozycją język łaciński od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli wybrać uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży oraz klasy I technikum jako drugi język obcy – jeżeli szkoła będzie miała ten język w swojej ofercie dydaktycznej. 

Co ważne nie przewiduje się włączenia języka łacińskiego do katalogu języków obcych, z których uczniowie będą mogli przystępować do egzaminu ósmoklasisty.

 

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika

W stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu technika w szkole podstawowej zmiany mają dotyczyć: opisu założeń przedmiotu technika, celów kształcenia, treści nauczania oraz warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu.

Wynikają one ze zmian, jakie towarzyszą rozwojowi ludzkości – związane są z rozwojem techniki, nowymi urządzeniami wykorzystywanymi do transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch) i koniecznością edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa korzystania z nich.

Zmieniona podstawa programowa techniki ma obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 będą realizować przedmiot technika według dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tego przedmiotu.

 

Pozostałe zmiany

  • rezygnacja z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesienie godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe.
  • uzupełnienie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski (dodanie części dotyczącej zalecanych gier o walorach edukacyjnych Przykładem takich gier są: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”, są one dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl).

 

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

3-11-2022

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo