< class="item_title"> Archiwalne | Zmiany w Karcie Nauczyciela - 8 nowości

26 czerwca Senat bez poprwek przyjął ustawę zmieniającą ustawę Karta Nauczyciela. Tym samym czekamy już tylko na podpis Prezydenta, ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw i nowe rozporządzenia.

Zmiany związane są z realizacją porozumienia podpisanego przez NZSS Solidarność ze stroną rządową jeszcze przed wybuchem strajku nauczycieli. Dotyczą one m.in. podniesienia średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenia świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego. Zmiany obowiązywać mają od 1 września 2019 r. Jakie zmiany czekają nauczycieli?

 

 1. Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli

Od 1 września planowane jest podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Zmieni się tabela zaszeregowania wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określona w rozporządzeniu MEN. Ustawa wprowadza przepis przejściowy, według którego w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 9,6%. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

„W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. zagwarantowano publicznym niesamorządowym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów JST na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. JST dokonają aktualizacji kwot dotacji do dnia 31 października 2019 r. Oznacza to, że dodatkowe środki zostaną przekazane w ramach dotacji najpóźniej w miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r.”.

 

 1. Wprowadzenie świadczenia na start dla nauczyciela stażysty

Do Karty Nauczyciela zostanie dodany nowy art. 53. Wszyscy nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Świadczenie będzie wypłacane do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

 

W projekcie zmian w opublikowanych w lutym br. (jeszcze przed strajkiem) takie świadczenie miało przysługiwać w każdym roku odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego – dwukrotnie po 1.000 zł (łącznie 2.000 zł). Finalnie ma być wypłacane jedynie jednen raz 1.000 zł. 

Świadczenie na start będzie miało charakter socjalny. W związku z tym wszyscy nauczyciele uprawnieni do tego świadczenia otrzymają je w takiej samej wysokości, niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Warunkiem otrzymania świadczenia jest wyłącznie odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, co przesądza, że nauczyciel musi być zatrudniony co najmniej w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie. Świadczenia nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia. Świadczenie obejmie nauczycieli, którzy rozpoczną staż po 1 września 2019 r.

 

 1. Wprowadzenie minimalnej stawki dodatku za wychowawstwo

Do Karty Nauczyciela zostanie dodany nowy art. 34a. Zgodnie z nim minimalna wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy ma wynosić 300 zł.

Obecnie wysokość stawek dodatku funkcyjnego, do którego należy m.in. dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, w drodze regulaminu wynagradzania (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela). Wysokość tego dodatku jest różna w zależności od organu prowadzącego. Zatem od 1 września 2019 r.  formalnie dalej wysokość tego dodatku ustala organ prowadzący, ale jego wysokość nie może być  niższa niż 300 zł.

 

 Art. 34a Karty Nauczyciela

„Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”.

 

 1. Powrót do ścieżki awansu sprzed 1 września 2018 r.

Nowelizacja, co do zasady, przywraca starą ścieżkę awansu zawodowego obowiązującą przed 1 września 2018 r.

Tabela. Porównanie zmian w awansie zawodowym od 1 września i do 31 sierpnia 2019 r.

Zmiany

Od 1 września 2019 r.

Do 31 sierpnia 2019 r.

Zniesienie obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli

Nie trzeba już po zakończeniu stażu dokonywać oceny pracy. Przywrócona zostanie ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

Ocena pracy jest obowiązkowa:

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela;

3)  co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli zostało utrzymane zasięganie opinii rady rodziców

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

Uchylenie upoważnienia do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli

Kryteria oceny pracy będą określone w ustawie Karta Nauczyciela (art. 6a ust. 1e i 1f).

To MEN w drodze rozporządzenia określa kryteria oceny pracy – rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U z 2018 r. poz. 1133).

Rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, w zakresie awansu zawodowego przywrócona zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły (zmodyfikowany art. 9c Karty Nauczyciela)

Nie ma oceny dorobku zawodowego za okres staży. Po zakończeniu każdego stażu jest ustalana ocena pracy nauczyciela.

Uchylenie przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy, zmiany skali i kryteriów tej oceny.

Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy mieli otrzymać  nauczyciele dyplomowania w pełnej wysokości od 1 września 2020 r.

Skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

Okres pracy między kolejnymi stopniami awansu zawodowego zostanie skrócony do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Obecnie okres stażu pracy między kolejnymi stopniami awansu zawodowego wynosi:

 • 3 lat pracy przed
...
więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Zmiany w kształceniu ponadpodstawowym, co nas czeka? cz. 2

Zmiany w kształceniu na poziomie szkół ponadpodstawowych, to kontynuacja tematyki związanej z reformą oświaty, która od 1 września 2019 roku w sposób zasadniczy dotykać będzie III etapu edukacyjnego. W tym miejscu warto przypomnieć zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm) w części dotyczącej organizacji kształcenia ponadpodstawowego, a także opisanych w niej sytuacji dotyczących niepromowania uczniów w różnych typach szkół ponadpodstawowych. Ponadto istotne dla ww. zagadnień będzie uwzględnienie w organizacji pracy szkół nowych form kształcenia zdefiniowanych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2245) i znajdujących swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639).

O czym zatem należy pamiętać?

Przede wszystkim o zmieniającej się organizacji kształcenia uwzględniającej jej dwutorowość. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, tym samym od 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego 3-letniego liceum uczyć się będą absolwenci ostatniego rocznika wygaszonego gimnazjum. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w 4-letnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego. W związku z powyższym zmieni się sytuacja uczniów, którzy nie uzyskają promocji ww. okresie. Uczeń klasy I dotychczasowego 3 -letniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Natomiast dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w 5- letnie technikum. Do roku szkolnego 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do 5-letniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Oznacza to, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej 4-letniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas. W takiej sytuacji uczeń klasy pierwszej 4-letniego technikum, który nie uzyska promocji do klasy drugiej i nie będzie miał możliwości powtarzania tej klasy w 4-letnim technikum, może kontynuować naukę w klasie pierwszej 5-letniego technikum. Analogicznie uczniowie klas II-IV 4-letniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej, będę mogli kontynuować naukę w odpowiedniej klasie (II-IV) 5-letniego technikum.

Organizacja kształcenia w branżowej szkole I stopnia rozpoczęła się już od roku szkolnego 2017/2018. W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018- 2019/2020) branżowe szkoły I prowadzą klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a co za tym idzie uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Na rok szkolny 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum oraz rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia tj. uczeń klasy III zasadniczej szkoły zawodowej, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły od roku szkolnego 2019/2020 staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia.

Branżowa szkoła II stopnia, nowy typ szkoły ponadpodstawowej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r., w związku z tym pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży i dla dorosłych, jako szkoły, w których kształcenie, w zależności od zawodu będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

Do szkół policealnych rekrutacja będzie prowadzona analogiczne do obecnie prowadzonej rekrutacji do szkół policealnych dla dorosłych. Klasyfikowanie i promowanie będą również takie same jak w przypadkach obecnego klasyfikowania i promowania w szkołach policealnych dla dorosłych (art. 44z i 44za ustawy o systemie oświaty). Co do zasady w szkole policealnej będzie prowadzone kształcenie w tych zawodach, które w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie będą przypisane do kształcenia w technikum. Wyjątki od tej zasady zostały wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316). Ponadto kształcenie w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach kształconych w szkole policealnej będzie możliwe wyłącznie dla osób posiadających, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. W związku ze zmianami w kształceniu w szkołach policealnych, w katalogu kwalifikacji pełnych w art. 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji został wyodrębniony przepis dotyczący 5 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dodany do art. 8 pkt 7a będzie obowiązywał od dnia 1 września 2019 r. i jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zamieszczono tytuł dyplomowanego specjalisty i dyplomowanego specjalisty technologa, a fakt uzyskania świadectwa dyplomowanego specjalisty i świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji

     W konsekwencji ww. informacji zasadne jest odwołanie się do zapisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Celem jej legislacji było przede wszystkim doprowadzenie do porównywalności dyplomów i certyfikatów, do określenia jakości kursów i szkoleń. Osiągnięto to poprzez utworzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), czyli elektronicznego systemu zawierającego kompendium informacji o wszystkich możliwych do zdobycia w Polsce kwalifikacjach, również tych nadawanych poza szkolnictwem wyższym i systemem oświaty. Ustawa zawiera wyjaśnienia używanych w niej pojęć ustawowych. I tak przez pojęcie kwalifikacji pełnych należy rozumieć kwalifikacje nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty, po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Kwalifikacje cząstkowe to kwalifikacja w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy o systemie oświaty, potwierdzana dyplomami i świadectwami czeladniczymi uzyskiwanymi po przeprowadzeniu egzaminu w zawodach przewidzianych w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i na innej drodze. Kwalifikacje rynkowe oznaczają kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Głównym narzędziem systemu jest ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji (PRK). Gromadzi wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Służy do klasyfikowania kwalifikacji włączanych do ZSK według poszczególnych poziomów PRK. Poziom PRK to zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się. Wykaz poziomów PRK, które przypisuje się do kwalifikacji pełnych, wymienia art. 8 (począwszy od świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - pkt 1 aż do dyplomu doktorskiego - pkt 11). Z założenia ustawa ma zatem w sposób prawny wspomóc uczniów w osiągnięcia przez nich sukcesu na rynku pracy proponując kompleksowy system uznawalności kwalifikacji - tych zdobywanych w ramach form szkolnych, jak i pozaszkolnych, w tym u pracodawców.

 


Przejdź do części 1


 

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> Archiwalne | Zmiany w Planie nadzoru, czyli sztuka dla sztuki

Wobec nowej sytuacji z jaką mamy do czynienia w oświacie, u wielu Dyrektorów placówek oświatowych w Polsce pojawiają się wątpliwości co począć z przyjętym jeszcze we wrześniu 2019 roku Planem nadzoru pedagogicznego. Naturalnym jest, a wręcz wymaganym przepisami oraz licznymi zapytaniami z Kuratoriów, aby w tych nowych dla wszystkich warunkach, odejść od wcześniej zaplanowanych obszarów i metod nadzoru, a nakierować je na zupełnie nowe, takie jak na przykład organizacja nauczania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odległość czy też obciążenie uczniów pracą przed monitorem. Pytanie jednak, czy dokonujące się właśnie zmiany w Państwa nadzorze znaleźć muszą ujście aż w formalniej zmianie samego Planu?

Zacznijmy od przepisów, a potem będzie czas na wybór najlepszego rozwiązania. 

W przypadku potrzeby wykonania w ramach nadzoru pedagogicznego czynności, która nie znalazła się w ogłoszonym przez Państwa w połowie września Planie, obowiązujące Rozporządzanie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627), przewiduje dwa wyjścia.

Pierwsze z nich znajdziemy już na samym początku Rozporządzenia, bo w artykule trzecim i jego ustępach 1 oraz 3:

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych. 

 1. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1. 

Jak widać, mają Państwo pełne prawo do realizowania w ramach nadzoru pedagogicznego również działań doraźnych, a te prowadzone mają być w sytuacji zaistnienia potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych w Planie. Co więcej, ustęp 4 wspomnianego artykułu w pełni uzasadnia prowadzenia działań doraźnych w szczególności właśnie, wynikających z potrzeb szkoły lub placówki. 

 1. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkółplacówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

Jeśli chodzi o działania doraźne ustawodawca nie zobowiązał Dyrektora do umieszczania ich w Planie Nadzoru. Wyniki ich znajdą się oczywiście w przygotowywanym Sprawozdaniu z nadzoru, jednak żadna aktualizacja Planu wymagana nie jest.

Drugi przypadek jak postąpić w opisywanej sytuacji, wyjaśnia artykuł 23, który mówi o samym Planie, a w ustępie czwartym stanowi:

§ 23. 4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

Można zatem dokonać zmian w Planie, nie jest to oczywiście zabronione. Szczęśliwie, wymaga to zaledwie poinformowania Rady Pedagogicznej o tym fakcie i formalnego naniesienia zmian. Pytanie - po co?

Wyjścia są dwa. Pierwsze to robić swoje, skupić się na samym nadzorze i jego dokumentowaniu, a wyniki tych nowych działań ująć w Sprawozdaniu za ten rok. Drugie to de facto to samo, ale poprzedzone "zabawą" w formalne nanoszenie poprawek do Planu i poinformowanie o nich Rady Pedagogicznej.

W mojej opinii, szczególnie w tych szczególnych warunkach, kiedy zajęć Dyrektorowi nie brakuje (jakby kiedyś mu brakowało:)), a do końca roku szkolnego zostały raptem dwa miesiące, warto skupić się na dużo ważniejszych sprawach niż formalizowanie miejsca nowych pomysłów i kierunków w nadzorze w dokumencie Plan. Czas skupić się na jak najlepszym jego prowadzeniu oraz przygotowywaniu powoli Sprawozdania. Apeluję o rozsądek, aby nie czekać z tym do sierpnia, do planowanego ogłoszenia wyników egzaminów zewnętrznych. Dużo łatwiej będzie Państwu opracować ten dokument jak zwykle na przełomie maja i czerwca, zostawiając sobie na sierpień uzupełnienie rozdziału o efektywności kształcenia oraz ogłoszenie go Radzie Pedagogicznej.

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenie pt. „Sprawozdanie z nadzoru Pedagogicznego za rok szkolny 2019/20”- w formie Webinarium w dniach: 26/27/28 maja ora 2/3/4 czerwca 2020 r.

 

Dominik Linowski

26-04-2020

więcej
< class="item_title"> ARCHIWALNE| Odpowiedzialność karna za niedopełnienie opieki - projekt ustawy

PROJEKT NIE WSZEDŁ W ŻYCIE

 

Odpowiedzialność karna będzie czekała dyrektora szkoły i placówki za czyny polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi – takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – z dnia 15 czerwca 2021. 

 

Kogo obejmie ustawa?

Odpowiedzialności karnej na gruncie wprowadzanych przepisów karnych podlegać będą osoby kierujące:

 • przedszkolem,
 • szkołą podstawową,
 • szkołą ponadpodstawową,
 • szkołą artystyczną,
 • placówką oświatowo-wychowawczą,
 • placówką kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia zawodowego, 
 • placówką artystyczną,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii,
 • specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży,
 • placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • żłobkiem,
 • klubem dziecięcym,
 • placówką lub ośrodkiem będącym formą instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • placówką wsparcia dziennego.

 

Jaka penalizacja?

Zgodnie z projektem przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków  w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, co stanowi działanie na szkodę tego małoletniego, będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Przekroczenie uprawnień oznacza podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji danej osoby albo czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej, natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków będzie można postawić osobie kierującej jednostką organizacyjną w przypadku zaniechania wykonania obowiązku związanego z opieką i nadzorem nad małoletnim albo jego nienależytego wykonania, sprzecznego z istotą lub charakterem tego obowiązku.

Przewidziany został również kwalifikowany typ przestępstwa. W przypadku, gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie:

 • śmierć małoletniego,
 • ciężki uszczerbek na jego zdrowiu,
 • doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności

wówczas sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

"Art. 1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) wprowadza się następujące zmiany:

1) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10

Przepis karny

Art. 188a. 1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Uzasadanienie

Celem nowelizacji jest objęcie odpowiedzialnością za niedopełnienie obowiązków osób, które nie mają statusu funkcjonariusza publicznego. Właśnie takimi osobami są dyrektorzy szkół i placówek, tym samym w obecnym stanie prawnym nie podlegają odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków. Ponadto jak wskazuje projektodawca: „Potrzeba podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych wynika także z ostatnich doniesień (w tym szeroko dyskutowanych w mediach) dotyczących braku odpowiedzialności za krzywdę, jakiej w różnego rodzaju placówkach powołanych do opieki i nadzoru nad dziećmi, doświadczają przebywający w nich wychowankowie.”

 

Wejście w życie

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Projekt:

 

11-07-2021

 

więcej
< class="item_title"> Archiwum | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

3 lipca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019/2020. Wskazania obejmują:

 1. Profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego. Co ciekawe, wśród obszarów określonych przez MEN znalazło się wiele obszarów, które skutecznie przewidzieliśmy do realizacji i nadzoru już w poprzednim roku szkolnym. Tym bardziej zapraszamy na tegoroczną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2019/20.

 

Kierunki polityki oświatowej 2019/2020.

 

03-07-2019

więcej
< class="item_title"> Archwialne | Nagrody dla nauczycieli - projekt nowelizacji rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Nowością, jaka się pojawiała, jest stworzenie możliwości kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia, a zatem nie będą w tym przypadku obowiązywały poniższe zapisy:

 

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

1) dyrektor szkoły — dla nauczyciela zatrudnionego w szkole; 

2) organ prowadzący szkołę — dla dyrektora szkoły. 

§ 7. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: "Rozwiązanie to odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Proponowana zatem zmiana, poszerzając ich kompetencje o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, pozwoli na docenienie pracy tych nauczycieli."

Tym samym w rozporządzeniu pojawi się nowy paragarf - 9a o treści:

 

 

 § 9a. Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może  z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się.

 

W pozostałym zakresie zmiany mają charakter dostosowujący oraz porządkujący.

 

Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Projekt:

 

Beata Linowska

09-01-2020

 

 

więcej
< class="item_title"> Archwialne | Prawo oświatowe w okresie epidemii kompendium informacji

Nie milknął echa związane z obligatoryjnym zawieszeniem zajęć od 16 do 25 marca. Sytuacja zmienia się dynamicznie, pojawia się coraz to więcej pytań związanych z organizacją pracy szkoły w tych dniach i wypłatą wynagrodzenia, również w kontekście pracy obsługi, ale i pracy samych nauczycieli chociażby online. Zebraliśmy i usystematyzowaliśmy  informacje dotyczące  przepisów i pojawiających się komunikatów w tej sprawie.

 

Ograniczenie funkcjonowania szkół dotyczy tylko prowadzenia zajęć

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dotyczy to również zajęć indywidulanego nauczania, czy obowiązkowego wychowania przedszkolnego (§ 3 rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf#page=1&zoom=auto,-158,848)

Formalnie jako zakłady pracy placówki funkcjonują. Proszę zwrócić uwagę, że jednostki systemu oświaty nie zostały zamknięte, tylko ograniczono ich działalność do zakazu prowadzenia zajęć – działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Czas pracy nauczycieli to nie tylko realizowanie zajęć w ramach pensum (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), ale również wykonywanie innych zadań.

Czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo. Na te  40 godzin składają się:

 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum)
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W okresie zawieszenia działania szkół od 16 do 25 marca nauczyciele nie realizują jedynie pensum, co oznacza, ze mogą  wykonywać pozostałe czynności jak wypełnianie dokumentacji przebiegu nauczania, przygotowywanie sal, uczestniczenie w radach pedagogicznych, wykonywanie zadań w ramach powołanych zespołów nauczycieli, kontaktowanie się z rodzicami uczniów – generalnie wszystko co mieści się w tzw. zadaniach statutowych (z wyjątkiem realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów) i zdaniach związanych z przygotowywaniem się do zajęć. O tym czy i jakie zadania będzie realizował nauczyciel decyduje dyrektor. Może on zdecydować, że nauczyciele pozostają w domach i  co najwyżej kontaktują się z uczniami  za pośrednictwem dziennika elektronicznego, czy innych narzędzi informatycznych wskazanych przez MEN:

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/467-praca-zdalna-z-uczniem-rekomendacje-men

 

Nauczyciele nie mogą prowadzić zajęć pensum online

Przy obecnym brzmieniu przepisów jest to nieprawidłowe. Rozporządzenie MEN zawiesiło działalności dydaktyczną szkół w całej rozciągłości bez żadnych wyjątków co oznacza, że prowadzenie zajęć pensum online jest niedopuszczalne. O zmiany w tym zakresie postuluje ZNP – aby w drodze wyjątku umożliwić prowadzenie fakultatywnych zajęć dydaktycznych za pośrednictwem internetu. Można jednak organizować inne internetowe zajęcia np.  wirtualne kluby zdobywców wiedzy, odkrywców świata, ligi matematyczne, konkursy plastyczne, powtórki materiałów, itd.

W województwie kujawsko-pomorski od poniedziałku 16 marca rusza e-Szkoła. Przynajmniej na początku będą to lekcje dla ósmoklasistów i maturzystów: 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35522-epidemia-covid-19-otwieramy-wirtualna-szkole

Zakłada się, że są to lekcje przygotowujące uczniów do zbliżających się egzaminów, a nie lekcje związane z realizacją podstawy programowej w takiej formie, z ocenianiem, obowiązkowym udziałem.

Z informacji MEN wynika, że w przypadku potrzeby przedłużenia okresu zawieszania zajęć po 25 marca, zostaną wprowadzone niezbędne regulacje umożliwiające realizowanie programu online, w tym zmiany związane z organizacją roku szkolnego.

 

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy

Zawieszenie zajęć nie prowadzi automatycznie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.  

MEN zaproponowało, by uznać że nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektorów i są w gotowości do pracy. Wynika to wprost z komunikatu MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Jak czytamy:

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca br. nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Ponieważ od 16 marca br. uczniowie nie uczęszczają na zajęcia, nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w gotowości do wykonywania pracy. 

Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy.”

 

Nauczyciele mogą, ale nie muszą przebywać w szkole

Formalnie nie ma zakazu przebywania w miejscu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Co za tym idzie nauczyciele pozostają w dyspozycji pracodawcy, w zależności od decyzji dyrektora – w jednostce oświatowej lub w domu. W tym przypadku MEN odwołuje się do art. 81 Kodeksu pracy wskazując, że nauczyciele są w gotowości do pracy.

W ocenie MEN to „Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy.”

 

Przy takim założeniu pracownik pozostający w dyspozycji pracodawcy oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego, III PK 99/14). Do dyrektora należy organizacja pracy szkoły w dniach zawieszenia zajęć i właściwe zaplanowanie pracy nauczycieli. Dyrektor decyduje, czy wszyscy nauczyciele będą tego dnia wykonywać zadania służbowe na terenie szkoły, czy też nie. Niektóre z nich nie będą wymagały obecności nauczycieli w szkole. Trochę to przypomina organizację pracy w dni wolne od zajęć w szkołach feryjnych (oczywiście poza możliwością prowadzenia zajęć opiekuńczych). Dyrektor może zdecydować, że nikt nie będzie przebywał w szkole. Zatem finalnie sam rozstrzyga o sposobie realizowania gotowości.

Z informacji jakie pojawiają się w obiegu publicznym różnie to wygląda w rożnych częściach kraju. Niekiedy pewne rozwiązani są sugerowane przez organy prowadzące.

W tej sprawie ZNP 12 i 13 marca wystąpiło do MEN i premiera o pilną zmianę przepisów, w ten sposób, aby zamknąć szkoły i placówki oświatowe w celu ograniczenia do minimum obecności pracowników na terenie szkół i placówek oświatowych: 

https://znp.edu.pl/potrzebna-jest-nowelizacja-przepisow-ws-zawieszenie-zajec-w-kontekscie-obecnosci-pracownikow/

 

Pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę

Przynajmniej jest takie założenie. Wynika to z tego, że przecież ograniczenie działalności jednostek oświatowych dotyczy zawieszenia zajęć, a nie zawieszenia działania jednostek jako zakładów pracy. Zatem formalnie zawieszenie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nie oznacza, że pracownicy administracji i obsługi nie mają do wykonania żadnych zadań. Zawieszenie zajęć nie wpływa na wykonywanie zadań przez pracowników niepedagogicznych. Pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą prace.

Jak czytamy w dalszej części komunikatu MEN:

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego wg „NOWEJ ŚCIEŻKI”

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 roku nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, będą ubiegali się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów, tj.  ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Okres pracy wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z nowymi przepisami aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach (wymiar skrócony) 4 lata i 9 miesięcy.

 

Krótszy wymagany okres pracy w okresie przejściowym 

Rozwiązania przejściowe pozwalają na skrócenie okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o: 2 lata  jeżeli: odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo  uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa, albo  uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;   rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym .

Jeżeli nauczyciel mianowany nie rozpoczął stażu i dotychczas przepracował  od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 3 lata i 9 miesięcy (w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z kwalifikacjami) oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną w ostatnim roku pracy (obejmującą okres ostatnich trzech lat pracy) i spełnił wymagania określone w nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 r., może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego już w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Ocena pracy

Nauczyciel mianowany, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, wostatnim (wymaganym) roku pracy występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Ocena dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy i  dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.  Szczegółowe kryteria oceny pracy  znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Obejmują 9 kryteriów obowiązkowych oraz 15 dodatkowych opisanych w § 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia. Dyrektor szkoły ustala (w punkach – zgodnie z § 3.2 Rozporządzenia o ocenie) poziom spełniania łącznie wszystkich obowiązkowych kryteriów oceny pracy oraz jednego dodatkowego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie i jednego dodatkowego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela.

Dyrektor szkoły zasięga opinii rady rodziców. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. Dyrektor może także zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.  Natomiast na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z § 7. 1. Rozporządzenia o awansie zawodowym zakres wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmuje: 

 • doskonalenie warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie: zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, lub  zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli; 
 • umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się;  
 • realizowanie co najmniej jednego z następujących zadań: 
 • wykonywanie zadań mentora, opiekuna praktyk pedagogicznych, społecznego kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, wolontariusza wykonującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, instruktora harcerstwa lub innych zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły lub wykonywanych na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • opracowanie i wdrożenie innowacji lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, w tym podejmowanie działań w ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego, 
 • opracowanie podręcznika lub autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji, 
 • prowadzenie cyklicznych zajęć szkoleniowych dla nauczycieli lub rodziców uczniów, o ile nie należą one do obowiązków nauczyciela, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
 • przeprowadzanie i analizowanie badań naukowych z zakresu oświaty, w szczególności związanych ze specyfiką i potrzebami szkoły, oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie prowadzone, tak jak dotychczas w trybie postępowania administracyjnego, stopień  będzie nadawany w drodze decyzji administracyjnej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Nauczyciel musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – skierowany do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się (§ 5. 1 rozporządzenia o awansie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające: informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć, w wymaganym okresie pracy; informację o przyczynie skrócenia wymaganego okresu pracy w szkole (jeśli dotyczy); 
 • kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 
 • opis i analizę sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane przez nauczyciela czytelnym podpisem; dokument ma obejmować nie więcej niż 4 strony w formacie A4.

Nie zmieniły się terminy składania wniosków. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje stosowną decyzję   do dnia 31 grudnia danego roku. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne 

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu

...
więcej
< class="item_title"> Awans nauczyciela wg „NOWEJ ŚCIEŻKI” od nauczyciela początkowego do mianowanego

W nowym systemie awansu zawodowego są tylko dwa stopnie: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Nie ma sformalizowanych staży rozdzielonych okresami przepracowania, składania wniosku o staż, planu rozwoju czy sprawozdania z realizacji.

Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole w roku szkolnym 2022/2023 (oraz w latach następnych) a także nauczyciele, którzy byli wcześniej zatrudnieni w szkole, ale do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego będą ubiegali się o awans zawodowy na nowych zasadach. Nowy system awansu zawodowego nauczycieli odbywa się zgodnie z ustawą  z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Stosunek pracy z nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu 

Art. 10. 2 KN stanowi, że stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz  posiada wymagane kwalifikacje – nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

Natomiast po  przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy  stosunek pracy,  z takim nauczycielem, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na mocy przepisów przejściowych,  stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego będzie nawiązywany tak jak dotychczas - na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Wymiar przygotowania do zawodu

Zgodnie z przepisami  znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela (art. 9a ust. 2 oraz 9ca ust. 1, 2, 4 KN) nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany „nauczycielem początkującym”, zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze  3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze  skróconym do 2 lat i 9.  

 

Opieka mentora

Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. Zadaniem mentora jest: wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;  udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego; dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;  umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć; obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem; inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.  (art. 9ca ust. 11 i 12 KN)

 

Sposób odbywania przygotowania do zawodu

Sposób odbywania przygotowania do zawodu jest określony w  art. 9fa. ust.1 i ust. 5 KN oraz § 2. 1. Rozporządzenia MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciel w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela:

 • poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 
 • prowadzi powierzone mu zajęcia i uczestniczy w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 
 • obserwuje zajęcia prowadzone przez mentora lub innego nauczyciela;
 • doskonali kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, w szczególności w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; 
 • przeprowadza zajęcia: w drugim roku odbywania przygotowania, przed dokonaniem oceny pracy, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności dyrektora szkoły,  mentora  i osoby wskazanej przez dyrektora; w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

 

Ocena pracy 

Ocena pracy jest dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela(art. 6a.1da KN)

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu zasięga opinii mentora i rady rodziców. Rada rodziców i mentor przedstawiają pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców lub mentora nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy. Ponadto  na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy dyrektor może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Może także  zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. (art. 6a.5 KN)

Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: ocena wyróżniająca;  ocena bardzo dobra; ocena dobra; ocena negatywna.  (art. 6a.4 KN)

Szczegółowe kryteria i szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli jest określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Warto zapoznać się z tym rozporządzeniem w całości. 

Szczegółowe kryteria oceny pracy obejmują 9 kryteriów obowiązkowych oraz 15 dodatkowychopisanych w § 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia. Dyrektor szkoły ustala (w punkach – zgodnie z § 3.2 Rozp.) poziom spełniania łącznie wszystkich obowiązkowych kryteriów oceny pracy oraz jednego dodatkowego kryterium oceny pracy wskazanego przez siebie i jednego dodatkowego kryterium oceny pracy wskazanego przez nauczyciela.

 

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego będzie prowadzone, tak jak dotychczas, w trybie postępowania administracyjnego, a stopnień będzie nadawany w drodze decyzji administracyjnej. Nauczyciel musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego – skierowany do organu prowadzącego szkołę. 

Zgodnie z art. 9b.ust. 2a  KN do wniosku należy dołączyć  oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, czyli: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych; odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela; posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela; uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach.  § 4. 1. Rozporządzenia uszczegóławia powyższe zapisy. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się: 

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające: informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela; informacje o skróconym wymiarze i o okresie dodatkowego przygotowania (jeśli dotyczy);
 • kopię karty oceny pracy zawierającą ocenę poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.  

Warto pamiętać o terminach składania wniosków, które obowiązywały także przed nowelizacją przepisów. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku,  organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje stosowną decyzję   do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Egzamin

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy  2021 -  terminy po zakończeniu stażu

Bieżący rok szkolny i drugi semestr poprzedniego roku to trudny, nietypowy czas pracy w warunkach pandemii. Z pewnością wiemy o tym, że trwający nadal stan epidemii i związane z nim czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół nie upoważnia kogokolwiek do zmiany terminów czy też zasad związanych z awansem – brak jest takiej podstawy prawnej. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Niezmiennie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2021 r., poz. 4) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z  23 sierpnia 2019 roku. W Dzienniku Ustaw z 9 grudnia 2020 roku, poz. 2200 ukazał się tekst jednolity wspomnianego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Stanowi on załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeni MEN w sprawie awansu zawodowego. 

Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego. Poniżej przedstawiamy szczegółową informację, tj. przypominamy najważniejsze terminy związane z awansem zawodowym nauczycieli - od zakończenia stażu (najczęściej będzie to od 31 maja 2021 r.) do otrzymania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego, zgodne z powyższymi przepisami prawnymi:

 • 7 dni od dnia zakończenia stażu -  Złożenie sprawozdania z realizacji stażu  (§4 ust. 5  rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

„5. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu”.

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – do 7 czerwca 2021 roku. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu). W tym dokumencie nauczyciel powinien odnieść się do każdego zadania ujętego w planie, podając, np. nazwę zadania, formy jego realizacji, terminy, uwagi o przebiegu zadania, wnioski oraz uzyskane wymierne efekty.

 

 • 7 dniod dnia zakończenia stażu – Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu składany przez opiekuna stażu (§5 ust. 2 rozporządzenia MEN)

„2. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.”

Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2021 r.

 

 • 21 dniod dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela)

„5a. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

5b. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 5a. 

5c. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania”.

Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca 2021 r. to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2021 r.

 

 • w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela)

„7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”.

 • w ciągu 3 latod dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela)

 

 • na co najmniej 7 dni przedposiedzeniem komisji - Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej (§11 ust. 3 rozporządzenia MEN)

3. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.”

 

 • do 31 sierpnia- Termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansuzawodowego nauczycielowi - jeżeli wniosek złożony do 30 czerwca (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela)

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.”

 

 • do 31 grudnia - Termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansuzawodowego nauczycielowi - jeżeli wniosek złożony do 31 października (art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela)

„3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.”

Poza tym warto wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu stażu. Termin trwania przedłużonego stażu liczy się od dnia planowanego zakończenia stażu, a ponieważ najczęściej jest to 31 maja, to kolejne dni liczymy od 1 czerwca. Wówczas od nowego terminu zakończenia stażu liczone są pozostałe terminy proceduralne.

 

 • od miesiąca do roku– Przedłużenie stażu (art. 9d ust.5 Karty  Nauczyciela)

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego wg „STAREJ ŚCIEŻKI”

Aktualnie w szkołach realizowane są dwie różne ścieżki awansu zawodowego. Rozpoczynamy cykl artykułów z tego zakresu, zaczynając od nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według tzw. starej ścieżki.

Od 1 września 2022 wdrażany jest nowy system awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nowe przepisy prawne nie obowiązują jednak wszystkich nauczycieli. Stanowią o tym przepisy przejściowe, o czym Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało obszerny materiał informacyjny "Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych". Obejmują one m.in. nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od  1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Po zakończeniu stażu nauczyciel opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

Podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do zakończenia stażu wg starych zasad.Proponujemy przeprowadzenie „samokontroli” zgodnie z poniższymi punktami.

Po pierwszena początek trzeba sprawdzić daty na wniosku o rozpoczęcie stażu i na planie rozwoju zawodowego, zgodnie z obowiązującymi terminami.

 • TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE STAŻU - dzień rozpoczęcia roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (Art. 9d. 1. Karty Nauczyciela)

„Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły”;

 • TERMIN PRZEDSTAWIENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO -wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, tj. w dniu rozpoczęcia roku (§ 3. 2. rozporządzenia) 

„Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu”;

 • ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY - w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (§ 3.3 rozporządzenia).

„Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian”.

Po drugie, trzeba przeanalizować plan pod względem konstrukcji. Zasadne wydaje się napisanie planu jako zadań do realizacji wg powinności, ale można sporządzić także wg powinności i/lub wymagań. POWINNOŚCI, czyli co nauczyciel powinien realizować w trakcie stażu znajdują się w § 8ust.1, a WYMAGANIA niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego są w § 8. ust.2  Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

Dla przypomnienia, w POWINNOŚCIACH mamy działania doskonalące warsztat pracy, w tym umiejętności stosowania TIK, zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły i własnemu rozwojowi oraz prowadzenie i ewaluacja zajęć otwartych. WYMAGAŃ jest więcej. Pierwsze niezbędne wymaganie dotyczy umiejętności wykorzystania metod aktywizujących i TIK.  Drugie – dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Trzecie - poszerzenia działań w ramach zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Z czwartego wymagania mamy  do wyboru minimum dwa zadania spośród czterech. Dotyczą one: opracowania i wdrożenia programu; wykonywania konkretnych zadań -  funkcji, w tym opiekuna stażu, kuratora społecznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora projektu, egzaminatora OKE; konkretnych umiejętności posługiwania się językiem obcym; opracowania autorskiej pracy –publikacji.

Po trzecie, przeanalizować plan pod względem zadań. W planie rozwoju zawodowego najważniejsze są ZADANIA, zaplanowane do wykonania przez nauczyciela i zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Wykonanie tych zadań powinno być następnie ujęte w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Zawsze można wprowadzić zmiany w planie, byleby za zgodą dyrektora.

Po czwarte  warto pamiętać o obowiązujących  terminach  i zadaniach od zakończenia stażu do złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne: 

 • 7dni od dnia zakończenia stażu -Złożenie sprawozdania z realizacji stażu (§4 ust. 5  rozporządzenia)

„Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.”

Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2024 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – do 7 czerwca 2024 roku. Forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu). Jeżeli wybraliśmy tabelę to należy pamiętać o dodaniu kolumny informującej o skuteczności/efektywności pracy na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły. W tym dokumencie nauczyciel powinien odnieść się  do każdego zadania ujętego w planie, podając, np. nazwę zadania, formy jego realizacji, terminy, uwagi o przebiegu zadania, wnioski oraz uzyskane wymierne efekty. Można także wskazać kierunki dalszego rozwoju.

 • 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu(art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) 

„5a. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

5b. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 5a. 

5c. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania”.

Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli, np. 7 czerwca 2024 r. to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2024 r.

 • w ciągu 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania  kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela)

„….Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”.

Wzór wniosku wraz z wykazem załączników znajduje się na stronie właściwego Kuratorium Oświaty. Do wniosku załączamy dokumenty zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Tam też można znaleźć moduł rejestracji nauczycieli w systemie GSOK, a po rejestracji konta otrzymujemy  możliwość wydrukowania wypełnionej Karty informacyjnej. Warto sprawdzać co interesującego zamieszczane jest tam w sprawie awansu zawodowego.

Inne istotne terminy związane z awansem zawodowym:

 • na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem komisji - powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej(§11 ust. 3 rozporządzenia MEN)

Przebieg spotkania przed komisją kwalifikacyjną precyzują przepisy rozporządzenia

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg "STAREJ ŚCIEŻKI"

Zgodnie z nowymi przepisami w sprawie awansu zawodowego (Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) nauczyciele nie odbywają już stażu, nie sporządzają planu rozwoju zawodowego, itd. Nowa ścieżka awansu nie dotyczy wszystkich nauczycieli ponieważ zostały przyjęte rozwiązania przejściowe, co szczegółowo  wyjaśnia MEiN.

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych  (ustawy – Karta nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  - Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

 

 • ROZPOCZĘCIE STAŻU

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, czyli według tzw. „starej ścieżki” może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. (art. 9d. 1. Karty nauczyciela)

 

 • PLAN ROZWOJU  ZAWODOWEGO

Nauczyciel dołącza plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu. (§ 3. 2. rozporządzenia) 

Plan może być w dowolnej formie, tj. opisowej lub tabelarycznej z uwzględnieniem potrzeb szkoły i uczniów. To kwestia indywidualnego wyboru, predyspozycji nauczyciela i preferencji szkoły. Zasadne wydaje się napisanie planu jako zadań do realizacji wg powinności, ale można sporządzić także wg powinności i wymagańPOWINNOŚCI, czyli co nauczyciel powinien realizować w trakcie stażu znajdują się w § 7ust.1WYMAGANIA niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego są w § 7. ust.2  Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. (§ 3.3 rozporządzenia)

W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. (§4 ust. 4  rozporządzenia)

 

 • ODBYWANIE STAŻU

Zgodnie z § 7  ust. 1. rozporządzenia nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien

1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 

2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; 

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

 4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Opiekun stażu (realizując swoje zadania zapisane w art. 9c ust. 5 KN i w § 5. 1. rozp. )  współpracuje z nauczycielem odbywającym staż począwszy od wsparcia w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Umożliwia nauczycielowi  obserwowanie prowadzonych przez siebie zajęć, obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela  oraz  omawia  te zajęcia z nauczycielem  (dzieląc się jednocześnie swoją wiedzą i doświadczeniem). 

Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Przyjęto tu pewne dodatkowe  rozwiązania przejściowe: w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok; w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

W tych dwóch sytuacjach nauczyciel  musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego.

 

 • ZAKOŃCZENIE STAŻU

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. (§4 ust. 5  rozporządzenia) 

Forma sprawozdania jest dowolna, ale ważne aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu). W tym dokumencie nauczyciel powinien odnieść się  do każdego zadania ujętego w planie, podając np. nazwę zadania, formy jego realizacji, terminy, uwagi o przebiegu zadania, wnioski oraz uzyskane wymierne efekty.

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. (§5 ust. 2  rozporządzenia) 

Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna, jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. (art.9c ust.5a i ust.5c Karty nauczyciela) 

 

 • WNIOSEK O POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

Nauczyciel  składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania termin nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. (art. 9d ust. 7 Karty nauczyciela) 

Wniosek jest składany do właściwego organu prowadzącego szkołę. Do wniosku należy dołączyć 4 załączniki - zgodnie z  § 9 ust. 1 rozporządzenia. 

Pierwszy konieczny załącznik to  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

Drugi niezbędny załącznik to zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia, okresie odbywania stażu, z podaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,  datach dotyczących planu rozwoju -  zatwierdzenia i złożenia sprawozdania z realizacji, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu ze wskazaniem podstawy prawnej (jeśli dotyczy). 

Trzecim załącznikiem jest kopia  sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.  

I czwarty, równie konieczny dokument kopia oceny dorobku zawodowego dokonana po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

 • POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE

Warto mieć na uwadze, że komisja egzaminacyjna sprawdza spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania nowego

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy nauczyciela wybrane zagadnienia

Awans nauczyciela został wprowadzony 22 lata temu, a jego zasady zmieniały się w 2004, 2007, 2013 roku, 2018 i 2019 roku. We wrześniu 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało pakiet zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczący różnych obszarów, w tym także awansu zawodowego. Jednak pakiet ten nie został wprowadzony w życie. 

W sprawach związanych z awansem zawodowym nauczycieli nadal obowiązują dotychczasowe przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650). W niektórych przypadkach istotne mogą być także przepisy przejściowe znajdujące się w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  

Zagadnienia związane z awansem nauczycieli były przez nas już wielokrotnie omawiane. Dziś przybliżamy dwa problemy – jeden dotyczy korekty błędu w akcie awansu zawodowego, a drugi awansu zawodowego wicedyrektora (ścieżka dyrektorska czy nauczycielska?).

Problem pierwszy.

Co zrobić, jeżeli na akcie nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego lub mianowanego wkradł się błąd i jest, np. zła data urodzenia nauczyciela? Kto i do kogo powinien zgłosić ten błąd, jak dokonać korekty?

Odpowiedź na ten problem znajdujemy w Kodeksie postępowania administracyjnego: Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (art. 113 § 1); Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji (art. 113 § 2).

W analizowanym przypadku błąd na akcie nadania stopnia awansu zawodowego może zostać poprawiony wyłącznie przez organ, który wydał nauczycielowi taki dokument.Jaki to będzie organ precyzuje art. 9b ust. 4 Karty nauczyciela. 

W drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę; stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli (z pewnymi wyjątkami) – kurator oświaty. Organem wydającym odpowiedni stopień nauczycielom może być także właściwy minister (np. dla zatrudnionych w kuratoriach oświaty).

Zainteresowany nauczyciel powinien więc zwrócić się do właściwego organu (dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny),który wydał akt awansu z błędem, z wnioskiem o sprostowanie aktu. Dopiero wówczas nauczyciel otrzyma postanowienie ze wskazaniem właściwego zapisu – tu poprawnej daty urodzenia i będzie się posługiwał dotychczasowym aktem awansu zawodowego wraz z postanowieniem.

Dokument awansu zawodowego jest niezbędny nie tylko do przedłożenia właściwej komórce finansowej w celu naliczenia stosownego wynagrodzenia, ale także o staranie się o kolejny stopnień awansu zawodowego. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MEN do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§ 9 ust. 1 pkt 1). Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczy­ciela dyplomowanego dołącza się również kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§ 9 ust. 2 pkt 3). W analizowanej sytuacji załącznikiem będzie kopia aktu awansu zawodowego wraz z postanowieniem, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Problem drugi 

Jaka ścieżka awansu obowiązuje wicedyrektora szkoły, który jest nauczycielem mianowanym – „dyrektorska” czy „nauczycielska”?

„Dyrektorska” ścieżka awansu zawodowego jest unormowana w art. 9e ust. 1 Karty nauczyciela.

Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zapis ten dotyczy dyrektora szkoły, wicedyrektor zdobywa stopnie awansu na zasadach określonych dla wszystkich nauczycieli, a nie ze ścieżki dyrektorskiej. 

Dla przypomnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa typowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela trwa 10 lat. Nauczyciel stażysta automatycznie (bez składania wniosku) rozpoczyna staż (trwający 9 miesięcy) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, najpóźniej do 14 września. Zarówno nauczyciel kontraktowy jak i mianowany rozpoczyna staż (trwający 2 lata i 9 miesięcy) na swój wniosek. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnych stopni awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz w przypadku: nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;  nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. 

Polecamy Państwu nasze wcześniejsze opracowania (nadal aktualne):

artykuły:

e-szkolenia:

publikacje:

 

Zapewniamy Państwa, że w przypadku pojawienia się nowych regulacji prawnych niezwłocznie poinformujemy o tym, co nowego w obszarze awansu zawodowego nauczycieli.

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2019 roku

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. W związku z tym zmianie dostosowującej ulega także rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zmiany ustawowe w zakresie awansu zawodowego nauczycieli od  1 września 2019 roku to:

 • Rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, w zakresie awansu zawodowego przywrócona zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • Skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
 • Zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Natomiast zmiany o charakterze dostosowującym, które jeszcze są w fazie projektu (Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 4 lipca 2019 r.) polegają na zastąpieniu:

 • Przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu na projekt oceny dorobku zawodowegonauczyciela za okres stażu;
 • Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego;
 • Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się oawans na stopień nauczyciela kontraktowego na komisję kwalifikacyjną.

 

W ustawie znalazły się także przepisy przejściowe.Obejęły one nauczycieli, którzy: 

 • Rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego 1 września 2018 r.;
 • Składają wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego do 31 sierpnia 2019 r.;
 • Zakończyli staż w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Art. 9. 1. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.

2. Po zakończeniu stażu, o którym mowa w ust. 1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 10. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 11. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 12. W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu

Zadaniem dyrektora jest teraz zmiana - zarządzeniem, procedury awansu zawodowego nauczycieli- dostosowanie jej do nowych przepisów prawa.

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

03-08-2019

 

więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy nauczyciela, który w trakcie stażu został dyrektorem

Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 września 2017 roku. Po dwóch latach stażu, tj. z dniem 1 września 2019 roku objął stanowisko dyrektora szkoły. Planowany termin zakończenia stażu, zgodnie z planem rozwoju zawodowego, przypada na 31 maja 2020 r. 

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel – dyrektor, aby zostało podjęte postępowanie kwalifikacyjne o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego? 

W przedstawionej sytuacji staż nie kończy się 31 maja 2020 r., ponieważ z chwilą objęcia stanowiska dyrektora staż przestaje być realizowany. 

Dyrektor szkoły nie realizuje stażu na stopień awansu zawodowego, korzysta natomiast z tzw. „szczególnego trybu przyznawania stopnia awansu zawodowego”, zwanego też „ścieżką dyrektorską”. 

Nauczyciel, który w trakcie realizacji stażu został dyrektorem, przechodzi na ścieżkę awansową, zwaną dyrektorską.

Aby dyrektor mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, muszą być spełnione następujący warunki:

 • nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata,natomiast nauczycielowi, który w okresie stażu został dyrektorem (powierzono mu stanowisko, zatrudniono go na stanowisku) do tego okresu zalicza sie okres odbytego stażu;
 • co najmniej bardzo dobra ocena pracy;
 • od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego upłynęły 4 lata.

[W przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora nieprzerwany okres pracy – co najmniej 2 lata, a okres od nadania stopnia nauczyciela mianowanego – 3 lata.]

Powyższe warunki wynikają z zapisów art. 9e ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)


Art. 9e.

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1–3, zalicza się okres odbytego stażu.


 

Dokumenty - załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;
 • akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem; 
 • zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresu pracy wymaganego do złożenia wniosku;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; 
 • opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, poświadczoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c; 
 • karta ocenypracy z ostatnich 3 lat pracy – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 
 • sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora zawierające charakterystykę i rozwój szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki.

Załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z  23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).


§ 9.

 1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się również:

1) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

2) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;

3) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

 1. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się: 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem; 

2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – dokumenty, o których mowa w ust. 2; 

 

 1. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4, oraz: 

1) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu; 

2) kopię zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz kopię sprawozdania z jego realizacji, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 

3) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.      


Podsumowując, nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, nie kontynuuje już stażu, przechodzi bowiem na „ścieżkę dyrektorską”. Pomimo że planowany termin zakończenia stażu przypada na 31 maja 2020 r., wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego będzie mógł zostać złożony dopiero po upływie 3 lat - łącznie odbywania stażu oraz pełnienia funkcji dyrektora. W przytoczonym przypadku 3-letni okres upłynie dopiero 1 września 2020 roku. Ponadto, w analizowanym przypadku nie istnieje już obowiązek złożenia dyrektorowi sprawozdania z realizacji dotychczasowego stażu, jednak takie sprawozdanie należy napisać i odłożyć do swojej dokumentacji – będzie ono potrzebne jako załącznik do  wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. Warto pamiętać także o innych niezbędnych załącznikach,  w tym o zaświadczeniu dyrektora szkoły z okresu pracy w charakterze nauczyciela (przed powierzeniem stanowiska dyrektora) oraz o sprawozdaniu z pracy na stanowisku dyrektora za okres, w którym pełnił tę funkcję. 

 

Podstawa prawna:

...
więcej
< class="item_title"> Awans zawodowy w czasie epidemii

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o dalszym ograniczeniu działalności niektórych jednostek systemu oświaty, tym razem do 24 maja 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Wielu z nauczycieli, którzy obecnie realizują staż na kolejny stopień awansu zawodowego zastanawia się, czy, i w jakim stopniu ta sytuacja może mieć wpływ na realizację zadań postawionych sobie w planie rozwoju zawodowego? Przyjrzyjmy się tej sytuacji z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, które co należy podkreślić, nie zostały zmienione w związku z zaistniałą sytuacją.

 

Jak wygląda przebieg stażu? 

Dyrektor w trakcie realizowania przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego zapewnia prawidłowy przebieg stażu oraz zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, a także o efektach prowadzonych przez niego zajęć.

Z zapisów § 4 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wynika, że dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 1. obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
 2. udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
 3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

Ponadto w trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia. Przepisy również odnoszą się do sytuacji dotyczącej ewentualnej zmiany w zapisach planu rozwoju zawodowego. A mianowicie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu nauczyciel może również wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły (§ 4 ust. 3 i 4). Z praktyki szkolnej wynika, że uzasadnione powody do zmiany w planie rozwoju zawodowego najczęściej były spowodowane m.in. przyjęciem nowych zadań przez nauczyciela albo oceną dotychczasowego przebiegu stażu. Inicjatywa może pochodzić od nauczyciela lub dyrektora, ale ostateczna decyzja w obu przypadkach, w sprawie zmiany planu należy do dyrektora. 

A zatem, czy sytuację wywołującą konieczność przygotowania rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można zaliczyć do definiowanych powyżej szczególnie uzasadnionych przypadków

Musiałoby to oznaczać, że założenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela nie mogą być zrealizowane w systemie zdalnego nauczania i dlatego plan rozwoju powinien ulec zmianie. Jeżeli natomiast organizacja pracy na odległość nie wpływa na realizację zaplanowanych działań, nie ma koniczności wprowadzania zmian. Każdy przypadek należy jednak traktować indywidualnie. Nie ma bowiem przepisów, które obligowałyby wszystkich nauczycieli realizujących staż do dokonywania zmian w treści sporządzonego przez nich planu rozwoju. Wydaje się również, że obecna sytuacja nie musi zakłócać prawidłowego jego przebiegu w zakresach wskazanych powyżej ani też nie ogranicza nauczyciela w powinnościach, które jest zobowiązany dopełnić na każdym etapie awansu. Nadal uczestniczy w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych zadań wynikających ze statutu szkoły, doskonali się zawodowo, a obecnie zwłaszcza w zakresie metod i form pracy na odległość. Zastosowane rozwiązania organizacyjne dają również możliwość realizacji wymagań związanych z prowadzeniem zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły oraz omówienia ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone. Z wykorzystaniem technik komunikacyjnych mogą być prowadzone również zajęcia otwarte.  

Czego mogłyby dotyczyć takie zmiany, aby miały one charakter szczególnie uzasadnionych? Tak naprawdę wszystkie działania zaplanowane przez nauczyciela w obecnej sytuacji różnią się jedynie sposobem ich realizacji, ze względu na brak fizycznej obecności ucznia i nauczyciela. Czy zatem z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej i informacyjnej nie można przeprowadzić wycieczki po mieście, do muzeum, do galerii? Czy nie ma możliwości zorganizowania konkursu? Czy nie ma możliwości prowadzenia działalności społecznej, charytatywnej? Na te pytania musi odpowiedzieć sobie przede wszystkim każdy z autorów planu rozwoju zawodowego. 

Jeżeli nauczyciel zdecyduje się na wprowadzenie zmian do planu lub będzie to inicjatywa dyrektora, to proszę pamiętać, że przepisy wskazują, iż dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Nauczyciel jest wtedy obowiązany poprawić plan zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zaś zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Inną kwestią związaną z odbywaniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, na którą należy również zwrócić uwagę jest możliwe przedłużenie stażu. W związku z zamknięciem szkół wielu nauczycieli będących rodzicami zostało zmuszonych do zapewnienia opieki swoim dzieciom i skorzystania z zasiłku opiekuńczego (art. 4 ust. pkt. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Czy ta sytuacja przedłuża staż? 

Zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa niżej, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W związku z powyższym z obowiązujących przepisów wynika, że gdyby zwolnienie od wykonywania pracy było długotrwałe, a łączny jego nieprzerwany czas trwał dłużej niż miesiąc, to zachodziłaby okoliczność, o której mowa w art. 9d ust. 5 KN i staż uległby przedłużeniu o czas tej nieobecności. Warunkiem przedłużenia stażu, co podkreślam, jest nieprzerwana nieobecność nauczyciela trwająca dłużej niż miesiąc.

 

Bożena Browarczyk

25-04-2020

więcej
< class="item_title"> Bezpieczny powrót do pracy zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

Zbliża się czas powrotu do normalnego funkcjonowania zakładów pracy, w tym szkół i innych placówek oświatowych. Warto przeanalizować i zastosować ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POWROTU DO PRACY, które to Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wystosował do pracodawców, przedsiębiorców i osób organizującym pracę innym osobom. 

W zaleceniach GIP uświadamia, że właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy, gdyż właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. 

Przypomina, że identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higiena pracy (BHP). Należy to wykonać zarówno w normalnych warunkach pracy, jak i w czasie obowiązywania ograniczeń zapobiegających rozprzestrzeniania się korona wirusa (ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19).

 

Co trzeba zrobić?

Po pierwsze, trzeba skorygować, uaktualnić ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również dla zdrowia psychicznego - zagrożenia psychospołeczne ujawnione w związku z pandemią. Udział pracowników w procesie weryfikacji zagrożeń jest tu niezbędny.

Po drugie, trzeba stworzyć plan działań, obejmujący właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzeniania się niechcianego wirusa. Rodzaje środków koniecznych to zarówno te eliminujące zagrożenia, np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jak i minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez środki techniczne (środki ochrony zbiorowej), środki organizacyjne (zmianowość, przerwy w pracy), środki ochrony osobistej, środki behawioralne, działania przeciwepidemiczne (np. m.in. środki do dezynfekcji). ZALECENIA PIP szczegółowo opisują te środki oraz wskazują działania w ramach minimalizowania narażenia na wirus SARS-Cov-2 w miejscu pracy.

Po trzecie, przed powrotem pracowników do pracy należy poinformować ich o wprowadzonych zmianach oraz przekazać im nowe procedury, a w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Zatem przed powrotem pracowników do pracy w szkole konieczne będzie: 

 • dokładne przeanalizowanie ZALECEŃ;
 • przeanalizowanie zakładowej OCENY RYZYKA; 
 • uaktualnienie oceny ryzyka;
 • stworzenie planu działań.

Przekładając te zalecenia na realia szkolne można powiedzieć, że to kolejne obowiązki dla dyrektora, ponieważ przepisy prawa oświatowego i prawa pracy czynią go odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunki pobytu uczniów w szkole oraz za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Oczywiście, wszędzie tam, gdzie są służby bhp to one będą przewodziły w realizacji tego zadania, tam, gdzie ich nie ma wykonanie tych obowiązków ciąży na dyrektorze (lub całym zespole kierowniczym - jeżeli taki jest). Oczywiście można, a nawet należy, to zrobić zdalnie – dla większego komfortu bezpieczeństwa. Udział pracowników w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny, jak czytamy w Zaleceniach Tym bardziej w obecnej sytuacji, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, a zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią”.

Pozostało jeszcze jedno najważniejsze zadanie dla dyrektora, a mianowicie wdrożenie w życie tego przedsięwzięcia - realizacja planu działań obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

 

Źródło: 

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

 

Jadwiga Osińska

10-05-2020

 

więcej
< class="item_title"> Choroba zawodowa konsekwencje i świadczenia

Decyzja o rozpoznaniu choroby zawodowej jest dla pracownika podstawą do zgłoszenia roszczenia o świadczenia z tytułu chorób zawodowych. Wiąże się jednak z koniecznością rozwiązania stosunku pracy -jeżeli nie ma możliwości przeniesienia takiego pracownika do innej, odpowiedniej pracy, tj. odpowiadającej kwalifikacjom pracownika i nienarażającej go na czynniki szkodliwe.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał ostateczne orzeczenie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 KN)‏.

Nauczycielowi przysługuje odprawa (zgodnie z art. 28 KN), w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczająca jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Z tytułu choroby zawodowej, zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu chorób zawodowych, przysługują takie same świadczenia jak z tytułu wypadku przy pracy:

 • „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową;
 • „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej;
 • „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną chorobą zawodową;
 • „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu choroby zawodowej;
 • „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

W ustawie określone również:  warunki nabywania prawa do tych świadczeń; zasady i tryb przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty;  zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej może uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy związanej z chorobą zawodową z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

 • przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
 • emeryturę powiększoną o połowę renty.

Warto pamiętać, że podejrzenie i/lub rozpoznanie choroby zawodowej u nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły liczne obowiązki, które zostały unormowane w artykułach 230, 231, 235 i 236 Kodeksu pracy. Dotyczą one, m.in., przeniesienia pracownika do innej pracy, zawiadomienia odpowiednich organów, działań prewencyjnych, realizacji zaleceń lekarskich, prowadzenia rejestru chorób zawodowych.

Definicja i rozpoznanie choroby zawodowej w artykule:

Choroby zawodowe nauczycieli – definicja, wykaz i rozpoznanie

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

09-09-2019

więcej
< class="item_title"> Choroba zawodowa obowiązki dyrektora

Już samo podejrzenie choroby zawodowej nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły liczne obowiązki, wynikające z zapisów Kodeksu pracy.

 

 1. Obowiązek przeniesienia nauczyciela do innej pracy – zarówno w przypadku stwierdzonych objawów wskazujących na chorobę zawodową, jak i stwierdzenia choroby zawodowej.

 

Art. 230.§ 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Art. 231.Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W praktyce, jeżeli z przyczyn obiektywnych, np. organizacyjnych, braku kwalifikacji nauczyciela do innej pracy „nieszkodliwej” (np. w administracji szkoły) lub braku zgody nauczyciela na zmianę pracy dyrektorowi  nie  pozostaje  nic  innego,  jak  rozwiązanie  stosunku  pracy z nauczycielem z powodu utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela). Podstawą takiej decyzji będzie orzeczenie lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne lub okresowe o niezdolności do pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi już  z końcem danego miesiąca (art. 23 ust. 2 pkt 3). W takiej sytuacji Karta Nauczyciela przewiduje odprawę (art. 28 ust.1 Karty Nauczyciela).

 

Art. 23. 1 Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

3) z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

Art. 28.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów o każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej.Zgłoszenia należy  dokonać  na specjalnym  formularzu,  wg wzoru stanowiącego  załącznik  nr  1 do rozporządzenie  w  sprawie  dokumentowania  chorób zawodowych.

 

Art. 235.§ 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

 1. Obowiązek ustalenia przyczyn wystąpienia choroby zawodowej, przystąpienia do  usunięcia czynników szkodliwych i zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

Art. 235 § 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

 

 

 1. Obowiązek prowadzenia rejestru chorób zawodowych.

 

Art. 235 § 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. 

 1. Obowiązek analizowania przyczyn chorób zawodowych i stosowania środków zapobiegawczych

 

Art. 236.Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. 

 

 1. Obowiązek zawiadomienia - o skutkach choroby zawodowej - Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Dr med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.Zawiadomienie wysyła się (na formularzu wg wzoru ustalonego w zał. nr 10 do rozporządzenia MZ) po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy z związku ze stwierdzona chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika.

 

Art. 235 § 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Art. 237 § 11. Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w którym ma ono być przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj prowadzonych w nim badań. 

Poza tym należy pamiętać, że Dyrektor szkoły jako pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą;
 • stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Powyższe zadania wynikają z Kodeksu pracy – art. 226 i art. 227.

Sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1379). Nie ustalono jednak (przepisami powszechnie obowiązującymi) wzoru rejestru stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie  choroby, prowadzonego przez dyrektora szkoły. Zatem dyrektor  może   prowadzić  rejestr  w dowolnej formie (papierowej, elektronicznej).  Ważne, aby rejestr umożliwiał  łatwe ustalenie skali podejrzeń o choroby zawodowe i zachorowań na te choroby w danej szkole.

 

Więcej o chorobach zawodowych w artykułach:

...
więcej
< class="item_title"> Choroby zawodowe nauczycieli definicja i rozpoznanie

Definicja choroby zawodowej została zapisana w Kodeksie Pracy. Przepis art. 2351stanowi, że za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Istotne znaczenie ma także treść art. 2352, z którego jasno wynika, że rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić zarówno w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym, jak również po zakończeniu pracy na stanowisku, na którym to narażenie występowało, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Można więc stwierdzić, że uzyskanie uprawnień emerytalnych oraz zakończenie pracy w narażeniu zawodowym nie wyłącza możliwości rozpoznania u byłego pracownika choroby zawodowej. Trzeba jednak udowodnić, że leczenie i jakiekolwiek oznaki choroby wystąpiły jeszcze w czasie świadczenia pracy.

Warunkiem koniecznym do stwierdzenia choroby zawodowej jest kumulatywne zaistnienie przesłanek:

 • Rozpoznanie choroby zawodowej dokonane przez lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje do orzekania w zakresie chorób zawodowych, wynikające z przepisu § 5 ust.1 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych;
 • Istnienie zagrożenia zawodowego w miejscu pracy.

 

Wykaz chorób zawodowych i terminy 

Wykaz chorób zawodowychwraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym stanowi załącznik do Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. W rozporządzeniu określono także  sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz  podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych. Wykaz zawiera 26 grup chorób zawodowych. Pozycja 15 dotyczy chorób narządu głosu, zdefiniowanych jako

„Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 • guzki głosowe twarde
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
 • niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią”.

Dla wszystkich trzech jednostek chorobowych, czyli zmian kwalifikujących rozpoznanie choroby zawodowej wskazano 2 lata jako okres,w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia wydaje się na podstawie materiału dowodowego, a szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim, o którym mowa w § 6 ust.1 oraz w formularzu karty oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika.

 

Rozpoznanie choroby zawodowej

Od zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej może upłynąć nawet kilkanaście miesięcy. Poniżej przykład.

 • Skierowanie (z Poradni Foniatrycznej do jednostki orzeczniczej I stopnia, tu do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy) na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej – czerwiec 2017;
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (PWIS) – wrzesień 2017;
 • Sporządzenie karty oceny narażenia zawodowego przez PWIS – październik 2017;
 • Wywiady, badania ogólne, 3 razy ocena laryngologiczna, badania dodatkowe, w tym video stroboskopowe krtani – listopad-grudzień 2017;
 • Orzeczenie lekarskie WOMP o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej – marzec 2018;
 • Odwołanie od orzeczenia do jednostki orzeczniczej II stopnia, tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi za pośrednictwem WOMP – kwiecień 2018;
 • Przesłanie odwołania oraz dokumentacji z WOMP do IMP – maj 2018;
 • Badania (w trybie odwoławczym) laryngologiczne, foniatryczne i przez lekarza medycyny pracy – czerwiec 2018;
 • Zawiadomienie PWIS o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie – sierpień 2018;
 • Decyzja PWIS o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej – wrzesień 2018.

W analizowanym przypadku zostało potwierdzone narażenie zawodowe na nadmierny wysiłek głosowy ponad 15 lat. Ustalono bezspornie, iż specyfika pracy tej osoby związana była z koniecznością ciągłego operowania głosem w celu prawidłowego prowadzenia zajęć dydaktycznych, co niewątpliwie było związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym. Jednak  nie wykrytowystępowania guzków głosowych twardych, wtórnych zmian przerostowych fałdów głosowych, ani niedowładu mięsni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią, czyli zmian kwalifikujących rozpoznanie choroby zawodowej. Rozpoznano natomiast jednostkę chorobową pod postacią „przewlekłego prostego nieżytu gardła i krtani", czyli schorzenie, które nie figuruje w wykazie chorób zawodowych. Od tej decyzji stronie służyło odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, jednak strona z tej możliwości już nie skorzystała.

Wzory formularzy stosowane przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych znajdują się w załącznikach do rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

O konsekwencjach i świadczeniach z tytułu choroby zawodowej w artykule:

Choroba zawodowa – konsekwencje i świadczenia

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

10-09-2019

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo