Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Podsumowanie I półrocza pracy szkoły – zadania i wyzwania
zdjecie_aktualnosci
Nowe rozporządzenia MEiN!
zdjecie_aktualnosci
Nowy przedmiot - Historia i teraźniejszość - główne założenia


Odpowiedzialność karna za niedopełnienie opieki - projekt ustawy
zdjecie_aktualnosci

Odpowiedzialność karna będzie czekała dyrektora szkoły i placówki za czyny polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi – takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – z dnia 15 czerwca. 

 

Kogo obejmie ustawa?

Odpowiedzialności karnej na gruncie wprowadzanych przepisów karnych podlegać będą osoby kierujące:

 • przedszkolem,
 • szkołą podstawową,
 • szkołą ponadpodstawową,
 • szkołą artystyczną,
 • placówką oświatowo-wychowawczą,
 • placówką kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia zawodowego, 
 • placówką artystyczną,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym,
 • młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii,
 • specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodkiem wychowawczym dla dzieci i młodzieży,
 • placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • żłobkiem,
 • klubem dziecięcym,
 • placówką lub ośrodkiem będącym formą instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • placówką wsparcia dziennego.

 

Jaka penalizacja?

Zgodnie z projektem przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków  w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, co stanowi działanie na szkodę tego małoletniego, będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.

Przekroczenie uprawnień oznacza podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji danej osoby albo czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej, natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków będzie można postawić osobie kierującej jednostką organizacyjną w przypadku zaniechania wykonania obowiązku związanego z opieką i nadzorem nad małoletnim albo jego nienależytego wykonania, sprzecznego z istotą lub charakterem tego obowiązku.

Przewidziany został również kwalifikowany typ przestępstwa. W przypadku, gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie:

 • śmierć małoletniego,
 • ciężki uszczerbek na jego zdrowiu,
 • doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności

wówczas sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

"Art. 1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) wprowadza się następujące zmiany:

1) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

„Rozdział 10

Przepis karny

Art. 188a. 1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8, przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Uzasadanienie

Celem nowelizacji jest objęcie odpowiedzialnością za niedopełnienie obowiązków osób, które nie mają statusu funkcjonariusza publicznego. Właśnie takimi osobami są dyrektorzy szkół i placówek, tym samym w obecnym stanie prawnym nie podlegają odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków. Ponadto jak wskazuje projektodawca: „Potrzeba podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych wynika także z ostatnich doniesień (w tym szeroko dyskutowanych w mediach) dotyczących braku odpowiedzialności za krzywdę, jakiej w różnego rodzaju placówkach powołanych do opieki i nadzoru nad dziećmi, doświadczają przebywający w nich wychowankowie.”

 

Wejście w życie

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Projekt:

 

11-07-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo