Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Archiwalne | Zmiany w Planie nadzoru, czyli sztuka dla sztuki
zdjecie_aktualnosci

Wobec nowej sytuacji z jaką mamy do czynienia w oświacie, u wielu Dyrektorów placówek oświatowych w Polsce pojawiają się wątpliwości co począć z przyjętym jeszcze we wrześniu 2019 roku Planem nadzoru pedagogicznego. Naturalnym jest, a wręcz wymaganym przepisami oraz licznymi zapytaniami z Kuratoriów, aby w tych nowych dla wszystkich warunkach, odejść od wcześniej zaplanowanych obszarów i metod nadzoru, a nakierować je na zupełnie nowe, takie jak na przykład organizacja nauczania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odległość czy też obciążenie uczniów pracą przed monitorem. Pytanie jednak, czy dokonujące się właśnie zmiany w Państwa nadzorze znaleźć muszą ujście aż w formalniej zmianie samego Planu?

Zacznijmy od przepisów, a potem będzie czas na wybór najlepszego rozwiązania. 

W przypadku potrzeby wykonania w ramach nadzoru pedagogicznego czynności, która nie znalazła się w ogłoszonym przez Państwa w połowie września Planie, obowiązujące Rozporządzanie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627), przewiduje dwa wyjścia.

Pierwsze z nich znajdziemy już na samym początku Rozporządzenia, bo w artykule trzecim i jego ustępach 1 oraz 3:

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych. 

  1. Działania doraźne, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1. 

Jak widać, mają Państwo pełne prawo do realizowania w ramach nadzoru pedagogicznego również działań doraźnych, a te prowadzone mają być w sytuacji zaistnienia potrzeb i sytuacji nieprzewidzianych w Planie. Co więcej, ustęp 4 wspomnianego artykułu w pełni uzasadnia prowadzenia działań doraźnych w szczególności właśnie, wynikających z potrzeb szkoły lub placówki. 

  1. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

Jeśli chodzi o działania doraźne ustawodawca nie zobowiązał Dyrektora do umieszczania ich w Planie Nadzoru. Wyniki ich znajdą się oczywiście w przygotowywanym Sprawozdaniu z nadzoru, jednak żadna aktualizacja Planu wymagana nie jest.

Drugi przypadek jak postąpić w opisywanej sytuacji, wyjaśnia artykuł 23, który mówi o samym Planie, a w ustępie czwartym stanowi:

§ 23. 4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach.

Można zatem dokonać zmian w Planie, nie jest to oczywiście zabronione. Szczęśliwie, wymaga to zaledwie poinformowania Rady Pedagogicznej o tym fakcie i formalnego naniesienia zmian. Pytanie - po co?

Wyjścia są dwa. Pierwsze to robić swoje, skupić się na samym nadzorze i jego dokumentowaniu, a wyniki tych nowych działań ująć w Sprawozdaniu za ten rok. Drugie to de facto to samo, ale poprzedzone "zabawą" w formalne nanoszenie poprawek do Planu i poinformowanie o nich Rady Pedagogicznej.

W mojej opinii, szczególnie w tych szczególnych warunkach, kiedy zajęć Dyrektorowi nie brakuje (jakby kiedyś mu brakowało:)), a do końca roku szkolnego zostały raptem dwa miesiące, warto skupić się na dużo ważniejszych sprawach niż formalizowanie miejsca nowych pomysłów i kierunków w nadzorze w dokumencie Plan. Czas skupić się na jak najlepszym jego prowadzeniu oraz przygotowywaniu powoli Sprawozdania. Apeluję o rozsądek, aby nie czekać z tym do sierpnia, do planowanego ogłoszenia wyników egzaminów zewnętrznych. Dużo łatwiej będzie Państwu opracować ten dokument jak zwykle na przełomie maja i czerwca, zostawiając sobie na sierpień uzupełnienie rozdziału o efektywności kształcenia oraz ogłoszenie go Radzie Pedagogicznej.

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenie pt. „Sprawozdanie z nadzoru Pedagogicznego za rok szkolny 2019/20”- w formie Webinarium w dniach: 26/27/28 maja ora 2/3/4 czerwca 2020 r.

 

Dominik Linowski

26-04-2020

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo