Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Powrót do szkoły z perspektywy wytycznych MEiN z dnia 17 maja 2021 r.
zdjecie_aktualnosci

Zgodnie z harmonogramem Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym stopniowego powrotu uczniów do edukacji w formie stacjonarnej od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej (I-III) ten proces rozpoczęli już 4 maja br. Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawiła, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa docelowo 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki edukacyjne będą pracowały w trybie stacjonarnym. I właśnie z powyższych powodów mając na uwadze konieczność wsparcia uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej po długotrwałym okresie kształcenia na odległość Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Zawierają one rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek, opis działań skierowanych do uczniów, zalecenia dotyczące współpracy z rodzicami, wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ustalenia dla kuratorów oświaty. Szczegółowa analiza powyższego opracowania wskazuje na zadania dla szkół, które z racji swej wagi powinny być zrealizowane niezwłocznie. Oczywiście, że należą do nich zadania dydaktyczne polegające na uzupełnianiu zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Niemniej jednak w obecnej sytuacji wydaje się, że szczególnie ważne są wszystkie działania związane z niełatwym czasem adaptacji, możliwe, że także związane z budowaniem na nowo relacji rówieśniczych, integracji zespołów nauczycielskich i pracowniczych. Dlatego jedną z rekomendacji dla kadry pedagogicznej szkół i placówek jest ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, która jak w każdym przypadku dotyczącym ww. programu powinna wynikać z aktualnej diagnozy potrzeb. Na jej podstawie szkoły będą mogły określić zakres wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego, którym objęta zostanie cała społeczność szkolna. Podczas takiej analizy zdefiniowane powinny również zostać potrzeby nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego, które przede wszystkim wynikają z ich prawie rocznego doświadczenia pracy na odległość.

A zatem pomimo zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły i placówki mają jeszcze bardzo istotne zadania do wypełnienia, które szczegółowo opisano w wytycznych MEiN:

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

Aby pomóc Państwu w sprawnej realizacji zadań związanych z modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego, przygotowaliśmy komplet materiałów pt. "Dokumentacja szkoły do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego wobec powrotu do nauczania stacjonarnego", a także e-szkolenie dotyczące działań wspierających szkoły dedykowane członkom rady pedagogicznej: Powrót uczniów i nauczycieli do szkoły - konieczne działania szkoły wspierające społeczność szkolną.

 

Komunikat MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dotyczace-dzialan-skierowanych-do-uczniow-i-rodzicow-oraz-kadry-pedagogicznej-po-powrocie-do-szkol-i-placowek

17-05-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo