Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Zmiany w rozporządzeniach wydanych w związku z COVID-19
zdjecie_aktualnosci

Dziś (19 sierpnia 2021 r.) w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone dwa rozporządzenia MEiN:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W pierwszym rozporządzeniu przesunięciu uległ termin możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19 - z 31 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Drugie rozporządzenie natomiast reguluje kwetsie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego w roku szkolnym 2021/22:

 • egzaminy mają być przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w załącznikach do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy – Prawo oświatowe,
 • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie głównym – w maju i w terminie dodatkowym – w czerwcu,

"W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony: 

 • w terminie głównym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w maju,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w styczniu;
 • w terminie dodatkowym:
  • w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,
  • w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w maju."
 • egzamin ósmoklasisty nie będzie przeprowadzany z przedmiotu do wyboru,
 • wskazano sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty uwzględniając 3 przedmioty: maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia; kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów, wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,35, tym samym kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, natomiast wynik z języka obcego nowożytnego będzie się mnożyło przez 0,3 - kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

     „§11bab. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

1)     wynik przedstawiony w procentach z:

a)     języka polskiego,

b)     matematyki

– mnoży się przez 0,35;

     2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)     języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2)     wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)     celującym – przyznaje się 30 punktów,

b)     bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c)     dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e)     dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

   3. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, termin, o którym mowa odpowiednio w: 

1)     art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2)        art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.”

2)     wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 • zostaną dostosowane terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 • do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej,
 • absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Podstawa prawna:

 

18-08-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo