Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Nowe wytyczne epidemiczne dla szkół i przedszkoli
zdjecie_aktualnosci

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 zostały wydane nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W przypadku wytycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zasad ogólnych pozostały: 

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie - zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

Nowe zalecenia w Wytycznych dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

 

Podobnie jak w poprzednich wytycznych Dyrektor szkoły został zobowiązany do aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoł z uwzględnieniem:

    • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz zwiększonej liczebności oddziałów,
    •  zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
    • aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).

 

W zaktualizowanych wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znalazły się zalecenia dotyczące: organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka. 

W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. 

 

Nowe wytyczne:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-wytyczne-zachowania-bezpieczenstwa-zdrowotnego

 

05-04-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo