Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWUM | Testy sprawnościowe - projekt zmian w podstawie programowej wychowania fizycznego
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do konsultacji projekty zmian dwóch rozporządzeń w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”. 

 

Testy sprawnościowe od roku szkolnego 2023/24

W projektach zaproponowano zmiany polegające na dodaniu w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego – w części Warunki i sposób realizacji – obowiązku przeprowadzania przez nauczycieli wychowania fizycznego, raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, w każdej klasie branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum testów, które obejmują:

  • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
  • beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;
  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
  • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Wyniki przeprowadzonych testów i wiek ucznia nauczyciele wychowania fizycznego będą wpisywać do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

 

System teleinformatyczny "Sprotowe Talenty"

Obsługa systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” będzie się odbywała za pośrednictwem indywidualnego konta każdego z nauczycieli wychowania fizycznego, administrowanego przez wyznaczonego w szkole administratora. Konta administratorów w szkołach założy wskazany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej operator systemu. Wyznaczony w szkole administrator będzie tworzył konta dla poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Wyniki testów bez wpływu na ocenę

MEiN podkreśla, że wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne, przypominając, że:

"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373, z późn. zm.), przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej."

Wyniki testów mają posłużyć do:

  • zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów - poprzez tworzenie optymalnych, celowanych działań do określonych grup odbiorców po określeniu deficytów aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • identyfikacji uczniowskich talentów sportowych,
  • realizacji, wskazanych w podstawie programowej, zadań wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła powinna prowadzić z uczniami w kontekście obserwowanego stanu zdrowia i poziomu kondycji fizycznej dzieci młodzieży.

 

Materiały:

 

23-02-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo