Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje
zdjecie_aktualnosci
Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji


Archiwalne | "Poznaj Polskę" - odpowiedzi MEiN na pytania
zdjecie_aktualnosci

6 września ruszył nabór do programu "Poznaj Polskę". Nabór prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. 

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku został przygotowany przez MEiN - poniżej UWAGA!!! po aktualizacji i wzór wypełnienia. Wniosek dyrektora szkoły złożony do dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu według wzoru w dotychczasowym brzmieniu podlega ocenie).

 

MEiN przygotował odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie składania wniosków. Oto one:

Jak organ prowadzący szkołę ma wypełnić formularz ogólny w SIO? 

UWAGA ! Wysyłanie wniosku o dofinansowanie składa się dwóch etapów: pierwszy – wysłanie formularza ogólnego do akceptacji przez MEiN; drugi – dodawanie wniosków o dofinansowanie wycieczek (po akceptacji formularza ogólnego).

Organ prowadzący po zalogowaniu do systemu wprowadza następujące informacje do formularzu ogólnego:

 • Dane wnioskodawcy, w tym dane osoby do kontaktu oraz dane do przelewu;
 • Oświadczenia, o których mowa w cz. IV ust. 9 komunikatu (poprzez zaznaczenie checkboxa);
 • Załączniki (pełnomocnictwo do złożenia wniosku).

Pole dotyczące łącznej kwoty (w formularzu ogólnym pn. „Suma”) będzie uzupełniane automatycznie przez system w drugim etapie tj. etapie składania wniosku o dofinansowanie wycieczki, który nastąpi po akceptacji przez MEiN prawidłowo sporządzonego formularza ogólnego. Wysyłając formularz ogólny to pole należy pozostaje puste.  

 

Czy wycieczka musi być zorganizowana w tym roku szkolnym czy kalendarzowym? 

Od 6 do 30 września organy prowadzące mogą ubiegać się o dofinasowanie wycieczek, które zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2021 roku. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem pilotażowym. W przyszłym roku ogłoszony zostanie drugi nabór, który obejmie dofinasowanie wycieczek w roku 2022.  

 

Od kiedy można organizować wycieczkę?

Wycieczka może zostać zrealizowana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Ministerstwem Edukacji i Nauki, ponieważ tylko koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. są kosztami kwalifikowanymi. Zakładamy, że pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze we wrześniu. 

 

Co znaczy 150 zł na dobę?

Oznacza to, że wysokość dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 150 zł na jednego uczestnika dziennie. Koszty pozostałe tj. koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu nie wliczają się w ten limit.

 

Ile wniosków może składać jedna szkoła? Czy jest ograniczenie?

Wnioskodawca może złożyć dla każdej szkoły, której jest organem prowadzącym: 

a) dla szkoły podstawowej - maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII), 

b) dla szkoły ponadpodstawowej- maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki; 

c) w przypadku zespołu szkół- maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej (jeden wniosek dla klas I-III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) oraz maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

 

Czy jedno dofinasowanie obejmuje tylko jedną klasę? 

Jedno dofinasowanie nie jest przyznawane na klasę, lecz na wycieczkę. W wycieczce mogą wziąć udział dzieci z różnych klas w ramach grupy wiekowej. Maksymalna ilość  uczestników wyjazdu nie została wyznaczona. 

 

Ile osób minimalnie może wziąć udział w przedsięwzięciu? 

Wycieczka może zostać zorganizowana pod warunkiem udziału co najmniej 10 uczniów.

 

Czy wycieczkę może zorganizować biuro podróży? 

Wycieczka może zostać zorganizowana przez podmiot zewnętrzny (biuro podróży). 

Komunikatem zmieniającym z dnia 2 września 2021 r. został dodany zapis:

„Wnioskodawca może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu.”

 

Co to jest wkład niefinansowy?

Wkładem niefinansowym może być np. własny autokar lub praca osoby (nauczyciel, opiekun), która ma uprawnienia przewodnickie. We wniosku należy wycenić wartość wkładu niefinansowanego.

 

Czy w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy?

Tak, w ramach wycieczki można odwiedzić punkty spoza listy, jednakże w ramach wycieczki dofinansowanej przez MEiN muszą być przede wszystkim zrealizowane punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt). Koszty biletów wstępu do dodatkowych punktów spoza listy muszą zostać pokryte z wkładu własnego. 

 

Czy wycieczka może trwać dłużej niż 3 dni? 

Tak, w takim przypadku, koszty związane z pobytem ponad 3 dni (np. dodatkowe koszty noclegów, zakwaterowania) muszą zostać pokryte ze środków własnych. Koszty przejazdu (powrotnego) można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wycieczki. 

 

Czy zakresy tematyczne mogą się mieszać?

Tak, można jedną wycieczkę zorganizować w ramach różnych obszarów tematycznych. 

 

Czy wkład własny może wynieść więcej niż 20%? 

Wysokość wkładu własnego musi wynosić co najmniej 20 % całkowitego kosztu wycieczki, co oznacza, że może on być większy (np. kwota dofinasowania 50%, kwota wkładu własnego 50%).

 

Czy wkład własny może być finansowany przez wpłaty rodziców?

Tak, wkład własny może być zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce.

 

Co się stanie jeżeli będzie IV fala pandemii? 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji w jakiej się znajdziemy za kilka miesięcy. Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie wycieczki umowa zawierana z organem dopuszcza taką sytuację, stanowi ona, że:

 1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obydwu Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, udokumentowane i uzasadnione koszty wykonanej części zadania poniesione przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron podlegają sfinansowaniu ze środków przyznanych przez Ministra.

 

Czy dowodem rozliczenia może być paragon zamiast faktury?

Dowodem księgowym dokumentującym poniesienie wydatku jest faktura VAT wystawiona na organ prowadzący szkołę, który odpowiada przed MEiN za wydatkowanie dotacji. 

 

Czy można dodawać jeszcze punkty edukacyjne do list „Poznaj Polskę”?

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Punkty edukacyjne po weryfikacji zostaną dodane w kolejnych edycjach przedsięwzięcia. 

 

Ważne materiały zamieszczamy w załączeniu:

 • Wzór wniosku dyrektora szkoły
 • Przykład wypełnionego wniosku przez dyrektora szkoły
 • Wzór sprawozdania dyrektora szkoły
 • Wykaz punktów edukacyjnych
 • Klauzla RODO

09-07-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo