Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych w świetle przygotowywanych zmian prawnych
zdjecie_aktualnosci

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606, z późn. zm.) utraci moc obowiązującą w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wprowadzoną w art. 389 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700). W wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji i Nauki znajduje się projekt Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.

(!!! Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. z 2023 poz. 651)

Przepisy projektowanego rozporządzenia uwzględniają realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, zgodnie z potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą 
i edukacyjną szkoły i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.

Projektowane rozporządzenie, co do zasady, powtarza dotychczasowe regulacje dotyczące:

 • placówek oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • specjalnych ośrodków wychowawczych;
 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Projekt rozporządzenia przewiduje nowe, względem dotychczasowego stanu prawnego, regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) związane z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która przewiduje realizację środka wychowawczego, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.

W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenie zawiera nowe regulacje dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym przepisy dotyczące:

 • warunków i trybu udzielania wychowankom MOW urlopów i przepustek, 
 • warunków pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • sposobu dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w MOW,
 • warunku kontynuowania z pobytu w MOW przez podopiecznego, który ukończył 18 rok życia,
 • rozszerzenia listy wychowanków MOW.

I tak:

 • Dyrektor MOW, w porozumieniu z organem prowadzącym MOW, będzie podejmował decyzje dotyczące utworzenia w MOW grup wychowawczych dla nieletnich matek i ich dzieci. Prowadzenie takich grup wychowawczych nie będzie dla ośrodka zadaniem obligatoryjnym. Funkcjonowanie w MOW domu dla matki i dziecka będzie wskazywane w statucie MOW. Jeżeli natomiast w ośrodku będą funkcjonowały, to nieletnim matkom ośrodek będzie musiał m.in. zapewnić wyposażenie zbliżone do warunków domowych, a także zapewnić dzieciom, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, wyżywienie, bieliznę, odzież, obuwie i inne niezbędne przedmioty osobistego użytku. W takim domu będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 wychowanek. 
 • Wychowankiem MOW-u stanie się także nieletni zwolniony z ośrodka, który po ukończeniu 18 lat, za zgodą dyrektora MOW, pozostaje w nim w celu kontynuowania kształcenia w szkole wchodzącej w skład MOW. 
 • Zrezygnowano z przepisu stanowiącego, że w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii mieszkają wyłącznie wychowankowie (§ 26 ust. 3 aktualnie obowiązującego rozporządzenia).
 • Do MOW będą mogli być przyjmowania wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ta grupa wychowanków oraz wychowanków niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będzie kierowana do MOW o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, które będą zapewniać wychowankom przede wszystkim kształcenie specjalne, dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz wychowanie.

 

Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368461/katalog/12944996#12944996

 

Bożena Browarczyk

25-01-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo