Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje
zdjecie_aktualnosci
Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji


ARCHIWALNE | Laboratoria Przyszłości - nabór przedłużony do 30 listopada
zdjecie_aktualnosci

8 października ruszył nabór do Programu Laboratoria przyszłości dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór został przedłużony do 30 listopada br.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży do: 

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów)  
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów)  
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów)  
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów). 

 

Jaki sprzęt zostanie dofinansowany?

Szkoły mogą otrzymać wsparcie na sprzęt określony w katalogu. Inny sprzęt (spoza katalogu) nie będzie dofinansowany.

Katalog dzieli wyposażenie na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe to sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole uczestniczącej w programie - szkoły oświadczą, że albo już je mają albo zakupią w ramach otrzymanego wsparcia. 

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, aparat etc.)
•    Lutownice/Stacje lutownicze z gorącym powietrzem (do mikrokontrolerów).

Pełne zestawienie sprzętu znajdą Państwo tutaj:

 

Jak złożyć wniosek? 

Szkoła wypełnia wniosek, który trafia do organu prowadzącego, który następnie wnioskuje o przyznanie wsparcia do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem strony gov.pl/laboratoria. Na tej samej stronie dostępny jest katalog, instrukcje (w formie pisemnej jak i wideo) jak składać wnioski oraz inne pomocne materiały. Szkoły, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski już od 8 października do 30 listopada. Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. 

Sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

  • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego; 

  • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

Kiedy mogą składać wniosek szkoły niepubliczne i prowadzone przez inne organy niż samorządy? 

Szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne prowadzone przez ministrów, osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż ministrowie będą objęte kolejnymi naborami. Harmonogram programu skonstruowany jest tak, aby każda szkoła miała co najmniej 6 miesięcy na zakupy. Szkoły, które jeszcze nie mogą składać wniosków mogą wypełnić deklarację zainteresowania, aby dostać automatyczne powiadomienie o otwarciu okienka składania wniosków.

 

Na stronie www.gov.pl/laboratoria znajdują się także odpowiedzi na pytania opracowne przez MEiN. Oto niektóre z nich:

Czy jest jakiś obowiązek wykorzystywania kupowanego wyposażenia?

Tak. Zachęcamy oczywiście do jak najszerszego korzystania z kupowanego wyposażenia, ale szkoły objęte wsparciem zobowiązane są do wykorzystywania tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. To mogą być zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Oprócz tego, wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy możliwe jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki?

Zgodnie z regulaminem Laboratoriów Przyszłości, obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków lokalowych umożliwiających korzystanie z zakupionego sprzętu. W związku z tym dozwolone jest rozmieszczenie wyposażenia w odrębnych pomieszczeniach placówki. 

Czy zakupów będą dokonywać organy prowadzące czy same szkoły? 

Dokładny sposób dokonania zakupów będzie decyzją organu prowadzącego. Ze względów logistycznych, rekomendujemy aby tam gdzie to możliwe dokonanie zakupów było powierzane szkołom.

Do kiedy najpóźniej musi być kupiony sprzęt?

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. To oczywiście nie oznacza, że nie może być kupiony wcześniej i do tego zachęcamy. Ponadto, organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku. 

Na jakich zajęciach ma być wykorzystywane kupowane wyposażenie? 

Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, wlicza się do liczby uczniów również uczniów oddziału przedszkolnego licząc wielkość szkoły do wielkości dofinasowania?

Na liczbę uczniów na podstawie, której będzie wnioskowana kwota wsparcia składa się tylko i wyłącznie ilość uczniów publicznej szkoły podstawowej. Oznacza to, że nie wlicza się do tej liczby uczniów oddziału przedszkolnego.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

15-11-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo