Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje
zdjecie_aktualnosci
Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji


Zmiany w poziomach wynagrodzenia pracowników samorządowych i minimalnych wymaganiach kwalifikacyjnych
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych.

Z dniem 1 marca 2023 kwota najniższego wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego została ustalona w wysokości 3.000 zł - poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 brutto). Ta kwota stanowi jednakże wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczane są inne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę w szkołach samorządowych obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wynagrodzenie pracownika we wszystkich przysługujących dodatkach wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nie ukształtuje się na poziomie wynagrodzenia minimalnego za pracę, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy. 

Ponadto wiele stanowisk zmieniło swoje zaszeregowanie.

Poniższa tabela przedstawia wykaz proponowanych stawek wraz z zaszeregowaniem przykładowych stanowisk:

Kategoria zaszeregowania

Przykładowe stanowisko w oświacie – pomocnicze i obsługi, urzędnicze, kierownicze urzędnicze

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w złotych

I

Pomoc palacza c.o.

3000

II

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły), robotnik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca

3050

III

 

3100

IV

Sprzątaczka, portier, szatniarz, woźny

3150

V

palacz c.o., starszy: portier, szatniarz, dozorca, woźny

3200

VI

pomoc nauczyciela

3250

VII

 

3300

VIII

intendent

3350

IX

referent, młodszy księgowy, sekretarka

3400

X

starszy referent, kasjer, kierowca autobusu

3450

XI

Szef kuchni, młodszy specjalista

3500

XII

ratownik medyczny, pielęgniarka, dietetyk, księgowy, specjalista

3550

XIII

sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, kierownik kuchni, stołówki

3600

XIV

 

3650

XV

 

3700

XVI

główny księgowy

3750

XVII

 

3800

XVIII

 

3900

XIX

dyrektor, gdy nie jest nauczycielem

4000

XX

 

4100

XXI

 

4200

XXII

 

4300

 

Ponadto w przypadku niektórych stanowisk ulegną zmianie wymogi kwalifikacyjne, m.in. dla:

  • kierownika gospodarczego – w przypadku wykształcenia wyższego brak wymogu stażu, w przypadku wykształcenia średniego – wymagane 3 lata zamiast 6,
  • inspektora – w przypadku wykształcenia wyższego wymagany roczny staż został podwyższony do 2 lat, a w przypadku średniego – 2-letni do 4-letniego.

Tym samym w projekcie zamieszczono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

  1. Jeżeli pracownik samorządowy nie będzie spełniał wymogów kwalifikacyjnych dla stanowiska zajmowanego w dniu 1 marca 2023 r., wówczas dalej będzię mógł być zatrudniony - bezterminowo.
  2. Jeżeli pracownik będzie zatrudniony w dniu 1 marca 2023 r. na stanowisku samorządowym nieprzewidzianym w znowelizowanym rozporządzeniu, wtedy jego zatrudnienie będzie nadal możliwe na podobnym stanowisku określonym w tym rozporządzeniu
  3. Utrzymane zostanie wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalonego na podstawie przepisów znowelizowanego rozporządzenia na poziomie nie niższym od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie zmian.

"§ 2.        Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. 

§ 3. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia."

 

Na podstawie: 

18-01-2023 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo