Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - elektronicznie
zdjecie_aktualnosci

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń/absolwent szkoły może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego także w postaci elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu, udostępnianego szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Składający deklarację może korzystać z systemu przy użyciu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu lub profilu zaufanego. Identyfikator (login) i hasło dostępu zdający uzyska od dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w zależności od tego, gdzie jest zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdający może tak jak dotychczas złożyć deklarację w formie papierowej.

W nowym rozporządzeniu został określony termin, w jakim zdający jest zobowiązany przedłożyć odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej dokumenty, orzeczenia, opinie, zaświadczenia, wnioski oraz oświadczenia:

  • w przypadku uczniów i absolwentów składają dyrektorowi szkoły, do której uczęszczają lub uczęszczali -  w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.
  • absolwent (szkoły zlikwidowanej lub przekształconej) lub osoba (która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycz-

    nych, itp.) składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzony został przepis przejściowy, zgodnie z którym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 28 września 2021 r. dostosuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem - w zakresie możliwości złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

Dla dyrektorów szkół, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, możliwość złożenia przez uczniów i absolwentów deklaracji przystąpienia do tego egzaminu w postaci elektronicznej stanowi istotne ułatwienie przy sporządzaniu wykazu osób przystępujących do tego egzaminu w danej szkole. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przygotować taki wykaz i przekazać go do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. System będzie automatycznie generował wykaz osób, które zgłaszają się do egzaminu maturalnego w danej szkole składając e-deklarację.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022, które zostały złożone w postaci papierowej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują moc prawną.

 

Podstawa prawna:

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo