Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Egzamin ósmoklasisty i maturalny - będą nowe rozporządzenia
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo przedstawiło projekty rozporządzeń dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (projekt z dnia 27 maja br.) oraz egzaminu maturalnego (projekt z 2 czerwca br.).

Jakie zmiany mają się pojawić w stosunku do obowiązujących przepisów?

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Proponowane zmiany wynikają głównie z rezygnacji z przeprowadzania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Tym samym:

 • wykaz uczniów przystępujących do egzaminu i informacji w nim zawartych ulegnie zawężeniu poprzez usunięcie informacji o przedmiotach do wyboru (§ 11 ust. 1 projektu rozporządzenia), a w przypadku  uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym ucznia - poprzez wskazanie matematyki (§ 11 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia);
 • zmianie ulegnie przepis dotyczący niezwłocznego informowania dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku zmian w wykazaie uczniów (§ 12);
 • liczba dni, w których przeprowadzany jest egzamin ulegnie zmianie (bez modyfikacji kolejności przeprowadzania egzaminów z pozostałych przedmiotów) (§ 19 projektu rozporządzenia);
 • w wykazie uczniów i protokole sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego oraz w protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego nie będzie już informacji o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru (§ 25 projektu rozporządzenia).

Zmiany będą dotyczyły także ogłasznia:

 • komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 • komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty;
 • komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 • informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Wskazane powyżej komunikaty i informacja będą ogłaszane w jednym terminie - nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

Planowany termin wejścia w zycie - z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

 • w wykazie przedmiotów dodakowych pojawi się przedmiot: Historia tańca

Pierwsi absolwenci, którzy zrealizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia tańca będą absolwentami czteroletniego liceum ogólnokształcącego i będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego począwszy od roku szkolnego 2026/2027

 • wskazano zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów historia muzyki, historia sztuki i historia tańca wskazano, że egzamin maturalny z tych przedmiotów obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego tylko zakres rozszerzony dla przedmiotu odpowiednio: historia muzyki, historia sztuki i historia tańca. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie egzamin maturalny z tego przedmiotu obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Egzamin maturalny z pozostałych przedmiotów dodatkowych, tak jak dotychczas, będzie obejmował określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy i zakres rozszerzony z tego samego przedmiotu, co stanowi przypadek przewidziany art. 44zze ust. 2 pkt 1 ustawy.

Przedmiot historia i teraźniejszość będzie realizowany w klasach I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum od roku szkolnego 2022/2023, a zatem:

 • egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
  • liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2024/2025;
  • technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2025/2026;
  • branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia przed rokiem szkolnym 2022/2023 – do roku szkolnego 2025/2026;
 • egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza ospołeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakresu rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:
  • liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2025/2026;
  • technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
  • branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

 • wprowadzono możliwość składania deklaracji maturalnej elektronicznie (bedzie można składać papierowo lub elektrnicznie)
 • ujednolicono termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i zmieniono termin przekazania informacji o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego

Projekt wskazuje, że w przypadku:

 1. likwidacji lub przekształcenia szkoły, do której uczęszczał zdający (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent/osoba zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego);

 2. uzyskania przez zdającego świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (do tej pory był to termin 31 grudnia roku

  szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 3. dopuszczenia zdającego do egzaminów eksternistycznych, który zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 4. posiadania przez dającego świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 5. uzyskania przez zdającego potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowe zgodnie z art. 93a ustawy (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego);

 6. posiadania przez zdającego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą, uznanego za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. (do tej pory był to termin 31grudnia roku szkolnego, w którym dana osoba zamierzała przystąpić do egzaminu maturalnego) – zdający składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Planowany termin wejścia w zycie - z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

10-06-2022

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo