Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - trwa nabór wniosków
zdjecie_aktualnosci
Jakie dane nauczyciela udostępnić komisji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym?
zdjecie_aktualnosci
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!
zdjecie_aktualnosci

MEiN dokonał zmian w organizacji zajęć wspomagających dla uczniów wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 983).

 

Co się zmienia?

  • liczba godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny)
  • limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających (dwa razy więcej niż obecnie)

"§ 10g. 9. Tygodniowa liczba godzin zajęć wspomagających nie może być wyższa od liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z tym że

w przypadku zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. – tygodniowa liczba godzin tych zajęć nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów szkolnych w szkole, o której mowa w § 10f ust. 1, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z uwzględnieniem pkt 1.”

  • przepisy w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej - w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów

"§ 10g. 8a. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się."

Tym samym zgodnie z zapisami rozporządzenia można dokonać aktualizacji złożonych już informacji o planowanych zajęciach wspomagających, które będą realizowane w okresie od wrzesienia do grudni 2021 r. oraz wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - termin: do 30 lipca 2021 r.

Co istotne także szkoły, które do 25 czerwca nie złożyły informacji ani wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających mają mają możliwość złożenia dokumentów do 30 lipca br. A ponieważ wskazany termin przypada w okresie wakacji zrezygnowano z realizacji obowiązków wynikających z § 10g ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia czyli: konieczności ustalenia w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających, tak jak i zebranie deklaracji uczestnictwa uczniów w zajęciach wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.. "Mogą zostać zrealizowane z początkiem roku szkolnego 2021/2022” – wyjaśnia MEiN. 

W nowelizacji wskazano również, że organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, do którego w czerwcu wpłynął wniosek o udzielenie dotacji celowej, udzieli tej dotacji a następnie przyjmie rozliczenie tej dotacji, w przypadku, gdy szkoła zmieni siedzibę a organ ten przestanie być organem rejestrującym dla tej szkoły, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - 23 lipca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

22-07-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo