Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Ważne terminy w sierpniu!
zdjecie_aktualnosci

Jakie czynności czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sierpniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na sierpień 2021 r.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych (wskazanie wymiaru urlopu).

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

w ostatnim tygodniu ferii letnich

Podstawa prawna: § 16 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2019, poz. 373)

4.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Uwaga: Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

termin wyznaczony przez dyrektora szkoły

Podstawa prawna: art. 44l ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Inne czynności służbowe do których dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela w okresie ferii. 

Uwaga: Prace związane z przygotowaniem nowego roku, np. zebrania rady pedagogicznej organizacyjne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, układanie rozkładu zajęć, planu dyżurów oraz przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Podstawa prawna: art. 64  ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

6.

Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycielinieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

termin ustala dyrektor szkoły 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

7.

Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły.

 

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

8.

Rozpatrzenie wniosków rodziców w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

9.

Wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym lub rozszerzającym i wzbogacającym formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

10. 

Nadzór pedagogiczny

Przedstawienie przez dyrektora szkoły na zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

do 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna: § 24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551)

 

11.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

Organizacja egzaminów zewnętrznych

12.

Egzamin maturalny 

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

24 sierpnia 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

13.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin zawodowy

 

Ogłoszenie i przekazanie szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego oraz wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021

31 sierpnia 2021 r.

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

15.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów.

Uwaga: Dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do 31 sierpnia danego roku - w terminach określonych przez organy powołujące komisję

Podstawa prawna: art. 9g ust. 1-3 oraz ust.11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)

Święta i ważne daty w sierpień 2021 roku

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Dzień Energetyka

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Święto Lotnictwa Polskiego

Dzień Solidarności i Wolności

1 sierpnia  

10 sierpnia  

12 sierpnia  

14 sierpnia

15 sierpnia  

19 sierpnia  

28 sierpnia  

31 sierpnia  

       

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo