Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


WETO PREZYDENTA do Lex Czarnek 2.0
zdjecie_aktualnosci

15 grudnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. 

___________________________________

W dniu 4 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie Lex Czarnek 2.0. Ustawa ta wprowadza zmiany w kilku kluczowych oświatowych aktach prawnych w tym m.in. w ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.  Warto wspomnieć, że uchwalona nowelizacja ustawy Prawo oświatowe to efekt wspólnego procedowania w Sejmie dwóch projektów: prezydenckiego i poselskiego i jest niejako ich połączniem.

W efekcie przygotowane zmiany są bardzo obszerne, a swym zakresem obejmują kluczowe obszary pracy placówki, przewidując często zupełnie nowe rozwiązania czy zmieniając te dotychczasowe, co ma tym samym wpływ na kompetencje jej podmiotów (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) a przede wszystkim na statut. Mowa tu bowiem o takich kwestiach jak m.in. współpraca z organizacjami, nauczanie domowe, dostępność nauczycieli czy też opiniowanie arkusza organizacyjnego. 

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA I POWOŁANIA NA TO STANOWISKO

Uzyskanie pozytywnej opinii kuratora stanie się koniecznością w następujących przypadkach powierzania stanowiska dyrektora:

 • w przypadku gdy organ prowadzący powołuje na stanowisko dyrektora osobę niebędącą nauczycielem (art. 62. ust. 2) 
 • jeżeli w drodze konkursuzostał wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora szkoły (osoba niebędącą nauczycielem), ale organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydał negatywną opinię w zakresie powołania tej osoby na stanowisko dyrektora (art. 63. ust. 22)
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza w uzasadnionych przypadkach stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny
 • w przypadku gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi w przypadku gdy:
  • do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo 
  • w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata.

  

 1. ZMIANA DOTYCZĄCA ODWOŁYWANIA NAUCZYCIELA ZE STANOWISKA DYREKTORA ORAZ INNEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO

Możliwości odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji, w terminie uzgodnionym przez tego nauczyciela i organ właściwy do jego odwołania (z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, co do możliwości skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przy odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadku złożenia przez niego rezygnacji) oraz w przypadku zmian organizacyjnych prowadzących do likwidacji stanowiska kierowniczego.

 

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE

Dyrektor będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji z uczniami – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty

Obecnie w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. W szkołach i placówkach w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców. (art. 86 ustawy Prawo oświatowe).

Nowym rozwiązaniem, poza znamy wcześniej obowiązkiem uzyskania zgody kuratora oświaty, jest sposób uzyskiwania zgody rodziców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dyrektor nie będzie musiał uzyskiwać zgody każdego z rodziców, a obowiązek przeprowadzenia z nimi konsultacji będzie w gestii rady Rodziców. 

Zmiany w tym zakresie wymagały będą dość poważnych zmian zarówno w statucie jak i w regulaminie rady rodziców.

 

 1. ZMIANY PRZY LIKWIDACJI LUB PRZEKSZTAŁCANIU SZKÓŁ I PLACÓWEK

Zgodnie z zapisami projektu jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlikwidować szkołę, jeżeli likwidacja tej szkoły (wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie):

 • nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki,
 • polepszy warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • polepszy warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie, 
 • nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły/przedszkola,
 • jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dodatkowo jednostka samorządu terytorialnego zamierzająca zlikwidować szkołę publiczną będzie miała możliwość wskazania innych okoliczności, które uzasadniają likwidację (oprócz tych, które zostały wymienione w art. 89 ust. 1a). Likwidacja szkoły artystycznej nie wymaga spełnienia ww. warunków.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego może wskazać uczniom likwidowanej szkoły możliwość kontynuowania nauki jedynie w szkole lub szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, a w przypadku likwidacji szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek wskazać nie tylko szkołę, ale także  – prowadzoną przez siebie placówkę wychowania przedszkolnego (przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).

Opinia wydawana przez kuratora oświaty ma zawierać ocenę likwidacji szkoły w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, a także zasadność likwidacji.

 1. ZMIANY W PROCEDURZE TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESPOŁU SZKÓŁ

Po zmianach będzie występował obowiązek uzyskania pozytywnej opinii organu kuratora oświaty w przypadku połączenia w zespół szkół lub placówek albo włączenia do zespołu szkół lub placówek, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Połączenie w zespół szkół lub placówek niebędących szkołami lub placówkami artystycznymi lub włączenie do zespołu takich szkół lub placówek będzie mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Może się również zdarzyć, że w skład zespołu mają wchodzić zarówno szkoły lub placówki niebędące szkołami lub placówkami artystycznymi, jak i szkoły lub placówki artystyczne – w takiej sytuacji połączenie w zespół lub włączenie do zespołu będzie następowało po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzgodnionej z kuratorem oświaty. opinie będą miały charakter wiążący.

 1. ZMIANAW SPOSOBIE OPINIOWANIA ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Arkusz będzie przekazywany zakładowym organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, które zostały wyłonione spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli – wyłącznie w sytuacji, kiedy dana organizacja działa w szkole lub przedszkoluktórej to szkoły lub przedszkola dotyczy arkusz organizacji. Proponowane zmiany wprowadzą jednolite zasady opiniowania arkuszy organizacji szkół lub przedszkoli publicznych przez zakładowe organizacje związkowe bez względu na to, czy organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czy inny podmiot. 

Jednocześnie w ustawie proponuje się wzmocnienie kompetencji rady pedagogicznej poprzez włączenie rady pedagogicznej w opiniowanie arkusza organizacji. W kompetencjach rady pedagogicznej pojawi się wydawanie opinii w sprawie treści arkusza organizacji.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza regulacją, która umożliwia organowi nadzoru pedagogicznego monitorowanie zmian wprowadzanych w zatwierdzonych arkuszach organizacji po dniu 30 września danego roku.

Nowe regulacje będą po raz pierwszy stosowane przy opracowywaniu i opiniowaniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.  Jednak monitorowanie zmian będzie już dotyczyło arkuszy przygotowanych na rok szkolny 2022/23. Zapisy dotyczące arkusza mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

W ustawie została także zmieniona procedura zatwierdzania arkusza organizacji placówek artystycznych (ognisk artystycznych) – o opinię organu nadzoru pedagogicznego – art. 124. ust. 3. Ustawy Prawo oświatowe

 

 1. ZAWIESZANIEDYREKTORA SZKOŁY W PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW

Wprowadza się możliwość złożenia przez kuratora oświaty wiążącego wniosku do organu prowadzącego o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Zadanie to będzie wykonywał wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa – uzupełniony został art. 91d pkt 3.

Obecnie dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący - nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela)

Rozwiązanie to będzie tożsame z tym, jakie obowiązuje nauczycieli oraz prawa do zawieszania ich jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PODRĘCZNIK DOPUSZCZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO

Podręcznik nie powinien być uzależniony od formuły egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego i podporządkowany wyłącznie ćwiczeniu technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Repetytoria należy traktować jako materiał edukacyjny zastępujący lub uzupełniający podręcznik.

 1. ZMIANY W OCENIE PRACY DYREKTORA

Bardzo istotna zmiana w kontekście ostatnich zmian w zakresie oceny pracy dyrektorów. Planowane rozwiąznie daje bowiem decydujący głos w kwestii oceny pracy Dyrektora organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

W przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym w sprawie oceny pracy tego dyrektora w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w tym zakresie. (art. 6a Karty Nauczyciela).

 1. ZMIANY W OCENIE PRACY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO – OKRESU, ZA JAKI JEST ONA DOKONYWANA

W przepisach wskazano, że do 3–letniego okresu pracy podlegającego ocenie nie są wliczane okresy usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące oraz skrócono okres pracy podlegającej ocenie w przypadku nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach pracy przed dokonaniem oceny, przed podjęciem pracy w szkole byli odpowiednio:

1) zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub

2) skierowani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub

3) zatrudnieni na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub

4) urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

W ich przypadku ocena pracy w związku z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie dokonywana za okres pracy w szkole, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy (art. 6a ust. 1 de Karty Nauczyciela).

Zmiana ta ma charakter porządkowy, wprowadzając w zakresie obliczania okresu oceny nauczyciela mianowanego rozwiązania takie same jak w przypadku oblicznia terminów dla wszystkich poozstałych ocen pracy. 

 1. ZMIANY W DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W NISKIM WYMIARZE 

Nowe rozwiązania zaplanowano również w kwestii godziny dostępności nauczcieli. Dotychczasowe rozwizanie traktujące wszystkich nauczycieli prcujących pniżej pół etatu jednakowo uległo zncznej zmianie. 

W przypadku nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo, wymiar dostępności nauczyciela będzie 

ustalał dyrektor odpowiednio do potrzeb. Ten wymiar dostepności nie może być wyższy od wymiaru określonego w art. 42 ust. 2f KN, zaś dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez nauczyciela w ramach stosunku pracy nie mogą przekraczać obowiązującego tego nauczyciela maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. (art. 42 ust. 2g Karty Nauczyciela).

 

 1. ZMIANY W NADZORZE PEDAGOGICZNYM DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę będzie miał możliwość polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce a także oraz określa się konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia (wykreślenie z ewidencji), a ponadto wprowadzony został termin usunięcie uchybień – uzupełniony art. 169 i art. 180 ustawy Prawo oświatowe

 

 1. ZMIANY W EDUKACJI DOMOWEJ

Nowe przepisy przywracają przepisy dotyczące możliwości wydawania zezwolenia na realizację ww. obowiązków poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego oddziałem przedszkolnym lub szkołą pod warunkiem, że przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym mieszka dziecko, a dodatkowo także na terenie województwa sąsiadującego z tym województwem.

Określony został także termin składania wniosku o edukację w domu – od 1 lipca do 21 września. Zezwolenie będzie wydawane w ciągu 7 dni, przy czym w przypadku dziecka rozpoczynającego spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolengo, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki – nie wcześniej niż w dniu 1 września roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku.

Przepisy wprowadzają także uregulowania odnośnie egzaminów klasyfikacyjnych - egzaminy te będą zdawane przez ucznia w szkole, a w przypadku egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu – w szkole lub innym miejscu wskazanym przez dyrektora tej szkoły. O terminie i miejscu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, dyrektor będzie obowiązany poinformować organ nadzoru - co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia tych egzaminów 

            

Pozostałe zmiany dotyczą:

 • odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osoby rozpoczynające pracę w szkole (zatrudnione w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, legitymujące się wymaganym poziomem wykształcenia) nieposiadające przygotowania pedagogicznego 
 • zasad zatrudniania osób niebędących nauczycielami w przedszkolach i szkołach – osoba niebędąca nauczycielem będzie mogła być zatrudniona w przedszkolu nie tylko do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, ale na wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolu, a zatrudnienie będzie podlegało procedurze przewidzianej dla szkół (ocena przygotowania do prowadzenia zajęć, zgoda kuratora) – ta zasada będzie dotyczyła także przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.
 • funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego
 • dowożenia uczniów do szkół i placówek
 •  - ucznia pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego, do każdego typu szkołyz koniecznością zapewnienia opieki.
 • terminów ogłaszania konkursów na stanowisko dyrektora i składu komisji konkursowej
 • tworzenia szkół filialnych podporządkowanych szkołom artystycznym
 • obowiązku stosowania przez szkoły niepubliczne rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki
 • zwolnienia nauczycieli języka obcego zawodowego z konieczności odbywania szkolenia branżowego
 • możliwości zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwagi na posiadane doświadczenie zawodowe

Ustaw wprowadza przepisy przejściowe dotyczące:

 • oceny pracy nauczycieli:
  • wskazano okres, za jaki dokonywana jest ocena pracy nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, którzy przed dniem 1 września 2022 r. w ciągu ostatnich 3 lat przed dokonaniem oceny pracy zmienili miejsce zatrudnienia - ocena pracy będzie mogła być dokonana za okres krótszy niż 3 lata pracy przed dokonaniem tej oceny, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy. W ocenie tej nie będzie uwzględniana ocena pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, w którym nauczyciel zakończył pracę przed dniem 1 września 2022 r., chyba że nauczyciel wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o uwzględnienie tej oceny 
 • awansu zawodowego:
  • skrócenia stażu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli z dziesięcioletnim okresem pracy w szkole - nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego i którzy posiadają co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole, lecz przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, mogli odbyć ten staż w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciele ci będą sami podejmowali decyzję, czy chcą odbyć staż w wymiarze skróconym do 9 miesięcy, czy tak jak pozostali nauczyciele w wymiarze rok i 9 miesięcy – to rozwiązanie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu ustawy 
  • poszerzenie przepisów przejściowych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 
 • postępowań w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe
 • zezwoleń na edukację domową – zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc, ale egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którym wydano te zezwolenia, będą przeprowadzane już według nowych zasad
 • wniosków na edukację domową – złożone wnioski będą procedowane według dotychczasowych przepisów, ale egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którym wydano te zezwolenia, będą przeprowadzane już według nowych zasad
 • stosowania wymogu obywatelstwa polskiego wobec uczniów, którzy już zostali przyjęci do szkoły – ten wymóg nie obowiązuje
 • konkursów na stanowiska dyrektorów – nowe przepisy nie będą miały zastosowania do konkursów ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kandydata na stanowisko dyrektora wyłonionego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jak również do kandydata na stanowisko dyrektora oraz kandydata na stanowisko dyrektora ustalonego na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nowe przepisy nie będą miały zastosowania 
 • odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, kurator oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wydał opinię, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – nowe przepisy nie będą miały zastosowania
 • postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy, a także postepowań dotyczących oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
 • podręczników – podręczniki dopuszczone do użytku przed 1.09.2023 a także w których procedura dopuszczenia została wszczęta i niezakończona przed 1.09.2023 – stosuje się przepisy dotychczasowe
 • likwidacji i tworzenia szkół – nowe przepisy nie będą dotyczyły spraw, w których podjęto już uchwałę o zamiarze likwidacji lub połączenia szkół lub włączenia szkoły do zespołu
 • zajęć prowadzonych w dniu 1 stycznia 2023 r. w ramach działalności podjętej przez stowarzyszenie/inną organizację - dyrektor w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. będzie obowiązany do przekazania kuratorowi oświaty programu tych zajęć oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji tych zajęć wraz z opiniami rady szkoły lub placówki i rady rodziców w celu wydania opinii dotyczącej zgodności programu tych zajęć z przepisami prawa. W przypadku negatywnej opinii kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, ww. zajęcia będą mogły być prowadzone nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
 • zajęć prowadzonych w dniu 1 stycznia 2023 r. w ramach innej działalności podjętej przez stowarzyszenie/inną organizację – będą one mogły mogą prowadzić tę działalność na podstawie zgody uzyskanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak przewiduje kilka wyjątków, m.in. 1 stycznia zaczną obowiązywać przepisy dotyczące działania stowarzyszeń i innych organizacji.

Wszystkie zmiany wprowadzane ustawą, a także inne planowane omówimy na szkoleniu: Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23, które rozpoczynamy 8 grudnia.

 

6-11-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo