Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Ważne terminy w lipcu!
zdjecie_aktualnosci

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w lipcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na lipiec 2021 roku. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

3.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Uwaga: dotyczy zainteresowanych szkół i placówek

w czasie ferii letnich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. (dostępne na stronie MEiN)

4.

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: 

- o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, 

- o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

od 9 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów zakwalifikowanych.

 (w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. przypadku kandydatów zakwalifikowanych).

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja egzaminów zewnętrznych

 

5.

Egzamin ósmoklasisty 

 

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

9 lipca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin maturalny 

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

5 lipca 2021 r

 

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym

do 12 lipca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Awans zawodowy nauczycieli

7.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. 

Uwaga: dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku.

do 31 sierpnia danego roku - termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły, organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

 

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Święta i ważne daty w lipcu 2021 roku

Dzień Spółdzielczości, Światowy Dzień Architektury

Dzień Dziennikarza

Światowy Dzień Ludności

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Święto Policji

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Dzień Skarbowości

1 lipca

2 lipca

11 lipca

18 lipca

24 lipca

25 lipca

31 lipca

 

 

Bożena Browarczyk

05-07-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo