Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Kalendarz, czyli ważne terminy w czerwcu
zdjecie_aktualnosci

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w czerwcu? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na czerwiec 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

maj/czerwiec 2021 r.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 maja 2021 r. dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

2.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy.

7 czerwca - 8 lipca 2021r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz 1707).

3.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych. 

Uwaga: Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna: art. 44 ust.1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

4.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia i ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 44n ust. 4-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

6.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

7.

Wymiar urlopu nauczycieli oraz czynności, jakie mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

zgodnie z zapisami KN

Podstawa prawna: art. 64 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

8.

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 17. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

16 - 18 czerwca 2021 r

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

9.

Egzamin maturalny (termin dodatkowy)

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 32. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przebieg egzaminu w terminie dodatkowym jest taki sam, jak w terminie głównym W 2021 r. części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w terminie poprawkowym nie przeprowadza się.

7 - 8 czerwca 2021 r.

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

10.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

11.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania

w terminie określonym 
w statucie szkoły

Podstawa prawna: art. 44g ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

12.

Rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodziców, jeżeli uznają oni, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Uwaga: Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w terminie ustawowym, tj. od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Podstawa prawna: art. 44n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

13.

Zorganizowanie zebrań rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem 
i promowaniem uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Termin ustala dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej

Podstawa prawna: art. 69 ust. 5-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu.

w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w szczególności art. 9c, 9f.

15.

Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły przez opiekuna stażuprojektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu.

w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w szczególności art. 9c ust.5.

16.

Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne.

Uwaga: Wnioski złożone do 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone w sesji letniej tj. do 31 sierpnia br., po tym terminie w sesji jesienno- zimowej, tj. do 31 grudnia br..

do 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Święta i ważne daty w czerwcu 2021 roku

Dzień Dziecka

Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, 

Boże Ciało

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Dzień bez samochodu, Święto Wojsk Obrony Przeciwchemicznej

Dzień Chemika

Dzień Przyjaciela 

Dzień Straży Granicznej

Święto Żandarmerii Wojskowej

Światowy Dzień Krwiodawcy

Początek astronomicznego lata

Dzień Ojca, Noc Świętojańska

Dzień Marynarki Wojennej, Dzień Ratownika WOPR

1 czerwca

2 czerwca

3 czerwca

5 czerwca           

6 czerwca

7 czerwca

9 czerwca

10 czerwca

13 czerwca

14 czerwca

21 czerwca

23 czerwca         

29 czerwca

 

Bożena Browarczyk

21-05-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo