Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Kalendarz - ważne terminy w maju
zdjecie_aktualnosci

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły w maju? Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na maj 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

  

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Egzamin ósmoklasisty.

25-27 maja 2021 roku

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. 2020 poz. 1361).

2.

Egzamin maturalny.

4-20 maja 2021 roku

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021 r. poz.482).

3.

Ruch kadrowy nauczycieli - ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, sprawy formalne związane z decyzjami emerytalnymi pracowników, zwalnianie i zatrudnianie nowych nauczycieli.

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola - do końca maja

Podstawa prawna: art. 10, 20-28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm).

4.

Możliwość skorzystania z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych jest programem rządowym mającym na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dotacja celowa przysługuje zarówno uczniom uczęszczających do szkół specjalnych, jak i wszelkich innych szkół, o ile mają stosowne orzeczenie. O dotację może więc wystąpić dyrektor dowolnej szkoły

od 15 kwietnia do 5 maja 2021 r. - wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez JST na podstawie informacji ze szkół.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 577).

5.

Opinia organu nadzoru pedagogicznego w sprawie arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

do 20 maja danego roku

Podstawa prawna: Art.110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 17 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

6.

Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

do dnia 29 maja danego roku

Podstawa prawna: Art.110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

7.

Egzamin ósmoklasisty

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 17. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

Przekazanie zdającym i ich rodzicom informacji o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych.

do 11 maja 2021 r.

Odebranie od rodziców informacji o uwarunkowaniach zdrowotnych ucznia uniemożliwiających stosowanie maseczki do zakrycia ust i nosa oraz zaplanowanie egzaminu tego ucznia w oddzielnej sali

do 18 maja 2021 r.

Wprowadzenie do SIOEO nowego układu sal egzaminacyjnych, jeżeli ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz realizację zasad określonych w Wytycznych konieczne było zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w danej szkole.

do 21 maja 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

8.

Egzamin maturalny

UWAGA: W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w 2021 r. należy uwzględnić wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez CKE, MEiN oraz GIS, dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz jako załącznik 32. do niżej wymienionego dokumentu.

 

 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

9.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

W terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

Awans zawodowy nauczycieli

 

Zakończenie stażu.

Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

31 maja 2021 r. 

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Święta i ważne daty w maju 2021 roku

Międzynarodowe Święto Pracy 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień Wolności Prasy

Dzień Hutnika, Dzień Strażaka

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, Zimnych ogrodników (Pankracego)

Zimnych ogrodników (Serwacego)

Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego)

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodziny

Święto Straży Granicznej

Światowy Dzień Telekomunikacji

Dzień Mostowca, Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Dzień Matki

Dzień Samorządu Terytorialnego

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Światowy Dzień Bez Papierosa

1 maja

2 maja  

3 maja  

4 maja  

5 maja

8 maja

9 maja

12 maja

13 maja

14 maja

15 maja

16 maja  

17 maja            

18 maja  

19 maja  

21 maja

22 maja  

23 maja

26 maja  

27 maja  

29 maja  

31 maja

 

Bożena Browarczyk

22-04-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo