Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Laptop dla nauczyciela - kto i kiedy otrzyma wsparcie?
zdjecie_aktualnosci

29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych, czyli bon na laptopa.

W rozporządzeniu obok wskazania grup nauczycieli objętych możliwością otrzymania bonu, określono także termin, w jakim nauczyciele pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r., mogą ubiegać się o to wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. I tak:

Grupa nauczycieli

Termin, od którego liczony jest termin 30 dni na złożenie wniosku

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych

10 października 2023 r.

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych

11 października 2023 r.

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej

12 października 2023 r.

inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznejprzyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (chodzi tu m.in. o psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedę, doradcę zawodowego)

13 października 2023 r.

 

A zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 1369) by uzyskać bon:

  • nauczyciel musi złożyć - za pośrednictwem dyrektora szkoły - wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej ("Art. 15. 1. Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2.")
  • organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku zobowiązany jest do złożenia jednego, zbiorczego wniosku (z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewni minister właściwy do spraw informatyzacji) dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia;
  • organ prowadzący szkołę przed złożeniem wniosku może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu weryfikacji czy nauczyciel jest uprawniony do uzyskania bonu, czy:
   • nie pozostaje w stanie nieczynnym, nie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
   • nie jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
   • nie przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
   • nie jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Resort podkreśla, że wybór grupy nauczycieli jest zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która przewiduje na 2023 rok określony budżet na działania związane z dofinansowaniem bonów dla nauczycieli.  

Rozporządzenie weszło w życie dzień po ogłoszeniu.

 

Źrodło:  

 

29-09-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo