< class="item_title"> Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w świetle obowiązujących od 1 września 2021 r. przepisów prawnych

Zadaniem młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest prowadzenie oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, które mają na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, a także zapewnienie wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowanie do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi. Z dniem 1 września 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755). 
W nowelizacji rozporządzenia doprecyzowano już istniejące, jak i wprowadzono nowe rozwiązania prawne związane z zapewnieniem nieletnim przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych bezpiecznych warunków pobytu w placówce. Poniżej kilka informacji na temat wprowadzonych zmian:

 • zobligowano dyrektora do niezwłocznego przeprowadzenia rozmowy z wychowankiem po jego przybyciu do ośrodka – w uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano, iż powyższa zmiana wynika z praktyki, która wskazuje, że nieletni może zostać doprowadzony do placówki w różnych godzinach, również nocnych, stąd wprowadzono zapis obligujący ośrodek do niezwłocznego po przybyciu nieletniego do ośrodka zapoznania go z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku. Zadanie to powinien wykonać dyrektor ośrodka lub inny pracownik pedagogiczny, 
  w obecności wychowawcy lub innego pracownika ośrodka,
 • stworzono zamknięty katalog wydarzeń nadzwyczajnych, które mogą występować w placówkach, a także sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz sposób ich ewidencjonowania – w rozporządzeniu wprowadzono obowiązek zbierania informacji o wydarzeniach nadzwyczajnych takich jak: zgon nieletniego, w tym zgon w wyniku samobójstwa; próba samobójcza nieletniego; zgwałcenie lub inny czyn noszący znamiona przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z udziałem nieletniego; bunt nieletnich; samookaleczenie nieletniego zagrażające jego życiu lub zdrowiu; agresja fizyczna wśród nieletnich, w wyniku której nieletni wymagał leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego lub z powodu której nastąpiła interwencja Policji; znęcanie się nad nieletnim; napaść fizyczna na pracownika ośrodka przez nieletniego; podejrzenie popełnienia wobec nieletniego przez pracownika ośrodka, w związku z wykonywaniem obowiąz- ków służbowych w stosunku do nieletnich, czynu noszącego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu; zdarzenie inne niż wymienione wyżej, z udziałem nieletniego, które spowodowało zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa ośrodka, zagrożenie dla zdrowia lub życia nieletniego, innych nieletnich przebywających w ośrodku lub pracownika ośrodka lub naruszenie przepisów prawa przez nieletniego ścigane z urzędu,  a także konieczność przekazywaniu ich niezwłocznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego. Zadaniem organu nadzoru pedagogicznego w sytuacji zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego jest zbadanie przyczyn wydarzenia oraz podjęcie stosownych działań niezbędnych do przeciwdziałania ich występowaniu. Wydarzenia nadzwyczajne należy dokumentować w księdze ewidencji wydarzeń nadzwyczajnych, która zawiera w szczególności: imię i nazwisko nieletniego, datę i godzinę wydarzenia, rodzaj wydarzenia oraz miejsce jego wystąpienia, opis wydarzenia, wskazanie, pod czyją opieką przebywał nieletni,
 • wzmocniono nadzór pedagogiczny w szczególności w zakresie przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach, a także zapewnienie wychowankom (uczniom) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - w przypadku, gdy młodzieżowy ośrodek wychowawczy nie będzie zapewniał nieletnim bezpiecznych warunków pobytu, nieletni, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem, tj. właściwego kuratora oświaty we współpracy z właściwym starostą oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, będą przenoszeni do innych ośrodków zapewniających bezpieczne warunki pobytu,
 • określono szczegółowe czynności niezbędne do podjęcia działań w zakresie przeniesienia nieletniegodo innego młodzieżowego ośrodka wychowawczego -  w rozporządzeniu zapisano czynności, jakie należy podjąć, w sytuacjach, kiedy w uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu wychowawczego, edukacyjnego lub terapeutycznego, pojawi się potrzeba przeniesienia nieletniego do innego młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • określono warunki formalne związane z przeniesieniem nieletniego do innego ośrodka – powinna to być dokumentacja zawierająca wniosek dyrektora ośrodka, nieletniego, rodziców nieletniego lub jego opiekunów wraz z aktualną oceną dokonaną przez zespół opracowujący indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wskazujący zasadność dalszego pobytu nieletniego w ośrodku. Wymieniona wyżej ocena powinna uwzględniać wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania wychowanka, w tym efektywność podejmowanych wobec wychowanka oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • ujednolicono sposób dokumentowania ucieczek nieletnich z ośrodka w księdze ewidencji ucieczek – księga ewidencji ucieczek zawiera:  imię i nazwisko nieletniego, datę i godzinę ucieczki lub w przypadku niemożności ich ustalenia – datę i godzinę stwierdzenia ucieczki, wskazanie, pod czyją opieką przebywał nieletni przed ucieczką, oraz datę i godzinę doprowadzenia nieletniego, imię i nazwisko osoby, przez którą został doprowadzony, oraz imię i nazwisko osoby przyjmującej nieletniego do ośrodka.

Zadaniem dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest zatem niezwłoczne zastosowanie obowiązujących od 1 września br. zapisów prawnych. Rolą dyrektorów będzie przede wszystkim dokonanie oceny funkcjonujących w placówce dokumentów, w tym m.in. wypracowanych wewnętrznych procedur i dokumentacji związanej z pobytem wychowanka w ośrodku, a następnie przy współudziale członków rady pedagogicznej dostosowanie ich treści do zapisów znowelizowanego rozporządzenia.

 

Bożena Browarczyk

09-09-2021

 

więcej
< class="item_title"> Nauczanie domowe jako sposób na spełniane obowiązku szkolnego poza szkołą

Co roku, z początkiem września, kilka milionów dzieci i młodzieży rozpoczyna naukę lub kolejny jej etap w różnych typach szkół. Jest to konsekwencją ustawowego zapisu określonego w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Stanowi on, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. W tym czasie dzieci podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki. Ponieważ spośród kilkumilionowej rzeszy uczniów, najwięcej 

z nich objętych jest obowiązkiem szkolnym, tej grupie poświęcimy dalszą część opracowania. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że większość regulacji prawnych, o których będzie dalej mowa odnosi się zarówno do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jak i obowiązku nauki.

Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Obowiązek ten może być również spełniany przez uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3) do szkoły lub zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego (art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 8, 10, 11).

Wszystkie wymienione wyżej możliwości wiążą się każdorazowo z uczęszczaniem do różnego rodzaju szkół w Polsce lub za granicą. Ustawa dopuszcza jednak możliwość spełniania obowiązku szkolnego również poza szkołą. Możliwość taką zawiera przepis art. 37 cytowanej ustawy. Zgodnie z jego treścią dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo nawet w trakcie roku szkolnego. Całą procedurę rozpoczyna wniosek rodzica skierowany do dyrektora. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, a także zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. W aktualnym stanie prawnym nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto uchylony został warunek, zgodnie z którym dziecko musiało zamieszkiwać na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła, do której zostało przyjęte. Odstąpienie od tych dwóch warunków znacznie uprościło proces wydawania przez dyrektora decyzji zezwalającej na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Ma to również wpływ na zwiększone zainteresowania rodziców tą formą spełniania obowiązku szkolnego przez ich dzieci. Następstwem wydania przedmiotowego zezwolenia jest to, że uczeń nie uczęszcza na zajęcia szkolne, a ciężar jego edukacji spoczywa na barkach rodziców. Z tego też powodu ten sposób realizacji obowiązku szkolnego określa się zwykle terminem „nauczanie domowe”. Oczywistym więc jest, że nauczyciele szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie nie prowadzą z uczniem w nauczaniu domowym żadnych zajęć edukacyjnych. Nie wystawiają mu również żadnych ocen bieżących i nie są zobowiązani do bieżącej kontroli jego postępów w nauce. W tym kontekście trzeba wyraźnie podkreślić, że nie należy nauczania domowego kojarzyć z nauczaniem indywidualnym, które odbywa się w zupełnie innych ramach prawnych.

Jak więc przebiega ocenianie i klasyfikowanie ucznia w nauczaniu domowym? 

Zgodnie z przepisami ustawy roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty. Występują jednak w tym zakresie istotne różnice w porównaniu z uczniami uczęszczającymi na co dzień do szkoły. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje bowiem roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Tu przypomnijmy, że tej treści oświadczenie rodzice załączyli do wniosku. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Przeprowadza się je zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty. Egzaminy przeprowadza się więc nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Terminy egzaminów uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym uprzednio terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Jest to tym bardziej istotne, że jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdał ich, to następuje cofnięcie wydanego zezwolenia, tym samym nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. Choć uczeń w nauczaniu domowym jest zobowiązany realizować postawę programową ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidywanych w ramowym planie dla danego typu szkoły, to jednak nie zdaje egzaminów ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły. Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.) dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowi takiemu nie ustala się również oceny zachowania. W konsekwencji brak jest zatem możliwości uzyskania przez takiego ucznia rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych przedmiotów.Kwestia ta wzbudza wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w kontekście wydawania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. Zważywszy jednak na fakt, że uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, a z ww. przedmiotów takich egzaminów w jego przypadku nie przeprowadza się, to nie będzie tych ocen również na świadectwie i w arkuszu ocen. To właśnie na pierwszej stronie arkusza ocen zamieszcza się informację o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczeń w nauczaniu domowym może również otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 (§ 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).

Przepisy określają ponadto przypadki, w jakich dochodzi do cofnięcia zezwolenia (art. 37 ust. 8). Cofnięcie wydanego zezwolenia następuje więc:

 • na wniosek rodziców;
 • jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
 • w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Mimo, że przepisy nie formułują tego wprost, to należy przyjąć, że wydane zezwolenie przestaje obowiązywać również w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły. Wynika to m.in. z faktu że zezwolenie wydaje dyrektor szkoły, do której uczeń został przyjęty. Ponadto, o czym już była mowa, uczeń w nauczaniu domowym uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które przeprowadza szkoła, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Nie jest więc możliwe, by uczeń przyjęty do innej szkoły, zdawał egzaminy klasyfikacyjne w szkole, do której uprzednio uczęszczał, a obecnie nie jest jej uczniem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zezwolenie zostało wydane ponownie przez dyrektora szkoły, do której dziecko przeszło.

            Brak ocen klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych staje się szczególnie dotkliwy w sytuacji, gdy uczeń po okresie nauczania domowego powraca do nauki stacjonarnej w szkole do klasy programowo najwyższej. Gdyby więc zdarzyło się, że uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą powróci do szkoły to w klasie programowo najwyższej, będzie musiał uzyskać pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu dla szkoły podstawowej. W tej sytuacji należałoby zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o

...
więcej
< class="item_title"> Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?

W dniu 25 marca 2024 r. ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z tą nowelizacją od kwietnia nie zadaje się prac domowych w klasach I-III szkoły podstawowej, z wyjątkiem prac służących usprawnianiu motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Z kolei w klasach IV-VIII można zadać pracę domową, ale wykonanie jej nie jest obowiązkowe.

W związku z powyższymi zmianami Instytut Badań Edukacyjnych opracował dwa informatory dla nauczycieli i nauczycielek, które pomogą stosować w praktyce przepisy rozporządzenia: "Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się” dla klas 1-3 oraz klas 4-8 szkół podstawowych, które zamieszcamy poniżej.

 

04-04-2024

więcej
< class="item_title"> Nowe zawody w szkolnictwie branżowym od września 2023 roku

Szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) rozszerza się o kolejne nowe zawody.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2023, poz. 183) wprowadza do systemu oświaty aż dziewięć nowych zawodów. Poniżej przedstawiamy je  alfabetycznie.

Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: AUD.10. Administracja dokumentowa i finansowa produkcji audiowizualnej. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej. 

Animator rynku książki – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: PGF.09. Organizacja i

Zarządzanie przedsiębiorstwem księgarskim oraz relacjami z klientami. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej.

Operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.  Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten będzie stanowił również „podbudowę” do kształcenia w zawodzie technik gospodarki odpadami.

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Zawód ten zastąpi dotychczasowy zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej (kształcenie w dotychczasowym zawodzie rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami rozporządzenia).

Pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: CHM.08. Prowadzenie działań związanych z operowaniem maszynami i urządzeniami w gospodarce odpadamiW zawodzie tym będą mogły kształcić się wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w branżowej szkole I stopnia.

Technik animacji filmowej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej. 

Technik aranżacji wnętrz – kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: BUD.34. Wykonywanie dekoracji ściennych, sufitowych i posadzkarskich we wnętrzach; BUD.35. Wykonywanie projektów aranżacji wnętrz. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum.

Technik gospodarki odpadami – kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami; CHM.09. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem odpadów. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami nauczanego w branżowej szkole I stopnia).

Technik przemysłu drzewnego – kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej; DRM.10. Planowanie i organizacja procesów w przemyśle drzewnym. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia; absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej również będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia). 

Kształcenie w zakresie wszystkich wyżej wymienionych zawodów będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych. 

W związku z wprowadzeniem nowych zawodów (na wnioski właściwych ministrów) do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie nazwy „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska” oraz zmiany nazwy „branża poligraficzna” na „branża poligraficzno-księgarska”, a także przenosi zawód technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej”. 

Wymieniony zawody mogą być wprowadzone już z dniem 1 września 2023 roku, z jednym wyjątkiem: kształcenie w zawodzie technik gospodarki odpadami w branżowej szkole II stopnia będzie mogło rozpocząć się najwcześniej w roku szkolnym 2026/2027. Przyjęte rozwiązanie jest uzasadnione realizacją nauczania zawodu technik gospodarki odpadami na „podbudowie” nowego zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami, który będzie mógł być nauczany w branżowej szkole I stopnia od dnia 1 września 2023 r. 

Oczekiwane efekty wprowadzonych zmian rozporządzenia to przede wszystkim wysoka jakość kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy. Dla jednostek systemu oświaty zmienione rozporządzenie daje  możliwość kształcenia w nowych zawodach, możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach, a dla organów prowadzących szkoły prowadzące kształcenie zawodowe  - poszerzenie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w tych szkołach. Instytucje rynku pracy i podmioty prowadzące działalność oświatową mają możliwość uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach.

Dla przypomnienia, w bieżącym roku szkolnym (od 1 września 2022 roku) do systemu oświaty wprowadzono sześć nowych zawodów: 

 • Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych;
 • Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego;
 • Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej;
 • Technik izolacji przemysłowych;
 • Technik elektroautomatyk okrętowy;
 • Technik przemysłu jachtowego.

O nowych zawodach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (począwszy od roku szkolnego 2019/2020) można przeczytać w artykule Zawody potrzebne na rynku pracy - prognoza 2022 i nowe zawody

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

29-01-2023

 

więcej
< class="item_title"> Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci z Ukrainy

Od 15 października obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy ona egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie ósmych klas będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących nowożytnych języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

"ust. 2a. Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

 

Podstawa prawna:

 

18-10-2022

więcej
< class="item_title"> Nowelizacja zapisów o edukacji domowej

Sejm 17 marca 2021 r. znowelizował zapisy ustawy Prawo oświatowe dotyczące edukacji domowej (ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe).

Zgodnie z przepisami ustawy z dniem 1 lipca 2021 r. zniesiony będzie:

 • obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka oraz
 • wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

"Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w art. 37:

1)     w ust. 2:

        a)     uchyla się pkt 1,

        b)     w pkt 2 uchyla się lit. a;

2)     w ust. 3 wyrazy „Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c” zastępuje się wyrazami „Przepisu ust. 2 pkt 2 lit. c”.

     Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r."


Uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą stanowili jedyną grupę uczniów, która nie miała możliwości wyboru szkoły poza województwem ich zamieszkania. Nowelizacja umożliwia taki wybór.

 

W początkowym kształcie projekt ustawy zawierał także przepisy zakładające:

 • zapisanie na poziomie ustawy wysokości subwencji dla dzieci spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie go z 0,6 do 0,8 podstawowej subwencji;
 • dopuszczenie do edukacji domowej polskich dzieci mieszkających za granicą przy ograniczonym finansowaniu z budżetu,

jednak w toku prac w komisjach nie znalazły one odzwierciedlenia w procedowanym akcie.

 

Ustawa została skierowana do Senatu i Prezydenta.

 

18-03-2021

 

więcej
< class="item_title"> Nowy przedmiot - Historia i teraźniejszość - główne założenia

Ministerstwo Edukacji i Nauki na swojej stronie przedstawiło założenia nowego przedmiotu: Historia i terażniejszość. W grudniu do konsultacji trafi projekt podstawy programowej z tego przedmiotu.

 

Przedmiot - historia i teraźniejszość:

 • zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum oraz szkołach branżowych);
 • zastąpi wiedzę o społeczeństwie w zakresie podstawowym - wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostanie bez zmian;
 • będzi obejmował treści z obecnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r., Polska i świat; przy czym treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny;
 • będzie koorelować z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych, tak aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne;
 • wymiar godzin będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie.

 

Przedmiot - historia - co się zmieni?:

 • podstawa programowa historii dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia zostanie uzupełniona o treści nauczania – wymagania szczegółowe obejmujące wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (od 2004 r. do 2015 r);
 • treści zostaną zmienione tak, aby ich realizacja w zakresie podstawowym zakończyła się w I semestrze ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
 • wymiar godzin w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym będzie wynosił 7, zamiast obecnych 8.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/historia-i-terazniejszosc-zamiast-wiedzy-o-spoleczenstwie-w-zakresie-podstawowym---nowy-przedmiot-w-szkolach-ponadpodstawowych-od-1-wrzesnia-2022-r

 

9-11-2021

 

więcej
< class="item_title"> O nowym zawodzie, branżowych centrach umiejętności i innych zmianach w szkolnictwie branżowym od 1 września 2024 roku

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych, takich jak branżowa szkoła I stopnia, technikum, branżowa szkoła II stopnia, szkoła policealna oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i na kursach umiejętności zawodowych.

Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, znajdującej się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie to jest corocznie nowelizowane, a efektem tych zmian są, m.in. nowe zawody wprowadzane od 1 września kolejnego roku szkolnego: w 2020/2021 i 2021/2022 - po 4 zawody, 2021/2022 – 6 zawodów, w 2022/2023 aż 9 nowych zawodów. 

Od 1 września 2024 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2024 poz. 24).  Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia potrzeba nowelizacji wynika przede wszystkim ze zmian dokonanych w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przewidującej m.in. wprowadzenie do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności, zastąpienie dotychczasowej kwalifikacji rynkowej kwalifikacją wolnorynkową oraz wprowadzenie nowej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikacji sektorowej.

W załączniku nr 1 znowelizowanego rozporządzenia wprowadzono wiele zmian

 1. Dodano informację o funkcjonujących w systemie oświaty nowych placówkach, tj. branżowych centrach umiejętności, do zadań których należy m.in. integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni, pracodawców, organizacji pracodawców, samorządów gospodarczych lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych, sektorowych rad do spraw kompetencji oraz Rady Programowej do spraw kompetencji, które prowadzą działalność w zakresie jednej ze 122 dziedzin zawodowych, określonych w rozporządzeniu MEiN. 
 2. Dotychczasowe określenie „kwalifikacja rynkowa” zostało zastąpione określeniem „kwalifikacja wolnorynkowa”.
 3. Uwzględniono nowy rodzaj kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikację sektorowąoraz uzupełniono informację o możliwości przeznaczenia przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego na przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji sektorowej. Dotychczas godziny te mogły być przeznaczone w szczególności na przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych (obecnie kwalifikacji wolnorynkowych).
 4. Wśród czynników wpływających na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczo-społecznym, które warunkują zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe uwzględniono nowy czynnik, tj. „transformację ekologiczną i cyfrową”.
 5. Uzupełniono informację o miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu o nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności.
 6. Wskazano – obok branżowej szkoły I stopnia – szkołę policealnąjako szkołę, w której są także nauczane zawody jednokwalifikacyjne.
 7. Dodano informację, że treści nauczania opisane w formie efektów kształceniarealizowane w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, które są tożsame z treściami nauczania opisanymi w formie efektów kształcenia realizowanymi w drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym samym zawodzie, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dostosowywane w programie nauczania zawodudo zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, analogicznie jak w przypadku efektów kształcenia dotyczących języka obcego nowożytnego oraz kompetencji personalnych i społecznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany wynikające z wniosku ministra właściwego do spraw energii

W tabeli wprowadzono nowy zawód, tj. technik elektromobilności przyporządkowany do „branży motoryzacyjnej”. Kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych nauczanego w branżowej szkole I stopnia). Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektromobilności będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Ministerstwa Nauki i Edukacji do końca 2023 r. miało powstać co najmniej 20 centrów, a kolejnych 100 do końca 2024 r. Branżowe Centra Umiejętności (BCU) już dziś przedstawiają swoje oferty w wielu dziedzinach. Warto się z nimi zapoznać, to wartościowe propozycje nie tylko (chociaż przede wszystkim) dla uczniów na drodze zawodu, ale także dla  kadry (nauczycieli zawodu i pracodawców) oraz dla dorosłych w trakcie zmiany ścieżki kariery.

 

Polecamy nasze wcześniejsze artykuły, powiązane tematycznie:

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

22-01-2024

więcej
< class="item_title"> Obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych - od 1 września 2022 r.!

Aktualne obowiązujące przepisy dotyczące stołówek szkolnych wskazują, że szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie jest to obligatoryjne. Tu przypominamy, że ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, 2432)wprowadziła obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową jednego gorącego posiłku w trakcie dnia,dodając art. 106a do ustawy Prawo oświatowe w brzmieniu.

Art. 106a. 1. Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 

2. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.”

Ww. regulacja zacznie obowiązywać już 1 września 2022 r.

 

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania ze stołowki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

"Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust.3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę."

 

Podstawa prawna:

 • art. 106 i 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655)

 

więcej
< class="item_title"> Obwieszczenie MEN dotyczące zawodów niezbędnych na rynku pracy

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

 

Prognoza na krajowym rynku pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy – wybrane województwa

 • W województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 71 istotnych zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Wśród nich: górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, technik geolog, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik technologii żywności. Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu (na Dolnym Śląsku jest ich 92) są m.in.: kamieniarz, kucharz, stolarz, zdobnik ceramiki, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik przeróbki kopalin stałych.
 • W województwie kujawsko-pomorskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 71 istotnych zawodów, a wśród nich: cukiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik analityk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 72 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: monter budownictwa wodnego, monter jachtów i łodzi, przetwórca ryb, technik organizacji turystyki, technik procesów drukowania, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, zdobnik ceramiki.
 • W województwie lubelskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 88 istotnych zawodów. Na liście znajduje się m.in.: magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik agrobiznesu, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik rolnik, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wśród 67 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu, należy wymienić takie jak m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, pszczelarz, terapeuta zajęciowy, technik organizacji turystyki, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik pszczelarz.
 • W województwie małopolskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 74 istotnych zawodów.Wśród nich: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 81 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystentka stomatologiczna, blacharz samochodowy, cukiernik, kowal, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, piekarz, przetwórca mięsa, technik farmaceutyczny, technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego.
 • W województwie mazowieckim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 89 istotnych zawodów.Wśród nich: betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik papiernictwa, technik rolnik.

Wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa znajdą Państwo w załącznikach poniżej oraz na stronie MEN.

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji, co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

 

 

więcej
< class="item_title"> Opieka zdrowotna nad uczniami - co wprowadza nowa ustawa?

Jednym z aktów prawnych, na które od jakiegoś czasu czekają placówki oświatowe jest ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jesteśmy już na ostatniej prostej, mianowicie w dniu 9 maja br. Senat RP przyjął bez poprawek „Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami”, tym samym czeka ona już tylko na podpis Prezydenta.

Jej celem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy opieka zdrowotna obejmować będzie teraz opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną, i będzie sprawowana nad uczniami:

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna - do ukończenia przez uczniów 19 roku życia,a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, zaś
 • Opieka stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.

Uwaga! Opieką zdrowotną nie zostali objęcisłuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Wedle przepisów opiekę będą sprawowali:

 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna
 • lekarz dentysta,
 • higienistka stomatologiczna (w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych) w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.

Miejscem udzielania świadczeń będzie natomiast:

 • gabinet profilaktyki zdrowotnej,
 • gabinet stomatologiczny w szkole lub poza szkołą albo dentobus.

Co ważne, w myśl przepisów (art. 6 ust. 3) rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.

 

Brak sprzeciwu na profilaktykę zdrowotną, zaś zgoda rodziców, pełnoletnich uczniów na świadczenia ogólnostomatologiczne

Świadczenia zdrowotne w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki będą udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców oraz pełnoletnich uczniów, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tym osobom informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu. Ponadto koniecznym będzie umieszczenie informacji o zakresie opieki zdrowotnej udzielanej uczniom w ogólnodostępnym miejscu w szkole. 

Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze będzie wymagało zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów.

„Art. 7. 1. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.4) ), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
 3. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Zadania dyrektor i organu prowadzącego

Zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, określając sposób organizacji udzielania tych świadczeń.

Dyrektor i organ prowadzący szkołę odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole.

Opieka zdrowotna nad uczniami przewlekle chorymi

W ustawie została uregulowana także opieka zdrowotna nad uczniami przewlekle chorymi. Opieka ta będzie realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Będą oni wspólnie określać sposób opieki nad uczniem, dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole. Ustawa dopuszcza możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą:

„Art. 21. 3. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.”

Dyrektor szkoły obowiązany jest zapewnić możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.

„Art. 22. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.”

Minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

 

Pielęgniarka lub higienistka szkolna będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej

Ustawa określiła także zakres współpracy pomiędzy rodzicami a pielęgniarką szkolną oraz współpracy między podmiotami sprawującymi tę opiekę oraz podmiotami zapewniającymi jej warunki organizacyjne, a także jej zapisy zapewniły możliwość uczestniczenia pielęgniarki szkolnej lub higienistki w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach rady rodziców w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów - art. 30 ustawy wprowadza przepisy zmieniające ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zakresie możliwości uczestniczenia pielęgniarki albo higienistki szkolnej w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach rady rodziców w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.

Art. 30 ustawy:

„W art. 69 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.”;

w art. 83 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z

...
więcej
< class="item_title"> Podawanie dzieciom adrenaliny w szkole

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o uregulowanie zasad opieki nad dziećmi z alergią w placówkach oświatowych, zwłaszcza kwestii podawania adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

 

Odpowiedź MZ:

"W celu zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku przewlekle choremu, dyrektor placówki powinien uzyskać od rodziców uznane przez nich za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Obowiązek przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka wynika z art. 155 ustawy z dnia 16 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). W sytuacji, gdy podczas pobytu w placówce zaistnieje konieczność podania dziecku leków bądź zastosowania innych działań – niezbędne jest upoważnienie przez rodziców dziecka do podejmowania tych działań oraz pisemna zgoda pracownika szkoły.

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości, przebiegająca z niewydolnością oddechową i/ lub krążenia zazwyczaj ze zmianami na skórze i błonach śluzowych. Podstawowym postępowaniem medycznym – ratującym życie – u osób z objawami wstrząsu anafilaktycznego, jest natychmiastowe podanie domięśniowe adrenaliny. Pacjenci, którzy przebyli w przeszłości wstrząs anafilaktyczny, są najczęściej zabezpieczeni w adrenalinę do  samodzielnego podawania (ampułkostrzykawka lub autowstrzykiwacz) i posiadają umiejętność podania leku.

W odniesieniu do możliwości podawania preparatów zawierających adrenalinę przez pracownika placówki oświatowej w razie wystąpienia u dziecka wstrząsu anafilaktycznego, wyjaśniam, iż lek ten może i powinien być podany przez świadka zdarzenia, niezależnie od posiadanych przez niego kwalifikacji, w sytuacji nagłej, gdy występują wskazania do jego podania, a osoba aplikująca lek jest zaznajomiona ze wskazaniami do jego stosowania oraz sposobem podawania

Jak wynika z charakterystyki tego produktu leczniczego (ChPL), wszystkich pacjentów, którym przepisuje się produkt zawierający adrenalinę jako substancję czynną, należy dokładnie poinformować o wskazaniach do stosowania oraz właściwym sposobie podawania. ChPL zaleca również przeszkolenie osób z najbliższego otoczenia pacjenta (np. rodziców, opiekunów, nauczycieli) w zakresie poprawnego stosowania produktu w przypadku konieczności udzielenia pomocy w nagłej sytuacji. Zalecenia zawarte w ChPL są zbieżne z wytycznymi dotyczącymi zasad udzielania pierwszej pomocy wydawanymi przez międzynarodowe towarzystwa naukowe (np. European Resuscitation Council, Amercian Heart Association). 

Należy zatem uznać, iż w placówkach oświatowych nauczyciele i opiekunowie w ramach organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi powinni być zaznajomieni z preparatami przepisywanymi przez lekarza ich podopiecznym. Powyższe powinno gwarantować kontynuację opieki sprawowanej przez rodziców, w tym realizację zaleceń lekarskich w trybie planowym lub doraźnym.

Dlatego ważne jest zapewnienie pracownikom szkoły należytej wiedzy i przygotowania do tego, aby w sposób bezpieczny i skuteczny mogli opiekować się uczniami przewlekle chorymi. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, (Dz. U. poz. 1078), dyrektor szkoły zapewnia pracownikom możliwość szkolenia lub w inny sposób zdobycia wiedzy na temat sposobów postępowania wobec uczniów przewlekle chorych, odpowiednio do ich potrzeb zdrowotnych. Rozwiązanie to pozwala dostosować szkolenia do potrzeb szkoły i konkretnych uczniów.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), określono obowiązek przeszkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do ukończenia kursu pierwszej pomocy, a także powtarzania szkolenia co dwa lata zobowiązani są również opiekunowie w  żłobkach i klubach dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.). 

Pierwsza pomoc w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.), to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186), oraz  produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podanie adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego nie mieści się zatem w zakresie pierwszej pomocy. Rozszerzenie ww. definicji jest jedną ze zmian proponowanych przez Fundację Alergia, które są obecnie analizowane w Ministerstwie Zdrowia, po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej."

 

17-02-2022

 

więcej
< class="item_title"> Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - rozporządzenie już podpisane

Minister Edukacji Narodowej dnia 16 maja 2019 r. podpisała rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r. i będzie obowiązywało:

 1. od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum, semestrze I szkoły policealnej;
 2. od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia,

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

 

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawy-programowe-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe-rozporzadzenie-podpisane

Rozporządzenie wraz z załącznikami:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-02.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-03.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-04.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-06.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-07.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-08.pdf

 

 

więcej
< class="item_title"> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie | e-szkolenie

Przedstawiamy nowe e-szkolenie, które w sposób jasny i czytelny prezentuje zasady świadczenia i organizacji pomocy pp uzględniając:

 • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
 • formy pomocy pp,
 • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
 • szkolną kwalifikację,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
 • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
 • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

 

Lektor przedstawi także praktyczne rozwiązania dotyczące udzielania i organizacji pomocy pp w szkole/placówce oświatowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dokumentowania pomocy pp, w którym znajdą Państwo także wzory dokumentów do stosowania w szkole/placówce.

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA

 

więcej
< class="item_title"> Prace domowe legalne i potrzebne, ale trzeba znać umiar - stanowisko RPD

Rozpowszechniana w internecie informacja, jakoby zadawanie szkolnych prac domowych i ich ocenianie było bezprawnym działaniem nauczycieli, jest nieprawdziwa. Rzecznik Praw Dziecka nigdy nie podważał legalności prac domowych. Przeciwnie, uważa je za ważny element edukacji, z zastrzeżeniem, że zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i nie mogą być dla niego nadmiernym obciążeniem.

Pojawiające się w serwisach społecznościowych rzekome stanowisko Rzecznika Praw Dziecka z grudnia 2018 roku, w którym ponoć uznaje on za pozbawione podstaw prawnych zadawanie prac domowych i ich ocenianie przez nauczycieli, jest typowym fake newsem.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) to statut szkoły określa dopuszczalne formy pracy uczniów i zasady ich oceniania, m.in. sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność na lekcjach, dodatkowe prace, np. referaty i prezentacje, oraz właśnie prace domowe.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka praca domowa spełnia ważne funkcje dydaktyczne, począwszy od utrwalania wiadomości zdobytych podczas zajęć w szkole, poprzez rozwijanie inicjatywy ucznia, po kształcenie samodzielności myślenia i działania.

Praca domowa powinna być systematycznie kontrolowana i oceniana przez nauczycieli. Daje to bowiem informację zwrotną nauczycielowi – m.in. o tym, czy uczeń opanował dane treści oraz jak pokierować nauczaniem, by było ono bardziej efektywne – i samemu uczniowi, by wiedział, którym treściom ma poświęcić więcej czasu.

Rzecznik Praw Dziecka zastrzega, że zadawanie pracy domowej zawsze powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Praca ta nie może stanowić nadmiernego obciążenia dziecka, które musi mieć czas także na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania z rówieśnikami i rozwijanie zainteresowań.

W ocenie Rzecznika to nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia, dlatego kwestie organizacji zadań domowych należy pozostawić szkołom.

Jeżeli uczniowie czują się przeciążeni pracami domowymi, trzeba o tym porozmawiać z wychowawcą lub poinformować dyrektora szkoły. Rzecznik Praw Dziecka przypomina, że dyrektor – w ramach nadzoru sprawowanego nad pracą nauczycieli – ma obowiązek zweryfikować taką informację.

Uczniowie mogą także skorzystać z pomocy samorządu uczniowskiego, który (podobnie jak rada rodziców) może wnosić do dyrektora o zmiany w zapisach szkolnego statutu i w wymaganiach nauczycieli dotyczących zadawania prac domowych. Temat powinien zostać omówiony w zespole nauczycieli uczących w danej klasie. Powinni oni ze sobą współpracować w kwestii obciążania uczniów różnymi obowiązkami (pracami domowymi czy sprawdzianami).

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać we współpracy ze szkołą, należy powiadomić organ nadzoru nad pracą szkoły, czyli właściwego kuratora oświaty.

 

Źródło: https://brpd.gov.pl/2020/01/08/prace-domowe-sa-legalne-i-potrzebne-ale-trzeba-znac-umiar/

więcej
< class="item_title"> Prawne aspekty funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej

 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej jest poważnym wzywaniem dla szkoły przede wszystkim z uwagi na odrębną podstawę programową oraz plan nauczania. Edukacja takich uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami, natomiast zajęcia edukacyjne obejmują: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne oraz religię lub etykę. Ponadto w myśl obowiązujących przepisów organizuje się zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Do zadań szkoły należy również dokumentowanie przebiegu nauczania, które w przypadku uczniów z tego rodzaju niepełnosprawnością ma odmienny charakter, a na koniec ocenianie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania, które nie odbywa się według znanej skali ocen określonej przepisami. Co za tym idzie zasady funkcjonowania ucznia w szkole ogólnodostępnej mają szczególny charakter i wymagają wzmożonej uwagi ze strony dyrektora i nauczycieli oraz rodziców. Tym samym przedstawiamy wszystkie prawne uzasadnienia dotyczące ww. kwestii zawarte w tabeli poniżej, co z pewnością pomoże dyrektorom we właściwej organizacji kształcenia uczniów z tego rodzaju niepełnosprawnością.  

 

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
w szkole ogólnodostępnej w odniesieniu do różnych aspektów:

Kształcenie specjalne

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910):

 • art. 127 ust. 1 - kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7.
 • art. 127 ust. 4 – w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Podstawa programowa 

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) dotyczy: 

 • szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna);

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.) dotyczy:

 • szkół tzw. starego typu (3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna).

Ramowy plan nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.):

 • załącznik nr 2 dotyczy szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • załącznik nr 9 dotyczy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny - IPET

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910):

 • art. 127 ust. 3 - uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kadra pedagogiczna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309):

 • § 7 ust. 3 - możliwość zatrudnienia nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia lub pomocy nauczyciela za zgodą organu prowadzącego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020, poz. 1289):

 • § 23 ust. 1 w związku z w § 15 ust. 3 -   zajęcia rewalidacyjne może prowadzić nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności ucznia. 

Ocenianie 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44i ust. 7:

 • oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania - są ocenami opisowymi.

Promowanie 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44o ust. 5:

 • o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Ukończenie szkoły

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44q ust. 2:

 • o ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Egzamin ósmoklasisty

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44zw ust. 1:

 • uczeń nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Dzienniki lekcyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (poz. 1646 ze zm.): 

 • § 8 ust. 4 - bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez odpowiednio nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.
 • § 11 ust. 1 i 2 - przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy.

Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 • § 19 -  indywidualna teczka dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną zawierająca dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Arkusze ocen

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

...
więcej
< class="item_title"> Projekt edukacyjny | e-szkolenie

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która coraz częściej gości w polskiej szkole, jednak nauczyciele nie zawsze są przygotowani do jej stosowania.

Proponujemy szkolenie, które pozwoli nauczycielom poznać metodę projektu, pokaże jak realizować projekty w szkole, podpowie jakie formy i zasady oceniania stosować, tak aby przynosiły one jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, a nauczycielom zawodową satysfakcję.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Projektowane zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy nowe projekty rozporządzeń  zmieniających rozporządzenia:

Projektowane zmiany obejmują m.in. zastąpienie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzanie, uzupełnienie w ramowych planach nauczania dla liceum ogólnokształcącego i technikum katalogu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym o ww. nowy przedmiot oraz określenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński w szkole podstawowej (klasa 7 i 8), 4-letnim LO i 5-letnim technikum.

 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie 

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie w liceum ogólnokształcącym (w tym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzącym nauczanie w formie stacjonarnej i zaocznej) i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w zakresie podstawowym).

Jak czytamy w uzasadnieniu „celem wprowadzenia nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym, jest dostosowanie kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych w tym obszarze do potrzeb rynku pracy lub wymagań uczelni oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w świecie finansów i zarządzania oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji finansowych”.

W stosunku do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zaproponowano redukcję i wymianę części zagadnień: 

 • ograniczono zagadnienia makroekonomiczne,
 • zagadnienia teoretyczne mają zostać zastąpione przez problematykę finansów osobistych oraz rozwój kompetencji miękkich.

 

Wymiar godzin

Wymiar godzin zajęć przedmiotu biznes i zarządzanie ma wynosić:

 • liceum ogólnokształcące – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II, 
 • technikum – 2 godziny, przy czym dyrektor szkoły będzie ustalał liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I i II albo tylko w klasie I albo tylko w klasie II,
 • branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 2 godziny.

Harmonogram zmian

Nowy przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2023/2024, nie będą objęci tą zmianą.

Zakres rozszerzony

Będzie istniała możliwość realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym oraz technikum – proponowane jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. Przy czym w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie będzie mógł być realizowany w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

 

Język łaciński jako drugi język obcy w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum

Zgodnie z propozycją język łaciński od roku szkolnego 2023/2024 będą mogli wybrać uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, uczniowie klasy I liceum ogólnokształcącego dla dzieci i młodzieży oraz klasy I technikum jako drugi język obcy – jeżeli szkoła będzie miała ten język w swojej ofercie dydaktycznej. 

Co ważne nie przewiduje się włączenia języka łacińskiego do katalogu języków obcych, z których uczniowie będą mogli przystępować do egzaminu ósmoklasisty.

 

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika

W stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu technika w szkole podstawowej zmiany mają dotyczyć: opisu założeń przedmiotu technika, celów kształcenia, treści nauczania oraz warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu.

Wynikają one ze zmian, jakie towarzyszą rozwojowi ludzkości – związane są z rozwojem techniki, nowymi urządzeniami wykorzystywanymi do transportu (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch) i koniecznością edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa korzystania z nich.

Zmieniona podstawa programowa techniki ma obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz uczniowie klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 będą realizować przedmiot technika według dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tego przedmiotu.

 

Pozostałe zmiany

 • rezygnacja z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej i przeniesienie godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot na kształcenie zawodowe.
 • uzupełnienie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język polski (dodanie części dotyczącej zalecanych gier o walorach edukacyjnych Przykładem takich gier są: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”, są one dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl).

 

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

3-11-2022

 

 

więcej
< class="item_title"> Promocja do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego czy to możliwe?

Co do zasady, w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. Natomiast począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

 • ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,
 • w przypadku technikum - przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie.

Po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji 
i promocji uczniów uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne i wraz z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych rozpoczyna wakacje. Na podjęcie nauki w kolejnej klasie musi poczekać do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Taka sytuacja jest udziałem znakomitej większości uczniów. Przepisy oświatowe zawierają jednak regulacje, które są odstępstwem od tej powszechnej zasady. Dotyczą one uczniów spełniających określone warunki. Możemy ich podzielić na dwie grupy. Z takiej możliwości mogą więc skorzystać uczniowie szczególnie zdolni oraz ci, u których wystąpiły istotne trudności edukacyjne i wychowawcze.

Na początek przyjrzyjmy się uczniom najmłodszym. Jak już wyżej wspomniano uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej (art. 44o ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Jednak przepisy dopuszczają, by na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna mogła postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Jest to możliwe, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. Warto zauważyć, że taka promocja nie jest możliwa w przypadku ucznia klasy III szkoły podstawowej. Wynika to z prostego faktu, że klasa III jest końcową klasa I etapu edukacyjnego.

            Dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas programowo wyższych szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej możliwości skrócenia etapu edukacyjnego określone zostały 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569). Są one związane ze szczególną formą realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku, jakim jest indywidualny tok nauki. Zgodnie z § 2 ust. 2 przywołanego rozporządzenia uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. Aby uczeń mógł skorzystać z indywidualnego toku nauki musi otrzymać zezwolenie dyrektora szkoły. Zanim dyrektor szkoły wyda stosowne zezwolenie uczeń musi uzyskać pozytywną opinie rady pedagogicznej i pozytywną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (§ 7 ust. 1). W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiającego realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Klasyfikacja takiego ucznia, również w trakcie roku szkolnego, odbywa się na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które przeprowadzane są odpowiednio zgodnie z art. 44l lub art. 44wa ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373). Na podkreślenie zasługuje to, że w opisywanym wyżej przypadku uczeń szczególnie uzdolniony może w ciągu jednego roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas. Może się więc zdarzyć, że w czasie trwania jednego roku szkolnego będzie klasyfikowany 
i promowany np. trzykrotnie.

            Przyjrzyjmy się teraz temu, na jakie szczególne rozwiązania w tym zakresie mogą liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Również i oni, po spełnieniu określonych prawem warunków mogą skorzystać z promocji do klasy programów wyższej w trakcie roku szkolnego. Artykuł 44o ust. 6 ustawy o systemie oświaty stanowi bowiem, że uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne 
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Jak wynika z powyższego, ten szczególny rodzaj promocji uzależniony jest od spełnienia kilku warunków. Przepis dopuszcza jego stosowanie wyłącznie w szkole podstawowej. Uczeń musi ponadto posiadać orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i mieć opóźnienie edukacyjne co najmniej jednej klasy. Niezbędne jest również to, by ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskiwał pozytywne oceny, a ponadto dawał nadzieję opanowania w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

            Nieco inną formułę skrócenia etapu edukacyjnego zawiera § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.). Pozwala on na to, by uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszczających do branżowych szkół I stopnia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, oraz uczniów uczęszczających do branżowych szkół I stopnia w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich można skrócić okres nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianego dla trzyletniego okresu nauczania, z tym że wymiar godzin zajęć wychowania fizycznego określa art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Zatem 
z możliwości skrócenia etapu edukacyjnego na podstawie ww. przepisów mogą skorzystać wyłącznie uczniowie branżowych szkół I stopnia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich. Muszą mieć ponadto orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W przypadku uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, podejmuje rada pedagogiczna:

 • po uzyskaniu opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (tj. zespół, który tworzą nauczyciele 
  i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w ośrodku), z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 
  w zawodzie szkolnictwa branżowego w ciągu dwóch lat, oraz
 • po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

Do dyrektora szkoły należy wyznaczenie rodzicom ucznia terminu na wyrażenie opinii, o której wyżej mowa. Nie może on być krótszy niż 14 dni. Jeśli rodzice nie przekażą wymaganej opinii w wyznaczonym terminie oznacza to rezygnację z jej wyrażenia. Natomiast decyzję 
o skróceniu okresu nauki uczniowi uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły. Czyni to po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w ciągu dwóch lat.

Przywołane przepisy umożliwiające skrócenie etapu edukacyjnego poprzez promocję uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w trakcie roku szkolnego nie zawierają szczegółowych uregulowań dotyczących przeprowadzenia niektórych czynności związanych 
z tym rodzajem promocji. Dotyczy to przede wszystkim sposobu ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W tej sytuacji należałoby więc kierować powszechnie obowiązującym prawem w tym zakresie, w szczególności przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty. Szkoły muszą więc zdecydować, w jaki sposób oceny te będą ustalane. Opierając

...
więcej
< class="item_title"> Przed rekrutacją 2022/2023 do szkoły ponadpodstawowej

W niniejszym artykule sugerujemy Państwu o czym warto powiedzieć uczniom i ich rodzicom przed dokonaniem wyboru szkoły ponadpodstawowej.  Może to być szczególnie przydatne w szkołach/placówkach, w których jest brak wykwalifikowanego doradcy zawodowego i dyrektor powierzył prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie. Pozwala na to (do roku szkolnego 2021/2022 włącznie) § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325).

W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie więcej uczniów. O miejsca w tych szkołach będzie ubiegać się 1,5 rocznika (cały rocznik 2007 i pół rocznika 2008). To efekt reformy edukacyjnej z 2014 r., zwanej obniżeniem wieku szkolnego. 

Zgodnie z klasyfikacją szkół publicznych i niepublicznych, ujętą w art. 18 prawa oświatowego, uczniowie, o których tu mowa, mają do wyboru:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 
 • pięcioletnie technikum, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia, która umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia (ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwiaz kolei uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz świadectwa dojrzałości) lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
 • trzyletnią szkołę specjalnąprzysposabiającą do pracy - przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - umożliwiającą uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Poza tym, jak czytamy w art. 119 prawa oświatowego, zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży wykonują także Ochotnicze Hufce Pracy organizowane na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Większość obecnych ósmoklasistów w bieżącym roku kalendarzowym kończy 15 lat, ale jest też grupa o rok młodsza, co budzi pewien niepokój dotyczący szkolnictwa branżowego, w którym to prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z art. art. 120 ust. 1 prawa oświatowego praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.

Pierwsze nurtujące pytanie: Czy 14 latek nie jest zbyt młody, aby być pracownikiem młodocianym?  

Pytanie drugie: W momencie ukończenia branżowej szkoły I stopnia ten młody człowiek będzie miał dopiero 17 lat, czy musi obowiązkowo iść do kolejnej szkoły?

Sprawdzamy co w tej kwestii mówią obowiązujące przepisy prawa. 

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat (art. 190 §  1. K.p). Zatrudnianie pracownicze osoby, która nie ukończyła 15 lat jest zabronione (art. 190 § 2 K.p.). Jednak od tego zakazu są wyjątki, zapisane w art. 191 § 21, § 22, § 24,  które dotyczą omawianego problemu. Wynika z nich, że osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Natomiast osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Poza tym w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim”. To zagadnienie dość szczegółowo opisuje art. 121a prawa oświatowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie zalecamy kontakt z konkretną szkołą/placówką.

Odpowiedź na pytanie drugie przynosi  prawo oświatowe, a w szczególności art. 36 ust. 9, w brzmieniu:

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Szkoły ponadgimnazjalne aktualnie doprecyzowują swoje oferty, aby w ostatecznej wersji udostępnić je  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Rekrutacja do szkół średnich odbywa się w kilku etapach, a jej zasady są częściowo wystandaryzowane. Warto wiedzieć, że nie istnieją w procesie rekrutacji progi punktowe, gwarantujące dostanie się do danej szkoły. O tym ile należy otrzymać punktów, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego (art. 134) do klasy pierwszej publicznej szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych (w przypadku kandydatów do technikum i szkoły branżowej). Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc w danym oddziale, rekrutacja kończy się na tym etapie.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty – max 100 punktów oraz oceny na świadectwie i inne osiągnięcia – max 100.  W wyjątkowych sytuacjach mogą być brane pod uwagę także wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Nie analizujemy tu szczegółowych kryteriów, są one ogólnie dostępne, opisane w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Dodatkowo warto je sprawdzić w konkretnej szkole/placówce. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także zaplanowane działania wspierające rekrutację, podają już na swoich stronach kuratoria oświaty. Wkrótce pojawią się tam też: informatory o szkołach ponadpodstawowychdanego województwa na nadchodzący rok szkolny; informacje  dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz ustalenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w danym województwie.

Dobrze byłoby, aby wybór szkoły przez ucznia był w pełni świadomy i poprzedzony wieloma działaniami poznawczymi, w tym między innymi poznaniem prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz poznaniem nowych zawodów wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. O tym zagadnieniu pisaliśmy w artykule  Zawody potrzebne na rynku pracy - prognoza 2022 i nowe zawody.  

 

Podstawa prawna:

...
więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo