< class="item_title"> Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 w kształceniu zawodowym

Kształcenie zawodowe w nowym szkolnictwie branżowym (w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych) bazuje na współpracy z pracodawcami.

Jednym spośród dziewięciu kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 jest  „Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”.

 

Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030)?

 To polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Obejmuje cały system edukacji i szkoleń, w tym edukację ogólną, edukację zawodową, szkolnictwo wyższe, edukację pozaformalną i uczenie się nieformalne. Uwzględnia zapotrzebowanie na określone umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Zapewnia ramy służące wspieraniu komplementarności polityki wspierającej rozwój, aktywizację i efektywne wykorzystanie umiejętności.

ZSU 2030 składa się z dwóch części:

 1. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna) – przyjęta przez Radę Ministrów 25 stycznia 2019
 2. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie– przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r.

Jej celem nadrzędnym jest tworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Realizacja tego celu opiera się na sześciu obszarach priorytetowych: 

 • podnoszeniu poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • rozwijaniu i upowszechnianiu kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności; 
 • zwiększeniu udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności; 
 • budowaniu efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym stanie i zapotrzebowaniu na umiejętności; 
 • wypracowaniu skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju umiejętności;
 • wyrównywaniu szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania umiejętności.

 

Jak doskonalić system kształcenia zawodowego zgodnie z ZSU 2030?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w części szczegółowej ZSU 2030, stanowiącej załącznik do uchwały nr 195/2020 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. 

W tym dokumencie Obszar oddziaływania VII nosi tytuł WSPÓŁPRACA PRACODAWCÓW Z EDUKACJĄ FORMALNĄ I POZAFORMALNĄ. Cel tych oddziaływań został sformułowany jako „Projektowanie, wdrażanie i rozwijanie rozwiązań pozwalających na wzmacnianie współpracy pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną a pracodawcami”. Wskazano tu, że współpraca pracodawców z instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia, wyborów edukacyjnych i przejścia ze środowiska edukacji do środowiska pracy oraz funkcjonowania na rynku pracy.

Priorytetem jest zaangażowanie pracodawców na każdym etapie kształcenia zawodowego, począwszy od: 

 • określania potrzeb w zakresie nowych zawodów i kwalifikacji, poprzez projektowanie i realizację kształcenia zawodowego przy ścisłym udziale pracodawców, 
 • wyposażanie lub doposażanie pracowni kształcenia zawodowego, aż po 
 • weryfikację efektów uczenia się i zatrudnianie absolwentów szkół. 

Zauważono, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, obecna sytuacja na rynku pracy związana z problemami ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników stwarza realne ryzyko dla funkcjonowania firmy. Chcąc temu zapobiec, konieczne jest efektywne kształcenie i szkolenie przez pracodawców nowych kadr posiadających poszukiwane przez nich umiejętności.

Dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu przewidziana jest nowa forma doskonalenia – obowiązkowe szkolenia branżowe w wymiarze 40 godzin (szkolenia organizowane cyklicznie w okresach trzyletnich, w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem). Celem szkoleń branżowych jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy. Istotne jest rozwijanie oferty praktyk i staży dla kadr edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Doskonale wiemy, że nie jest możliwe przygotowanie dobrego pracownika bez kontaktu z rzeczywistymi warunkami pracy i o tym też przypomina ZSU 2030.  Dalszego rozwoju jakościowego i ilościowego wymaga dotychczasowa oferta praktyk i staży dla osób uczących się w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Wskazano cztery tematy działań, a w każdym z nich kierunki działań, podmioty kluczowe dla realizacji tematu, podmioty realizujące działania w ramach tematu oraz źródło finansowania. 

W nawiązaniu do omawianego zagadnienia „Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030” szczególnie przydatny będzie temat pt. „Rozwijanie współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej”.

Oto kierunki działań w tym zakresie:

 • rozwijanie istniejących i tworzenie nowych form współpracy na każdym etapie kształcenia, szkolenia i egzaminowania
 • wspieranie rozwiązań organizacyjnych i finansowych, w tym opracowanie i wdrażanie (we współpracy z branżowymi organizacjami pracodawców) rozwiązań systemowych rozwijających współpracę, między innymi poprzez organizację branżowych konkursów umiejętności zawodowych
 • promowanie istniejących i tworzenie nowych rozwiązań motywującychpracodawców do zwiększania zakresu współpracy z instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej; 
 • wykorzystanie platform edukacyjnychuwzględniających wymianę informacji pomiędzy pracodawcami a instytucjami edukacji formalnej i pozaformalnej; 
 • wspieranie pracodawców w przygotowywaniu opisów kwalifikacji rynkowych oraz włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK (Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji);
 • wspieraniepracodawców, w tym instruktorów i opiekunów praktyk, w zakresie przygotowania do pracy z uczniem lub studentem realizującym kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.

Jako źródło finansowania podano: budżet państwa, fundusze europejskie, inne środki.

W rozumieniu zadań wynikających z ZSU 2030 pomocny jest także aneks 2 (części szczegółowej) zatytułowany „Powiązania Obszarów oddziaływania ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (część ogólna) i Raportem Strategia umiejętności OECD: Polska”. W ramach priorytetu „Podnoszenie poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych” jednym z głównych kierunków działań jest

 • wspieranie inicjatyw na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i uczestnictwa w życiu gospodarczym

Natomiast w ramach priorytetu pt. „Zwiększanie udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności” wskazano trzy główne kierunki działaniaw wśród których znajdujemy

 • promowanie, rozwijanie i uznawanie form uczenia się przez praktykę, zwłaszcza zorganizowanych w miejscu pracy.

 

Przykładowe działania dyrektora szkoły (we współpracy z pracodawcami) w ramach wdrażania ZSU 2030 

Współpraca dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z pracodawcą jest nie tylko mile widzianym działaniem (w ramach ZSU 2030), lecz także obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383) Prawo oświatowe. Przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia w szkole dyrektor jest zobowiązany do nawiązania współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą. Współpraca taka powinna być realizowana w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie (art. 68 ust. 7 pkt 2). Wskazano 7 obszarów współuczestnictwa (art. 68 ust. 7c), które możemy przełożyć na konkretne działania:

 • tworzenie klas patronackich (objętych patronatem konkretnej firmy); 
 • przygotowanie propozycji programu nauczania zawodu (współudział w opracowaniu programu nauczania zgodnie z podstawą programowa i jednocześnie dopasowanego do profilu zapotrzebowania
...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w podstawach programowych - technika, j. łaciński, j. polski, BiZ (webinarium MEiN)

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

 1. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 2. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
 3. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Zmiany dotyczą:
 

 1. podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej);
 2. określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym i technikum;
 3. uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o zalecane gry o walorach edukacyjnych;
 4. zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenia podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony;
 5. uchylenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z wymienionymi zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

 

Zmiana podstawy programowej przedmiotu technika

W podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

 

Podstawa programowa dla przedmiotu język łaciński

W rozporządzeniu określona została podstawa programowa dla języka łacińskiego, który będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum – zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego) będzie opcją niezależną od dotychczasowej możliwości uczenia się (wyboru) w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym).

Planowane są również zmiany w egzaminie maturalnym polegające na możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka z przedmiotów obowiązkowych, w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie przewidziane są od roku szkolnego 2026/2027. Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.    

 

Uzupełnienie w podstawie programowej przedmiotu język polski

Zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych:

 • “This War of Mine” (11BitStudios),
 • „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej).

Gry te są dostępne bezpłatnie m.in. za pośrednictwem prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

 

Zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony

Przedmiot biznes i zarządzanie, który zastąpi sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) przedmiot podstawy przedsiębiorczości (w wymiarze 2 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia), będzie również możliwy do realizacji w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym, jako jeden z przedmiotów do wyboru przez uczniów w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia.

Tym samym absolwenci liceum ogólnokształcącego, począwszy od roku szkolnego 2026/2027, będą mogli również przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (rok później absolwenci 5-letniego technikum).

Koncepcja przedmiotu kładzie nacisk na pracę w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych oraz analizę case studies. Celem zajęć jest rozwój  kompetencjei 4K – kooperacji, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia.

W ramach zakresu podstawowego, który będzie obligatoryjny dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej, będą osiągane efekty kształcenia związane głównie z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych (w tym zarządzania sobą i finansami osobistymi) oraz podstawowymi umiejętnościami analizy elementów otoczenia biznesowego pod kątem identyfikacji możliwych szans do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, ale też przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Natomiast efekty kształcenia dla przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym koncentrują się na opracowaniu planu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego, a następnie realizowaniu projektu zespołowego, co pozwoli pogłębić kompetencje liderskie (w tym kierowania zespołem projektowym) i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, a także rozszerzonej analizy otoczenia społeczno-gospodarczego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Z uwagi na fakt, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych i rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim i planowanie swojego biznesu), nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie.

W przypadku przedmiotu biznes i zarządzanie w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania przewidziano realizację tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym i technikumw klasach I i II (przedmiot podstawy przedsiębiorczości był realizowany w klasach II i III).

Ponadto w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół przewidziano elastyczność dla dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o planowanie tych zajęć – będzie można je także realizować tylko w klasie I albo tylko w klasie II wymienionych szkół, przy czym dyrektor szkoły, podejmując tę decyzję, jest obowiązany zachować wymiar godzin określony na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim (w liceum ogólnokształcącym) lub pięcioletnim (w technikum) okresie nauczania, tj. 2 godziny tygodniowo. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia łącznego wymiaru godzin we wskazanych typach szkół.

Dla zakresu rozszerzonego tego przedmiotu w liceum ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży oraz technikum przewidzianych jest 8 godzin tygodniowo w okresie nauczania. W przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej i zaocznej przedmiot biznes i zarządzanie został dodany do katalogu przedmiotów, które mogą być realizowane w zakresie rozszerzonym w wymiarze odpowiednio 6 godzin tygodniowo i 108 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

W przypadku branżowej szkoły I stopnia w ramowych planach nauczania zmiana polega wyłącznie na zmianie nazwy przedmiotu (biznes i zarządzenie zamiast podstawy przedsiębiorczości; tak jak dotychczas przedmiot będzie nauczany w klasie I w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

 

Uchylenie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej

W dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół policealnych przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest przewidziany tylko dla tych słuchaczy, którzy nie realizowali go na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Z uwagi na fakt, że przedmiot ten jest w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych) realizowany nieprzerwanie od 20 lat (od roku szkolnego 2002/2003) – obecnie nie ma już potrzeby dalszego funkcjonowania takiego rozwiązania. W związku z tym uchylona została podstawa programowa dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (od roku szkolnego 2023/2024), a w ramowym planie nauczania dla tego typu szkoły wymiar godzin przeznaczonych dotychczas na ten przedmiot przesunięto na kształcenie zawodowe – w przypadku formy stacjonarnej (1 godziny tygodniowo) z 18 do 19 godzin kształcenia zawodowego, a w przypadku formy zaocznej (10 godzin w semestrze) – ze 165 do 175 godzin kształcenia

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w ramowych planach nauczania i podstawach programowych

9 czerwca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych 3 nowe projekty rozporządzeń:

 1. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 2. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 3. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

Najważniejsze zmiany w tych projektach rozporządzeń MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przybliżamy te zmiany.

Pierwszy przytoczony projekt  przewiduje, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, realizację przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że odpowiednie zmiany zostaną również przygotowane w zakresie egzaminu maturalnego.

Drugi projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. 

Poza tym w projekcie proponuje się, z dniem 1 września 2021, zmianę w przypadku podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w części „Warunki i sposób realizacji”, polegającą na rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Trzeci projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie:

Po pierwsze, wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Po drugie, wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Poza tym podobnie, jak w projekcie drugim, proponuje się zmianę warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wyjaśnienie proponowanych zmian zamieszczone zostało w uzasadnieniach projektów rozporządzeń.

Przypominamy także, że 26 maja pojawił się projekt rozporządzenia zmiejającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, który rozszerza katalog kursów kwalifikacyjnych, które mogą prowadzić placówki doskonalenia nauczycieli. Nowelizacja rozporządzenia umożliwiłaby prowadzenie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli kursów kwalifikacyjnych w zakresie:

 • wychowania do życia w rodzinie;
 • przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne artystyczne w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystycznego.

 

Podstawa prawna:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

 

Jadwiga Osińska

11-06-2021

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania - projekt

MEiN przygotowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Proponowane zmiany są konsekwencją wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 możliwości nauczania języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego w:

1)  klasie VII szkoły podstawowej, a w latach następnych w kolejnych klasach tej szkoły;

2)  klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, a w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół.

Tym samym nowelizacji ulegnie:

 • § 6 rozporządzenia, w którym ujęto możliwość zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, także z nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcegooraz braku możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, – dotychczas było ono obok opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebiekształcenia specjalnego – podstawą do tego zwolnienia;

WAŻNE! Nie będzie już możliwe zwolnienie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. MEiN uzasadnia, że "podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia, nie zaś jego problemy w opanowaniu drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, oraz wydawaniem tego orzeczenia na okres krótszy niż etap edukacyjny – zdecydowano o uniemożliwieniu zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.(...) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania będzie zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, o ile będzie miał wydaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której będzie wynikała potrzeba zwolnienia ucznia z nauki tych języków. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło ucznia z wadą słuchu oraz ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, ponieważ ci uczniowie w świetle przepisów oświatowych nie są uczniami z niepełnosprawnością, zatem nie są dla nich wydawane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w przypadku ucznia z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który posiada jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego nastąpi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego będzie wynikała potrzeba zwolnienia z nauki tych języków."

Nowe brzmienie § 6:

"§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:

1)  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo

2)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”
 • § 15 ust. 7 rozporządzenia, który dotyczy powoływania w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny nauczyciela spoza szkoły - przepis uzupełniono o język łaciński.

Nowe brzmienie § 15 ust. 7:

"15. 7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.”

Nowela ma wejść w życie 1 września 2023 r.

 

Na podstawie: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12373202/katalog/12980212#12980212

 

05-06-2023

 

więcej
< class="item_title"> Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia dzieci - obywateli Ukrainy

Rozporządzenie obowiązuje - rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)

Od roku szkolnego 2023/24  nastąpią zmiany w realizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zgodnie bowiem z  ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1088) obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą przebywać legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 4 marca 2024 r. oraz do: 

 • 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli: 
 1. w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) lub 
 2. w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub 
 3. nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
 • 30 września 2024 r. – jeżeli przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1367)  dostosowuje przepisy oświatowe do tych terminów dodatkowo wydłużając stosowanie niektórych rozwiązań lub nie.

 

Jakie rozwiązania mają dalej obowiązywać?

 - dodatkowy termin na składanie przez uczniów z Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (ww. uczniowie będą mogli złożyć ww. deklaracje w terminie do dnia 15 marca 2024 r.). Możliwość złożenia deklaracji w ww. terminie będzie dotyczyła uczniów, którzy rozpoczęli naukę w:

 1. klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, 
 2. klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po dniu 30 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego,
 3. branżowej szkole I stopnia lub technikum po dniu 15 września 2023 r. i zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego,

- dyrektor będzie miał wowczas dodatkowy termin na przekazanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu tychże uczniów - 22 marca 2024 r.,

- uczeń z Ukrainy będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jakie rozwiązania mają obowiązywać także w kolejnym roku szkolnym (2023/24)?

- możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty / maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów,

- uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeżeli rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki,

- uczniowie z Ukrainy będą mogli ukończyć szkołę podstawową, jeżeli uzyskają pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpią do egzaminu ósmoklasisty; jednocześnie w projekcie rozporządzenia uregulowano szczególne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce:

 1. jeżeli uczeń został przyjęty do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z muzyki, plastyki, przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się w klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda), klasie VI (technika) i klasie VII (muzyka i plastyka) (rozwiązanie z rozp. z dnia 11 sierpnia 2022 – Dz.U. z 2022 r., poz. 1711);
 2. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2022/23 otrzymał promcję do klasy VIII, to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie ocen z przyrody i techniki, gdyż realizacja tych przedmiotów zakończyła się klasach programowo niższych tj. w klasie IV (przyroda) i klasie VI (technika), tym samym wpisuje się w tych miejscach poziomą kreskę;
 3. w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VII, a następnie w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do klasy VIII (tj. uczęszczał do klas VI–VII szkoły podstawowej), to w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie możliwe wpisanie oceny z przyrody, gdyż realizacja tego przedmiotu zakończyła się w klasie IV, wówczas w tym miejscu stawia się poziomą kreskę,

- możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia i technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

- możliwość uczęszczania przez ucznia z Ukrainy na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z tym że wymiar ten nie będzie mógł być niższy niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo,

- możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnych, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem z  Ukrainy o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ,

możliwość modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole, placówce,

- możliwość zatrudnienia w publicznej poradni pp, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie;

- możliwość zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.

 

Jakie regulacje nie będą już stosowane?

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów z Ukrainy - ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować w przez cały etap edukacyjny,

- zwiększenie liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole

...
więcej
< class="item_title"> Zmiany w wykazie lektur - MEiN podpisał rozporządzenia

W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

Najważniejsze zmiany w tych rozporządzeniach MEiN to nowy wykaz lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 

Pierwsze rozporządzeniewprowadza zmiany w wykazach lektur z zakresu edukacji polonistycznej na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz z języka polskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII szkoły podstawowej). Zmiany te obejmują zarówno wykaz lektur podstawowych, jak i uzupełniających – tych przede wszystkim. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku klas I–III zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania. Pod tekstem znajduje się wykaz zmian lektur.

Poza tym z dniem 1 września 2021, rozporządzeniem zrezygnowano z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Skreśla się tu zdanie „Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.” W uzasadnieniu do projektu czytamy „Wykreślenie ww. treści nie nakłada obligatoryjnie obowiązku innego planowania rozkładu lekcji – ma na celu traktowanie zajęć Wychowania do życia w rodzinie na równi z pozostałymi zajęciami realizowanymi w szkole”.

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach. 

Drugie rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

 • wykazu lektur z języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. W przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się  zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji, co nie będzie skutkowało zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.
 • podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym - dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Zajęcia z przedmiotu historia tańcamogłyby być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, iż zostaną podjęte prace legislacyjne dające możliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii tańca jako przedmiotu dodatkowego – z uwzględnieniem zasad wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
 • warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie- podobnie jak w pierwszym rozporządzeniu.

Warto wiedzieć, że wszystkie zmiany w zakresie wykazu lektur dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r. (ze zmianami) dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia oraz z dnia 30 stycznia 2018 r. (ze zmianami) – dla szkół ponadpodstawowych.

Trzecie rozporządzenie natomiast wprowadza począwszy od roku szkolnego 2023/2024, możliwość realizacji przedmiotu „historia tańca” w zakresie rozszerzonym – dla zainteresowanych uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (po 8 godzin tygodniowo) oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej (6 godzin tygodniowo) i w formie zaocznej (108 godzin w cyklu kształcenia). Realizacja takiego przedmiotu mogłaby się rozpocząć w klasie I, II lub III. 

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

16-08-2021

więcej
< class="item_title"> Znowelizowano rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, MEiN znowelizował rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

 

Najważniejsze rozwiązania

 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 2022 r. złożenie deklaracji w sprawie egzaminu ósmoklasisty będzie następowało do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r. 
 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 22 marca 2023 r.
 • W przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.
 • W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 1 rozporządzenia. 
 • W § 6d ust. 1 określono warunki ukończenia w roku szkolnym 2022/2023 szkoły podstawowej przez uczniów będących obywatelami Ukrainy. Ustęp 2 tego przepisu przewiduje, że w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ustęp 3 tego przepisu określa, że w przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. Ostatni ustęp tego przepisu stanowi, że w przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do egzaminu ósmoklasisty.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest także utrzymanie w roku szkolnym 2022/2023  następujących rozwiązań:

 • możliwości powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów;
 • możliwości prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
 • wyłączenia obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia; 
 • możliwości zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy;
 • możliwości funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
 • zasad organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów.
 • możliwości przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • możliwości modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły; 
 • możliwości zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie następowało za zgodą kuratora oświaty. Celem rozwiązania jest usprawnienie procesu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a także udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1711).

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

16-08-2022

 

więcej
< class="item_title"> Zrozumieć dorosłych | e-lekcja

Najnowsza e-lekcja, której celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat zachowań rodziców, wskazanie motywów ich działań, tak aby mogli "Zrozumieć dorosłych".

W trakcie e-lekcji lektor wskazuje przyczyny codzinnych konfliktów na linii rodzic - dziecko, wskazuje sposoby ich rozwiązania, jednocześnie uświadamiając młodym ludziom ich moc sprawczą w tego typu sytuacjach.

Lekcja dedykowana jest uczniom klas ponadpodstawowych.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU, aby obejrzeć skrót e-lekcji.

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo