< class="item_title"> ARCHIWALNE | MEiN podpisał rozporządzenie zmieniające termin ferii zimowych!

 

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nim ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalane przez dyrektora 

W rozporządzeniu znalazły się również zapisy dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nowe przepisy wskazują, że ustalone przez dyrektora szkoły lub placowki dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W przypadku zmiany tych terminów dyrektor niezwłocznie informuje o tym nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycno-wychowawczych pozostaje bez zmian. 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zawodowe

Rozporządzenie wprowadziło także zmiany, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które kończą się nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu. 

Rozporządzenie obowiązuje od 30 listpada 2020 r.

30 listopada 2020 r., to również termin, od którego obowiązują przepisy rozporządzenia przedłużającego naukę zdalnę do 3 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ponadto:

 • wprowadziło możliwość realizacji zajęć sportowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych na podstawie programów szkolenia "z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych". 
 • umożliwia prowadzenie zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
 • umożliwia prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy.
 • zapewniło uczniom branżowych szkół I stopnia będącym młodocianymi pracownikami możliwość odbywania praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Ponadto w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wciąż będzie zobowiązana do prowadzenia działalności opiekuńczej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób reali- zujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczają- cych do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Rozporządzenie wprowadziło zapis, który zobowiązuje rodziców dziecka, którzy chcą korzystać z opieki o zawnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Podstawy prawne:

28-11-2020

więcej
< class="item_title"> Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji? odpowiedzi MEiN

MEiN udzieliło odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące dodatkowych zajęć wspomagających w szkołach.

Przypominamy, że zajęcia wspomagające mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych:

 • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
 • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
 • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Natomiast nie organizuje się ich w:

 • w szkołach podstawowych dla dorosłych;
 • w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
 • w branżowych szkołach II stopnia;
 • w szkołach policealnych;
 • w szkołach podstawowych specjalnych iszkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).

Dyrektor ustala w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły, a także ustala termin, do którego rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Jeżeli dyrektor złożył wniosek do organu prowadzącego o realizację zajęć po 22 lipca a do 30 lipca 2021 r. lub korektę rodzaju zajęć nie ma konieczności uzgadniania rodzaju zajęć z radą pedagogiczną oraz informowaniu rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających. Wszelkie działania związane z informowaniem rodziców i pełnoletnich uczniów oraz zbieraniem deklaracji mogą być dokonane po zakończeniu ferii letnich.

Organizacja zajęć i ich liczba (po zmianach od 23 lipca 2021 r.):

Okres ich organizacji: od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Zajęcia wspomagające mogą być organizowane z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (ujętych w ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół) oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zajęcia wspomagające są prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym w przypadku zawieszenia zajęć w jednostce, zajęcia nie będą realizowane.

Godzina zajęć trwa 45 minut.

Zajęcia wspomagające są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. Gdy zgłosi się mniej uczniów, wtedy organizowane są w grupach międzyoddziałowych liczących co najmniej 10 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w tym artystycznej, specjalnej, oddziału specjalnego (z wyjątkiem oddziału dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) w której liczba uczniów klas IV– VIII jest mniejsza niż 60 uczniów, w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, i ponadpodstawowej, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów.

W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest większa niż 59 uczniów, a liczba uczniów klasy IV jest mniejsza niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów.

Zmiany w liczbie uczniów, dla których mogą być organizowane zajęcia wspomagające między rokiem szkolnym 2020/2021 a rokiem szkolnym 2021/2022, mają wpływ na organizację dodatkowych zajęć wspomagających.

Liczba godzin zajęć wspmagających nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (15 godzin) przypadającej (przeliczeniowo) na oddział.

Tygodniowa liczba zajęć wspomagających nie może być wyższa niż iloczyn 2 godzin i liczby oddziałów w szkole, wynikająca z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. W przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej do liczby oddziałów nie wlicza się oddziałów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej.

Udział uczniów w zajęciach wspomagających jest nieobowiązkowy. Zajęcia są organizowane dla uczniów zgłoszonych.

 

Rozliczenie zajęć wspomagających szkół niesamorządowych:

Dyrektor szkoły niesamorządowej będzie zobowiązany przedstawić organowi, który udzielił dotacji, tylko jedno rozliczenie wykorzystania dotacji celowej. Będzie ono składane do końca stycznia 2022 r. i będzie dotyczyło wszystkich zajęć wspomagających przeprowadzonych w okresie od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Do rozliczenia (MEiN opublikował na stronie podległego mu urzędu wzór informacji składanej przez dyrektora szkoły niesamorządowej, wzór wniosku, wzór formularza rozliczenia dotacji celowej oraz wzór zestawienia) dyrektor dołączy tabelaryczne zestawienie, zawierające:

 • imiona i nazwiska osób, które prowadziły zajęcia wspomagające, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • liczbę godzin zajęć wspomagających przeprowadzonych przez poszczególne osoby,
 • własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające przeprowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu. 

Odpowiedzi MEiN na pytania:

Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.:

 • liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie
 • listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć.

W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających:

Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:

§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664):

"§ 11. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności

...
więcej
< class="item_title"> Kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi - zmiany w rozporządzeniu

Od 11 marca obowiązują zmienione przepisy w sprawie kształenia w polskich szkołach osób niebędących obywatelami polskimi.

Zmienione przepisy mają na celu:

 • ułatwienie przyjmowania do szkół w Polsce uczniów przybywających z Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez szkoły ukraińskie poprzez umożliwienie składania w szkole oświadczeń przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie składania w szkole opinii, o której mowa w § 11 ww. rozporządzenia, wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności;
 • umożliwienie organizowania nauki w oddziałach w grupach do 25 uczniów; zwiększenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale przygotowawczym ma na celu ułatwienie organom prowadzącym szkoły organizowanie nauki osób przybywających z zagranicy w tej formie;
 • zwiększenie minimalnej tygodniowej liczby godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.

"§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;

2)  uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;

3)  dokumentach – należy przez to rozumieć:

a)  świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

b)  świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia rodzica ucznia lub inną osobę sprawującą opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4)  miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej ucznia przybywającego z zagranicy;

5)  oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa w art. 4 pkt 13 ustawy."

"§ 11. Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 pkt 1, 2 i 5–8, oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej."

"§ 13. 1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–5, § 6, § 7 oraz § 8 ust. 2, rodzic ucznia rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia."

"§ 15. 1. Rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad tym uczniem przybywającego z zagranicy albo pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej, o której mowa w § 14 ust. 1, odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (...)"


"§ 16. 1. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.

2. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów 25 uczniów.

(...)

9. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 5, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo 6 godzin tygodniowo. (...)"

Podstawa prawna:

 

11-03-2022

więcej
< class="item_title"> Organizacja oddziałów przygotowawczych | Informacja MEiN

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.

 

Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Minister Edukacji i Nauki podkreśla, że "Oddziały przygotowawcze mogą być tworzone również w infrastrukturze, która nie znajduje się w szkołach i nie jest wykorzystywana na potrzeby polskiej edukacji. Wszystko po to, by opiekując się dziećmi ukraińskimi – do czego jesteśmy zobowiązani jako sąsiedzi – nie zakłócać polskiego systemu edukacji. Tak, aby polskie dzieci mogły w normalny sposób kontynuować swoją edukację i przygotowywać się do promocji do następnych klas".

 

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

 

Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

 

Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

 

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych

 

19-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Prawa ucznia i jego rodziców przy klasyfikacji rocznej informacje niezbędne każdemu nauczycielowi

Ocenianie roczne to kompetencja nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne lub wychowawcy klasy, niemniej jednak zarówno uczniom jak i rodzicom przepisy przyznają pewne prawa w tym zakresie. By współpraca z rodzicami przebiegała bez utrudnień i nie była zaskoczeniem dla żadnej ze stron, pokrótce przypominamy zadania nauczycieli w procesie oceniania oraz prawa ucznia i jego rodziców związane z klasyfikacją roczną.

Zadania nauczyciela i prawa ucznia wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty:

 

 • Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g ustawy o systemie oświaty).
 • Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły (art. 44b ust. 6 pkt 6 ustawy o systemie oświaty). 

W statucie szkoły muszą być określone zarówno termin jak i forma powiadomienia dotycząca klasyfikacji rocznej. W przepisach nie znajdziemy informacji dotyczącej terminu, a zatem nie musi to być termin np. jednego miesiąca przed radą klasyfikacyjną. Istotne jest natomiast, by termin ustalony w statucie na dokonanie powyższej czynności uwzględniał przepis art. 44b ust. 8 pkt. 3 ustawy, w myśl którego uczeń może ubiegać się na warunkach i w trybie określonym przez nauczyciela o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

 

 • Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły (art. 44h ust. 6 ustawy o systemie oświaty). 

Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Przepisy obowiązujące a dotyczące oceny zachowania nie wskazują, w jaki sposób wychowawca danego oddziału zasięga opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, a zatem ten sposób jest ustalony w danej szkole lub przez wychowawcę danego oddziału. Warto podkreślić, że ocena zachowania to między innymi stopień przestrzegania przez ucznia zasad współżycia, współdziałania społecznego, w grupie rówieśniczej i norm etycznych w szkole. Nie może mieć ona żadnego wpływu na stopnie z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub też ukończenie szkoły.

 

 • Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (art. 44n ustawy o systemie oświaty).

Jeśli tryb ustalania oceny nie został zachowany, rodzice/uczeń mogą złożyć zastrzeżenie. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli w szkole istnieje procedura postępowania w tym przypadku, należy się do niej stosować, jeśli nie – należy przyjąć wniesione zastrzeżenie i rozpatrzeć jego zasadność. W sytuacji gdy, jednak  okażą się bezzasadne – odpowiedzieć, stosując argumentację uzyskaną podczas rozpatrywania sprawy. Jeśli zastrzeżenia okazałyby się zasadne, to należy postąpić zgodnie z przepisami dotyczącymi przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i wiedzy, tj. powołać komisję i ustalić ponownie zaskarżoną ocenę.

 

 • Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły (art. 44e ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Co ważne wskazany przepis nie zawęża uzasadnienia do oceny niedostatecznej i ocen bieżących,zaś sposób uzasadnienia musi zostać określony w statucie szkoły i te przyjęte rozwiązania są obowiązujące dla całej społeczności szkolnej - nie ma możliwości ich obejścia.

 

 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Na koniec roku rodzice często zwracają się z prośbą o wgląd do prac pisemnych swojego dziecka, co istotne nie muszą oni (ani również uczniowie) zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy, a nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. Oczywiście, jak w każdym przypadku i w tym, określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac pisemnych powinien być zawarty w statucie szkoły. W powyższych ustaleniach szkoła powinna precyzyjnie określić sposób udostępniania prac pisemnych, wskazując np. przekazanie zainteresowanym oryginału/kopii pracy czy udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. Żaden zapis prawa oświatowego nie zawiera jednak informacji określającej czasu przechowywania prac pisemnych uczniów, jakimi są prace klasowe i kartkówki. Z praktycznego punktu widzenia wyznacznikiem terminu ich przechowywania mógłby być np. czas trwania roku szkolnego. 

 

 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (art. 44e ust. 5 ustawy o systemie oświaty).

Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, o której mowa w ww. zapisach ustawy jest udostępniania tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców. Ustawa o systemie oświaty nie zawiera przepisów określających sposób udostępniania do wglądu ucznia lub jego rodziców dokumentacji dotyczącej klasyfikowania i oceniania odsyłając w tym zakresie do postanowień statutu szkoły, którego zapisy powinny szczegółowo odnieść się m.in. do sposobu, miejsca i czasu udostępniania ww. dokumentacji przebiegu nauczania.

 

Statut szkoły to podstawowy zbiór przepisów określających jej ustrój, a w szczególności organizację wewnętrzną, tryb pracy jej organów, a także sposoby realizacji praw nadanych członkom społeczności szkolnej. Niewątpliwie jest to najważniejszy element prawa wewnątrzszkolnego, którego zapisy powinny być jasne i czytelne zarówno dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli, którzy w codziennej pracy z nich korzystają. Należy przy tym pamiętać, że jego treść nie może być sprzeczna z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Poszerzenie powyższej tematyki o informacje dotyczące obowiązków nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć  dydaktyczno - wychowawczych w szkole i placówce, a także zawierające inne praktyczne rozwiązania z zakresu oceniania znajdą Państwo w e-szkoleniu:

Zadania i obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). 
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) oraz z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 373)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 843, z późn.zm.) obowiązujące do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum. 

 

Bożena Browarczyk

04-06-2020

więcej
< class="item_title"> Regulamin pracy zdalnej a związki zawodowe

Pracodawca w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w szkole (przedszkolu/placówce) jest zobowiązany do podjęcia negocjacji ze związkami zawodowymi w celu osiągnięcia porozumienia odnośnie organizacji pracy zdalnej, a w przypadku niemożności zawarcia porozumienia – do określenia ww. kwestii w stosownym regulaminie pracy zdalnej.

 

Jeżeli w szkole są np. 3 zakładowe organizacje związkowe to trzeba uzgodnić  ZASADY PRACY ZDALNEJ (ew. dokument o innej nazwie, ale dotyczący pracy zdalnej np. Porozumienie pracy zdalnej pracowników  ……….w  …..; nazwa dokumentu nie ma znaczenia) z 3 związkami, czyli porozumienie jest jedno, ale ustalane z trzema związkami.

 

KROK 1. Przesyłamy projekt zapisów o pracy zdalnej do wszystkich zakładowych organizacji związkowych. Od odebrania projektu przez ostatnią organizację zaczyna biec 30-dniowy termin na dokonanie porozumienia co do treści dokumentu. 

Niestety regulacje nie wskazują, jak ma wyglądać w praktyce takie uzgodnienie, jeżeli chodzi o pracę zdalną.  Moim zdaniem należy stosować art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych:

Art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych 

W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.

Zatem w praktyce przy ustalaniu zasad pracy zdalnej dyrektor w ciągu tych 30 dni ma prawo oczekiwać wspólnego stanowiska organizacji związkowych działających w danej jednostce w sprawie przesłanego projektu porozumienia w sprawie pracy zdalnej w danej jednostce.

Jeżeli dyrektor nie otrzyma takiego wspólnego stanowiska, to jest zobowiązany zapatrywać stanowiska zgłoszone przez poszczególne związki. 

 

KROK 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi (bez znaczenia z jakiego powodu), pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. 

Zatem jeżeli nie ma wspólnego stanowiska wystosowanego wspólnie przez wszystkie związki, to dyrektor musi teraz uzgodnić zapisy o pracy zdalnej ze związkami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Przypominam, że dalej to się dzieje w ramach tych 30 dni.

Jeżeli nie da się tego zrobić w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę, dyrektor w formie zarządzenia sam ustala zasady pracy zdalnej w dokumencie: REGULAMIN PRACY ZDALNEJ, ale bezwzględnie musi uwzględnić w REGULAMINIE PRACY ZDALNEJ (jeżeli były) ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania.

 

KROK 3.  Jeżeli w ciągu tych 30 dni od dnia przedstawienia projektu nie dojdzie do zawarcia porozumienia, to dyrektor sam ustala zasady pracy zdalnej w REGULAMNIE PRACY ZDALNEJ. 

 

Podstawa prawna:

 

Dariusz Skrzyński

9-03-2023

 

więcej
< class="item_title"> Uczeń z Ukrainy nie zawsze będzie podlegał klasyfikacji! Nowe rozporządzenie

 

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza zmiany do rozporządzenia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Znowelizowane przepisy m.in. przewidują możliwość nieklasyfikowania w roku szkolnym 2021/22 ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy:

 • rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub
 • zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Poniżej przedstawiamy zmiany przewidziane w rozporządzeniu, a także wskazówki do dalszej pracy:

Dodany § 6a

Wprowadzono możliwość realizacji w roku szkolnym 2021/2022 wybranych efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowanych pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w oddziale przygotowawczym zorganizowanym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w branżowej szkole I stopnia lub technikum

Możliwość wprowadzenia wybranych treści kształcenia z zakresu kształcenia zawodowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe ma ułatwić zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniego oddziału w kolejnym roku szkolnym.

Dodany § 6b

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że:

·      nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki, lub

·      zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia. 

Uczeń zamiast świadectwa szkolnego otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zakres informacji, jakie ma zawierać zaświadczenie wskazany jest w ust. 2 § 6b. Natomiast w arkuszu ocen należy wpisać informację o uchwale rady pedagogicznej, na podstawie której uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia…… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)” – wpisuje się ją w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nie ukończeniu szkoły.

Wskazówki:

Rada pedagogiczna może uznać taka potrzebę lub nie. W przypadku, gdy ww. sytuacje nie będą miały wobec ucznia zastosowania będzie on podlegał klasyfikacji na obowiązujących zasadach. 

W § 7 dodany ust. 1a, w § 8 dodany ust. 4 

Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i oddziału klas I – III ze zwiększoną liczbą dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia odpowiednio wychowania przedszkolnego lub końca I etapu edukacyjnego. 

Możliwość funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością dzieci, w tym będących obywatelami Ukrainy do ukończenia przez ww. dzieci wychowania przedszkolnego.

Na podobnych zasadach może funkcjonować oddział klas I-III szkoły podstawowej – do końca całego etapu edukacyjnego.

Rozwiązanie to jest spójne z przepisem § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) dotyczącym możliwości funkcjonowania oddziału klas I–III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W § 9 dodany ust. 4, w § 10 dodano ust. 2

Umożliwiono funkcjonowanie oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku grup wychowawczych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Wskazówki:

Decyzję w tym zakresie będzie podejmował dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz rodzicami dzieci lub uczniów. 

Dodany § 11a

Określona została (w roku szkolnym 2021/22):

·      maksymalna liczba uczniów w grupie na dodatkowych zajęciach lekcyjnych z języka polskiego – 15 osób,

·      minimalna tygodniowa liczbę godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego - 6 godzin lekcyjnych. 

 

Wskazówki:

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie do 15 uczniów. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Ponadto zniesiony został limit maksymalnej tygodniowej liczby godzin dodatkowych zajęć języka polskiego oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu.

Uwaga!

W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy nie stosuje się łącznego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Nadal obowiązuje zapis dotyczący wymiaru dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu – 1 godzina tygodniowo.

Dodany § 11b

Obowiązkowy podziału na grupy – zmiana limitu osób uzasadniającej podział na grupy:

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 30 uczniów podczas obowiązkowych zajęć z informatyki, z języków obcych nowożytnych i wychowania fizycznego,

·      w przypadku oddziałów liczących więcej niż 34 uczniów podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć) oraz zajęć z kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

Uwaga!

W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Dodany § 12a

Wprowadzona została możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad ww. dzieckiem złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej szkole podstawowej, do której obecnie uczęszcza.

 

Uwaga!

O powyższej możliwości należy poinformować rodziców lub inną osobę sprawującą opiekę nad ww. dzieckiem.

Dodany § 14a

Wprowadzono możliwość zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, za zgodą odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru, osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań. 

 

Uwaga!

Do zatrudnienia stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 16 zmiana ust. 1 i 2

Zmienione zostały wytyczne w zakresie zasad bezpieczeństwa dla tworzonych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zastosowane zostały różne wymagania w zależności od wieku dzieci i uczniów korzystających z lokali przedszkolnych lub szkolnych. 

Dodany § 16a

Umożliwiono tworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Uwaga!

Zapis dotyczy roku szkolnego 2021/22.

 

Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2022 r., zaś w przypadku limitów podziałów oddziałów – 14 dni od

...
więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w listopadzie!

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na listopad 2021 r. Oto zadania, jakie czekają dyrektora szkoły i placówki oraz wydarzenia ważne dla społeczności szkolnej.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Obowiązek gromadzenia dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Uwaga: Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Przez cały rok szkolny

Podstawa prawna: § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 i 1780 z późn. zm.) 

Awans zawodowy nauczycieli

2.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego - dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.

do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: : art. 9b ust. 1-3 oraz 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

3.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów - dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W terminach określonych przez organy powołujące komisję – w sesji zimowej do 31 grudnia danego roku

Podstawa prawna: : art. 9g ust. 1-3 oraz ust.11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Egzaminy zewnętrzne

4.

Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 9 listopada 2021 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

do 22 listopada 2021 r.

Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

 

do 26 listopada 2021 r

Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO

do 30 listopada 2021 r.

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

Święta i ważne daty w listopadzie 2021 roku

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Zmarłych - Zaduszki

Światowy Dzień Mężczyzn

Święto Niepodległości Polski

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Kolejarza, dzień Pluszowego Misia

Andrzejki

1 listopada 

2 listopada  

3 listopada  

11 listopada

16 listopada  

20 listopada

21 listopada  

25 listopada 

29 listopada  

Bożena Browarczyk

30-10-2021

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy w październiku 2021!

Jakie zadania stoją przed dyrektorem i nauczycielami w październiku? Przedstawiamy kalendarz na październik 2021 r.

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

1.

Przegląd obiektu pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki.

termin ustala dyrektor 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604); art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

2.

Występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Uwaga: po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki

termin ustala dyrektor 

Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Obowiązki nauczycieli i wychowawców

3.

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

do 30 września 2021 r. lub 
w terminie 30 dni od dnia złożenia orzeczenia w szkole

Podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).

Współpraca z Radą Rodziców

4.

Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Awans zawodowy nauczycieli

5.

Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne do właściwego organu.

do 31 października 2021 r.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

6.

Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu uczniów z innych obwodów.

na bieżąco

Podstawa prawna: art. 36 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Egzaminy zewnętrzne

7.

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uwaga: w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

do 15 października 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

8.

Zapoznanie uczniów/słuchaczy z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań.

po dniu 10 października 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (CKE)

Nadzór pedagogiczny

9.

Dostosowania planów nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół i placówek.

Uwaga: zmiany w związku z rozporządzeniem podpisanym 30 sierpnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły dostosuje opracowany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia plan nadzoru pedagogicznego do zmian wynikających z podpisanego rozporządzenia w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego.

do 3 października 2021 r.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618)

Święta i ważne daty w październiku 2021 roku

Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki

Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

Światowy Dzień Poczty

Dzień Bezpiecznego Komputera

Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

Dzień Papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Żywności 

Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju, Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zmiana czasu letniego na zimowy

Halloween (Dzień Dyni), Światowy Dzień Oszczędności

1 października 

2 października 

4 października 

9 października 

12 października  

13 października

14 października             

15 października 

16 października 

18 października 

24 października  

30/31 października          

31 października  

 

Bożena Browarczyk

29-09-2021

więcej
< class="item_title"> Ważne terminy we wrześniu 2021 r.

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli we wrześniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na wrzesień 2021 r.

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

1.

Początek roku szkolnego 2020/2021

1 września 2021 r.

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

2.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

1 września 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

3.

Dokonanie przeglądu warunków pracy przez dyrektora szkoły. 

termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604); art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

4.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

nie później niż do końca września danego roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 44m ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Podjęcia czynności polegających na ustaleniu – w uzgodnieniu z radą pedagogiczną – przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz poinformowanie rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających. 

z początkiem roku szkolnego 2021/2022

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obowiązki nauczycieli i wychowawców

6.

Obowiązek formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art.44 b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

7.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

8.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

9.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

10.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 

11.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 

Współpraca z Radą Rodziców

12.

Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

13.

Uchwalanie w ramach kompetencji rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 84 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego.

Uwaga: dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z poźn. zm.).

15.

Złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego.

Uwaga: dotyczy nauczycieli stażystów.

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z poźn. zm.).

16.

Wyznaczenie przez dyrektora opiekuna stażu.

Uwaga: dotyczy tylko nauczycieli stażystów i kontraktowych 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

17.

Obowiązek podjęcia przez opiekuna stażu współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

 

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

...
więcej
< class="item_title"> Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

Od 10 marca obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, które umożliwia zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

W oddziale przedszkolnym do 28 dzieci

W sytuacji konieczności objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, będącego obywatelem Ukrainy, rozporządzenie zakłada możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

 

W klasach I-III szkoły podstawowej do 29 uczniów

Podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej w sytuacji konieczności przyjęcia do tych oddziałów uczniów z Ukrainy. Obecnie liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Wprowadzone przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej powyżej 25, tj. o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy oddział klas I–III szkoły podstawowej został już wcześniej zwiększony na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia o nie więcej niż 2 uczniów (czyli ma obecnie 26 albo 27 uczniów w oddziale), gdyż został przyjęty z urzędu uczeń lub uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły. W takim przypadku projekt dopuszcza także możliwość zwiększenia liczby osób o maksymalnie 2 uczniów będących obywatelami Ukrainy (w sytuacji gdy oddział liczy 27 uczniów) albo 3 uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (w sytuacji, gdy oddział liczy 26 uczniów). Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.

Te rozwiązania będą obowiązywały do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

 

"§ 21a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej, o której mowa w § 5 ust. 2, może być zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

4. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 może być zwiększona o nie więcej niż:

1)  3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;

 

2)  2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej nie może przekroczyć 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 nie stosuje się."

Podstawa prawna:

10-03-2022

 

więcej
< class="item_title"> Wysokość opłat za posiłki dla uczniów - wyniki kontroli RIO

Regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły kontrole w 88 jednostkach oświatowych pod nazwą „Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe”. Kontrole objęły 42 szkoły podstawowe, 26 przedszkoli i 20 zespołów obejmujących szkoły i przedszkola i stwierdziły szereg nieprawidłowości w ustalaniu wysokości opłat za posiłki dla uczniów i wychowawnków.

 

Naliczenie opłat

Raport pokontrolny przypomina, że zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego finansowane przez rodziców lub opiekunów opłaty za posiłki w gminnej jednostce oświatowej powinny być w całości przeznaczone na koszty tzw. „wsadu do kotła”. Nie mogą służyć pokryciu:

 • kosztów wynagrodzeń,
 • pozostałych kosztów przygotowania i wydania posiłków,
 • kosztów niezwiązanych z żywieniem.

Ponadto jednostki oświatowe nie są uprawnione do pobierania innego rodzaju opłat związanych z korzystaniem przez dziecko z żywienia, oprócz tych, które służą wyłączniesfinansowaniu zakupu artykułów żywnościowych.

RIO zauważyło, że wyodrębnienie odrębnego rachunku na finansowanie wydatków związanych z przygotowywaniem posiłków we własnej kuchni – "wpływające na przejrzystość i jednoznaczną weryfikowalność stosunku dochodów do wydatków dotyczących tej działalności – ogranicza zjawisko nieprzeznaczania całości zebranych środków na zakup artykułów żywnościowych. Większe są też możliwości bieżącej kontroli przeznaczenia środków w przypadku, gdy zarówno ich gromadzenie jak i wydatkowanie następuje z jednego rachunku bankowego, zaś wynik tej działalności jest transparentny i wprost porównywalny na podstawie danych zawartych okresowo w sprawozdaniu Rb-34S. Łatwo też wówczas wykazać, na co zostały przeznaczone opłaty za żywienie niewydatkowane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków. Natomiast w przypadku odprowadzania dochodów z tych opłat na rachunek budżetu gminy, ewentualne nadwyżki nad wydatkami na zakup artykułów żywnościowych poprawiają wynik budżetu; nie jest możliwe ustalenie formalnego przeznaczenia tych środków”.

 

Catering w szkołach i przedszkolach

W przypadku kontroli jednostek zapewniających wyżywienie poprzez zewnętrzne firmy, RIO za wyznacznik prawidłowości przeznaczania opłat pobranych za żywienie dzieci uznała zagwarantowanie wiedzy o kosztach „wsadu do kotła” i pozostałych składnikach ceny posiłków oferowanych przez dostawcę (kosztów przygotowania i dowozu, zysku dostawcy), a następnie sfinansowanie ich z budżetu gminy.

Kontrola ujawniła, że większość jednostek (15 z 22), korzystających z cateringu, nie znała podziału kosztów ani wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, argumentując, że to opiekunowie już bezpośrednio rozliczają się z dostawcami.

Wnioski pokontrolne

RIO wskazuje, że konieczne jest:

 • zapewnienie przeznaczenia całości pobranych od uczniów opłat za żywienie na zakup artykułów żywnościowych,
 • rozliczenie z uczniami opłat przeznaczonych na inne cele niż zakup artykułów żywnościowych,
 • formalne ustalenie opłat za posiłki podawane w szkole oraz warunków korzystania ze stołówki,
 • ustalenie, jaką część ceny posiłków dostarczanych w formie cateringu stanowią koszty zakupu artykułów żywnościowych, a jaką koszty przygotowania i dowozu posiłków.

 

Źródło: https://samorzad.pap.pl

 

11-10-2022

 

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo