Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Ważne terminy w październiku 2021!
zdjecie_aktualnosci

Jakie zadania stoją przed dyrektorem i nauczycielami w październiku? Przedstawiamy kalendarz na październik 2021 r.

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

1.

Przegląd obiektu pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki.

termin ustala dyrektor 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604); art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

2.

Występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Uwaga: po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki

termin ustala dyrektor 

Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Obowiązki nauczycieli i wychowawców

3.

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

do 30 września 2021 r. lub 
w terminie 30 dni od dnia złożenia orzeczenia w szkole

Podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).

Współpraca z Radą Rodziców

4.

Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Awans zawodowy nauczycieli

5.

Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/ kwalifikacyjne do właściwego organu.

do 31 października 2021 r.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

6.

Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu uczniów z innych obwodów.

na bieżąco

Podstawa prawna: art. 36 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Egzaminy zewnętrzne

7.

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uwaga: w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

do 15 października 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

8.

Zapoznanie uczniów/słuchaczy z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań.

po dniu 10 października 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (CKE)

Nadzór pedagogiczny

9.

Dostosowania planów nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół i placówek.

Uwaga: zmiany w związku z rozporządzeniem podpisanym 30 sierpnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły dostosuje opracowany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia plan nadzoru pedagogicznego do zmian wynikających z podpisanego rozporządzenia w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego.

do 3 października 2021 r.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618)

Święta i ważne daty w październiku 2021 roku

Światowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Muzyki

Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

Światowy Dzień Poczty

Dzień Bezpiecznego Komputera

Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

Międzynarodowy Dzień Niewidomych 

Dzień Papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Żywności 

Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju, Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zmiana czasu letniego na zimowy

Halloween (Dzień Dyni), Światowy Dzień Oszczędności

1 października 

2 października 

4 października 

9 października 

12 października  

13 października

14 października             

15 października 

16 października 

18 października 

24 października  

30/31 października          

31 października  

 

Bożena Browarczyk

29-09-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo