Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Ważne terminy we wrześniu 2021 r.
zdjecie_aktualnosci

Jakie obowiązki czekają dyrektora szkoły oraz nauczycieli we wrześniu? Jakie czynności musi podająć dyrektor? Przedstawiamy kalendarz na wrzesień 2021 r.

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

1.

Początek roku szkolnego 2020/2021

1 września 2021 r.

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

2.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

1 września 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

3.

Dokonanie przeglądu warunków pracy przez dyrektora szkoły. 

termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604); art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

4.

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

nie później niż do końca września danego roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 44m ust. 3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

5.

Podjęcia czynności polegających na ustaleniu – w uzgodnieniu z radą pedagogiczną – przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających oraz poinformowanie rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających. 

z początkiem roku szkolnego 2021/2022

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obowiązki nauczycieli i wychowawców

6.

Obowiązek formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art.44 b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

7.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

8.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

9.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez nauczycieli o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

10.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 

11.

Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: 44 b ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 

Współpraca z Radą Rodziców

12.

Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawiciela rad oddziałowych.

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

13.

Uchwalanie w ramach kompetencji rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 84 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Awans zawodowy nauczycieli

14.

Złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego.

Uwaga: dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z poźn. zm.).

15.

Złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego.

Uwaga: dotyczy nauczycieli stażystów.

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z poźn. zm.).

16.

Wyznaczenie przez dyrektora opiekuna stażu.

Uwaga: dotyczy tylko nauczycieli stażystów i kontraktowych 

na początku roku szkolnego

Podstawa prawna: art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

17.

Obowiązek podjęcia przez opiekuna stażu współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

 

w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.)

18.

Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczycieli, którzy przed dniem 31 sierpnia uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. 

z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

19.

Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu uczniów z innych obwodów

na bieżąco

Podstawa prawna: art. 36 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Egzaminy zewnętrzne

20.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 28 września 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

21.

Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji

do 30 września 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

22.

Zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. i komunikatem o dostosowaniach

do 28 września 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

23.

Przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego. 

nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2021, poz. 482).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

24.

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

do 30 września 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).

Nadzór pedagogiczny

25.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. 

Uwaga: dyrektor plan nadzoru przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki. 

w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

Uwaga: ze względu na zmiany w nadzorze, wynikające z  rozporządzenia podpisanego 30 sierpnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły dostosuje opracowany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia plan nadzoru pedagogicznego do zmian wynikających z podpisanego rozporządzenia w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tego aktu prawnego.

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm.)

Święta i ważne daty we wrześniu 2021 roku

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Pierwszy Dzień Szkoły

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

Międzynarodowy Dzień Urody

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Dzień Programisty

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Dzień Sybiraka

Dzień Geologii

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju 

Początek Astronomicznej Jesieni, Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

Międzynarodowy Dzień Głuchych

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy Dzień Serca

Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Chłopaka

1 września  

8 września          

9 września          

11 września        

13 września  

15 września        

16 września  

17 września  

18 września  

19 września  

21 września        

22 września  

24 września  

27 września  

30 września  

 

Bożena Browarczyk

30-08-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo