Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Ważne terminy w listopadzie!
zdjecie_aktualnosci

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na listopad 2021 r. Oto zadania, jakie czekają dyrektora szkoły i placówki oraz wydarzenia ważne dla społeczności szkolnej.

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Obowiązek gromadzenia dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Uwaga: Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Przez cały rok szkolny

Podstawa prawna: § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 6 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 i 1780 z późn. zm.) 

Awans zawodowy nauczycieli

2.

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego - dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.

do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: : art. 9b ust. 1-3 oraz 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

3.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów - dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W terminach określonych przez organy powołujące komisję – w sesji zimowej do 31 grudnia danego roku

Podstawa prawna: : art. 9g ust. 1-3 oraz ust.11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Egzaminy zewnętrzne

4.

Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 9 listopada 2021 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

do 22 listopada 2021 r.

Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

 

do 26 listopada 2021 r

Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia, za pomocą systemu informatycznego SIOEO

do 30 listopada 2021 r.

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – strona CKE

Święta i ważne daty w listopadzie 2021 roku

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Zmarłych - Zaduszki

Światowy Dzień Mężczyzn

Święto Niepodległości Polski

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Kolejarza, dzień Pluszowego Misia

Andrzejki

1 listopada 

2 listopada  

3 listopada  

11 listopada

16 listopada  

20 listopada

21 listopada  

25 listopada 

29 listopada  

Bożena Browarczyk

30-10-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo