Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania - projekt
zdjecie_aktualnosci

MEiN przygotowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Proponowane zmiany są konsekwencją wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 możliwości nauczania języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego w:

1)  klasie VII szkoły podstawowej, a w latach następnych w kolejnych klasach tej szkoły;

2)  klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, a w latach następnych w kolejnych klasach tych szkół.

Tym samym nowelizacji ulegnie:

  • § 6 rozporządzenia, w którym ujęto możliwość zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, także z nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcegooraz braku możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, – dotychczas było ono obok opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebiekształcenia specjalnego – podstawą do tego zwolnienia;

WAŻNE! Nie będzie już możliwe zwolnienie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. MEiN uzasadnia, że "podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia, nie zaś jego problemy w opanowaniu drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, oraz wydawaniem tego orzeczenia na okres krótszy niż etap edukacyjny – zdecydowano o uniemożliwieniu zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. (...) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania będzie zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, o ile będzie miał wydaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której będzie wynikała potrzeba zwolnienia ucznia z nauki tych języków. Takie rozwiązanie będzie dotyczyło ucznia z wadą słuchu oraz ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, ponieważ ci uczniowie w świetle przepisów oświatowych nie są uczniami z niepełnosprawnością, zatem nie są dla nich wydawane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w przypadku ucznia z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, który posiada jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego nastąpi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego będzie wynikała potrzeba zwolnienia z nauki tych języków."

Nowe brzmienie § 6:

"§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie:

1)  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo

2)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– z których wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka.

  1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”
  • § 15 ust. 7 rozporządzenia, który dotyczy powoływania w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny nauczyciela spoza szkoły - przepis uzupełniono o język łaciński.

Nowe brzmienie § 15 ust. 7:

"15. 7. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.”

Nowela ma wejść w życie 1 września 2023 r.

 

Na podstawie: https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12373202/katalog/12980212#12980212

 

05-06-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo