Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


J. ukraiński na maturze od roku szkolnego 2025/2026
zdjecie_aktualnosci

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego,

które wprowadzają możliwość zdawania na maturze egzaminu z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego przez wszystkich absolwentów nowego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszość ukraińska), którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia  w sprawie egzaminu maturalnego - egzamin ten jest obecnie przeprowadzany z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, a od roku szkolnego 2025/26 dołączy do nich także j. ukraiński.

Dodatkowo w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego zostały dodane § 59a–59c określające liczbę zadań ustnych jawnych z j. polskiego (zmniejszono liczbę pytań z 227 do maksymalnie 120) na egzaminach maturalnych w latach latach 2022/2023 i 2023/2024:

"§ 59a. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłaszanych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 120.

2. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, o których mowa w § 26 ust. 2, wynosi co najmniej 120, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu.

§ 59b. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egza- minu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego ogłaszanych w komunikatach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 50.

§ 59c. 1. Dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego wraz z aneksami, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 17 marca 2023 r. W aneksach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogranicza liczbę jawnych zadań egzami- nacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego do liczby wskazanej odpowiednio w § 59a ust. 1 lub § 59b.

2. Dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024 obowiązują komunikaty w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wraz z aneksami, które dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 15 czerwca 2023 r. W aneksach dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogranicza liczbę jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego do liczby wskazanej odpowiednio w § 59a ust. 1 lub § 59b.”

To rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r, natomiast rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z dnie 1 września 2023 r.

 

Podstawa prawna:

 

1-03-2023

 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo