Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Urlop wicedyrektora
zdjecie_aktualnosci

Ile dni urlopowych należy się nauczycielowi w szkole feryjnej, który objął funkcję wicedyrektora 1.04.2022?

 

Odpowiedź:

Nauczyciel do końca 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego na dotychczasowych zasadach tj. w wymiarze ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 i art. 65 Karty Nauczyciela).

Nauczyciele zajmujący stanowiska: dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, nauczyciela, który przez co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela), korzystają z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela). W związku z tym o sposobie korzystania z urlopu w danym roku kalendarzowym (na zasadach feryjnych czy nieferyjnych) decyduje stan na 1 stycznia. Przepisy nie przewidują bowiem zasad postępowania w przypadku powierzenia funkcji kierowniczej lub odwołania z niej nauczyciela w trakcie roku kalendarzowego. Jeżeli zajmuje on stanowisko kierownicze 1 stycznia danego roku, to przez cały rok korzysta z urlopu w systemie nieferyjnym. Jeśli nie, to do końca roku korzysta z urlopu w wymiarze ferii szkolnych i w czasie ich trwania.

Przykład

Nauczycielowi w szkole feryjnej powierzono funkcję wicedyrektora 1 kwietnia 2022 r. Zatem 1 stycznia 2022 r. był nauczycielem a to oznacza, że w całym 2022 roku korzysta z urlopu jak nauczyciel – w czasie i wymiarze ferii zimowych i letnich. Dopiero prawo do urlop w wymiarze 35 dni roboczych  nabędzie 1 stycznia 2023 r. jeśli w tym dniu nadal będzie pełnił funkcję kierowniczą.

 

Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą nie otrzyma pełnego, rocznego wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko w przypadku rozwiązania lub nawiązania stosunku pracy w tracie roku kalendarzowego. Jak stanowi art. 64 ust. 5b Karty Nauczyciel (wprowadzony od 15 grudnia 2018 r.), do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, stosuje się odpowiednio przepis art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela. Wskazany przepis stanowi, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Te odrębne przepisy to przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 1552a § 1 przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 Kodeksu pracy). 

Przykład

Dyrektor 31 sierpnia 2022 r. rozwiązał stosunek pracy i przeszedł na emeryturę. Do tego dnia wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego. Biorąc pod uwagę okres zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (8 miesięcy), nauczyciel nabył prawo do (35 dni : 12 miesięcy x 8 miesięcy) 24 dni urlopu. Skoro wykorzystał tylko 15 dni urlopu, za 9 dni należy wypłacić ekwiwalent. 

Dariusz Skrzyński

26-04-2022

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo