Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Awans zawodowy nauczyciela – wybrane zagadnienia
zdjecie_aktualnosci

Awans nauczyciela został wprowadzony 22 lata temu, a jego zasady zmieniały się w 2004, 2007, 2013 roku, 2018 i 2019 roku. We wrześniu 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało pakiet zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczący różnych obszarów, w tym także awansu zawodowego. Jednak pakiet ten nie został wprowadzony w życie. 

W sprawach związanych z awansem zawodowym nauczycieli nadal obowiązują dotychczasowe przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650). W niektórych przypadkach istotne mogą być także przepisy przejściowe znajdujące się w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  

Zagadnienia związane z awansem nauczycieli były przez nas już wielokrotnie omawiane. Dziś przybliżamy dwa problemy – jeden dotyczy korekty błędu w akcie awansu zawodowego, a drugi awansu zawodowego wicedyrektora (ścieżka dyrektorska czy nauczycielska?).

Problem pierwszy.

Co zrobić, jeżeli na akcie nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego lub mianowanego wkradł się błąd i jest, np. zła data urodzenia nauczyciela? Kto i do kogo powinien zgłosić ten błąd, jak dokonać korekty?

Odpowiedź na ten problem znajdujemy w Kodeksie postępowania administracyjnego: Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (art. 113 § 1); Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji (art. 113 § 2).

W analizowanym przypadku błąd na akcie nadania stopnia awansu zawodowego może zostać poprawiony wyłącznie przez organ, który wydał nauczycielowi taki dokument.Jaki to będzie organ precyzuje art. 9b ust. 4 Karty nauczyciela. 

W drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły; stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę; stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli (z pewnymi wyjątkami) – kurator oświaty. Organem wydającym odpowiedni stopień nauczycielom może być także właściwy minister (np. dla zatrudnionych w kuratoriach oświaty).

Zainteresowany nauczyciel powinien więc zwrócić się do właściwego organu (dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny),który wydał akt awansu z błędem, z wnioskiem o sprostowanie aktu. Dopiero wówczas nauczyciel otrzyma postanowienie ze wskazaniem właściwego zapisu – tu poprawnej daty urodzenia i będzie się posługiwał dotychczasowym aktem awansu zawodowego wraz z postanowieniem.

Dokument awansu zawodowego jest niezbędny nie tylko do przedłożenia właściwej komórce finansowej w celu naliczenia stosownego wynagrodzenia, ale także o staranie się o kolejny stopnień awansu zawodowego. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MEN do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§ 9 ust. 1 pkt 1). Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczy­ciela dyplomowanego dołącza się również kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§ 9 ust. 2 pkt 3). W analizowanej sytuacji załącznikiem będzie kopia aktu awansu zawodowego wraz z postanowieniem, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Problem drugi 

Jaka ścieżka awansu obowiązuje wicedyrektora szkoły, który jest nauczycielem mianowanym – „dyrektorska” czy „nauczycielska”?

„Dyrektorska” ścieżka awansu zawodowego jest unormowana w art. 9e ust. 1 Karty nauczyciela.

Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zapis ten dotyczy dyrektora szkoły, wicedyrektor zdobywa stopnie awansu na zasadach określonych dla wszystkich nauczycieli, a nie ze ścieżki dyrektorskiej. 

Dla przypomnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa typowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela trwa 10 lat. Nauczyciel stażysta automatycznie (bez składania wniosku) rozpoczyna staż (trwający 9 miesięcy) w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, najpóźniej do 14 września. Zarówno nauczyciel kontraktowy jak i mianowany rozpoczyna staż (trwający 2 lata i 9 miesięcy) na swój wniosek. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnych stopni awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz w przypadku: nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;  nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie. 

Polecamy Państwu nasze wcześniejsze opracowania (nadal aktualne):

artykuły:

e-szkolenia:

publikacje:

 

Zapewniamy Państwa, że w przypadku pojawienia się nowych regulacji prawnych niezwłocznie poinformujemy o tym, co nowego w obszarze awansu zawodowego nauczycieli.

 

Podstawa prawna:

 

Jadwiga Osińska

03-03-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo